Tải bản đầy đủ

Giáo án đạo đức lớp 4 tiết 4

Tiết 2: Đạo đức.
Tiết 9: TIẾT KIỆM THỜI GIỜ (Tiết 1)
Những kiến thức HS đã biết liên
Những kiến thức mới trong bài được
quan đên bài học
hình thành
- Nêu được ví dụ về tiết kiệm tiền - Nêu được ví dụ về tiết kiệm thời giờ
của
- Biết được lợi ích của tiết kiệm thời
giờ
- Bước đầu biết sử dụng thời gian học
tập, sinh hoạt,… hằng ngày 1 cách
hợp lí.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Nêu được ví dụ về tiết kiệm thời giờ
2. Kỹ năng: - Biết được lợi ích của tiết kiệm thời giờ
3. Thái độ: - Bước đầu biết sử dụng thời gian học tập, sinh hoạt hằng ngày 1
cách hợp lí.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Các truyện, tấm gương về tiết kiệm thời giờ
- HS: Thẻ

III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
*ổn định: Kiểm tra sĩ số
* Bài cũ:
+ 1HS nêu 1 số việc làm để tiết kiệm tiền của?
- 1 HS lên bảng
- Nhận xét.
2. Phát triển bài:
* Hoạt động 1: Kể chuyện Một phút trong Sgk
- GV kể chuyện
- Yêu cầu HS thảo luận 3 câu hỏi Sgk
- Thảo luận nhóm bàn
+ Mi-chi-a có thói quen sử dụng thời giờ?
+ Chậm chễ hơn mọi người
+ Chuyện gì đã xảy ra với Mi-chi-a?
+ Mi-chi-a bị thua trong cuộc
thi trượt tuyết.
+ Sau đó Mi-chi-a đã hiểu ra điều gì?
+ Sau đó Mi-chi-a hiểu ra
rằng 1 phút cũng làm nên
chuyện quan trọng.
+ Em rút ra bài học gì từ câu chuyện của Mi+ Em phải quí trọng và tiết
chi-a?
kiệm thời giờ.
* HĐ nhóm: các nhóm thảo luận đóng vai kể lại . HS đóng vai: Mi-chi-a, mẹ,
câu chuyện của Mi-chi-a sau đó rút ra bài học.
bố của Mi-chi-a


* GV kết luận: Mỗi phút đều đáng quý. Chúng
ta cần phải tiết kiệm thời giờ
Hoạt động 2: Thảo luận nhóm ( BT 2, Sgk)
- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi
nhóm thảo luận về mmột tình huống
- Các nhóm thảo luận
+ Theo em nếu tiết kiệm thời giờ thì những điều - Đại diện các nhóm trình
đáng tiếc trên có xảy ra không?
bày


1. HS không được vào phòng
thi.
+ Tiết kiệm thời giờ có t/d gì?
2. Khách bị nhỡ tàu mất thời
+ Thời giờ rất quí giá có thời giờ có thể làm
gian và công việc.
được rất nhiều việc các em có biết câu thành
3. Có thể nguy hiểm đến tính
ngữ nào nói về thời giờ?
mạng của người bệnh.
+ Tại sao thời giờ là quí giá?
+ Nếu biết tiết kiệm thời giờ
- GV kết luận: Thời giờ rất quí giá , nếu để
HS, hành khách, đến sớm
thời giờ trôi đi thì sẽ không quay trở lại đúng
hơn sẽ không bị lỡ, người
như câu tục ngữ " thời giờ là vàng ngọc"
bệnh sẽ được cứu sống.
+ Giúp ta có thể làm được
nhều việc có ích.
. Thời giờ là vàng ngọc
+ Thời giờ trôi đi sẽ không
bao giờ quay trở lại.
* Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ
- GV phổ biến cho HS cách bày tỏ thái độ thông
qua các tấm thẻ màu
- GV nêu ý kiến trong BT 3.
- GV yêu cầu HS giải thích lí do
+ Thế nào là tiết kiệm thời giờ?
+ Thế nào là không biết tiết kiệm thời giờ?
- GV kết luận
- Yêu cầu HS đọc ghi nhớ
3. Kết luận:
* Củng cố:
+ ở lớp mình những bạn nào đã biết tiết kiệm
thời giờ? Và tiết kiệm ?
- GV nhận xét giờ học
* Dặn dò:
- Tự liên hệ về việc tiết kiệm thời giờ, lập thời

- HS bày tỏ thái độ
. ý kiến a, b, c, sai
. ý kiến d là đúng
+ HS nêu ý d
+ HS nêu các ý a, b, c
- 2 HS đọc


gian biểu.
- CB cho giờ sau
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×