Tải bản đầy đủ

Giáo án đạo đức lớp 4 tiết 3

Tiết 2: Đạo đức.
TIẾT KIỆM TIỀN CỦA (Tiết 2)
Những kiến thức HS đã biết liên quan
Những kiến thức mới trong bài được
đên bài học
hình thành
HS biết tiết kiệm tiền của giữ gìn sách
Nhận thức được: Cần phải tiết kiệm tiền
vở đồ dùng hàng ngày ,vì sao phải
của ,giữ gìn sách vở, đồ dùng , đồ chơi.
tiết kiệm tiền của.
Biết đồng tình ủng hộ những hành vi tiết
kiệm tiền.
I. Mục tiêu:
- Nhận thức được:
- Cần phải tiết kiệm được tiền của như thế nào? Vì sao cần tiết kiệm tiền của
- HS biết tiết kiệm , giữ gìn sách vở. đồ dùng, đồ chơi,…trong sinh hoạt hàng
ngày.
- Biết đồng tình, ủng hộ những hành vi việc làm tiết kiệm; không đồng tình với
những hành vi, việc làm lãng phí tiền của
II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Bảng phụ
- HS: đồ dùng sắm vai
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
1 Giới thiệu bài:
* Ổn định
* Bài cũ:
+ 1HS nêu phần ghi nhớ, nêu những việc làm
tiết kiệm?
- Nhận xét.
2. Phát triển bài:
* Hoạt động 1:
HS làm việc cá nhân (bài tập 4, Sgk)
- GV yêu cầu 2 hS chữa bài tập và giải thích
+ Trong những việc làm trên việc nào thể hiện
sự tiết kiệm?
+ Trong những việc làm đó việc làm nào thể
hiện sự không tiết kiệm?
*GV kết luận: những bạn biết tiết kiệm là
những bạn thực hiện được cả 5 hành vi của
bài 4, các em cần học tập để thực hành tiết
kiệm. Còn những hành vi c,d,đ,e,i chưa thực

Hoạt động của HS

HS làm BT
- HS trình bày
+ Câu a, b, g, h
+ Câu c, d, đ, e, i
- Cả lớp trao đổi, nhận xét
- HS tự liên hệ


hành tiết kiệm chúng ta không nên học tập.
- GV nhận xét, khen những HS đã biết tiết
kiệm tiền của và nhắc nhở HS khác thực hiện
việc tiết kiệm tiền của trong sinh hoạt hàng
ngày
* Hoạt động2: Thảo luận nhóm và xử lí tình
huống( BT 5, Sgk)


- GV chia nhóm, giao nhiệm vụ cho mỗi
nhóm thảo luận và xử lí 1 tình huống trong
BT 5
- Các nhóm trình bày
+ NX, cách xử lí như vậy đã tiết kiệm chưa?
+ Có cách xử lí nào khác không? Vì sao?
+ Cần phải tiết kiệm những gì? Và tiết kiệm
NTN?
+ Tiết kiệm có lợi gì?
- GV kết luận về cách ứng sử phù hợp trong
mỗi tình huống
* Hoạt động 3: HS làm bài 6, 7
- HS nối về việc tiết kiệm của mình, về cách
giữ gìn sách vở, đồ dùng , đồ chơi ...
- Kể cho các bạn nghe những câu chuyện về
những người đã biết tiết kiệm.
* kết luận chung
3. Kết luận:
* Củng cố:
- GV gọi 2 HS đọc ghi nhớ
- GV nhận xét giờ học
- Dặn CB cho giờ sau

- Các nhóm hảo luận và nêu cách
ứng xử

- HS nêuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×