Tải bản đầy đủ

GIÁO ÁN BÀI HỌC VẦN ON AN

HỌC VẦN

Gi¸o viªn:Trần Hải
Đăng
Lớp 1A4


Thứ tư ngày 2 tháng 11 năm 2016

Kiểm tra bài: ÔN TẬP
Đọc từ ứng dụng

ao bèo
cá sấu
kì diệu


Thứ tư ngày 2 tháng 11 năm 2016

Kiểm tra bài: ÔN TẬP
Đọc câu ứng dụng


Nhà sáo sậu ở sau dãy
núi. Sáo ưa nơi khô ráo, có
nhiều châu chấu, cào cào.


Thứ tư ngày 2 tháng 11 năm 2016

KIÓM TRA bµi : ÔN
TẬP


Thứ tư ngày 2 tháng 11 năm 2016

Kiểm tra bài: ÔN TẬP
Đọc hiểu

Nghe và viết tiếng có vần
eo


THỨ TƯ NGÀY 2 THÁNG 11 NĂM 2016
HỌC VẦN

on - an

on
con
mẹ con

an
sàn
nhà
sànThứ tư ngày 2 tháng 11 năm 2016
HỌC VẦN


on - an
TËp viÕt b¶ng
con


Thứ tư ngày 2 tháng 11 năm 2016
HỌC VẦN

on
con
mẹ con
rau
non đá
hòn

on - an

an
sàn
nhà sàn

thợ
hàn
bàn ghế


rau non


thợ hàn


bàn ghế


Thứ tư ngày 2 tháng 11 năm 2016
HỌC VẦN

on
con
mẹ con
rau
non đá
hòn

on - an

an
sàn
nhà sàn

thợ
hàn
bàn ghế


TRÒ CHƠI
TÌM NHANH GHÉP ĐÚNG
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×