Tải bản đầy đủ

Giáo án môn tin học lớp 3 trò chơi STICKS

Bài 3: TRÒ CHƠI STICKS
I. MỤC TIÊU: Giúp HS :
1. Kiến thức: - Di chuột đến đúng vị trí.
2. Kỹ năng: - Nháy chuột nhanh và đúng vị trí và luyện trí nhớ về các hình đã lật
được.
3.Thái độ: - Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo trong quá trình học tập.
II.TÀI LIỆU PHƯƠNG TIÊN:
- GV: SGK, giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính.
- HS: SGK, vở, máy tính.
III. TIEÁN TRÌNH DẠY HỌC:
THỜI
GIAN

NỘI DUNG

2'
4'

1. ỔN ĐỊNH
2. BÀI CŨ.


30'

3. BÀI MỚI
Trò chơi Sticks:
1. Khởi động trò chơi:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

- Cách khởi động trò chơi
Blocks?
-GVnx
- Cách khởi động trò chơi
Sticks?

- Nháy đúp chuột
vào biểu tượng
2. Quy tắc chơi:
- Các que có màu sắc khác
nhau hiện ra trên màn hình
với tốc độ nhanh dần. Que
xuất hiện sau sẽ đè lên que
đă có
- Nếu đưa chuột vào que
không bị đè thì con trỏ
chuột từ hình mũi tên
sẽ
biến thành dấu +
Kết thúc lượt chơi, màn
hình sẽ xuất hiện hộp thoại

- Các que có màu sắc khác
nhau hiện ra trên màn hình
với tốc độ nhanh dần. Que
xuất hiện sau sẽ đè lên que
đă có
- Nếu đưa chuột vào que
không bị đè thì con trỏ
chuột từ hình mũi tên
sẽ biến thành dấu +
- Nhiệm vụ của em là nháy


chuột nhanh và chính xác
để làm biến mất các que.

HOẠT ĐỘNG CỦA
HS

-HSTL

- Nháy đúp
chuột vào biểu
tượng
.

- Quan sát GV làm
mẫu.

- Thực hành dưới
sự hướng dẫn của
GV.


+ Chn Yes chi tip
+ Chn No thoỏt khi
trũ chi

+ bt u lt chi mi
em nhn phớm no?
+ thoỏt khi trũ chi?
.
- Phớm F2.
+ cú th chi vi mc
khú hn?
- Lm mu cho hc sinh
quan sỏt.
- Theo dừi quỏ trỡnh thc
hnh ca hc sinh.

2'

IV. CUNG CO
DAậN DOỉ:

-Gi HS nhc li ni dung
bi hc
- Khỏi quỏt li trũ chi,
nhn mnh vai trũ ca trũ
chi trong vic luyn s
dng chut.

- Nhn vo nỳt
gúc trờn bờn phi
mn hỡnh ca trũ
chi.
1. Nhỏy chut vo
mc Skill.
2. Chn mt mc
trong ú.
- Thc hnh theo
tng trũ chi.
- HS TL
- Nghe v ghi nh


THC HNH TRề CHI STICKS

I. Mục tiêu
1. Kin thc: - Nhận biết biểu tợng trò chơi sticks, biết cách chơi.
2. K nng: - HS biết cách khởi động, thoát và chơi đợc trò chơi
3.Thỏi : - Tinh thần tự giác học tập, giữ gìn và bảo quản máy
tính.
II. Ti liu, phng tin
- GV chuẩn bị phòng máy và phần mềm để HS thực hành.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TH
I
GIA
N

2'
2'

30'

NI DUNG

HOT NG CA GV

HOT NG CA HS

HS: Ngồi theo nhóm
1. n nh.
- Phân nhóm
(2-3HS)
2. Kiểm tra - Nêu lại quy tắc chơi
bài cũ
của trò chơi Sticks
- Các que đoạn
thẳng có màu khác
nhau
xuất
hiện
nhanh dần trên màn
hình.
Que
xuất
hiện sau có thể đè
lên que đã có. Nếu
em đa con trỏ chuột
- Gọi hs nhận xét
lên que không bị
3. BI MI.
- Nhận xét, đánh giá
que khác đè lên con
- Thực hành
- yc hs khởi động trỏ chuột chuyển từ
phần mềm -> chơi hình mũi tên sang
mẫu
dấu +. Nếu em nháy
- Gv nhận xét
chuột thì que đó
- Gv làm mẫu
biến mất.
- Yc hs các nhóm khởi - Hs nhận xét
động máy, sau đó
khởi động phần mềm
- Quan sát HS thực - 1 nhóm
hành -> chỉnh sửa lỗi
- Hs quan sát
khi HS mắc phải.
- Tổ chức cho bạn - Hs thực hiện theo
VI. Củng cố trong nhóm thi với yêu cầu


2'

dặn dò:

nhau
Mỗi HS chơi1 lợt ->
- Kiểm tra , đánh giá
đổi chỗ
- Nhắc lại một số lỗi - HS: Thực hiện theo
HS mắc phải trong khi yêu cầu của thầy
thực hành.
- Hs lắng nghe
- Kết thúc tiết học.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x