Tải bản đầy đủ

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3 ĐẦY ĐỦ

Bài 4: TẨY, XOÁ HÌNH (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: - Sử dụng được công cụ tẩy xoá hình
2. Kỹ năng: - Biết sử dụng công cụ tẩy để xoá một vùng nhỏ trên hình đã vẽ và
biết cách sử dụng công cụ chọn và chọn tự do để xoá một vùng lớn.
3.Thái độ: - Thể hiện tính tích cực chủ động sáng tạo trong quá trình học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính.
- HS: Sách giáo khoa, vở, máy tính
III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:
DK
THỜI
GIAN

NỘI DUNG

1'
2'

1. Ổn định.
2. KiÓm tra bµi cò


30'

3. Bài mới
1. Tẩy một vùng trên
hình:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

- 1 HS TL
- Em hãy cho biết các
bước để vẽ một đoạn
thẳng
- 1HS nx
-Yªu cÇu HS nhËn - Nghe
xÐt
- GV nhËn xÐt
- Các bước thực hiện:
+ Chọn công cụ tẩy
trong hộp công cụ.
+ Chọn kích thước của
tẩy ở phía dưới hộp công
cụ.
+ Nháy hoặc kéo thả
chuột trên phần hình cần - Thực hiện trên máy
tẩy.
Ví dụ1: Kết quả khi kéo
thả chuột

2. Chọn một phần hình
vẽ:
a, Công cụ chọn một
vùng hình chữ nhật:

- Các bước thực hiện:

- Vừa nghe vừa thựcb, Công cụ chọn tự do:

+ Chọn công cụ
trong hộp công cụ.
+ Kéo thả chuột từ một
góc của vùng cần chọn
đến góc đối diện của
vùng đó.

hiện theo GV

Vùng đã chọn được
Vùng đã chọn
được đánh dấu bằng hình đánh dấu bằng hình
chữ nhật có cạnh là
chữ nhật.
nét đứt.
- Các bước thực hiện:
+ Chọn công cụ chọn tự
do
có trong hộp
công cụ.
+ Kéo thả chuột bao
quanh vùng cần chọn,
càng sát biên của vùng
cần chọn càng tốt.
Khi thả nút chuột,
vùng được chọn cũng
được đánh dấu bằng hình
chữ nhật có cạnh là
đường nét đứt, nhưng
thực chất vùng được
chọn có dạng như ta kéo
thả chuột.

- Quan sát gv làm
mẫu.
- Tiến hành thực
hành.

- Chú ý lắng nghe rút
kinh nghiệm.

2'

IV. CỦNG CỐ

- Nhận xét về quá trình
thực hành của hs.
- Ghi nhớ
- Khái quát cách tẩy
một vùng trên hình, cách


1'

V. DẶN DÒ:

chọn một phần hình vẽ
để
xoá một vùng trên hình.
- Về nhà học bài và
đọc trước bài "Vẽ đừng
cong và Sao chép màu từ
màu có sẵn".


Tuần 15
Tiết 30

Lớp dạy:
Ngày dạy:

3
:

14,15,16,17,18/12/2015

Bài 4: TẨY, XOÁ HÌNH (Tiết 2)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: - Sử dụng được công cụ tẩy xoá hình
2. Kỹ năng: - Biết sử dụng công cụ tẩy để xoá một vùng nhỏ trên hình đã vẽ và
biết cách sử dụng công cụ chọn và chọn tự do để xoá một vùng lớn.
3.Thái độ: - Thể hiện tính tích cực chủ động sáng tạo trong quá trình học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính.
- HS: Sách giáo khoa, vở, máy tính
III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC:
DK
THỜI
GIAN

NỘI DUNG

1'
2'

1. Ổn định.
2. KiÓm tra bµi cò

30'

3. Bài mới
3. Xoá một vùng trên
hình:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

- 1 HS TL
- Em hãy cho biết các
bước để vẽ một đoạn
thẳng
- 1HS nx
Yªu cÇu HS nhËn - Nghe
xÐt
- GV nhËn xÐt
- Thực hiện trên máy
- Các bước thực hiện:
+ Dùng công cụ chọn tự
do
và công cụ chọn
một vùng hình chữ nhật

* Thực hành:

để chọn vùng cần
Delete
xoá.
+Nhấn phím
- Cho học sinh mở tệp có
sẵn các hình ảnh và yêu
cầu học sinh sử dụng
công cụ tẩy để xoá theo
yêu cầu của gv.

- Vừa nghe vừa thực
hiện theo GV
Vùng đã chọn được
đánh dấu bằng hình
chữ nhật có cạnh là
nét đứt.
- Quan sát gv làm
mẫu.
- Tiến hành thực
hành.


IV. CỦNG CỐ
2'

- Chú ý lắng nghe rút
kinh nghiệm.

V. DẶN DÒ:
1'

- Giáo viên làm mẫu
- Quan sát học sinh khi
thực hành.
- Nhận xét về quá trình
thực hành của hs.
- Khái quát cách tẩy
một vùng trên hình, cách
chọn một phần hình vẽ
để
xoá một vùng trên hình.
- Về nhà học bài và
đọc trước bài "Vẽ đừng
- Ghi nhớ
cong và Sao chép màu từ
màu có sẵn".Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x