Tải bản đầy đủ

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3

BÀI 1: TẬP GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG PHÍM CƠ SỞ
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Biết cách đặt tay lên phím ở hàng cơ sở.
- Gõ các phím theo đúng nguyên tắc.
2. Kỹ năng: - Sử dụng cả 10 ngón tay để gõ các phím cơ sở
- Dùng phần mềm Mario để luyện gõ bàn phím ở mức đơn giản.
3.Thái độ
- Thể hiện tính tích cực sáng tạo trong quá trình học tập.
II. Tài liệu, phương tiện:
- GV: SGK, giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính.
- HS: Vở, SGK, máy tính
III. Tiến trình dạy và học:
TG

1'
2'
32'

NỘI DUNG
1. ỔN ĐỊNH LỚP.
2. BÀI CŨ

3. BÀI MỚI.

1. Cách đặt tay trên
bàn phím:

HOẠT ĐỘNG GV

- Chức năng của bàn phím là
gì?
- NX, đánh giá
- Nhắc lại các phím ở hàng cơ
sở?
- Hướng dẫn cách đặt tay trên
bàn phím.

2. Cách gõ các phím ở
hàng cơ sở:
- Hướng dẫn cách gõ các
phím.

HOẠT ĐỘNG HS

- HSTL
- Trả lời câu hỏi.
+ Gồm các phím:
A,S,D,F,G,H,J,K,L,
;.
- Nghe, quan sát,
ghi bài.

- Hs lắng nghe, và
ghi chép.


* Lưu ý:

- Tập gõ trên bàn
phím

Tay trái:


Ngón út gõ phím: A.
Ngón kế út gõ phím: S.
Ngón giữa gõ phím: D.
Ngón trỏ gõ phím: F, G.
Tay phải:
Ngón út gõ phím: dấu ;.
Ngón kế út gõ phím: L.
Ngón giữa gõ phím: K.
Ngón trỏ gõ phím J, H.
- Lắng nghe.
Hai ngón cái dùng để gõ Quan sát.
phím cách.
*Luyện tập:

- Để có thể gõ các phím ta sử
dụng phần mềm Word.

3. Tập gõ với phần mềm
- Khởi động trò chơi: nháy
MARIO
đúp vào biểu tượng

a) Chọn bài:

b) Cách gõ
c) Kết quả:

Lessons → Home Row Only
Nháy chuột vào khung hình số
1(hình ông Mặt Trời) để bắt
đầu.
- Gõ theo ngón tay được tô
màu
Keys Typed: số phím gõ đã
gõ.
Errors: số phím gõ sai.
Next: Tiếp tục gõ
Menu: Quay về màn hình

- Luyện gõ trên
máy

- Nghe và quan sát


d) Tiếp tục hoặc kết thúc

chính
Esc→MENU→File→Quit

e) Thoát khỏi Mario

- Làm mẫu cho hs
- Gọi HS lên thực hành
- Quan sát và sửa lỗi.

- Nghe và ghi nhớ
- HS lên làm ở máy
- 1 HS TL

4. CỦNG CỐ - DẶN
DÒ:

- Khái quát cách đặt tay trên
hàng phím cơ sở?
- Nhắc lại cách gõ các phím ở
hàng cơ sở.
- Đọc trước bài "Tập gõ các
phím ở hàng trên".

2'

- 1 HS TL
- Nghe và ghi nhớ


Thực hành Tập gõ các phím ở hàng cơ sở
I. Mục tiêu
1. Kin thc: - Biết cách đặt tay trên bàn phím để gõ.
2. K nng: - Sử dụng phần mềm Mario để luyện tập gõ phím trên
hàng phím cơ sở.
3.Thỏi : - Có tinh thần học tập tốt, biết giữ gìn bảo quản máy
tính.
II. Tài liệu, phơng tiện
- Chuẩn bị của thầy: Máy tính, phần mềm Mario
- Chuẩn bị của trò: v SGK
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Thi
gian
2'
2'

30'

Nội dung

Hot ng ca GV

Hot ng ca HS

1. n nh.
- Phân nhóm
2. Kiểm tra - Em hãy nêu cách khởi
bài cũ
động
phần
mềm
Mario?

-HS: Ngồi theo nhóm
(2HS)
- 1 HS (Nháy đúp
chuột lên biểu tợng
phần mềm Mario
trên màn hình nền)
- Em hãy nêu cách - 1 HS TL
đặt tay trên bàn Tại hàng cơ sở ngón
phím.
trỏ của bàn tay trái
đặt lên phím F các
ngón còn lại đặt lên
các phím A S D.
Ngón trỏ của bàn
tay phải đặt lên
phím J các ngón còn
- Gọi học sinh nhận lại đặt lên các phím
xét
KL;
GV: Nhận xét, ỏnh giỏ - 1 HS

3. Bi mi
-Thực hành

- Gv phân nhóm
- Yc hs khởi động
máy, khởi động phần

- Hs ngồi theo nhóm
- Nhóm trởng


2'

4. Củng cố,
dặn dò

mềm vẽ Paint
- Gọi học sinh lên
thực hành khởi động
phần mềm
- Gv chọn bài thực
hành tập gõ các phím
hàng cơ sở
- Gọi học sinh nêu các
bớc chọn bài thực
hành
- GV nhận xét
- Gọi hs lên thực hành
gõ một vài phím trên
hàng cơ sở. Sau đó
yêu cầu thoát khỏi
phần mềm.
- Gọi hs nhận xét
- GV nhận xét sau đó
hớng dẫn lại.
- Yêu cầu học sinh
thực hành
- Gv theo dõi, chỉnh
sửa, uốn nắn hs
- GV tổ chức cho các
bạn trong nhóm thi với
nhau. Ai gõ đợc nhiều
từ, ít lỗi ngời đó sẽ
chiến thắng.
- Gv nhận xét tiết
thực hành.

- 1 học sinh, lớp quan
sát
- Học sinh quan sát
- 1 hs

- 1 hs
- 1 hs

- Học sinh thực hành
theo nhóm. Mỗi bạn
gõ một lợt sau đó
đổi chỗ
- Hs thực hành theo
yêu cầu.

- Chỳ ý lng nghe



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x