Tải bản đầy đủ

Giáo án môn tin học lớp 3 tập gõ các PHÍM ở HÀNG PHÍM số

BI 4: TP Gế CC PHM HNG PHM S
I. MC TIấU:

1. Kin thc: - Bit cỏch t tay lờn phớm hng s.
- Gừ cỏc phớm hng di v hng s theo ỳng nguyờn tc.
2. K nng: - S dng c 10 ngún tay gừ.
- Dựng phn mm Mario luyn gừ bn phớm mc n gin.
3.Thỏi : - Nghiờm tỳc khi hc, cú tớnh bo v ca cụng.
II. DNG DY HC:

- GV: SGK, giỏo ỏn, bng, phn, thc, mỏy tớnh.
- HS: V, SGK, bỳt
III. TIEN TRèNH DY HC:
THI
GIAN

1'
2'

30'


NI DUNG

I. N NH LP.
II. KIM TRA BI C:

III. BI MI

1. Cỏch t tay trờn
bn phớm:

2. Cỏch gừ cỏc phớm
hng s:

HOT NG CA GV

HOT NG CA HS

- Trỡnh by cỏch gừ cỏc phớm
hng phớm di?
- HS,GV nx

-1 HSTL

-Trỡnh by cỏc phớm hng
s?

- Cỏc phớm s gm:
!
1 @2 #3 $4 %5 ^6
&
7 *8 (9 )0 ___ + =.
- t tay theo quy
nh

*Cỏch t tay: Cỏc ngún tay
vn t lờn cỏc phớm xut
phỏt hng c s.
*Cỏch gừ: Mi ngún tay ch
c gừ cỏc phớm theo ỳng
quy nh:


Tay trỏi Tay phi
Ngún tr 4 (5)
6 (7)
Ngũn gia 3
8
Ngún ỏp ỳt 2
9
Ngún ỳt
1
0

- Nghe

- t tay sao cho
ỳng nh quy nh.

- Nghe ging v ghi
nh

- Luyn tp:

Chú ý: Sau khi gõ
xong một phím phải đa ngón tay về phím
- Quan sỏt v thc
xuất phát tơng ứng ở
hin
hàng phím cơ sở.


*Luyện gõ các phím sau ở
phần mềm soạn thảo Word:
3. Tập gõ với phần -Gõ “1234567890
mềm MARIO
0987654321” 2 lần.
Khởi động trò chơi
a) Chọn bài tập:

1'

- Luyện gõ

- HSTL
- Nghe giảng và ghi
bài

- Gọi HS nêu khởi động?
b) Tập gõ
-Lessons → Add Numbers
c) Kết quả:
-Nháy chuột vào khung hình
số 1 để bắt đầu.
- gõ theo ngón tay được tô
d) Tiếp tục hoặc kết
màu
thúc
- Keys Typed: số phím gõ đã
gõ.
e.Kết thúc MARIO:
Errors: số phím gõ sai.
- Next: Tiếp tục gõ
Menu: Quay về màn hình
IV.CỦNG CỐ, DẶN DÒ: chính
-Esc→MENU→File→Quit - 1 HS nêu
- Khái quát cách đặt tay trên
- 1 HS TL
hàng phím dưới.
- Nhắc lại cách gõ các phím ở
- Nghe và ghi nhớ
hàng dưới.
- Đọc trước bài "Tập gõ các
phím ở hàng phím số".
DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU


Tun 11
Tit 21

Ngy son:
14/11/2015
Ngy dy: 16, 17,18,19,20/11/2015
Thực hành Tập gõ các phím ở hàng phím số

I. MC TIấU:

1. Kin thc: - Biết cách đặt tay trên bàn phím để gõ.
2. K nng: - Sử dụng phần mềm Mario để luyện tập gõ phím ở
hàng phím số.
3.Thỏi : - Có tinh thần học tập tốt, biết giữ gìn bảo quản máy
tính.
II. DNG DY HC:

- GV: Máy tính, phần mềm Mario
- HS: SGK, mỏy tớnh
III. TIEN TRèNH DY HC:
THI
GIAN

2'
2'

30'

NI DUNG

HOT NG CA GV

HOT NG CA HS

1. n nh.
- Phân nhóm
2. Kiểm tra - Em hãy nêu cách gõ các - Các ngón tay sẽ vbài cũ
phím ở hàng phím số?
ơn ra để gõ các
phím ở hàng phím
số. Sau khi gõ xong
1 phím phải đa
- Gọi học sinh nhận xét
ngón tay trở về
GV: Nhận xét, cho điểm phím xuất phát ở
hàng cơ sở.
- 1 HS
3. Thực
hành

- Gv phân nhóm
- Hs ngồi theo
nhóm
- 1 học sinh, lớp
quan sát

- Gọi học sinh lên thực
hành khởi động phần
mềm và chọn bài tập gõ
các phím ở hàng phím
- 1 hs
số.
- Gọi hs nhận xét.
- GV nhận xét, hớng dẫn


học sinh cách gõ.

1'

- Gọi hs lên thực hành gõ
một vài phím ở hàng
phím số. Sau đó yêu
cầu thoát khỏi phần
mềm.
- Gọi hs nhận xét
- GV nhận xét sau đó hớng dẫn lại.
- Yêu cầu học sinh thực
hành
- Gv theo dõi, chỉnh
sửa, uốn nắn hs
- Yêu cầu một số bạn học
tốt hớng dẫn các bạn học
yếu về cách đặt tay,
cách gõ.
4. Củng cố - Nhắc lại một số lỗi học
dặn dò
sinh thờng mắc.
- Biểu dơng các bạn có
tinh thần học tập tốt.

- 1 hs
- 1 hs
- Hs quan sát, lắng
nghe

- Học sinh thực
hành theo nhóm.
Mỗi bạn gõ một lợt
sau đó đổi chỗ

- Nghe v ghi nhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x