Tải bản đầy đủ

Giáo án môn tin học lớp 3 tập gõ các PHÍM ở HÀNG PHÍM dưới

BI 3: TP Gế CC PHM HNG PHM DI
I. MC TIấU:

1. Kin thc: - Bit cỏch t tay lờn phớm hng di
- Gừ cỏc phớm hng di theo ỳng nguyờn tc.
2. K nng: - S dng c 10 ngún tay gừ.
- Dựng phn mm Mario luyn gừ bn phớm mc n gin.
3.Thỏi : - Nghiờm tỳc khi hc, cú tớnh bo v ca cụng.
II. DNG DY HC:

- GV: SGK, giỏo ỏn, bng, phn, thc, mỏy tớnh.
- HS: V, SGK, bỳt
III. TIEN TRèNH DY HC:
THI
GIAN

NI DUNG

1'
2'


I. N NH LP.
II. KIM TRA BI C:

30'

III. BI MI
1. Cỏch t tay trờn
bn phớm:

2. Cỏch gừ cỏc phớm
hng di:

*Luyn tp:

HOT NG CA GV

HOT NG CA HS

- Trỡnh by cỏch gừ cỏc phớm
hng phớm trờn?
- HS,GV nx

- HSTL

-Trỡnh by cỏc phớm hng
di?
*Cỏch t tay: Cỏc ngún tay
vn t lờn cỏc phớm xut
phỏt hng c s.
*Cỏch gừ: Mi ngún tay ch
c gừ cỏc phớm theo ỳng
quy nh:

- Cỏc phớm hng
di: Z X C V B N
M,./

Tay trỏi Tay phi
Ngún tr
V (B)


N
- t tay theo quy
nh
(M)
Ngũn gia C
,
Ngún ỏp ỳt X
.
Ngún ỳt
Z
/
Chú ý: Sau khi gõ
xong một phím phải đa ngón tay về phím
- Luyn gừ
xuất phát tơng ứng ở
hàng phím cơ sở.
*Luyn gừ cỏc phớm sau


2'

phần mềm soạn thảo Word:
3. Tập gõ với phần Gõ “ZXCVBNM,./
mềm MARIO
/.,MNBVCXZ” 2 lần.
Khởi động trò chơi
a) Chọn bài tập:
- Quan sát HS để sửa lỗi và
HD lại nếu HS chưa rõ.
- Em hãy khởi động trò chơi?
b) Tập gõ
-Lessons → Add Bottom Row
c) Kết quả:
- Nháy chuột vào khung hình
số 1 để bắt đầu.
-Gõ theo ngón tay được tô
d) Tiếp tục hoặc kết
màu
thúc
- Keys Typed: số phím gõ đã
gõ.
e. Kết thúc MARIO:
-Errors: số phím gõ sai.
- Next: Tiếp tục gõ
Menu: Quay về màn hình
chính
- Esc→MENU→File→Quit
IV.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:

- HSTL
- Nghe giảng và ghi
bài

-Nghe giảng và ghi
nhớ
- 1HS nêu
- 1 HS TL

- Khái quát cách đặt tay trên
hàng phím dưới.
- Nhắc lại cách gõ các phím ở
- Nghe và ghi nhớ
hàng dưới.
- Đọc trước bài "Tập gõ các
phím ở hàng phím số".


Thực hành Tập gõ các phím ở hàng dới
I. Mục tiêu

1. Kin thc: - Biết cách đặt tay trên bàn phím để gõ.
2. K nng: - Sử dụng phần mềm Mario để luyện tập gõ phím ở
hàng dới.
3.Thỏi : - Có tinh thần học tập tốt, biết giữ gìn bảo quản máy
tính.
II. DNG DY HC

- GV: Máy tính, phần mềm Mario
- HS: SGK, mỏy tớnh
III. TIEN TRèNH DY HC:
THI
GIAN

2'
2'

30'

NI DUNG

HOT NG CA GV

1. n nh.
- Phân nhóm
2. Kiểm tra - Em hãy nêu cách
bài cũ
gõ các phím ở
hàng dới?

3. Bi mi
-Thực hành

HOT NG CA HS

- 2Hs ngồi 1 nhóm
- Các ngón tay sẽ đa
xuống để gõ các
phím ở hàng dới.
Sau khi gõ xong 1
phím phải đa ngón
tay trở về phím
xuất phát ở hàng cơ
- Gọi học sinh nhận sở.
xét
-1HS
GV: Nhận xét
- Nghe
- Gv phân nhóm
- Yc hs khởi động
- Hs ngồi theo nhóm
máy, khởi động
- Bạn trong nhóm
phần mềm vẽ Paint
- Gọi học sinh lên
- 1 học sinh, lớp quan
thực hành khởi
sát
động phần mềm
và chọn bài tập gõ - 1 hs
các phím ở hàng
dới.
- Gọi hs nhận xét.
- GV nhận xét, hớng dẫn học sinh


cách gõ.

1'

4. Củng
dặn dò

- Gọi hs lên thực
hành gõ một vài
phím ở hàng dới.
Sau đó yêu cầu
thoát khỏi phần
mềm.
- Gọi hs nhận xét
- GV nhận xét sau
đó hớng dẫn lại.
- Yêu cầu học sinh
thực hành
- Gv theo dõi,
chỉnh sửa, uốn
nắn hs
- Yêu cầu một số
bạn học tốt hớng
dẫn các bạn học
yếu về cách đặt
tay, cách gõ.
cố, - Nhắc lại một số
lỗi học sinh thờng
mắc.
- Biểu dơng các
bạn có tinh thần
học tập tốt.

- 1 hs
- 1 hs
- Hs quan sát, lắng
nghe

- Học sinh thực hành
theo nhóm. Mỗi bạn
gõ một lợt sau đó
đổi chỗTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x