Tải bản đầy đủ

Giáo án môn tin học lớp 3 tập gõ các PHÍM ở HÀNG PHÍM dưới

Bài 7: SAO CHẫP MU T MU Cể SN (Tit 1)
I. MC TIấU:
1. Kin thc: - Nhận biết đợc công cụ sao chép màu.
2. K nng:
- Biết cách sao chép màu để tô màu.
3.Thỏi : - Vận dụng kiến thức để làm các bài thực hành
II. DNG DY HC:
- GV: Que chỉ, mỏy tớnh, mỏy chiu, phn, bng, giỏo ỏn, SGK
- HS: SGK, bút, vở ghi.
III. TIN TRèNH DY - HC:
DK
TH
I
GIA
N

NI DUNG

HOT NG CA GV

HOT NG CA HS


1'
2'

1. n nh.
2. Kiểm tra -Em hãy nêu các bớc vẽ - 2Hs
bài cũ
đờng cong?
- Yêu cầu HS nhận xét - 1Hs
- GV nhận xét
- Hs nghe

30'

3. Bài mới
* Hot ng 1: + Yêu cầu HS ch ra cụng
Lm quen vi c sao chộp mu?
cụng c sao - YC HS tho lun nhúm
chộp mu
ụi ch ra cụng c sao
chộp mu.
- GV nx v cht ý
* Hot ng 2: - YC HS tho lun nhúm
Cỏc bc thc a ra cỏc bc thc hin.
hin
1. Chn cụng c Sao chộp
mu
trong hp

cụng c.
2. Nhỏy chut lờn phn hỡnh
v cú mu cn sao chộp.

- HS: Tho lun nhúm ụi
- HS ni tip tr li v nx
-

HS tho lun
2 HS TL
1 HS nx


1 HS c li cỏc bc

Hs c lp lắng nghe


3. Chn cụng c
4. Nhỏy chut lờn ni cn tụ
bng mu va sao chộp.
- GV minh ha sao chộp mu
qua bi T1 (SGK- tr 73)
- YC Hs lờn thc hnh sao
chộp mu.
- GV nx, ỏnh giỏ

2'
4. Củng cố,
dặn dò:

Tun 20
Tit 40

- HS quan sỏt trờn mn
hỡnh
- 3 HS lờn mỏy thc hnh
- 1 HS nx

- Yêu cầu HS nhắc lại - 2 HS nhc li
các bớc sao chép màu
+ Gv nhận xét, nhắc - HS lng nghe
lại
- Gv nhận xét tiết học.

Lp dy:
Ngy dy:

3
18,19,20,21,22/1/2016

Bài 7: SAO CHẫP MU T MU Cể SN (Tit 2)
I. MC TIấU:
1. Kin thc: - Nhận biết đợc công cụ sao chép màu.
2. K nng:
- Biết cách sao chép màu để tô màu.
3.Thỏi : - Vận dụng kiến thức để làm các bài thực hành
II. DNG DY HC:
- GV: Que chỉ, mỏy tớnh, mỏy chiu, phn, bng, giỏo ỏn, SGK
- HS: SGK, bút, vở ghi.
III. TIN TRèNH DY - HC:
DK
TH
I
GIA
N

1'

NI DUNG

1. n nh.

HOT NG CA GV

HOT NG CA HS


2'

2. Kiểm
tra bài cũ

30'

3. Bài mới
Thc hnh
Bài
thực
hành
số
1(SGKtr
73)

Bài
thực
hành
số
2(SGKtr
74)

Bài
thực
hành
số
3(SGK- tr 74
2'

-Em hãy nêu các bớc sao - 2 HS TL
chộp mu?
- Yêu cầu HS nhận xét - 1Hs
- Hs nghe
- GV nhận xét

- Yêu cầu HS nêu yêu
cầu của bài
- Gv hớng dẫn hs cách
mở bài thực hành
Từ màn hình của
Paint/vào
menu
Open/Saomau1.bmp
- Gv làm mẫu
- Yêu cầu HS thực hành
- Gv theo dõi, chỉnh
sửa cho học sinh
- Yêu cầu HS một số
bạn học giỏi hớng dẫn
thực hành cho một số
bạn chậm
- Yêu cầu HS nêu yêu
cầu của bài
- Gv làm mẫu
- Yêu cầu HS thực hành
- Gv theo dõi chỉnh
sửa uốn nắn hs
- Yêu cầu HS nêu yêu
cầu của bài
- Yêu cầu HS thực hành
- Gv theo dõi chỉnh
sửa uốn nắn hs
- Yêu cầu HS một số
bạn học giỏi hớng dẫn
thực hành cho một số
bạn chậm
- Yêu cầu HS nhắc lại
các bớc sao chép màu

- 1HS c bi
- Hs quan sát

- Hs thực hành
- 2 hs
- 1 Hs c bi
- HS quan sỏt
- Hs thực hành
- 1 Hs
- HS thc hnh
- 2 HS
- 2 HS nhc li
- Chỳ ý lng nghe


IV. Cñng
cè, dÆn
dß:

+ Gv nhËn xÐt, nh¾c
l¹i
- Gv nhËn xÐt tiÕt häc.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x