Tải bản đầy đủ

Giáo án môn tin học lớp 3 LUYỆN tập

BI 7: ễN TP (Tit 1)
I. Mục tiêu
1. Kin thc: - ễn luyn cỏc k nng c hc trong ton chng
2. K nng:
- Khi ng phn mm Vietkey v Word
- Gừ vn bn ting Vit.
- Bit cỏch sa li vi hai phớm Delete v Backspace.
3.Thỏi : - Th hin tớnh tớch cc, ch ng sỏng to trong quỏ trỡnh thc hnh.
II. Tài liệu, phơng tiện
- GV: Giỏo ỏn, bng, phn, thc, mỏy tớnh.
- HS: Sỏch giỏo khoa, v, mỏy tớnh.
III. Các hoạt động dạy - học
Thi
gian
2'
3'

30'

Nội dung


Hot ng ca GV

1. n nh.
- Phân nhóm
2. Kiểm tra - Em hãy nhắc lại
bài cũ
cách gõ các dấu
huyền, sắc,
nặng, hỏi, dấu ngã
theo kiu Telex?
- Gọi học sinh nhận
xét
GV: Nhận xét
3. Bi mi
- Yc hs khởi động
- Thực hành
máy, khởi động
phần mềm Word.
* Bài T1 - SGK - Yêu cầu gõ theo
- T97
hai kiểu Telex và
Vni?
- GV quan sát và hớng dẫn HS thực
hành
- Gv theo dõi,
chỉnh sửa, uốn
nắn hs

Hot ng ca HS

- 2Hs ngồi 1 nhóm
- 2 HSTL

- 1 HS nx
- Nghe

- Hs khởi động máy
tính
- Học sinh thực hành
theo yêu cầu- Học sinh thực hành
theo nhóm. Mỗi bạn
gõ một lợt sau đó


đổi chỗ.
- 2-3 HS hớng dẫn
một số bạn TH.

2'

4. Củng
dặn dò

- Yêu cầu một số
bạn học tốt hớng
dẫn các bạn học
yếu về cách gõ.
cố, - Nhắc lại một số - Nghe và ghi nhớ
lỗi học sinh thờng
mắc.
- Biểu dơng các
bạn có tinh thần
học tập tốt.


Tun 28
Tit 56

Lp dy:
Ngy dy:

3
30,31,1,2,3/4/2015

BI 7: ễN TP (Tit 2)
I. Mục tiêu
1. Kin thc: - ễn luyn cỏc k nng c hc trong ton chng
2. K nng:
- Khi ng phn mm Vietkey v Word
- Gừ vn bn ting Vit.
- Bit cỏch sa li vi hai phớm Delete v Backspace.
3.Thỏi : - Th hin tớnh tớch cc, ch ng sỏng to trong quỏ trỡnh thc hnh.
II. Tài liệu, phơng tiện
- GV: Giỏo ỏn, bng, phn, thc, mỏy tớnh.
- HS: Sỏch giỏo khoa, v, mỏy tớnh.
III. Các hoạt động dạy - học
Thi
gian
2'
3'

30'

Nội dung

Hot ng ca GV

1. n nh.
- Phân nhóm
2. Kiểm tra - Em hãy nhắc lại
bài cũ
cách gõ các dấu
huyền, sắc,
nặng, hỏi, dấu ngã
theo kiu Telex?
- Gọi học sinh nhận
xét
GV: Nhận xét
3. Bi mi
- Yc hs khởi động
- Thực hành
máy, khởi động
phần mềm Word.
* Bài T2 - SGK - Yêu cầu gõ theo
- T97
hai kiểu Telex và
Vni?
- GV quan sát và hớng dẫn HS thực
hành

Hot ng ca HS

- 2Hs ngồi 1 nhóm
- 2 HSTL

- 1 HS nx
- Nghe

- Hs khởi động máy
tính
- Học sinh thực hành
theo yêu cầu


- Gv theo dõi,
chỉnh sửa, uốn
nắn hs

2'

4. Củng
dặn dò

- Học sinh thực hành
theo nhóm. Mỗi bạn
gõ một lợt sau đó
đổi chỗ.
- 2-3 HS hớng dẫn
một số bạn TH.

- Yêu cầu một số
bạn học tốt hớng
dẫn các bạn học
yếu về cách gõ.
cố, - Nhắc lại một số - Nghe và ghi nhớ
lỗi học sinh thờng
mắc.
- Biểu dơng các
bạn có tinh thần
học tập tốt.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x