Tải bản đầy đủ

Giáo án môn tin học lớp 3 LUYỆN gõ CHỮ

BI 6: LUYN Gế (Tit 1)
I. Mục tiêu
1. Kin thc: - Thnh tho vic khi ng cỏc phn mm Vietkey v Word.
2. K nng:
- Gừ vn bn n gin v bit cỏch sa vn bn vi cỏc phớm
xúa.
3.Thỏi : - Th hin tớnh tớch cc, ch ng sỏng to trong quỏ trỡnh thc hnh.
II. Tài liệu, phơng tiện
- GV: Giỏo ỏn, bng, phn, thc, mỏy tớnh.
- HS: Sỏch giỏo khoa, v, mỏy tớnh.
III. Các hoạt động dạy - học
Thi
gian
2'
3'

30'

Nội dung

Hot ng ca GV


1. n nh.
- Phân nhóm
2. Kiểm tra - Em hãy nêu cách
bài cũ
gõ các dấu hỏi,
dấu ngã theo kiu
Telex?
- Gọi học sinh nhận
xét
GV: Nhận xét
3. Bi mi
- Yc hs khởi động
- Thực hành
máy, khởi động
phần mềm Word.
* Bài T1:
- Yêu cầu gõ theo
SGK trang 95
hai kiểu Telex và
Vni?
- GV quan sát và hớng dẫn HS thực
hành
- Gv theo dõi,
chỉnh sửa, uốn
nắn hs
- Yêu cầu một số

Hot ng ca HS

- 2Hs ngồi 1 nhóm
-1HS
- 1 HS nx
- Nghe

- Hs khởi động máy
tính
- Học sinh thực hành
theo yêu cầu


- Học sinh thực hành
theo nhóm. Mỗi bạn
gõ một lợt sau đó
đổi chỗ.
- 2-3 HS hớng dẫn


2'

4. Củng
dặn dò

bạn học tốt hớng
một số bạn TH.
dẫn các bạn học
yếu về cách gõ.
cố, - Nhắc lại một số - Nghe và ghi nhớ
li học sinh thờng
mắc.
- Biểu dơng các
bạn có tinh thần
học tập tốt.


Tun 27
Tit 54

Lp dy:
Ngy dy:

3
14,15,18/3/2016

BI 6: LUYN Gế (Tit 2)
I. Mục tiêu
1. Kin thc: - Thnh tho vic khi ng cỏc phn mm Vietkey v Word.
2. K nng:
- Gừ vn bn n gin v bit cỏch sa vn bn vi cỏc phớm
xúa.
3.Thỏi : - Th hin tớnh tớch cc, ch ng sỏng to trong quỏ trỡnh thc hnh.
II. Tài liệu, phơng tiện
- GV: Giỏo ỏn, bng, phn, thc, mỏy tớnh.
- HS: Sỏch giỏo khoa, v, mỏy tớnh.
III. Các hoạt động dạy - học
Thi
gian
2'
3'

30'

Nội dung

Hot ng ca GV

1. n nh.
- Phân nhóm
2. Kiểm tra - Em hãy nêu cách
bài cũ
gõ các dấu hỏi,
dấu ngã theo kiu
Vni?
- Gọi học sinh nhận
xét
GV: Nhận xét
3. Bi mi
- Yc hs khởi động
- Thực hành
máy, khởi động
phần mềm Word.
* Bài T2 - SGK - Yêu cầu gõ theo
- T95
hai kiểu Telex và
Vni?
- GV quan sát và hớng dẫn HS thực
hành
- Gv theo dõi,
chỉnh sửa, uốn
nắn hs

Hot ng ca HS

- 2Hs ngồi 1 nhóm
-1HS
- 1 HS nx
- Nghe

- Hs khởi động máy
tính
- Học sinh thực hành
theo yêu cầu

- Học sinh thực hành
theo nhóm. Mỗi bạn
gõ một lợt sau đó


đổi chỗ.
- 2-3 HS hớng dẫn
một số bạn TH.

2'

4. Củng
dặn dò

- Yêu cầu một số
bạn học tốt hớng
dẫn các bạn học
yếu về cách gõ.
cố, - Nhắc lại một số - Nghe và ghi nhớ
lỗi học sinh thờng
mắc.
- Biểu dơng các
bạn có tinh thần
học tập tốt.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x