Tải bản đầy đủ

Giáo án môn tin học lớp 3 học TOÁN với PHẦN mềm CÙNG học TOÁN

BI 1: HC TON VI PHN MM CNG HC TON 3(Tit 1)
I. Mục tiêu
1. Kin thc:
- S dng phn mm hc v ụn luyn cỏc phộp toỏn cng, tr, nhõn, chia cỏc s
nguyờn.
2. K nng:
- S dng phn mm t lm bi kim tra trờn mỏy tớnh cú ỏnh giỏ.
3.Thỏi :
- S dng cỏc thao tỏc vi bn phớm v chut giao tip vi mỏy tớnh.
II. Tài liệu, phơng tiện
- GV: Giỏo ỏn, bng, phn, thc, mỏy tớnh.
- HS: Sỏch giỏo khoa, v, mỏy tớnh.
III. Các hoạt động dạy - học
DK
Ni dung
TG
1'
1. n nh.
2. Kiểm tra
3'
bài cũ


30'

Hot ng ca GV

Hot ng hc ca HS

- HS hỏt
C1: Hóy cho bit cõu tc ng Cú - 1 HS TL: c
chớ thỡ nờn c vit theo kiu - 1 HS nx
Telex l:
C2: C1: Hóy cho bit cõu tc ng - 1 HS TL: d
Cú chớ thỡ nờn c vit theo - 1 HS nx
kiu Vni:
- GV nx, ỏnh giỏ
- Nghe
- Gọi học sinh nhận xét
- GV: Nhận xét

Mc tiờu:
3. Bài mới
- Bit cỏch khi ng phn
Hot ng 1:
mm.
Khi
ng
- Bit cỏch bt u luyn tp v
phn mm
thc hin theo tng hc k.
Cỏch tin hnh:
- HS quan sỏt biu tng ca phn - Hc sinh quan sỏt biu
tng v tr li cõu hi.
mm
- Em hóy nờu thao tỏc khi - 1 HS nờu khi ng
- 1 HS nx


- Hoạt động 2:
Cách luyện tập


động phần mềm trên?
- Để bắt đầu luyện tập em nháy
chuột vào chữ: bắt đầu. GV cho
HS quan sát hình 99.
Màn hình: “Cầu vồng” xuất hiện
(hình 100)
-Mỗi 1 biểu tượng nhỏ sẽ ứng với
các nội dung khác nhau. Khi em di
chuyển con trỏ vào biểu tượng thì
nội dung kiến thức của biểu tượng
đó sẽ hiện lên trong khu chữ nhật
phía dưới.
- Gọi HS lên bảng thực hành theo
yêu cầu?
- Gv nx
 GV nhấn mạnh chú ý:
Tám biểu tượng trên cầu vồng là
nội dung học kì I
Tám biểu tượng còn lại là nội
dung học kì II
 Mục tiêu:
- Biết cách để thực hiện các
dạng toán: điền số, dấu phép
toán, chữ.
- Biết kiểm tra kết quả, tiếp tục
hoặc ngừng luyện tập.
 Cách tiến hành:
- Để luyện tập em nháy chuột
vào một trong các biểu tượng
trên màn hình cầu vồng.
 Điền số:
- Quan sát hình 101(SGK - tr 101)
và cho biết có mấy cách điền số
vào phép toán ?
(phần mềm minh họa)
Khi gõ xong một số thì phần mềm
sẽ chuyển sang vị trí tiếp theo.
- Gọi HS lên bảng thực hành theo
yêu cầu?

- HS quan sát tranh.

- 2 Hs lên làm trên máy
tính thực hiện
- Nghe
- Nghe và ghi nhớ

- Nghe

- HS quan sát trên màn
hình

- HS quan sát và TL: 2
cách
C1: Dùng chuột để nháy
vào các số trên màn hình
C2: Gõ số trực tiếp từ bàn
phím
- HS nx
- 1 HS lên thực hành


- Gv nx
 Điền dấu phép tính:
Quan sát hình 102 (SGK – tr 102)
- Tương tự như điền số bạn nào
cho cô biết có mấy cách điền dấu?
- Yêu cầu HS lên thực hành trên
máy?
Em nháy chuột lên dấu tương ứng
hoặc gõ phím dấu trên bàn phím.
 Điền chữ vào ô:
Quan sát hình 103 (SGK – tr 102)

- HS: có 2 cách điền dấu
- 1 HS nx
- 2 Hs lên làm trên máy
tính thực hiện
- Nghe

- HS: 1 cách duy nhất
- HS lên thực hành
- HS nx

- Có mấy cách điền chữ vào ô?
- GV mở phần mềm minh họa và
yêu cầu HS lên thực hành điền - Nghe và ghi nhớ
chữ?
Em có thể gõ chữ tiếng việt theo
kiểu Telex hoặc Vni
* Một số nút lệnh
: Thoát khỏi dạng toán quay về - HS TL nx
màn hình cầu vồng.
- HS TL nx
: Làm bài toán lại từ đầu
: Kiểm tra kết quả

- Hoạt động 3:
Thoát khỏi
phần mềm.

- HS TL nx
- HS TL nx
- HS TL nx

: Trợ giúp của phần mềm.
: Làm bài tập tiếp theo
- Mỗi một dạng toán sau khi làm
được 5 câu phần mềm sẽ hiện lên
bảng thông báo. (GV mở phần
mềm minh họa).
- GV làm mẫu thực hành
- Gọi HS lên bảng thực hành theo - HS quan sát (hình 104).
yêu cầu?
- Gv nx
 Mục tiêu:
- HS biết cách thoát khỏi phần
mềm.
 Cách tiến hành:
- Để thoát khỏi phần mềm em - HS quan sát hình và ghi


4

4. Cng c

1

5. Dn dũ

Tun 29
Tit 58

nhỏy chut vo nỳt
- Gi HS lờn bng thc hnh theo
yờu cu?
- Trũ chi: Cỏnh hoa may mn
- V nh hc thuc bi.
- Tit sau thc hnh luyn tp vi
phn mm: Cựng hc toỏn 3

nh nỳt thoỏt.
- 1 HS lờn thc hnh úng
phn mm
- HS quan sỏt v nghe
- HS tham gia trũ chi v
TL cõu hi
- Nghe v ghi nh

Lp dy:
Ngy dy:

3
28,29/3,1/4/4/2016

BI 1: HC TON VI PHN MM CNG HC TON 3(Tit
2)
I. Mục tiêu
1. Kin thc:
- HS cú th s dng phn mm vo vic hc toỏn.
- Bit cỏch luyn tp vi nhng dng toỏn khỏc nhau: in s, in du phộp toỏn,
in ch vo ụ.
2. K nng:
- Bit thoỏt khi phn mm.
3.Thỏi :
- Rốn luyn kh nng t duy, sỏng to v s dng chut, bn phớm nhanh nhn.
II. Tài liệu, phơng tiện
- GV: Giỏo ỏn, bng, phn, thc, mỏy tớnh.
- HS: Sỏch giỏo khoa, v, mỏy tớnh.
III. Các hoạt động dạy học

Thi
gian

Nội dung

Hot ng ca GV

Hot ng ca HS


2'
3'

30'

2'

1. n nh.
- Phân nhóm
2. Kiểm tra - Em nêu cách khởi
bài cũ
động và thoát khỏi
phần mềm cùng
học toán 3?
- Gọi học sinh nhận
xét
GV: Nhận xét
3. Bi mi
- Yc hs khởi động
- Thực hành
máy, khởi động
phần mềm Cùng
học toán 3.
Cỏch tin hnh:
- GV yờu cu HS luyn
tp vi ni dung HK II
ụn li cỏc dng toỏn
ó hc trờn lp.
GV quan sỏt tng mỏy
v xem cỏc em luyn
tp nh th no.
- Gv theo dõi,
chỉnh sửa, uốn
nắn hs
- Yêu cầu một số
bạn học tốt hớng
dẫn các bạn học
yếu.
- Tuyờn dng nhng
HS ó luyn tp vi s
im t ti a.
- Sau khi ó kt thỳc
phn luyn tp GV yờu
cu HS t thoỏt khi
phn mm luyn tp.
4. Củng
dặn dò

- 2Hs ngồi 1 nhóm
- 1 HSTL
- 1 HS nx
- Nghe

- Hs khởi động

- HS luyn tp theo yờu
cu

- 2-3 HS hớng dẫn
một số bạn TH.

- HS thc hin theo yờu
cu

cố, - Nhắc lại một số - Nghe và ghi nhớ
lỗi học sinh thờng
mắc.


- BiÓu d¬ng c¸c
b¹n cã tinh thÇn
häc tËp tèt.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x