Tải bản đầy đủ

Giáo án môn tin học lớp 3 học TIẾNG ANH với PHẦN mềm ALPHABET BLOCKS học TIẾNG ANH với PHẦN mềm ALPHABET BLOCKS

BÀI 1: HỌC TIẾNG ANH VỚI PHẦN MỀM ALPHABET BLOCKS
(Tiết 1)
I. Môc tiªu
1. Kiến thức:
- HS nhớ biểu tượng của phần mềm Alphabet Blocks.
- HS hiểu về cách học của phần mềm này: thay đổi kiểu bài học, để bắt đầu học.
2. Kỹ năng:
- HS biết sử dụng phần mềm.
3.Thái độ:
- Rèn luyện sự yêu thích bộ môn tiếng Anh.
II. Tµi liÖu, ph¬ng tiÖn
- GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính.
- HS: Sách giáo khoa, vở, máy tính.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc
Thờ
i
gian
1’
2’

Néi dung


1. Ổn định.
2. KiÓm tra
bµi cò

Hoạt động của GV

- Em hãy nêu qui tắc chơi và
cách thực hiện công việc khi
chơi trò chơi Tidy Up?
- GV nx, đánh giá

Hoạt động của HS

- 1 HS TL
- 1 HS nx

30’
3. Bµi míi
Hoạt động 1:
Khởi động phần
mềm

 Mục tiêu:
- Biết cách để khởi động
phần mềm.
 Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS nhắc lại
thao tác để khởi động phần
mềm thông thường.
- GV nhận xét và treo biểu
tượng phần mềm Alphabet
Blocks.
 Mục tiêu:

- Học sinh phát
biểu.
- Học sinh quan sát
biểu tượng.Hoạt động 2: Giới
thiệu phần mềm.

Hoạt động 3:Bài
học cả bảng chữ
cái.

- HS biết cách để chọn
kiểu bài học.
 Cách tiến hành:
- GV giới thiệu: em nhìn vào
bảng (hình 110) có ghi dòng
chữ Alphabet Blocks đọc là
an- pha- bét- blốc.
- Đây chính là 2 người dẫn
chương trình vui tính: chú khỉ
và chú bé lò xo.
- 2 bảng đen nhỏ treo tường là
nơi để chọn kiểu bài học và
người dẫn chương trình.
GV nêu cách chọn kiểu bài
học:
+ Nháy chuột lên bảng
đen nhỏ.
+ Để bắt đầu học, em
nháy chuột lên chú khỉ hoặc
chú bé lò xo.
 Kết luận:
Chọn kiểu bài học
+ Nháy chuột lên bảng
đen nhỏ.
+ Để bắt đầu học, em
nháy chuột lên chú khỉ hoặc
chú bé lò xo.
 Mục tiêu:
- HS biết được trình tự
của người dẫn chương
trình và nhiệm vụ của
người chơi.
- Biết kết thúc bài học.
 Cách tiến hành:
- Trong bài này em sẽ được
học nhận biết từng chữ cái và
nghe cách phát âm các chữ
cái tiếng Anh.
GV treo ảnh và giải thích.
- Đầu tiên em sẽ được nghe

- Học sinh lắng
nghe.

- Học sinh ghi vào
vở.

- Học sinh quan sát
hình 111.


2’

1’

người dẫn chương trình đọc
trước. Sau đó em nháy chuột
lên người dẫn chương trình để
nghe câu hỏi và em sẽ nháy
chuột lên các chữ cái tương
ứng để trả lời.
- Nếu em trả lời đúng em sẽ - HS quan sát ảnh.
được trò chơi thưởng 1 phần
quà.
- Em nháy chuột lên người
dẫn chương trình để nghe câu
hỏi tiếp.
- Kết thúc bài học: em nháy
chuột tại công tắc điện trên
tường nhà.
 Mục tiêu:
- HS biết cách để học cả
Hoạt động 4: Học
nhóm chữ cái.
cả nhóm chữ cái
- Biết cách thoát khỏi
phần mềm.
 Cách tiến hành:
GV treo ảnh minh họa và giới
thiệu.
Các em sẽ được nghe các câu
hỏi của người dẫn chương
trình. Em nháy chuột lên bảng
hoặc hộp chứa bảng chữ cái.
- Để thoát khỏi phần mềm em
nháy chuột lên nút
Stop ở màn hình chính.
- Em hãy nêu cách để chọn
kiểu bài học?
4. Củng cố
- Về nhà học thuộc bài.
- Tiết sau thực hành
luyện tập với phần mềm:
5. Dặn dò
“Alphabet Blocks”Tun 32
Tit 62

Lp dy:
Ngy dy:

3
11,12,13,14,15/4/2016

HC TING ANH VI PHN MM ALPHABET BLOCKS (Tit 2)
I. Mục tiêu
1. Kin thc:
- HS cú th khi ng c phn mm Alphabet Blocks
- Bit s dng phn mm hc ting anh.
2. K nng:
- Bit thoỏt khi phn mm.
3.Thỏi :
- To thúi quen hc ting Anh
II. Tài liệu, phơng tiện
- GV: Giỏo ỏn, bng, phn, thc, mỏy tớnh.
- HS: Sỏch giỏo khoa, v, mỏy tớnh.
III. Các hoạt động dạy học

Thi
gian
2
3

30

Nội dung

Hot ng ca GV

1. n nh.
- Phân nhóm
2. Kiểm tra - Em nêu cách khởi
bài cũ
động và thoát khỏi
phần mềm dn dp
gia ỡnh Tidy Up
- Gọi học sinh nhận
xét
GV: Nhận xét
3. Bi mi
- Yc hs khởi động
- Thực hành
máy, khởi động

Hot ng ca HS

- 2Hs ngồi 1 nhóm
- 1 HSTL

- 1 HS nx
- Nghe

- Hs khởi động


Cỏch tin hnh:

2

4. Củng
dặn dò

phần mềm dn dp
gia ỡnh Tidy Up
- GV yờu cu HS bt
u lm vic vi phn
mm Tidy Up.
GV quan sỏt tng mỏy
v xem cỏc em luyn
tp nh th no.
- Gv theo dõi,
chỉnh sửa, uốn
nắn hs
- Yêu cầu một số
bạn học tốt hớng
dẫn các bạn học
yếu.
- Tuyờn dng nhng
HS ó luyn tp vi s
im t ti a.
- Sau khi ó kt thỳc
phn luyn tp GV yờu
cu HS t thoỏt khi
phn mm luyn tp.

- HS luyn tp theo yờu
cu

- 2-3 HS hớng dẫn
một số bạn TH.

- HS thc hin theo yờu
cu

cố, - Nhắc lại một số - Nghe và ghi nhớ
lỗi học sinh thờng
mắc.
- Biểu dơng các
bạn có tinh thần
học tập tốt.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x