Tải bản đầy đủ

Giáo án môn tin học lớp 3 gõ dẫu

BÀI 5: DẤU HỎI, DẤU NGÃ (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: - Biết cách gõ các từ có dấu hỏi, ngã
2. Kỹ năng:
- Luyện gõ văn bản theo quy tắc gõ mười ngón.
3.Thái độ: - Biết cách khởi động các phần mềm Vietkey và Word
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính.
- HS: Sách giáo khoa, vở, máy tính.
III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:
D
K
T
H
ỜI
GI
A
N

1'
2'


NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG
CỦA GV

HOẠT ĐỘNG
CỦA HS

1. Ổn định.
2. KiÓm - Em hãy nêu qui - 1 HS TL
tắc gõ các dấu?
tra bµi
- GV nx
- 1 HS nx

30'
- Trong tiếng
- HS :Dấu
Việt, chúng ta có huyền, dấu sắc,
dấu hỏi, dấu
3.
Bµi các dấu thanh
nào?
ngã, dấu nặng.
míi
- Để gõ một từ có - 1HS nêu quy
tắc
1. Quy tắc dấu thanh, em
thực hiện gõ theo
gõ chữ có
quy tắc:
dấu:
+ Gõ hết các chữ - Nghe và điền
trong từ.
cách gõ các dấu
2. Gõ theo + Gõ dấu.
kiểu Telex: VD: Quả vải,
Thổ cẩm
Để được


Gõ chữ
- 2HS lên bảng
chữ
Dấu hỏi
r gõ VD
Dấu ngã
x
- 2 HS cho biết
Dũng cảm.
kiểu
Để được

số gõ VNi
3. Gõ theo
chữ
kiểu Vni:
Dấu hỏi


Du ngó
- 2HS TL
2'

4. CNG
C, DN
Dề:

- Em hóy cho
bit s khỏc nhau
gia gừ kiu
Telex v kiu gừ
Vni?
VD:
Qu vi, Th
cm
Dng cm.
- Khỏi quỏt li
cỏch gừ du sc,
huyn, nng, hi,
ngó.
- V nh hc bi.

- 1HS lờn gừ
- 2 HS khỏi
quỏt ni dung
bi hc
- Nghe v ghi
nh

Tun 26
Tit 52

Lp dy:
Ngy dy:

3
7,8,11/3/2016

BI 5: DU HI, DU NG (Tit 2)
I. Mục tiêu
1. Kin thc: - Biết cách gõ chữ có dấu hỏi, dấu ngã
2. K nng:
- Vận dụng lý thuyết thực hành đợc các bài tập
3.Thỏi : - Bit cỏch khi ng cỏc phn mm Vietkey v Word
II. Tài liệu, phơng tiện
- Chuẩn bị của thầy: Máy tính
- Chuẩn bị của trò: SGK, máy tính
III. Các hoạt động dạy - học
Thi
gian
2'
3'

Nội dung

Hot ng ca GV

1. n nh.
- Phân nhóm
2. Kiểm tra - Em hãy nêu cách
bài cũ
gõ các dấu hỏi,
dấu ngã?
- Gọi học sinh nhận

Hot ng ca HS

- 2Hs ngồi 1 nhóm
-1HS
- 1 HS nx
- Nghe


xét
GV: Nhận xét
30'

3. Bi mi
- Thực hành

- Yc hs khởi động
máy, khởi động
phần mềm Word.
* Bài T2 - SGK - GV quan sát và h- T93
ớng dẫn HS thực
* Bài T3 - SGK hành
- T93
* Bài T4 - SGK
- T94
* Bài T5 - SGK
- T94
* Bài T6 - SGK
- T94
- Gv theo dõi,
chỉnh sửa, uốn
nắn hs

2'

4. Củng
dặn dò

- Hs khởi động máy
tính
- Học sinh thực hành
theo yêu cầu

- Học sinh thực hành
theo nhóm. Mỗi bạn
gõ một lợt sau đó
đổi chỗ.
- 2-3 HS hớng dẫn
một số bạn TH.

- Yêu cầu một số
bạn học tốt hớng
dẫn các bạn học
yếu về cách gõ.
cố, - Nhắc lại một số - Nghe và ghi nhớ
lỗi học sinh thờng
mắc.
- Biểu dơng các
bạn có tinh thần
học tập tốt.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x