Tải bản đầy đủ

Giáo án môn tin học lớp 3 gõ CHỮ

BÀI 3: GÕ CÁC CHỮ Ă, Â, Ê, Ô, Ơ, Ư, Đ (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: - Hiểu cách gõ một số chữ trên máy tính.
2. Kỹ năng: - Biết sự cần thiết phải có phần mềm gõ chữ Việt.
- Biết cách gõ các chữ đặc trưng của tiếng Việt nhờ phần mềm
Vietkey.
3.Thái độ: - Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo trong quá trình thực hành.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính.
- HS: Sách giáo khoa, vở, máy tính.
III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:
DK
THỜI
GIAN

1'
2'

NỘI DUNG

1. Ổn định.

2. KiÓm tra bµi


HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

- Em hãy nêu cách sửa lỗi - 2HS TL
gõ sai và gõ kí hiệu trên?
- 1 häc sinh nhËn xÐt - 1 HS nx
- Nghe
GV: NhËn xÐt

30'
3. Bµi míi
1. Phần mềm
Vietkey:

- Để gõ các chữ â ă từ bàn
phím có gõ được không?
- Kết luận: muốn gõ chữ
Việt phải có phần mềm hỗ
trợ. Nhờ có phần mềm này
mà ta có thể gõ được â
bằng cách gõ aa trên bàn
phím... Đó là phần mềm
Vietkey.
- giới thiệu phần mềm.
- Cách thiết đặt kiểu gõ:
Nháy trang kiểu gõ chọn
kiểu Telex.
- Thiết đặt bảng mã: mở
trang bảng mã, chọn
Unicode dựng sẵn.

2. Gõ kiểu Telex:

Để có chữ

Em gõ+ Từ bàn phím không
thể gõ được các chữ như
vậy.
- Nghe và quan sát


a) Gõ các chữ
thường ă, â, ê, ô, ơ,
ư, đ

â
aa
ă
aw
ê
ee
ô
oo
ơ
ow
ư
uw
đ
dd
- VD: Gõ từ: đêm trăng,
trăng lên cao

Để có chữ
Â
b)Gõ các chữ hoa Ă,
Ă
Â, Ê, Ô, Ơ, Ư, Đ
Ê
Ô
Ơ
Ư
Đ

Em gõ
AA
AW
EE
OO
OW
UW
DD

- VD: Gõ từ: MƯA
XUÂN, CÂY ĐA
5.Gõ kiểu Vni:
Gõ các chữ thường
ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ

2'
4. CỦNG CỐ, DẶN
DÒ:

Để có chữ
â
ă
ê
ô
ơ
ư
đ

Em gõ
a8
a6
e6
o6
o7
u7
d9

VD: Gõ từ: đêm trăng,
mưa xuân,
- Gọi HS khái quát lại nội
dung bài học.
- Về nhà học các quy tắc
gõ chữ thông thường theo
kiểu VNI.
- Xem trước bài: Dấu sắc,
dấu huyền, dấu hỏi.

- 2 HS lên gõ
- 2 HS lên điền vào bảng
cách gõ.

- 2 HS lên gõ
- 3 HS lên điền cách gõ
các chữ trong bảng.

- 2 HS lên bảng gõ
- 3 HS TL

- Nghe và ghi nhớ


Tun 24
Tit 48

Lp dy:
Ngy dy:

3
22,23,24,25,26/3/2016

BI 3: Gế CC CH , , ấ, ễ, , , (Tit 2)
I. Mục tiêu
1. Kin thc: - Biết cách gõ chữ , õ, ờ, ụ, , , .
2. K nng: - Vận dụng lý thuyết thực hành đợc các bài tập.
3.Thỏi : - Th hin tớnh tớch cc, ch ng sỏng to trong quỏ trỡnh thc hnh
II. Tài liệu, phơng tiện
- Chuẩn bị của thầy: Máy tính
- Chuẩn bị của trò: SGK, máy tính
III. Các hoạt động dạy - học
Thi
gian
2'
3'

30'

Nội dung

Hot ng ca GV

1. n nh.
- Phân nhóm
2. Kiểm tra - Em hãy nêu cách
bài cũ
gõ các ch , õ, ờ, ụ,
, , theo kiu Telex?
- Gọi học sinh nhận
xét
GV: Nhận xét
- Yc hs khởi động
3. Bi mi
máy, khởi động
- Thực hành
phần mềm Word.

Hot ng ca HS

- 2Hs ngồi 1 nhóm
-1HS
- 1 HS nx
- Nghe
- HS khi ng mỏy tớnh


2'

* Bài T3 - SGK - GV quan sát và h- - Học sinh thực hành
- T84
ớng dẫn HS thực
theo yêu cầu
* Bài T4 - SGK hành
- T84
* Bài T5 - SGK
- T85
* Bài T6 - SGK
- T86
* Bài T7 - SGK
- T87
* Bài T7 - SGK
- T88
- Gv theo dõi,
- Học sinh thực hành
chỉnh sửa, uốn
theo nhóm. Mỗi bạn
nắn hs
gõ một lợt sau đó
đổi chỗ.
- Yêu cầu một số
- 2-3 HS hớng dẫn
bạn học tốt hớng
một số bạn TH.
dẫn các bạn học
yếu về cách gõ.
4. Củng cố, - Nhắc lại một số - Nghe và ghi nhớ
dặn dò
lỗi học sinh thờng
mắc.
- Biểu dơng các
bạn có tinh thần
học tập tốt.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x