Tải bản đầy đủ

Giáo án môn tin học lớp 3 DI CHUYỂN HÌNH

Bài 5: DI CHUYN HèNH (Tit 1)
I. MC TIấU:
1. Kin thc: - Biết sử dụng công cụ chọn để di chuyển hình.
2. K nng: - Bit thờm cỏch di chuyn mt phn hỡnh ti v trớ khỏc.
3.Thỏi : - Vận dụng kiến thức để làm các bài thực hành.
II. DNG DY HC:
- GV: Giỏo ỏn, bng, phn, thc, mỏy tớnh. mỏy chiu.
- HS: Sỏch giỏo khoa, v, mỏy tớnh.
III. TIN TRèNH DY - HC:
DK
THI
GIAN

1'
2'

30'

NI DUNG

1. n nh.

2. Kiểm
tra bài


HOT NG CA GV

HOT NG CA HS

Em hãy nêu các bớc tẩy một - 1 hs(+Chọn công
vùng trên hình
cụ tẩy
+ Chọn kích thớc
của tẩy
+ Nháy hoặc kéo
thả chuột trên phần
- Yêu cầu HS nhận xét
hình cần tẩy)
- GV nhận xét, cho điểm
- 1 hs
- Hs lắng nghe
+ Yêu cầu nêu các bớc thực
3. Bài mới hiện
- 1 Hs (+ Dùng công
1. Lý thuyt
cụ hcn nét đứt
hoặc công cụ ngôi
sao nét đứt để
chọn một vùng bao
quanh phần hình
định di chuyển
+ Đa con trỏ chuột
vào vùng đợc chọn
và kéo thả chuột tới
+ Yêu cầu HS nhận xét
vị trí mới
+ Gv nhận xét, giải thích + Nháy chuột bên
từng bớc
ngoài vùng chọn
- Yêu cầu HS nhắc lại
để kết thúc)


- 1 hs
- Gv hớng dẫn hs cách - Hs nghe


2. Thực
hành
Bài
thực
hành số 1

2'

chọn bài thực hành
+ Nháy chuột lên menu File
+
ChọnOpen/chuyenhinh1.bm
p
- Gv làm mẫu
- Yêu cầu HS nêu yêu cầu
của bài
- Gv hd: + Dùng công cụ
chọn hình ngôi sao để
chọn mặt trời
+ Kéo thả chuột tới vị trí
mới rồi nháy chuột ra bên
ngoài vùng chọn
- Gv làm mẫu
- Yêu cầu HS thực hành
- Gv theo dõi, chỉnh sửa
cho học sinh
- Yêu cầu HS một số bạn
học giỏi hớng dẫn thực hành
cho một số bạn chậm

C.
Củng + HS nhắc lại
cố, dặn - Gv nhận xét tiết học.
dò:

- 2 hs
- Hs ghi vở
- Hs nghe

- Hs quan sát
- 1 hs
- Hs lắng nghe
- Hs quan sát
- Hs thực hành
- 2 hs

- 1 Hs
- Hs lắng nghe


Tun 16
Tit 38

Lp dy:
Ngy dy:

3
12,13,14,15,16/1/2015

Bài 5: DI CHUYN HèNH (Tit 2)
I. MC TIấU:
1. Kin thc: - Biết sử dụng công cụ chọn để di chuyển hình.
2. K nng: - Bit thờm cỏch di chuyn mt phn hỡnh ti v trớ khỏc.
3.Thỏi : - Vận dụng kiến thức để làm các bài thực hành.
II. DNG DY HC:
- GV: Giỏo ỏn, bng, phn, thc, mỏy tớnh. mỏy chiu.
- HS: Sỏch giỏo khoa, v, mỏy tớnh.
III. TIN TRèNH DY - HC:
DK
THI
GIAN

1'
2'

30'

NI DUNG

HOT NG CA GV

HOT NG CA HS

1. n nh.
2. Kiểm
Em hãy nêu các bớc thc hin - 2 HS
tra bài cũ di chuyn hỡnh
- Yêu cầu HS nhận xét
- 1 hs
- GV nhận xét
3. Bài mới
+ Yêu cầu nhc li các bớc - 1 hs
*. Thực
thực hiện
hành
- Yêu cầu HS nêu yêu cầu - 1 hs
Bài
thực của bài
- Hs quan sát
hành số 2 - Gv hớng dẫn
+ Dùng công cụ hcn nét
đứt để chọn miếng ghép
số 4
+ Kéo thả chuột lên góc
trên bên trái của hìnhb
+ Dùng công cụ hcn nét
đứt để chọn miếng ghép
số 1
+ Kéo thả chuột miếng
ghép số 1 sang góc trên
bên phải của hình b (gắn
với miếng số 4)


2'

+ Dùng công cụ hcn nét
đứt để chọn miếng ghép
số 3
+ Kéo thả chuột miếng
ghép số 3 sang góc dới bên
trái của hình b (gắn với
miếng số 4)
+ Dùng công cụ hcn nét - Hs thực hành
đứt để chọn miếng ghép
số 2
+ Kéo thả chuột miếng
ghép số 2 sang góc dới bên
phải của hình b (gắn với - 2 hs
miếng số 3 và số 4.
- Hs lắng nghe
- Gv làm mẫu
- Yêu cầu HS thực hành
- Gv theo dõi, chỉnh sửa
cho học sinh
C.
Củng Bài thực hành số 3,4
cố, dặn (Cách thức tổ chức nh bài
dò:
tập 2)
- Yêu cầu HS nhắc lại cách
vẽ đoạn thẳng
+ Gv nhận xét, nhắc lại
- Gv nhận xét tiết học.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x