Tải bản đầy đủ

Giáo án môn tin học lớp 3 bàn phím

Bài 3: BÀN PHÍM MÁY TÍNH.
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: - HS làm quen với bàn phím. - HS nắm được sơ đồ bàn phím.
2. Kỹ năng: - Nhận biết bàn phím là bộ phận nhập dữ liệu quan trọng của máy
tính.
- Nhận biết chuột dùng để điều khiển máy tính.
3.Thái độ: - Tạo hứng thú học môn mới cho HS.
- Rèn khả năng phán đoán, phát triển tư duy.
II. TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy, phấn, bảng
- Học sinh: SGK, bút, vở
III. TIEÁN TRÌNH DẠY- HỌC:
DKT
G

NỘI DUNG

1'
2'

1. ỔN ĐỊNH LỚP.

2. KIỂM TRA BÀI CŨ:

32'

3. BÀI MỚI.
1. Giới thiệu bàn phím:
3 khu vực :
- Khu vực chính
- Các phím mũi tên
- Các phím đặc biệt
2. Khu vực chính của
bàn phím:

+ Hàng phím cơ sở:
A S D F G H J K
L

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

-Gọi 1 HS cho 3 ví dụ về 3
dạng thông tin đã học.
-GV nhận xét

- HS TL

- Gọi HS nhắc lại chức
năng của bàn phím.
- Cho HS quan sát bàn
phím

- Gửi tín hiệu vào máy
tính.
- Quan sát và lắng
nghe.

- Giới thiệu khu vực chính
của hàng phím gồm những
hàng phím nào?


- Các hàng phím của khu
vực chính.
+ Hàng phím cơ sở:
- Gọi học sinh lên bảng
viết các phím ở hàng phím
này.

- Chú ý lắng nghe.

- Nhận xét gì về các phím
ở hàng phím cơ sở?
- Hai phím có gai là cơ sở

- Chú ý lắng nghe.

- Lên bảng viết hàng
phím cơ sở:
A S D F G H J K
L ;
- Trả lời câu hỏi.
+ Trong hàng phím cơ
sở có 2 phím có gai là
F và J.


+ Hàng phím trên:
QWERTYU IO P
+ Hàng phím dưới
Z X C V B N M <,
> ?
. /
+ Hàng phím số:
!
1 @2 #3 $4 %5 ^6 &7
* (
8 9 )0 ___ + =
+ Hàng phím cách
* Khu vực các phím
mũi tên:

cho việc đặt ngón tay để gõ
phím.
+ Hàng phím trên:
- Gọi học sinh lên bảng
viết các phím.

- Chú ý lắng nghe.
- Lên bảng viết hàng
phím trên.
QWERTYUIOP
{
[ }]
- Lên bảng viết hàng
+ Hàng phím dưới: là
phím dưới:
hàng phím dưới hàng phím Z X C V B N M <,
> ?
cơ sở.
. /
!
1 @2 #3 $4 %5 ^6
&
7 *8 (9 )0 ___ + =
+ Hàng phím số:
- Chú ý lắng nghe.
+ Hàng phím dưới cùng
là hàng phím có chứa
phím dài nhất là phím
cách.

* Khu vực phím đặc
biệt: Tab, CapsLock,
Shift, Ctrl (Control),
Alt, Enter, BackSpace
2'

4. CỦNG CỐ, DẶN
DÒ(2')

- Nhắc lại cấu tạo và chức - Lắng nghe và ghi
năng của bàn phím. Giới
nhớ
thiệu các hàng phím trong
khu vực chính của máy
tính, chú ý tới 2 phím có
gai là F và J vì đây là cơ sở
cho việc đặt ngón tay.
- Về nhà làm bài tập B1
đến B4(Trang 18, 19
SGK).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x