Tải bản đầy đủ

trò chơi chữ cái l m n

Giáo án làm quen chữ viết

Đề tài: Trò chơi chữ cái n – m – l

Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thñy
Líp 5 tuæi A2


Trò chơi :
“Ai tinh mắt”


l
1

n

m

2


3


l
n
1

m
2

l

3


m
n
1

m
2

l

3


n
n
1

m
2

l

3


Trò chơi:


“Tìm chữ”


bÐ t×m ch÷

m

Hoa mËn
m

Hoa ®µo

Hoa c¸nh buím

Hoa chuèi c¶nh

Hoa mai
m

Hoa ®ång tiÒn

m


bÐ t×m ch÷

n

Hoa mËn n

Hoa ®µo

Hoa c¸nh
n buím

Hoa chuèi c¶nh n

Hoa mai

Hoa ®ång
n tiÒn

n


bÐ t×m ch÷

l

Hoa mËn

Hoal loa kÌn

Hoa c¸nh buím

Hoa
l lan chu«ng

Hoa mai

Hoa ®ång tiÒn


Trß ch¬i:
“Ai giái nhÊt”


m
Hoa c¸nh buím

Hoa mËn

n
Hoa loa kÌn

l

Hoa ®ång tiÒn


Trß ch
¬i:
“Thö t
µi cña
bД


4


n


l


m


m


l


Trß ch¬i
TRÒ CHƠI “HÁT TÁO"


n

l
m

l
n

m

l

m

nTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×