Tải bản đầy đủ

Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đồng Hỷ giai đoạn 20112013 (Khóa luận tốt nghiệp)

I H C THÁI NGUYÊN
TR

NG
I H C NÔNG LÂM
-------------------

NGUY N TH Y N

Tên

tài:

“ ÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUY N QUY N S
TRÊN

D NG

T

A BÀN HUY N

NG H - T NH THÁI NGUYÊN
GIAI O N 2011 - 2013”

KHÓA LU N T T NGHI P

H

ào t o

IH C

: Chính quy

Chuyên ngành

:

Khoa

: Qu n lý Tài nguyên

L p

: K42 – CMT N01

Khoá h c

: 2010 – 2014

Gi ng viên h

a chính môi tr

ng

ng d n : ThS. Nguy n Ng c Anh

Thái Nguyên, n m 2014L IC M

N

t th c t p v a qua là kho ng th i gian tuy ng n ng i nh ng l i có ý
ngh a vô cùng quan tr ng ói v i em. ây là kho ng th i gian giúp cho em nói
riêng và sinh viên chúng em nói chung
tr i nghi m
c nh ng gì ã
c
h c trên gh nhà tr ng , th y cô, b n bè vào th c t . H n th n a ây còn là
kho ng th i gian cho sinh viên chúng em tích l y
c nh ng ki n th c quý báu
th c t ,t o hành trang v ng ch c cho sinh viên chúng em sau khi ra tr ng có
th làm t t nh ng công vi c
c giao.
c s nh t trí c a Ban giám hi u nhà
tr ng i h c Nông lâm Thái Nguyên, Ban ch nhi m khoa Qu n lí tài nguyên
,em ã
c th c t p tài Phòng Tài Nguyên và Môi tr ng huy n
ng H T nh Thái Nguyên t ngày 20/1/2014-30/4/2014 v
tài “ ánh giá công tác
chuy n quy n s d ng t trên a bàn huy n ng H giai o n 2011-2013”
t
c k t qu nh ngày hôm nay là do s giúp
c a Ban giám
hi u nhà tr ng i h c Nông lâm Thái Nguyên, Ban ch nhi m khoa Qu n
lí tài nguyên, các th y cô giáo trong khoa, c bi t là th y giáo Nguy n Ng c
Anh cùng v i s ph n u c a b n thân.
Nhân d p này cho phép em
c g i l i c m n sâu s c và chân thành
nh t t i Ban giám hi u nhà tr ng i h c Nông lâm Thái Nguyên, Ban ch
nhi m khoa Tài nguyên và Môi tr ng,các th y cô giáo trong khoa th y giáo
Nguy n Ng c Anh ã giúp
em hoàn thành khóa lu n.
Em c ng xin chân thành c m n Phòng Tài nguyên và Môi tr ng huy n
ng H , T nh Thái Nguyên cùng toàn th các cán b công viên ch c ang
làm t i y Ban Nhân dân huy n
ng H ã t o i u ki n và giúp
em
trong su t thòi gian th c t p qua.
M c dù b n thân ã n l c ph n u nh ng không tránh kh i nh ng sai
sót, em r t mong nh ng l i góp ý quý báu t th y cô và b n bè.
Em xin chân thành c m n !
ng H ,ngày 26 tháng 4 n m 2014
Sinh Viên

Nguy n Th Y n


DANH M C CÁC B NG

B ng 4.1: M t s ch tiêu phát tri n kinh t c a huy n ng H giai
o n 2011 - 2013 ............................................................................. 27
B ng 4.2: M t s ch tiêu ph n ánh m c thu nh p c a ng i dân trên
a bàn huy n ng H giai o n 2011 - 2013 .............................. 28
B ng 4.3: Hi n tr ng s d ng t huy n ng H n m 2013 ................... 31
B ng 4.4: Bi n ng di n tích theo m c ích s d ng n m 2012 so v i
n m 2013 ........................................................................................... 33
B ng 4.5: K t qu chuy n i QSD trên a bàn huy n ng H ........... 34
B ng 4.6: K t qu chuy n nh ng QSD trên a bàn huy n ng H
giai o n 2011-2013 ......................................................................... 36
B ng 4.7. K t qu cho thuê QSD trên a bàn huy n ng H giai
o n 2011-2013 ................................................................................ 38
B ng 4.8. K t qu t ng cho QSD trên a bàn huy n ng H giai
o n 2011-2013 ................................................................................ 40
B ng 4.9. K t qu th a k QSD trên a bàn huy n ng H giai
o n 2011-2013 ................................................................................ 41
B ng 4.10. K t qu th ch p b ng giá tr QSD trên a bàn huy n ng
H giai o n 2011-2013 ................................................................... 42
B ng 4.11. T ng h p k t qu chuy n QSD trên huy n ng H giai
o n 2011 - 2013 theo s tr ng h p .............................................. 44
B ng 4.12. T ng h p k t qu chuy n QSD trên a bàn huy n ng
H giai o n 2011 – 2013 theo di n tích ......................................... 46


DANH M C CÁC HÌNH

Hình 4.1. Bi u

c c u

t ai n m 2013 c a huy n

Hình 4.2 T ng h p k t qu chuy n QSD trên
giai o n 2011 - 2013 theo s tr

ng H ............... 32

a bàn huy n

ng H

ng h p ...................................... 45

Hình 4.3. T ng h p k t qu chuy n QSD trên

a bàn huy n

ng H

trong giai o n 2011- 2013 theo d n tích ........................................ 46


DANH M C CÁC T

T ,c mt
QSD
UBND

VI T T T

Ngh a c a t , c m t
Quy n s d ng
y ban nhân dân

t


M CL C
Ph n 1. M
U ............................................................................................ 1
1.1. t v n ................................................................................................... 1
1.2.M c ích c a tài ..................................................................................... 2
1.3. M c tiêu c a tài ..................................................................................... 2
1.4. Ý ngh a c a tài ....................................................................................... 2
Ph n 2. T NG QUAN TÀI LI U ................................................................. 3
2.1. Các hình th c chuy n quy n s d ng t .................................................. 3
2.1.1. C s pháp lý c a tài .......................................................................... 3
2.1.2. C s lý lu n c a tài ........................................................................... 4
2.1.3. C s th c ti n c a tài ........................................................................ 5
2.2. Khái quát v chuy n quy n s d ng t .................................................... 6
2.2.1. Các hình th c chuy n quy n s d ng t ............................................... 6
2.2.2. M t s quy nh chung v chuy n quy n s d ng t.......................... 10
2.2.3. Nh ng quy nh v trình t , th t c chuy n quy n s d ng t theo c
ch m t c a t i xã, ph ng, th tr n ......................................................... 14
2.3. S l c v tình hình chuy n QSD c a huy n ng H ....................... 22
Ph n 3.
IT
NG N I DUNG VÀ PH
NG PHÁP NGHIÊN C U 23
3.1. i t ng và ph m vi nghiên c u............................................................ 23
3.1.1. i t ng nghiên c u............................................................................. 23
3.1.2. Ph m vi nghiên c u ............................................................................... 23
3.2. a i m và th i gian ti n hành ............................................................... 23
3.3. N i dung nghiên c u và ph ng pháp t ng h p s li u .......................... 23
3.3.1. N i dung nghiên c u ............................................................................. 23
3.3.2. Ph ng pháp t ng h p phân tích s li u ............................................... 23
Ph n 4. K T QU NGHIÊN C U ............................................................. 24
4.1.Tình hình c b n c a huy n ng h ...................................................... 24
4.1.1 i u ki n t nhiên c a huy n ng H ................................................. 24
4.1.2. i u ki n kinh t , xã h i ....................................................................... 26
4.1.3. Hi n tr ng s d ng t và tình hình qu n lý t ai t i huy n ng H
.................................................................................................................. 30


4.2. ánh giá công tác chuy n QSD trên a bàn huy n ng H giai o n
2011-2013 ................................................................................................. 34
4.2.1. ánh giá công tác chuy n i QSD trên a bàn ng H giai o n
2011-2013 ................................................................................................. 34
4.2.2. ánh giá công tác chuy n nh ng QSD trên a bàn ng H giai
o n 2011-2013 ........................................................................................ 35
4.2.3. ánh giá công tác cho thuê, cho thuê l i QSD trên a bàn ng H
giai o n 2011-2013 ................................................................................. 38
4.2.4. ánh giá công tác t ng cho QSD trên a bàn ng H giai o n
2011-2013 ................................................................................................. 39
4.2.5. ánh giá công tác th a k QSD trên a bàn ng H giai o n 20112013 .......................................................................................................... 41
4.2.6. ánh giá công tác th ch p b ng giá tr QSD trên a bàn ng H
giai o n 2011-2013 ................................................................................. 42
4.2.7. ánh giá công tác b o lãnh QSD trên a bàn ng H giai o n
2011-2013 ................................................................................................. 43
4.2.8. ánh giá công tác góp v n b ng giá tr QSD trên a bàn ng H
giai o n 2011-2013 ................................................................................. 43
4.2.9 T ng h p và ánh giá k t qu th c hi n các hình th c chuy n QSD
trên a bàn huy n ng H giai o n 2011 - 2013 ............................... 44
4.3. Thu n l i, khó kh n và xu t gi i pháp nh m th c hi n t t công tác
chuy n QSD trên a bàn huy n ng H ............................................ 47
4.3.1. Thu n l i ............................................................................................... 47
4.3.2. Khó kh n ............................................................................................... 48
4.3.3. Gi i pháp kh c ph c .............................................................................. 48
Ph n 5. K T LU N VÀ
NGH ............................................................. 49
5.1. K t lu n .................................................................................................... 49
5.2.
ngh ..................................................................................................... 49
TÀI LI U THAM KH O ............................................................................ 51


1

Ph n 1
M
1.1.

U

tv n
t ai
c xác nh là tài s n vô giá c a thiên nhiên nói chung và c a
con ng i chúng ta nói chung, là t li u quan tr ng và c bi t trong s n
xu t,là a bàn phân b dân c , các nghành kinh t , là b ph n c a m i qu c
gia, là nhân t quan tr ng b c nh t trong môi tr ng s ng.
t ai có giá tr áng giá nh v y nên con ng i luôn mu n tác ng
lên nó th ng xuyên theo chi u h ng tích c c
t o ra nh ng giá tr v v t
ch t, tinh th n
ph c v
i s ng cho con ng i. S chuy n d ch t ai t
ch th s d ng này sang ch th s d ng khác là 1 quy lu t t t y u. Lu t t
ai 1993 cho phép chuy n quy n s d ng t, m ra th i kì m i t o ra i u
ki n thu n l i cho các quan h
t ai v n ng phù h p v i c ch th
tr ng. Tuy nhiên, cùng v i s phát tri n c a các m i quan h xã h i không
ng ng bi n ng trên n n kinh t th tr ng,các quy nh pháp lu t này t ra
không th t phù h p và còn nhi u b t c p. Lu t t ai 1993 ã
c Qu c
H i s a i, b sung vào n m 1998-2001. M c dù v y các v n b n này v n
ch a
c phù h p v i nhu c u i u ch nh các qua h chuy n quy n s d ng
t. Ngày 26/1/2003, qu c h i thông qua lu t t ai m i v i nhi u i m
m i,ti n b h n so v i Lu t t ai n m 1993, trong ó các quy nh v
chuy n quy n s d ng t c ng có nhi u i m m i.
Chuy n QSD là vi c nhà n c công nh n tính h p pháp trong hành
vi t i u ch nh t ai gi a ng i s d ng t
t o l p cho quy n s d ng
cho ch th m i. Chuy n quy n s d ng t theo Lu t t ai 2003 bao g m
chuy n i, chuy n nh ng, cho thuê, th a k , t ng cho,th ch p, b o lãnh,
góp v n b ng giá tr quy n s d ng t.
Huy n
ng H c a t nh Thái Nguyên trong nh ng n m qua, c bi t
là nhi u n m tr l i ây vi c th c hi n quy n và ngh a v c a nhà n c i
di n ch s h u và ch d ng t trong qu n lý và s d ng t ai ã t
c
nhi u thành tích áng k xong v n g p nhi u khó kh n nh t nh trong quá
trình Lu t t ai. Do ó,
th y
c nh ng m t t n t i và y u kém trong


2

t ai nói chung và trong vi c m b o quy n
công tác qu n lý Nhà n c v
l i nh ngh a v c a Nhà n c và ch s h u trong quá trình qu n lý và s
d ng t ai 1 cách hi u qu nh t.
Xu t phát t th c ti n và nhu c u trên,
c s nh t trí c a Ban giám
hi u Nhà tr ng, Ban ch nhi m khoa Qu n lý tài nguyên, tr ng
ih c
Nông Lâm Thái Nguyên, d i s h ng d n c a th y giáo ThS. Nguy n Ng c
Anh, em ã th c hi n v
tài “ ánh giá công tác chuy n quy n s d ng t
trên a bàn huy n ng H - t nh Thái Nguyên giai o n 2011 - 2013”
1.2.M c ích c a tài
ánh giá tình hình chuy n quy n s d ng t trên a bàn huy n
ng
H -T nh Thái Nguyên.
xu t gi i pháp
y nhanh ti n ph c v công tác chuy n QSD .
1.3. M c tiêu c a tài
Xem xét tình tr ng th c t c a t ng hình th c chuy n QSD trên
huy n ng h giai o n 2011-2013.
Xác nh
c nh ng thu n l i và khó kh n c a công tác chuy n
QSD và xu t h ng gi i quy t nh ng khó kh n ó.
S li u thu th p ph i y khách quan, chính xác và trung th c.
1.4. Ý ngh a c a
tài
- Ý ngh a trong h c t p và nghiên c u khoa h c: Giúp sinh viên v n
d ng
c nh ng ki n th c ã h c vào th c t .
- Ý ngh a trong th c ti n: Vi c ánh giá k t qu chuy n QSD s giúp
sinh viên hi u rõ h n v công tác qu n lý Nhà n c v
t ai t i a ph ng, t
ó có th
a ra nh ng gi i pháp kh thi gi i quy t nh ng khó kh n và hoàn
thi n công tác qu n lý Nhà n c v
t ai.


3

Ph n 2
T NG QUAN TÀI LI U
2.1. Các hình th c chuy n quy n s d ng t
2.1.1. C s pháp lý c a
tài
- Hi n pháp 1992;
- Lu t t ai 2003;
- B lu t Dân S 2005;
- Ngh nh 181/2004/N -CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v thi
hành Lu t t ai 2003;
- Thông t 23/2006/TT-BTC c a B tài chính v vi c h ng d n xác
nh ti n s d ng t, ti n nh n chuy n nh ng quy n s d ng t ã tr có
ngu n g c ngân sách Nhà n c theo quy nh c a Chính ph h ng d n thi
hành Lu t t ai;
- Thông t 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 n m 2011
c a B t pháp và B Tài nguyên và Môi tr ng v vi c h ng d n ng ký
th ch p quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t;
- Thông t liên t ch 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT c a B t pháp và
B Tài nguyên và Môi tr ng v vi c s a i, b sung m t s quy nh c a
Thông t liên t ch s 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 c a B t
pháp và B Tài nguyên và Môi tr ng h ng d n vi c ng ký th ch p, b o
lãnh b ng QSD , tài s n g n li n v i t;
- Thông t liên t ch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 c a
B t pháp và B Tài nguyên và Môi tr ng h ng d n vi c công ch ng,
ch ng th c h p ng, v n b n th c hi n quy n c a ng i s d ng t;
- Thông t 01/2005/TT-BTNMT c a B Tài nguyên và Môi Tr ng v
vi c h ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 181/2004/N -CP
ngày 29/10/2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai 2003;
- Thông t 29/2004/TT-BTNMT c a B Tài nguyên và Môi Tr ng v
vi c h ng d n l p, ch nh lý, qu n lý h s
a chính;
- Thông t s 117/2004/TT-BTC ngày 01 tháng 11 n m 2004 c a B
Tài chính h ng d n th c hi n Ngh nh s 198/2004/N -CP ngày 03 tháng
12 n m 2004 c a Chính ph v thu ti n s d ng t;


4

- Quy t nh s 93/2007/TTCP ngày 22/6/2007 c a Th t ng Chính
ph v vi c ban hành quy ch th c hi n theo c ch “ M t c a liên thông” t i
c quan hành chính nhà n c t i a ph ng.
- Quy t nh s 140/Q -UBND ngày 18/01/2007 c a UBND t nh Thái
Nguyên v vi c ban hành m c thu n p,qu n lý và s d ng phí th m nh c p
QSD trên a bàn t nh Thái Nguyên;
- Quy t nh s 141/Q -UBND ngày 18/01/2007 c a UBND t nh Thái
Nguyên v vi c ban hành m c thu n p , qu n lý và s d ng l phí a chính
trên a bàn t nh Thái Nguyên ;
Tài li u h ng d n s 1748/H -STNMT ngày 18/09/2007 c a S Tài
nguyên và Môi tr ng v vi c th c hi n th t c hành chính v
t ai theo c
ch “m t c a” t i c p huy n , c p xã trên a bàn t nh.
2.1.2. C s lý lu n c a
tài
Vi c chuy n QSD là c s cho vi c thay i quan h pháp lu t t
ai. Trong quá trình s d ng t ai t tr c t i nay luôn luôn có s bi n
ng do chuy n QSD . M c dù, trong Lu t t ai n m 1987 Nhà n c ã
quy nh m t ph m vi h n h p trong vi c chuy n QSD nh ch quy nh cho
phép chuy n quy n s d ng i v i t nông nghi p, còn kh n ng chuy n
i, chuy n nh ng, cho thuê, th ch p và th a k các lo i t khác h u nh
b c m oán. Nh ng th c t các quy n này di n ra r t sôi ng và tr n tránh
s qu n lý c a Nhà n c.
n Lu t
t ai n m 1993 Nhà n c ã ghi nh n s thay i m i
quan h
t ai toàn di n. Nhà n c ã th a nh n t ai có giá tr s d ng và
coi nó là m t lo i hàng hoá c bi t, cho phép ng i s d ng
c quy n
chuy n quy n khá r ng rãi theo quy nh c a pháp lu t d i các hình th c
chuy n i, chuy n nh ng, cho thuê, th ch p và th a k QS , các quy n
này
c quy nh t i i u 73 Lu t t ai 1993. Tuy v y, Lu t t ai 1993
ã
c so n v i tinh th n i m i c a hi n pháp 1992 và trong quá trình
th c hi n ã
c b sung hai l n (vào n m 1998 và n m 2001) cho phù h p.
Sau 10 n m th c hi n ã thu
c k t qu áng k , góp ph n to l n vào công
tác qu n lý t ai c a Nhà n c trong th i k
i m i, thúc y n n kinh t
Vi t Nam phát tri n. Song trong quá trình th c hi n Lu t t ai 1993 c ng


5

i m i và phát tri n c a t n c
b c l nhi u i m còn ch a phù h p v i s
trong th i k công nghi p hoá hi n i hoá.
kh c ph c nh ng t n t i c a
Lu t t ai 1993, ng th i t o hành lang pháp lý i u ch nh các quan h v
t ai, t i k h p th 4, Qu c h i khoá XI thông qua Lu t t ai 2003.
n Lu t
t ai 2003 Nhà n c v n ti p t c m r ng quy n
c
chuy n quy n s d ng t c a ng i s d ng t nh Lu t
t ai 1993
nh ng c th hoá h n v các quy n chuy n quy n và b sung thêm vi c
chuy n quy n d i hình th c cho t ng QSD , góp v n và b o lãnh b ng giá
tr QSD và th t c c ng nh nhi u v n khác liên quan.
Nh v y, vi c th c hi n các quy n n ng c th không ch
iv i t
nông nghi p mà còn i v i m i lo i t. Nhà n c ch không cho phép
chuy n quy n s d ng t trong 3 tr ng h p sau:
- t s d ng không có gi y t h p pháp;
- t giao cho các t ch c mà pháp lu t quy nh không
c chuy n
quy n s d ng;
- t ang có tranh ch p;
2.1.3. C s th c ti n c a
tài
Cùng v i s phát tri n c a toàn c u, Vi t Nam ang d n i m i v i xu
th hi n i hóa t n c. Xã h i ngày càng phát tri n, th tr ng t ai ngày
càng sôi ng. Vì v y nhu c u chuy n QSD c a ng i s d ng c ng nh
công tác qu n lý hành chính nhà n c v
t ai là m t y u t khách quan
nh m t t i m t s phát tri n cao h n, phù h p h n nh m áp ng yêu c u
ngày càng cao c a ng i s d ng c ng nh toàn xã h i.
Huy n
ng H có v trí khá thu n l i, n m sát trung tâm thành ph
Thái Nguyên và các khu công nghi p l n c a t nh, v i h thông giao thông
ng b khá phát tri n (Qu c l 1B, t nh l 269 n i huy n v i các t nh L ng
S n, B c Giang...), t o i u ki n thu n l i cho
ng H trong vi c giao l u
kinh t , v n hoá, xã h i c ng nh vi c ti p c n các thành t u khoa h c, k
thu t và góp ph n thu hút v n u t c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài
n c. ó chính là ng l c
ng H có th phát tri n kinh t a d ng v i
các ngành: Công nghi p, ti u th công nghi p, th ng m i, d ch v , du l ch
và nông lâm nghi p huy n ng H là n i dân c ông úc có nhi u thu n l i.


6

Vì v y t ai c a huy n c ng tr nên có giá tr h n, nhu c u t s d ng cho
các m c ích v an ninh qu c phòng, cho phát tri n các ngành c ng t ng
nhanh chóng. Chính nhu c u th c ti n này mà chuy n QSD ã tr thành v n
quan tâm l n không ch c a ng i dân mà còn c a các c p, các ngành nh t
là c quan qu n lý t ai
a ph ng. Th c t cho th y r ng trong th i gian
qua, k t khi Lu t t ai 2003 ra i và có hi u l c, ã t o c s pháp lý
ch t ch cho vi c qu n lý và s d ng t trên c s hoàn thi n các n i dung
qu n lý nhà n c v
t ai c ng nh hoàn thi n i u ch nh các m i quan h
v
t ai. Các c p lãnh o UBND huy n ng H cùng các ngành liên quan
ã xây d ng nhi u k ho ch cho các ho t ng trong l nh v c t ai nh m
y m nh ho t ng chuy n QSD t i i ph ng, t ó góp ph n vào s
nghi p phát tri n kinh t - xã h i nói chung c ng nh s phát tri n th tr ng
t ai nói riêng.
2.2. Khái quát v chuy n quy n s d ng t
2.2.1. Các hình th c chuy n quy n s d ng t
Lu t t ai 2003 quy nh có 8 hình th c chuy n quy n s d ng t ó
là: chuy n i; chuy n nh ng; cho thuê, cho thuê l i; th a k ; t ng cho
QSD ; th ch p; b o lãnh; góp v n b ng giá tr QSD .
* Quy n chuy n i quy n s d ng t
Chuy n i quy n s d ng t là ph ng th c n gi n nh t c a vi c
chuy n quy n s d ng t. Hành vi này ch bao hàm vi c “ i t l y t”
gi a các ch th s d ng t, nh m m c ích ch y u là t ch c l i s n xu t
cho phù h p, kh c ph c tình tr ng manh múm, phân tán t ai hi n nay.
- H gia ình, cá nhân
c nh n chuy n i quy n s d ng t nông
nghi p ph i là ng i cùng m t xã, ph ng, th tr n v i ng i chuy n i ( i u
99 Ngh nh s 181/2004/N -CP và kho n 2 i u 113 Lu t t ai 2003).
- H gia ình, cá nhân s d ng t nông nghi p do
c Nhà n c giao
t ho c do chuy n i, nh n chuy n nh ng, nh n th a k ,
c t ng cho
quy n s d ng t h p pháp t ng i khác thì
c chuy n i quy n s
d ng t nông nghi p ó cho h gia ình, cá nhân khác trong cùng xã,
ph ng, th tr n
thu n l i cho s n xu t nông nghi p ( i u 102 Ngh nh
s 181/2004/N -CP).


7

- H gia ình, cá nhân chuy n i quy n s d ng t nông nghi p theo
ch tr ng chung v “D n i n i th a” thì không ph i n p thu thu nh p
t vi c chuy n quy n s d ng t, l phí tr c b , l phí a chính ( i u 102
Ngh nh s 181/2004/N -CP). (Nguy n Kh c Thái S n, 2007) [13]
* Quy n chuy n nh ng quy n s d ng t
Chuy n nh ng quy n s d ng t là hình th c ph thông nh t c a
vi c chuy n quy n s d ng t. Nó là vi c chuy n quy n s d ng t cho
ng i khác trên c s có giá tr . Trong tr ng h p này ng i
c nh n t
ph i tr cho ng i chuy n quy n s d ng m t kho n ti n ho c hi n v t ng
v i m i chi phí mà h ã b ra có
c quy n s d ng t và t t c chi phí
u t làm t ng giá tr c a t ó.
Hi n nay, Lu t t ai 2003 cho phép chuy n nh ng quy n s d ng
t r ng rãi khi t có
4 i u ki n nêu
i u 106 Lu t t ai 2003.
- T ch c kinh t , h gia ình, cá nhân
c nh n chuy n nh ng
quy n s d ng t tr các tr ng h p qui nh t i i u 103 Ngh nh s
181/2004/N -CP nh sau:
+ T ch c, h gia ình, cá nhân không
c nh n chuy n nh ng, nh n
t ng cho quy n s d ng t i v i tr ng h p mà pháp lu t không cho phép
chuy n nh ng, t ng cho quy n s d ng t.
+ T ch c kinh t không
c nh n chuy n nh ng quy n s d ng t
chuyên tr ng lúa n c, t r ng phòng h , t r ng c d ng c a h gia ình,
cá nhân, tr tr ng h p
c chuy n m c ích s d ng t theo quy ho ch,
k ho ch s d ng t ã
c xét duy t.
+ H gia ình, cá nhân không tr c ti p s n xu t nông nghi p không
c
nh n chuy n nh ng, nh n t ng cho quy n s d ng t chuyên tr ng lúa n c.
+ H gia ình, cá nhân không
c nh n chuy n nh ng, nh n t ng cho
quy n s d ng t , t nông nghi p trong phân khu b o v nghiêm ng t, phân
khu ph c h i sinh thái thu c r ng c d ng; trong khu v c r ng phòng h n u
không sinh s ng trong khu v c r ng c d ng, r ng phòng h ó.
- Ng i Vi t Nam nh c
n c ngoài
c nh n chuy n nh ng
quy n s d ng t trong khu công nghi p, khu công ngh cao, khu kinh t .
(Nguy n Kh c Thái S n, 2007) [13]


8

* Quy n cho thuê, cho thuê l i quy n s d ng t
Cho thuê và cho thuê l i quy n s d ng t là vi c ng i s d ng t
nh ng quy n s d ng t c a mình cho ng i khác theo s tho thu n trong
m t th i gian nh t nh b ng h p ng theo quy nh c a pháp lu t.
Cho thuê khác cho thuê l i là t mà ng i s d ng nh ng quy n s
d ng cho ng i khác là t không ph i có ngu n g c t thuê còn t mà
ng i s d ng cho thuê l i là t có ngu n g c t thuê. Trong Lu t
t ai
1993 thì vi c cho thuê l i ch di n ra v i t mà ng i s d ng ã thuê c a
Nhà n c trong m t s tr ng h p nh t nh, còn trong Lu t t ai 2003 thì
không c m vi c này. (Nguy n Kh c Thái S n, 2007) [13]
* Quy n th a k quy n s d ng t
Th a k quy n s d ng t là vi c ng i s d ng t khi ch t
l i
quy n s d ng t c a mình cho ng i khác theo di chúc ho c theo pháp lu t.
Quan h th a k là m t d ng c bi t c a quan h chuy n nh ng, n i dung
c a quan h này v a mang ý ngh a kinh t , v a mang ý ngh a chính tr xã h i.
T Lu t t ai 1993 tr i Nhà n c th a nh n quy n s d ng t có
giá tr và cho phép ng i s d ng
c chuy n quy n s d ng t r ng rãi
theo quy nh c a pháp lu t. T ó, quy n s d ng t
c coi nh m t tài
s n dân s
c bi t nên ng i s d ng t có quy n th a k . Vì v y, quy n
này ch y u tuân theo quy nh c a B lu t Dân s v
th a k . D i ây là
m t vài quy nh c b n v th a k .
- N u nh ng ng i
c h ng th a k quy n s d ng t c a ng i
ã m t mà không t tho thu n
c thì c quan nhà n c có th m quy n
ph i c n c vào di chúc mà chia;
- N u toàn b di chúc h p pháp ho c ph n nào c a di chúc h p pháp thì
chia theo di chúc;
- N u không có di chúc thì ho c toàn b di chúc không h p pháp ho c ph n
nào không h p pháp thì ch chia nh ng ph n không h p pháp theo pháp lu t;
- Chia theo pháp lu t là chia theo 3 hàng th a k , ng i trong cùng m t
hàng
c h ng nh nhau, ch khi không còn ng i nào hàng tr c thì
nh ng ng i hàng sau m i
c h ng;
- Hàng 1 g m: v , ch ng, b
,m
, b nuôi, m nuôi, con , con
nuôi c a ng i ã ch t;


9

- Hàng 2 g m: ông n i, bà n i, ông ngo i, bà ngo i, anh ru t, ch ru t,
em ru t c a ng i ã ch t;
- Hàng 3 g m: c n i, c ngo i c a ng i ch t; bác ru t, chú ru t, c u ru t,
cô ru t, gì ru t c a ng i ch t; cháu ru t c a ng i ch t mà ng i ch t là bác
ru t, chú ru t, c u ru t, cô ru t, gì ru t. (Nguy n Kh c Thái S n, 2007) [13]
* Quy n t ng cho quy n s d ng t
T ng cho quy n s d ng t là m t hình th c chuy n quy n s d ng t
cho ng i khác theo quan h tình c m mà ng i chuy n quy n s d ng không
thu l i ti n ho c hi n v t nào c . Nó th ng di n ra theo quan h tình c m
huy t th ng, tuy nhiên c ng không lo i tr ngoài quan h này.
T ng cho quy n s d ng t là m t hình th c chuy n quy n không ph i
là m i nh ng tr c ây không có quy nh trong Lu t
t ai nên khi th c
ti n phát sinh ng i ta c áp d ng các quy nh c a hình th c th a k sang
th c hi n.
ây c ng là m t hình th c c bi t c a chuy n quy n s d ng t mà
ng i chuy n quy n không thu l i ti n ho c hi n v t. Tuy nhiên,
tránh l i
d ng tr ng h p này
tr n thu nên Nhà n c quy nh c th nh ng
tr ng h p nào thì
c phép t ng cho không ph i ch u thu chuy n quy n
ho c thu thu nh p và nh ng tr ng h p nào v n ph i ch u lo i thu này.
(Nguy n Kh c Thái S n, 2007) [13]
* Quy n th ch p b ng giá tr quy n s d ng t
Th ch p quy n s d ng t là vi c ng i s d ng t mang quy n s
d ng t c a mình n th ch p cho m t t ch c tín d ng, t ch c kinh t
ho c cá nhân nào ó theo qui nh c a pháp lu t
vay ti n ho c mua ch u
hàng hoá trong m t th i gian nh t nh theo tho thu n. Vì v y, ng i ta còn
g i th ch p là chuy n quy n n a v i.
Hi n nay, trong Lu t t ai cho phép th ch p r ng rãi nh ng ch quy
nh là ch
c th ch p t i các t ch c tín d ng
c phép ho t ng t i
Vi t Nam. Riêng ng i s d ng t là h gia ình, cá nhân trong n c thì
ph m vi
c th ch p r ng h n là các t ch c kinh t ho c cá nhân
c
phép ho t ng t i Vi t Nam.
Th ch p quy n s d ng t trong quan h tín d ng là m t quy nh ã
gi i quy t
c m t s v n c b n sau:


10

c vay v n
- T o i u ki n thu n l i cho các h gia ình và cá nhân
phát tri n s n xu t, áp ng nhu c u c p thi t chính áng c a ng i lao ng.
- T o c s pháp lý và c s th c t cho ngân hàng và t ch c tín d ng
c ng nh nh ng ng i cho vay khác th c hi n
c ch c n ng và quy n l i
c a h . (Nguy n Kh c Thái S n, 2007) [13]
* Quy n b o lãnh b ng giá tr quy n s d ng t
T ng t nh quy n th ch p quy n s d ng t, quy n b o lãnh b ng
giá tr quy n s d ng t là quy n mà ng i s d ng t s d ng giá tr quy n
s d ng t c a mình
b o lãnh cho m t ng i khác vay v n hay mua ch u
hàng hoá khi ch a có ti n tr ngay. Do ó, nh ng quy nh v quy n b o lãnh
t ng t nh quy n th ch p. (Nguy n Kh c Thái S n, 2007) [13]
* Quy n góp v n b ng giá tr quy n s d ng t
Quy n góp v n b ng giá tr quy n s d ng t là vi c ng i s d ng
t có quy n coi giá tr quy n s d ng t c a mình nh m t tài s n dân s
c bi t
góp v i ng i khác cùng h p tác s n xu t kinh doanh. Vi c góp
này có th x y ra gi a 2 hay nhi u i tác và r t linh ng, các i tác có th
góp t, góp ti n, ho c góp cái khác nh s c lao ng, công ngh , máy móc...
theo tho thu n.
Quy nh này t o c h i cho s n xu t hàng hoá phát tri n.
ng th i,
các i tác có th phát huy các s c m nh riêng c a mình, t ó thành s c
m nh t ng h p d dàng nâng cao hi u qu s d ng t nói riêng và s n xu t,
kinh doanh nói chung. (Nguy n Kh c Thái S n, 2007) [13]
2.2.2. M t s quy nh chung v chuy n quy n s d ng t
* i u ki n th c hi n các quy n chuy n quy n s d ng t
Khi ng i s d ng t thu c vào các i t ng
c chuy n quy n
mu n th c hi n các quy n chuy n quy n s d ng t thì ph i m b o 4 i u
ki n quy nh t i i u 106 Lu t t ai 2003 nh sau:
1- Có gi y ch ng nh n quy n s d ng t;
2- t không có tranh ch p;
3- Quy n s d ng t không b kê biên b o m thi hành án;
4- Trong th i h n s d ng t. (Nguy n Kh c Thái S n, 2007) [13]


11

c th c hi n các quy n chuy n quy n s d ng t
* Th i i m
Th i i m mà ng i s d ng t
c th c hi n các quy n c a mình
c ng
c quy nh t i i u 98 Ngh nh s 181/2004/N -CP nh sau:
1- Th i i m ng i s d ng t
c th c hi n các quy n chuy n
nh ng, cho thuê, cho thuê l i, th a k , t ng cho quy n s d ng t, th ch p,
b o lãnh, góp v n b ng quy n s d ng t theo qui nh c a pháp lu t v
t
ai i v i t do Nhà n c giao có thu ti n s d ng t, cho thuê, cho phép
chuy n m c ích s d ng ph i n p ti n s d ng t
c quy nh nh sau:
- Tr ng h p ng i s d ng t không
c phép ch m th c hi n
ngh a v tài chính ho c không
c ghi n ngh a v tài chính thì ch
c
th c hi n các quy n c a ng i s d ng t k t khi th c hi n xong ngh a v
tài chính theo quy nh c a pháp lu t;
- Tr ng h p ng i s d ng t
c c quan nhà n c có th m quy n
quy t nh cho ch m th c hi n ngh a v tài chính ho c cho ghi n ngh a v
tài chính thì
c th c hi n các quy n c a ng i s d ng t k t khi có
quy t nh ó;
- Tr ng h p ng i s d ng t
c ch m th c hi n ngh a v tài
chính ho c
c ghi n ngh a v tài chính theo quy nh c a pháp lu t thì
c th c hi n các quy n c a ng i s d ng t k t khi có quy t nh giao
t, cho phép chuy n m c ích s d ng t, ký h p ng thuê t.
2- Th i i m h gia ình, cá nhân
c th c hi n các quy n chuy n
i, chuy n nh ng, cho thuê, th a k , t ng cho quy n s d ng t, th ch p,
b o lãnh, góp v n b ng quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t v
t
ai i v i t nông nghi p do Nhà n c giao không thu ti n s d ng t
c xác nh t khi quy t nh giao t có hi u l c thi hành.
3- Th i i m ng i s d ng t
c th c hi n các quy n chuy n
nh ng, cho thuê, th a k , t ng cho quy n s d ng t, th ch p, b o lãnh,
góp v n b ng quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t v
t ai i
v i t chuy n hình th c thuê t sang hình th c giao t
c xác nh t
khi th c hi n xong ngh a v tài chính theo quy nh c a pháp lu t.
4- Th i i m ng i s d ng t
c th c hi n các quy n chuy n
nh ng, cho thuê, cho thuê l i, th a k , t ng cho quy n s d ng t, th ch p,


12

t
b o lãnh, góp v n b ng quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t v
ai i v i tr ng h p
c mi n ngh a v tài chính theo qui nh c a pháp
lu t
c xác nh t khi có quy t nh giao t, ký h p ng thuê t.
5- Th i i m ng i th c hi n d án xây d ng kinh doanh nhà
bán và
cho thuê
c chuy n nh ng quy n s d ng t th c hi n nh sau: T ch c
kinh t , ng i Vi t Nam nh c
n c ngoài, t ch c n c ngoài, cá nhân
n c ngoài s d ng t th c hi n d án u t xây d ng kinh doanh nhà
bán ho c cho thuê ch
c phép chuy n nh ng quy n s d ng t i v i di n
tích t ã hoàn thành vi c u t xây d ng nhà theo d án
c xét duy t;
tr ng h p d án u t xây d ng nhà có d án thành ph n thì
c phép
chuy n nh ng quy n s d ng t sau khi ã hoàn thành vi c u t theo d án
thành ph n c a d án u t
c xét duy t; không cho phép chuy n nh ng
quy n s d ng t d i hình th c bán n n mà ch a xây d ng nhà ( i u 101
Ngh nh s 181/2004/N -CP). (Nguy n Kh c Thái S n, 2007) [13]
* M t s quy nh v nh n chuy n quy n
i u 99 Ngh
nh 181/ 2004 quy nh v ng i nh n QSD
1) Ng i nh n chuy n nh ng quy n s d ng t
c quy nh nh sau:
a) H gia ình, cá nhân
c nh n QSD nông nghi p thông qua
chuy n i QSD quy nh t i kho n 2 i u 114 c a Lu t t ai và i u 102
c a ngh nh này;
b) T ch c kinh t , h gia ình, cá nhân
c nh n chuy n QSD
thông qua nh n chuy n nh ng QSD tr tr ng h p quy nh t i i u 103
c a ngh nh này; ng i Vi t Nam nh c
n c ngoài
c nh n QSD
thông qua nh n chuy n nh ng QSD trong khu công ngh cao, khu kinh t ;
c) T ch c, h gia ình, cá nhân, c ng ng dân c
c nh n QSD
thông qua nh n t ng cho QSD theo quy nh t i i m c kho n 2 i u 101 và
kho n 6 i u 113 c a Lu t t ai n m 2003 tr tr ng h p
c quy nh
t i i u 103 c a Ngh nh này;
d) T ch c, h gia ình, cá nhân, c ng ng dân c
c nh n QSD
thông qua nh n th a k QSD ;
e) Ng i Vi t Nam nh c
n c ngoài thu c tr ng h p quy nh
t i i u 121 c a Lu t t ai n m 2003
c nh n QSD thông qua mua nhà
, nh n th a k nhà ,
c t ng cho nhà g n li n v i QSD ;


13

c hình thành thông qua góp
f) T ch c kinh t là pháp nhân m i
v n b ng giá tr QSD
c nh n QSD t ng i tham gia góp v n;
g) T ch c, h gia ình, cá nhân, c ng ng dân c , c s tôn giáo, ng i
Vi t Nam nh c n c ngoài nh n QSD thông qua vi c Nhà n c giao t;
h) T ch c kinh t , h gia ình, cá nhân, ng i Vi t Nam nh c
n c ngoài, t ch c n c ngoài, cá nhân n c ngoài
c nh n QSD thông
qua vi c nhà n c cho thuê t;
i) T ch c, h gia ình, cá nhân, c ng ng dân c , c s tôn giáo,
c nh n QSD thông qua vi c Nhà n c công nh n QSD
iv i t
ang
c s d ng n nh;
k) T ch c, h gia ình, cá nhân, c ng ng dân c , c s tôn giáo,
ng i Vi t Nam nh c
n c ngoài, t ch c n c ngoài, cá nhân n c
ngoài
c nh n QSD theo k t qu hoà gi i v tranh ch p t ai
c
UBND c p có th m quy n công nh n; tho thu n trong h p ng th ch p,
b o lãnh
x lý n , quy t nh hành chính c a c quan nhà n c có th m
quy n v gi i quy t tranh ch p t ai, khi u n i, t cáo v
t ai; quy t nh
ho c b n án c a toà án nhân dân, quy t nh thi hành án c a c quan thi hành
án; v n b n công nh n k t qu
u giá QSD phù h p v i pháp lu t; v n b n
v chia tách QSD phù h p v i pháp lu t i v i h gia ình ho c nhóm
ng i có chung QSD ;
l) T ch c là pháp nhân m i
c hình thành thông qua vi c chia tách
ho c sáp nh p theo quy t nh c a c quan, t ch c có th m quy n ho c v n
b n v vi c chia tách ho c sáp nh p t ch c kinh t phù h p v i pháp lu t
c nh n QSD t các t ch c là pháp nhân b chia tách ho c sáp nh p.
2)Ng i nh n chuy n quy n s d ng t ph i s d ng úng m c ích
ã
c xác nh trong th i h n s d ng t.
3)H gia ình, cá nhân
c nh n chuy n nh ng QSD t i n i ng
ký h kh u th ng trú và t i a ph ng khác tr tr ng h p
c quy nh
t i kho n 3 và 4 i u 103 và 104 c a ngh nh này.
T ch c kinh t có nhu c u s d ng t s n xu t, kinh doanh và t i a
ph ng khác tr tr ng h p quy nh t i kho n 1 và 2 i u 103 c a Ngh nh này.


14

c c p gi y
Ng i nh n chuy n nh ng QSD quy nh t i i u này
ch ng nh n quy n s d ng t mà không ph thu c vào i u ki n n i ng ký
h kh u, n i ng ký kinh doanh.”
2.2.3. Nh ng quy nh v trình t , th t c chuy n quy n s d ng t theo
c ch m t c a t i xã, ph ng, th tr n
2.2.3.1. Trình t , th t c chuy n i QSD
t nông nghi p c a h gia ình,
cá nhân
* Tr ng h p chuy n i theo ch tr ng chung v “d n i n i th a” thì
th c hi n theo quy nh sau:
a) Các h gia ình, cá nhân s d ng t nông nghi p t tho thu n v i
nhau b ng v n b n v vi c chuy n i quy n s d ng t nông nghi p; n p
v n b n tho thu n kèm theo gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c m t
trong các lo i gi y t v quy n s d ng t quy nh t i các kho n 1, 2 và 5
i u 50 c a Lu t t ai (n u có)
b) U ban nhân dân xã, ph ng, th tr n l p ph ng án chuy n i
quy n s d ng t nông nghi p chung cho toàn xã, ph ng, th tr n (bao g m
c ti n
th i gian th c hi n chuy n i) và g i ph ng án n Phòng Tài
nguyên và Môi tr ng;
c) Phòng Tài nguyên và Môi tr ng có trách nhi m th m tra ph ng án
và ch
o V n phòng ng ký quy n s d ng t tr c thu c
chu n b h
s
a chính;
d) V n phòng ng ký quy n s d ng t có trách nhi m làm trích l c b n
a chính ho c trích o a chính khu t i v i n i ch a có b n
a chính,
trích sao h s
a chính và g i n Phòng Tài nguyên và Môi tr ng;
) Phòng Tài nguyên và Môi tr ng có trách nhi m th m tra h s và
trình U ban nhân dân cùng c p quy t nh;
e) U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh có trách
nhi m xem xét, ký gi y ch ng nh n quy n s d ng t i v i các th a t
chuy n i và g i cho Phòng Tài nguyên và Môi tr ng.
* Vi c chuy n i quy n s d ng t nông nghi p gi a hai h gia ình, cá
nhân
c th c hi n nh sau:


15

a) H gia ình, cá nhân có nhu c u chuy n i quy n s d ng t nông
nghi p n p m t (01) b h s g m h p ng chuy n i quy n s d ng t, gi y
ch ng nh n quy n s d ng t ho c m t trong các lo i gi y t v quy n s d ng
t quy nh t i các kho n 1, 2 và 5 i u 50 c a Lu t
t ai (n u có).
b) Trong th i h n không quá hai (02) ngày làm vi c k t ngày nh n h
s h p l , U ban nhân dân xã, ph ng, th tr n có trách nhi m g i h s cho V n
phòng ng ký quy n s d ng t thu c Phòng Tài nguyên và Môi tr ng;
c) Trong th i h n không quá ba (03) ngày làm vi c k t ngày nh n
h s h p l , V n phòng ng ký quy n s d ng t có trách nhi m làm trích
sao h s
a chính và ch nh lý gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c th c
hi n th t c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t i v i tr ng h p ph i
c p m i gi y ch ng nh n. ( i u 147 Ngh nh s 181/2004/N -CP)
2.2.3.2. Trình t , th t c chuy n nh ng, t ng cho, th a k QSD ; quy n s
h u nhà và tài s n g n li n v i t
* Quy nh v h s
H s l p thành 01 b , g m:
1. M t trong các lo i gi y t sau:
- H p ng chuy n nh ng QSD , h p ng chuy n nh ng quy n s
h u nhà và tài s n g n li n v i t ( ã công ch ng theo quy nh) i v i
tr ng h p chuy n nh ng.
- V n b n cam k t t ng cho (h p ng t ng cho) QSD ; quy n s h u
nhà và tài s n g n li n v i t theo quy nh c a pháp lu t i v i tr ng
h p t ng cho.
- Di chúc ho c v n b n phân chia th a k ; b n án quy t nh gi i quy t
tranh ch p v th a k QSD và tài s n g n li n v i t c a Toà án nhân dân
ã có hi u l c pháp lu t ho c n
ngh c a ng i nh n th a k
iv i
tr ng h p ng i nh n th a k là ng i duy nh t.
2. Gi y ch ng nh n quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t ho c
m t trong các lo i gi y t v QSD và tài s n g n li n v i t quy nh t i i m
1, 2 và 5 i u 50 c a Lu t t ai 2003 (các lo i gi y t còn hi u l c giao d ch
n ngày 31/12/2010); Gi y ch ng nh n ho c các lo i gi y t liên quan n
quy n s h u nhà và tài s n g n li n v i t. (UBND ng H ,2013) [6]


16

* Quy trình và th i gian gi i quy t công vi c i v i tr ng h p chuy n
nh ng, t ng cho, th a k QSD .
B c 1: Ng i nh n chuy n nh ng, t ng cho, th a k quy n s d ng
t và tài s n g n li n v i t (g i chung là ng i nh n QSD ) n p h s t i
B ph n ti p nh n và tr k t qu c a UBND huy n ho c V n phòng ng ký
quy n s d ng t thu c phòng Tài nguyên và Môi tr ng huy n
ng H .
Cán b , công ch c ti p nh n ki m tra, xem xét h s , n u h s ch a y
thì h ng d n ng i s d ng t b sung m t l n, hoàn ch nh h s ; khi h s
ã y
thì vi t phi u nh n h s , h n ngày tr k t qu . Chuy n h s v
V n phòng ng ký QSD trong ngày làm vi c.
B c 2: V n phòng ng ký quy n s d ng t ki m tra h s , trích
l c, trích o b n
a chính ( i v i n i ã có b n
a chính) ho c trích
o a chính th a t ( i v i n i ch a có b n
a chính), th m tra h s ;
tr ng h p ph i th c hi n ngh a v tài chính thì trích sao h s
a chính,
thông tin a chính g i n c quan thu
xác nh ngh a v tài chính theo
quy nh. Vi t gi y ch ng nh n g i h s
n phòng Tài nguyên và Môi
tr ng th m nh h s . phòng Tài nguyên và Môi tr ng thu phí th m nh,
l phí trích l c ho c trích o (có n giá ính kèm). Th i gian th c hi n 18
ngày làm vi c.
B c 3: C quan thu xác nh ngh a v tài chính và g i thông báo ngh a
v tài chính cho ng i chuy n nh ng, nh n chuy n nh ng, t ng cho, th a k
QSD v th i gian, a i m n p ti n và g i thông báo cho V n phòng ng ký
quy n s d ng t huy n. Th i gian th c hi n 03 ngày làm vi c.
B c 4: Phòng Tài nguyên và Môi tr ng huy n ki m tra th m nh h
s trình UBND huy n ký gi y ch ng nh n i v i tr ng h p c p m i gi y
ch ng nh n. Th i gian th c hi n 02 ngày làm vi c.
B c 5: UBND huy n ký gi y ch ng nh n, chuy n k t qu cho V n
phòng ng ký QSD . Th i gian th c hi n 02 ngày làm vi c.
B c 6: V n phòng ng ký QSD vào s c p gi y ch ng nh n QSD và
ch nh lý h s a chính theo quy nh và giao Gi y ch ng nh n cho b ph n ti p
nh n và tr k t qu c a UBND huy n ho c thu phí, l phí c p Gi y và tr Gi y
ch ng nh n cho h gia ình, cá nhân. Th i gian th c hi n 02 ngày làm vi c.


17

B c 7: B ph n ti p nh n và tr k t qu c a UBND huy n thu phí, l
phí và tr gi y ch ng nh n QSD cho h gia ình, cá nhân.
Th i gian gi i quy t: Không quá 25 ngày làm vi c.
Gi y ch ng nh n QSD
c trao ngay sau khi ng i s d ng t th c
hi n ngh a v tài chính, n p thu , phí, l phí y . (UBND huy n ng H ,
20011) [6]
* Trình t gi i quy t công vi c i v i tr ng h p chuy n nh ng, t ng cho,
th a k quy n s h u nhà và tài s n g n li n v i t
B c 1: Ng i nh n chuy n nh ng, t ng cho, th a k quy n s h u
nhà và tài s n g n li n v i t (g i chung là ng i nh n chuy n quy n) n p
h s t i b ph n ti p nh n và tr k t qu c a UBND huy n ho c V n phòng
ng ký quy n s d ng t thu c phòng Tài nguyên và Môi tr ng. Cán b ,
công ch c ti p nh n ki m tra, xem xét h s ; n u h s ch a y
thì h ng
d n ng i nh n chuy n quy n b sung m t l n, hoàn ch nh h s , khi h s
ã y
thì vi t phi u nh n h s , h n ngày tr k t qu , chuy n h s
n
V n phòng ng ký QSD trong ngày làm vi c.
B c 2: V n phòng ng ký quy n s d ng t ph i h p v i các n v
liên quan th m tra h s , xác nh giá tr và quy n s h u nhà và tài s n g n
li n v i t; trích l c h s và chuy n thông tin n c quan Thu
xác nh
ngh a v tài chính i v i các bên chuy n nh ng, t ng cho, th a k nhà và
tài s n g n li n v i t; V n phòng ng ký quy n s d ng t c p huy n
ch nh lý Gi y ch ng nh n cho bên chuy n nh ng, t ng cho, th a k theo quy
nh; Vi t Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và tài s n g n li n v i t i
v i tr ng h p c p m i do nh n chuy n nh ng, t ng cho, th a k . Chuy n
h s cho phòng Tài nguyên và Môi tr ng thu phí th m nh, l phí trích o
ho c trích l c (có n giá kèm theo). Th i gian th c hi n 18 ngày làm vi c.
B c 3: C quan thu xác nh ngh a v tài chính và g i thông báo
ngh a v tài chính cho ng i chuy n nh ng, nh n chuy n nh ng, t ng cho,
th a k quy n s h u nhà và tài s n g n li n v i t v th i gian, a i m
n p ti n và g i thông báo cho V n phòng ng ký quy n s d ng t huy n.
Th i gian th c hi n 03 ngày làm vi c.


18

B c 4: Phòng Tài nguyên và Môi tr ng huy n ki m tra, th m nh
h s trình UBND huy n ký Gi y ch ng nh n i v i tr ng h p c p m i
gi y ch ng nh n. Th i gian th c hi n không quá 2 ngày làm vi c.
B c 5: UBND huy n ký Gi y ch ng nh n QSD
i v i tr ng h p
c p m i, chuy n k t qu cho V n phòng ng ký quy n s d ng t. Th i
gian th c hi n 02 ngày làm vi c.
B c 6: V n phòng ng ký quy n s d ng t vào s c p Gi y ch ng
nh n và ch nh lý h s
a chính theo quy nh, giao gi y ch ng nh n cho B
ph n ti p nh n và tr k t qu ho c thu phí, l phí c p gi y và tr gi y ch ng
nh n cho h gia ình và cá nhân. Th i gian th c hi n 02 ngày làm vi c.
Th i gian gi i quy t: Không quá 28 ngày làm vi c.
* Trong tr ng h p chuy n nh ng, t ng cho, th a k liên quan n c
QSD , quy n s h u nhà và tài s n g n li n v i t. Th c hi n các b c
theo hai quy trình trên, th i gian th c hi n không quá 35 ngày làm vi c.
(UBND huy n ng H (2013) [6]
2.2.3.3. Trình t th t c ng ký th ch p, b o lãnh b ng giá tr QSD
* Quy nh v h s
H s l p thành 01 b g m:
1. H p ng th ch p, b o lãnh b ng QSD , quy n s h u nhà và tài
s n g n li n v i t.
2.
n yêu c u ng ký th ch p, b o lãnh b ng QSD , quy n s h u
nhà và tài s n g n li n v i t.
3. Gi y ch ng nh n quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t ho c
m t trong các gi y t v QSD và tài s n g n l n v i t quy nh t i kho n
1, 2 và 5 i u 50 Lu t t ai 2003 (n u có).
* Trình t gi i quy t
B c 1: H gia ình cá nhân, n p h s t i V n phòng ng ký quy n
s d ng t thu c phòng Tài nguyên và Môi tr ng. Cán b ki m tra h s ,
n u h s ch a y
thì h ng d n b sung m t l n, hoàn ch nh h s ; khi
h s
y thì ti p nh n h s . Th i gian th c hi n trong ngày làm vi c.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×