Tải bản đầy đủ

đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 Cẩm Xuyên

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CẨM XUYÊN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN
NĂM HỌC 2016-2017
ĐỀ THI MÔN : HÓA HỌC LỚP 8
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1:
1. Phân loại và gọi tên các hợp chất vô cơ sau:
FeO; SO3; H3PO3; Fe(OH)3; KH2PO4; Cu(OH)2; Na2S; HCl; CaHPO4; K2SO3.
2. Có 4 lọ mất nhãn đựng bốn chất bột màu trắng riêng biệt gồm: P 2O5; MgO; CaO; và
Na2O. Hãy trình bày phương pháp hoá học để phân biệt mỗi lọ.
Viết các PTHH xẩy ra (nếu có)
Câu 2:
1. Nêu hiện tượng và giải thích thí nghiệm sau: Dùng muỗng sắt, đốt cháy phốt pho (P) trên
ngọn lửa đèn cồn rồi đưa nhanh vào bình chứa khí oxi. Phản ứng kết thúc, cho một ít nước
lắc đều rồi cho tiếp mẫu giấy quỳ tím vào bình thuỷ tinh.
2. Để đốt cháy hết 34 gam hỗn hợp khí H 2 và CO cần dùng 44,8 lít oxi (đktc). Xác định
thành phần % khối lượng các khí ban đầu. Nêu phương pháp khác nhau để giải bài toán

trên.
Câu 3:
Cho 5,6 lít (đktc) hỗn hợp X (CO và H2) qua hỗn hợp chất rắn CuO, FexOy, MgO nung
nóng. Sau phản ứng thấy khối lượng chất rắn giảm m gam.
a) Viết các PTHH.
b) Tính m, biết các khí phản ứng hoàn toàn.
c) Tính thành phần % thể tích các khí có trong X, biết tỉ khối của X đối với khí mêtan
(CH4) là 0,45.
Câu 4:
Dùng 4,48 lít khí CO (đktc) để khử hoàn toàn 8 gam một oxit sắt theo sơ đồ:
t
FexOy + CO 
→ Fe + CO2
Hỗn hợp khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với H 2 là 20. Xác định công thức oxit sắt và
thành phần % về thể tích của khí CO2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng.
Câu 5:
Cho 9,3 gam hỗn hợp kim loại Na, K nung nóng trong bình kín có chứa 1,12 lít O 2 (đktc)
đến phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau phản ứng thu được m gam chắt rắn A.
a) Chứng minh rằng sau phản ứng hỗn hợp kim loại dư.
b) Tính m.
o

(Biết: H=1; Li=7; C=12; O=16; N=14; Na=23; P=31; S=32; Cl=35,5; K=39; Fe=56;
Cu=64; Zn=65; Mn=55)
------ Hết------Họ và tên: …………………………………………….………… SBD ………………………….

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×