Tải bản đầy đủ

đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
ĐỀ SỐ 25

MÔN: HÓA HỌC 8
Thời gian: 120 phút

Câu 1 : (1đ)
Nguyên tố X trong hệ thống tuần hoàn có o xit cao nhất dạng X2O5 .Hợp chất
khí với
hiđo của X chứa 8,82% hiđro về khối lượng. X là nguyên tố nào ?
Câu 2 : (1,5 đ)
Nguyên tố R có hóa trị III , cho 4 0,8 gam oxit của nó tác dụng với dung dịch
HCl dư thì thu được 106,8 gam muối . Xác định tên nguyên tố R.
Câu 3: (1,5 đ)
Tính khối lượng CuSO4.5 H2O và khối lượng nước cần dùng để hòa tan vào
20 c
nhau tạo thành 200 gam dung dịch bão hòa ở 200 c . Biết sCuSO
5 H O = 25,52 gam.
0

4


2

Câu 4: (1,5 đ)
Chỉ dùng quì tím , nhận biết các lọ mất nhãn đụng các dung dịch sau: MgCl2 ,
NaOH, BaCl2, , HCl , Na2SO4 , AgNO3..
Câu 5: (1,5 đ)
Dẫn luồng khí hiđro qua ống thủy tinh chứa 28 gam bột CuO nung nóng .
Sau một thời gian thu được 24 gam chất rắn .
a/ Viết phương trình phản ứng?
b/ Tính khối lượng nước tạo thành?
Câu 6: ( 3 đ)
Dung dịch A chứa hỗn hợp NaOH và Ba(OH)2 . Để trung hòa 50 ml dung dịch A
cần dùng 60 ml dung dịch HCl 0,1M . Khi cho 50 ml dung dịch A tác dụng một
lượng dư Na2CO3 thấy tạo thành 0,197 gam kết tủa . Tính nông độ CM của dung
dịch NaOH và Ba(OH)2 trong dung dịch A ?
TaiLieu.VN

Page 1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×