Tải bản đầy đủ

đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
ĐỀ SỐ 23

MÔN: HÓA HỌC 8
Thời gian: 120 phút

Câu 1:
Có 4 ống nghiệm, mỗi ống nghiệm chứa một dung dịch muối ( không trùng kim
loại cung như gốc axit) là: clorua, sunfat, nitrat, cacbonat của các kim loại Ba,
Mg, K, Pb.
a) Hỏi mỗi ống nghiệm chứa dung dịch của muối nào? Vì sao?
b) Nêu phương pháp nhận biết từng ống nghiệm đó?
Câu 2: Tính lượng lưu huỳnh ứng với 32g oxi trong sắt (III) sunfat và ứng với 14
gam sắt trong đó?
Câu 3: Tìm x trong công thức Na2CO3.xH2O, biết trong muối ngậm nước Na2CO3
chiếm 37,07% về khối lượng?
Câu 4: Nguyên tố X trong hệ thống tuần hoàn có oxit cao nhất dạng X2O5. Hợp
chất khí với hiđro của X chứa 8,82% lượng hiđro. X là nguyên tố nào?
Câu 5: Hòa tan 50g tinh thể CuSO4.5H2O vào 390ml H2O thì nhận được 1 dung
dịch có khối lượng riêng bằng 1,1g/ml. Hãy tính nồng độ % và nồng độ mol của
dung dịch thu được?

Câu 6: Độ tan của NaCl trong H2O ở 900C bằng 50g.
a) Tính nồng độ % của dung dịch NaCl bão hòa ở 900?
b) Nồng độ % của dung dịch NaCl ở 00C là 25,93%. Tính độ tan của NaCl ở 00C?
c) Khi làm lạnh 600g dung dịch bão hòa ở 900C tới 00C thì lượng dung dịch thu
được và khối lượng NaCl kết tinh tách ra là bao nhiêu?
Câu 7: Trung hòa dung dịch NaHSO3 52% cần dung dịch H2SO4 19,6%. Xác định
nồng độ % của dung dịch sau khi trung hòa?

TaiLieu.VN

Page 1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×