Tải bản đầy đủ

đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
ĐỀ SỐ 22

MÔN: HÓA HỌC 8
Thời gian: 120 phút

Câu 1: a. (1 điểm) Hoàn thành các PTHH theo sơ đồ:
KMnO4 +
Al +
Al

HCl

HCl

+

---→

---→


KCl

AlCl3 +

+ MnCl2 + Cl2  + H2O
H2

H2SO4(đặc, nóng) ---→ Al2(SO4)3

FeS2 + O2

+

SO2  + H2O

---→ Fe2O3 + SO2

b. (1.5 điểm) Có 4 lọ mất nhãn đựng bốn chất bột là: Na 2O, P2O5, CaO, Fe2O3.
Hãy trình bày phương pháp hoá học để phân biệt các chất trên. Viết các phương
trình phản ứng xảy ra (nếu có).
Câu 2: (1 điểm) Một nguyên tử X có tổng số hạt là 34, trong đó số hạt không
mang điện bằng

6
số hạt mang điện. Hỏi X thuộc nguyên tố hóa học nào?
11

Câu 3: (2 điểm) Đặt cốc A đựng dung dịch HCl và cốc B đựng dung dịch H 2SO4
loãng vào 2 đĩa cân sao cho cân ở vị trí cân bằng. Sau đó làm thí nghiệm như sau:
- Cho 11,2g Fe vào cốc đựng dung dịch HCl.
- Cho m gam Al vào cốc đựng dung dịch H2SO4.
Khi cả Fe và Al đều tan hoàn toàn thấy cân ở vị trí thăng bằng. Tính m?
Câu 4: (2 điểm) Cho luồng khí hiđro đi qua ống thuỷ tinh chứa 20 g bột đồng (II)
oxit ở 400 0C. Sau phản ứng thu được 16,8 g chất rắn.
a) Nêu hiện tượng phản ứng xảy ra.
b) Tính thể tích khí hiđro tham gia phản ứng trên ở đktc.
Câu 5: (1 điểm) Hoà tan a gam Al và b gam Zn vào dung dịch axit H 2SO4 dư thu
được những thể tích khí H2 bằng nhau. Tính tỉ lệ a : b.
TaiLieu.VN


Page 1


Câu 6: ( 2.5 điểm) Cho 19,5 gam Zn tác dụng với dung dịch loãng có chứa 39,2
gam axit sunfuric.
a) Viết phương trình phản ứng xảy ra.
b) Tính thể tích khí H2 thu được ở điều kiện tiêu chuẩn.
c) Dẫn toàn bộ lượng khí thu được ở trên qua hỗn hợp A gồm CuO và Fe 3O4
nung nóng thì thấy khối lượng hỗn hợp A giảm m gam. Xác định giá trị của m.

TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×