Notice: Undefined offset: 60 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 92
đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
ĐỀ SỐ 04

MÔN: HÓA HỌC 8
Thời gian: 120 phút

Câu 1(2đ)
a. Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau:
Zn (1)→H2 (2)→ H2O (3)→ O2 (4) → P2O5 (5)→ H3PO4
(6)CuCl2 <--- (8)Cu

(7)NaOH


b.Hãy kể tên phản ứng (1)(2)(3) và tìm các chất là oxit,bazơ,axit,muối trong sơ
đồ.
Câu 2(2đ)
a. Giải thích các hiện tượng sau:
-Nung đá vôi thì khối lượng vôi thu được giảm so với khối lượng đá.
-Hỗn hợp H2 và O2 nổ khi cháy.
b. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất: Na2O,MgO,P2O5 trong 3 lọ
mất nhãn.Viết phương trình hóa học.
Câu 3(2,5đ)
a. Khử hoàn toàn 16 gam một oxit sắt bằng CO ở nhiệt độ cao, kết thúc phản ứng
thấy khối lượng chất rắn giảm 4,8 gam.Xác định công thức của oxit và tính hàm
lượng sắt trong oxit đó.
b. Cho x gam hỗn hợp gồm Na và Ca có tỉ lệ mol tương ứng 2:1vào nước dư,thu
được 11,2 lít khí (đkc).Tính x.
Câu 3(2đ)

TaiLieu.VN

Page 1


Nguyên tử X có tổng các hạt là 40,trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số
không mang điện là 12.
-Tìm số hạt và sơ đồ electron của X.
-Tìm nguyên tử khối của X biết mp = mn = 1.
- Tính khối lượng bằng gam của X biết khối lượng 1 nguyên tử C = 1,9926.10 -23
gam.
Câu 4(1,5đ)
Dẫn luồng H2 khử 20 gam bột CuO ở nhiệt độ cao,sau một thời gian thu
được 16,8 gam chất rắn.Tính thể tích H2(đkc) và hiệu suất phản ứng.
(H =1,O =16, Fe= 56,C = 12,Cu = 64)

TaiLieu.VN

Page 2

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×