Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt từ đó xây dựng bản đồ chất lượng môi trường nước mặt khu vực thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (Khóa luận tốt nghiệp)

V V N HUY

Tên

tài:

“ ÁNH GIÁ HI N TR NG CH T L
NG MÔI TR
NG N
C
M T VÀ XÂY D NG B N
CH T L
NG MÔI TR
NG N
C
M T KHU V C THÀNH PH V NH YÊN, T NH V NH PHÚC”

H

ào t o


: Chính quy

Chuyên ngành

: Khoa h c Môi tr

Khoa

: Môi tr

Khoá h c

: 2010-2014

Thái Nguyên, n m 2014

ng

ng


V V N HUY

Tên

tài:

“ ÁNH GIÁ HI N TR NG CH T L
NG MÔI TR
NG N
C
M T VÀ XÂY D NG B N
CH T L
NG MÔI TR
NG N
C
M T KHU V C THÀNH PH V NH YÊN, T NH V NH PHÚC”

H


ào t o

: Chính quy

Chuyên ngành

: Khoa h c Môi tr

Khoa

: Môi tr

Khoá h c

: 2010-2014

Gi ng viên h

ng

ng

ng d n: ThS. Ngô Th H ng G m
TS. Hoàng V n Hùng

Thái Nguyên, n m 2014


L IC M

N

hoàn thành t t ch ng trình ào t o trong nhà tr ng v i ph ng
châm h c i ôi v i hành, m i sinh viên khi ra tr ng c n chu n b cho mình
l ng ki n th c c n thi t, chuyên môn v ng vàng. Th i gian th c t p t t
nghi p là m t ph n quan tr ng không th thi u
c trong ch ng trình ào
t o sinh viên
i h c nói chung và sinh viên
i h c Nông Lâm nói riêng.
ây là kho ng th i gian c n thi t
m i sinh viên c ng c l i nh ng ki n
th c lý thuy t ã
c h c m t cách có h th ng và nâng cao kh n ng v n
d ng lý thuy t vào th c ti n, xây d ng phong cách làm vi c c a m t k s .
Tr c tiên em xin chân thành c m n n cô giáo ThS. Ngô Th H ng
G m và th y giáo T. S Hoàng V n Hùng, ã t n tình ch d n, giúp
em
hoàn thành khóa lu n này.
Cùng toàn th các th y cô giáo khoa Tài Nguyên và Môi Tr ng, các
th y cô giáo Tr ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên ã gi ng d y, ch b o,
truy n t ngu n ki n th c và nh ng kinh nghi m quý báu cho em trong su t
th i gian h c t i tr ng.
Em c ng xin bày t lòng bi t n n các cán b thu c Trung tâm Tài
Nguyên và B o v môi tr ng - S Tài nguyên và Môi tr ng t nh V nh Phúc
ã t o i u ki n cho em trong su t quá trình th c t p.
M c dù ã n l c h t mình, nh ng v i kh n ng, ki n th c còn h n ch
không th tránh kh i nh ng sai sót trong quá trình th c hi n khóa lu n
này.Em kính mong quý th y cô ch d n, giúp
em
ngày càng hoàn thi n
v n ki n th c c a mình và t tin b c vào cu c s ng.
Em xin chân thành c m n!
Thái Nguyên, tháng n m 2014
Sinh viên

V V N HUY


DANH M C CÁC B NG TRONG KHÓA LU N
B
B
B
B
B
B
B
B

Trang
ng 2.1. M t s thông tin v khí t ng o t i Tr m V nh Yên ...................... 8
ng 2.2: Th ng kê tài nguyên n c trên th gi i.......................................... 15
ng 2.3: Ch t l ng n c m t trên th gi i.................................................. 15
ng 2.3.M t s
c tr ng c b n c a 9 h th ng sông chính Vi t Nam. .. 17
ng 4.1: V trí và ngu n tác ng các i m quan tr c môi tr ng n c m t
thành ph V nh Yên, t nh v nh phúc. .................................................... 25
ng 4.2: K t qu quan tr c ch t l ng môi tr ng n c m t 04/2014 ........ 27
ng 4.3: K t qu quan tr c ch t l ng môi tr ng n c m t 04/2013. ....... 28
ng 4.4: K t qu quan tr c ch t l ng môi tr ng n c m t 04/2012 ........ 29


DANH M C CÁC HÌNH
Trang
Hình 4.1. S
v trí i m quan tr c .............................................................. 26
Hình 4.2. Bi u k t qu phân tích nhu c u oxy sinh hóa (BOD5) .............. 30
Hình 4.3. Bi u k t qu phân tích nhu c u oxy hóa h c (COD) ................. 31
Hình 4.4. Bi u k t qu phân tích t ng ch t r n l l ng (TSS) .................. 32
Hình 4.5: Bi u
k t qu phân tích Phôtphat (PO43-) .................................... 33
Hình 4.6: Bi u
K t qu phân tích Nitrit (NO2-) ......................................... 34
Hình 4.7: Bi u
k t qu phân tích Amoni (NH4+) ....................................... 35
Hình 4.8: Bi u
k t qu phân tích t ng d u, m (oils & grea se) ............... 36
Hình 4.9: Bi u
k t qu phân tích coliform ................................................. 37
Hình 4.10: B n
ch t l ng n c m t t i i m quan tr c - ch tiêu BOD5 . 39
Hình 4.11: B n
ch t l ng n c m t t i i m quan tr c - ch tiêu COD .. 40
Hình 4.12: B n
ch t l ng n c m t t i i m quan tr c - ch tiêu TSS. ... 41
Hình 4.13: B n
ch t l ng n c m t t i i m quan tr c - ch tiêu Amoni 42
Hình 4.14: B n
ch t l ng n c m t t i i m quan tr c - ch tiêu Colifom
......................................................................................................... 43
Hình 4.15: B n
ch t l ng n c m t t i i m quan tr c - ch tiê natri (no2-)
......................................................................................................... 44
Hình 4.16: B n ch t l ng n c m t t i i m quan tr c - ch tiêu t ng d u
m .................................................................................................... 45
Hình 4.17: B n
ch t l ng n c m t t i i m quan tr c - ch tiêu phôtphat
......................................................................................................... 46


DANH M C CÁC T
Ký hi u

VI T T T

Ti ng Vi t

As
BOD5

: Asen
: Nhu c u oxy sinh hóa

BVMT
Cd
ClCOD

: B o v môi tr ng
: Cadimi
: Clorua
: Nhu c u oxy hóa h c

Cr6+
DO

: Crôm VI
: Hàm l ng oxy hòa tan

NH4+
NO2NO3Pb
PO43QCVN
TCVN
TSS

: Amoni
: Nitrit
: Nitrat
: Chì
: Phôtphat
: Quy chu n Vi t Nam
: Tiêu chu n Vi t Nam
: T ng ch t r n l l ng

UBND

: y ban nhân dân


M CL C
Trang
Ph n 1: M
U ............................................................................................ 1
1.1. t v n ................................................................................................... 1
1.2. M c tiêu nghiên c u................................................................................... 3
1.3. M c ích nghiên c u .................................................................................. 3
1.4. Ý ngh a c a tài ....................................................................................... 3
Ph n 2: T NG QUAN TÀI LI U ................................................................. 4
2.1. C s khoa h c ........................................................................................... 4
2.1.1. M t s khái ni m liên quan.................................................................. 4
2.1.2. C s pháp lý ....................................................................................... 5
2.1.3. i u ki n t nhiên, c i m kinh t - xã h i c a TP V nh Yên ......... 6
2.1.3.1. i u ki n t nhiên.......................................................................... 6
2.1.3.2. i u ki n kinh t - xã h i............................................................. 11
2.2. Tình hình nghiên c u trong và ngoài n c .............................................. 14
2.2.1. Tình hình nghiên c u trên th gi i .................................................... 14
2.2.2. Tình hình nghiên c u trong n c ...................................................... 16
Ph n 3:
IT
NG, N I DUNG VÀ PH
NG PHÁP NGHIÊN C U
......................................................................................................................... 18
3.1. Ph m vi, i t ng, a i m và th i gian th c hi n ............................... 18
3.1.1. i t ng nghiên c u c a tài ........................................................ 18
Ph m vi nghiên c u c a tài .................................................................. 18
3.1.2. a i m và th i gian nghiên c u ...................................................... 18
3.2. N i dung nghiên c u ................................................................................ 18
3.3. Ph ng pháp nghiên c u ...................................................................... 19
3.3.1. Ph ng pháp thu th p s li u............................................................. 19
3.3.2. Ph ng pháp phân tích s li u ........................................................... 19
3.3.3. Ph ng pháp li t kê ........................................................................... 19
3.3.4. Ph ng pháp t ng h p so sánh .......................................................... 20
3.3.5. Ph ng pháp vi n thám và ph n m m xây d ng b n
arcgis ........ 20
3.3.6. Ph ng pháp quan tr c l y m u và phân tích m u trong phòng thí
nghi m .......................................................................................................... 21


Ph n 4: K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N ............................. 24
4.1. K t qu quan tr c ..................................................................................... 24
4.1.1. V trí, t a quan tr c ....................................................................... 24
4.1.2. K t qu quan tr c ch t l ng môi tr ng n c. ................................ 27
4.1.3. ánh giá ch t l ng môi tr ng n c m t theo ch tiêu riêng l . ..... 30
4.1.3.1. M t s ch tiêu v t quá tiêu chu n cho phép c t B1 - Dùng cho
m c ích t i tiêu th y l i ho c các m c ích s d ng khác có yêu c u
ch t l ng n c t ng t ho c các m c ích s d ng nh lo i B2. ........ 30
4.1.4. ánh giá ch t l ng môi tr ng n c m t theo ch tiêu t ng h p.... 38
4.1.5. Xây d ng b n hi n tr ng môi tr ng. ........................................... 39
4.1.6.
xu t bi n pháp .............................................................................. 47
Ph n 5: K T LU N VÀ
NGH ............................................................. 48
5.1. K t lu n .................................................................................................... 48
5.2.
ngh ..................................................................................................... 48
TÀI LI U THAM KH O ............................................................................ 50


1

Ph n 1
M
U
1.1.

tv n
Nh chúng ta ã bi t, hi n nay môi tr ng ang tr thành m i quan
tâm hàng u c a m i qu c gia và c a c ng ng qu c t . Ngày nay cùng v i
s phát tri n c a xã h i môi tr ng nói chung và môi tr ng n c m t nói
riêng ang b ô nhi m n ng n b i s tàn phá c a con ng i. Loài ng i
chúng ta ã làm cho môi tr ng n c b ô nhi m tr m tr ng, gây nên nh ng
nh h ng tiêu c c t i chính con ng i, t i các h sinh thái c ng nh t i i
s ng c a các loài sinh v t khác.
Ô nhi m môi tr ng: Là s bi n i c a các thành ph n môi tr ng
không phù h p v i tiêu chu n môi tr ng, gây nh h ng x u n con ng i,
sinh v t. Suy thoái môi tr ng là s suy gi m v ch t l ng và s l ng c a
thành ph n môi tr ng, gây nh h ng x u i v i con ng i và sinh v t [6].
V i s phát tri n kinh t m nh m trong nh ng n m qua ngu n phát sinh
gây ô nhi m môi tr ng ngày càng l n nh ng Vi t Nam ch a có các bi n pháp
b o v môi tr ng úng n, do ó ã gây ra s c ép l n i v i môi tr ng.
Tình tr ng ô nhi m n c m t các thành ph l n, các khu công nghi p ang
ngày càng tr m tr ng, gây tác ng x u n c nh quan môi tr ng và s c kh e
con ng i. Do v y, b o v môi tr ng là m t trong nh ng u tiên hàng u
c
ng và Nhà n c ta r t quan tâm trong chi n l c phát tri n kinh t xã h i
trong giai o n Công nghi p hóa, hi n i hóa t n c. Ho t ng b o v môi
tr ng: Là ho t ng gi cho môi tr ng trong lành, s ch p; phòng ng a,
h n ch tác ng x u i v i môi tr ng, ng phó s c môi tr ng; kh c
ph c ô nhi m, suy thoái, ph c h i và c i thi n môi tr ng; khai thác, s d ng
h p lý và ti t ki m tài nguyên thiên nhiên; b o v a d ng sinh h c [10].
Tài nguyên n c là các ngu n n c mà con ng i s d ng ho c có th
s d ng vào nh ng m c ích khác nhau. N c
c dùng trong các ho t
ng nông nghi p, công nghi p, dân d ng, gi i trí và môi tr ng. H u h t các
ho t ng trên u c n n c ng t.97% n c trên Trái t là n c mu i, ch
3% còn l i là n c ng t nh ng g n h n 2/3 l ng n c này t n t i
d ng sông b ng và các m b ng các c c. Ph n còn l i không óng b ng


2

c tìm th y ch y u d ng n c ng m, và ch m t t l nh t n t i trên
m t t và trong không khí [11].
N c ng t là ngu n tài nguyên tái t o, tuy v y mà vi c cung c p n c
ng t và s ch trên th gi i ang t ng b c gi m i. Nhu c u n c ã v t
cung m t vài n i trên th gi i, trong khi dân s th gi i v n ang ti p t c
t ng làm cho nhu c u n c càng t ng. S nh n th c v t m quan tr ng c a vi c
b o v ngu n n c cho nhu c u h sinh thái ch m i
c lên ti ng g n ây
[11].
V i n n kinh t ang trên à phát tri n c a t nh V nh Phúc v i xu
h ng: Gi m t tr ng nông nghi p, t ng t tr ng các ngành công nghi p, xây
d ng, th ng m i và d ch v thì t c phát tri n ô th c ng nh công nghi p
hóa trên a bàn t nh ang di n ra r t nhanh chóng [7].
V nh Phúc là m t trong nh ng t nh có t c
phát tri n kinh t cao v i
nhi u khu công nghi p, các
ng giao thông qu c l và t nh l . Các ho t
ng này ã gây nh h ng không nh t i ch t l ng môi tr ng n c m t
t nh V nh Phúc nói chung và thành ph V nh Yên nói riêng. Do ó vi c xem
xét ánh giá ch t l ng môi tr ng n c m t t nh V nh Phúc nói chung và
thành ph V nh Yên nói riêng là m t v n c n
c quan tâm hi n nay [7].
Xu t phát t nh ng v n
trên và nh n th y
c t m quan tr ng c a
công tác ánh giá hi n tr ng ch t l ng môi tr ng,
c s nh t trí c a Ban
giám hi u nhà tr ng, Ban ch nhi m khoa Tài nguyên và Môi tr ng Tr ng
i h c Nông lâm Thái Nguyên và c s th c t p là Trung tâm k
thu t và B o v môi tr ng t nh v nh phúc, d i s h ng d n tr c ti p c a
gi ng viên T. S Hoàng v n Hùng em th c hi n
tài “ ánh giá hi n tr ng
ch t l ng môi tr ng n c m t t ó xây d ng b n
ch t l ng môi
tr ng n c m t khu v c thành ph V nh Yên, t nh V nh Phúc” nh m ph c
v công tác qu n lý nhà n c v b o v môi tr ng t i Thành ph V nh Yên,
qua ó
xu t m t s gi i pháp nh m b o v và c i thi n môi tr ng h ng
t i s phát tri n b n v ng.
Phát tri n b n v ng: Là phát tri n áp ng
c nhu c u c a th h
hi n t i mà không làm t n h i n kh n ng áp ng nhu c u ó c a các th
h t ng lai trên c s k t h p ch t ch , hài hoà gi a t ng tr ng kinh t , b o
m ti n b xã h i và b o v môi tr ng [12].


3

1.2. M c tiêu nghiên c u
- ánh giá
c i u ki n t nhiên, kinh t xã h i khu v c nghiên c u.
- Phân tích các nguyên nhân ch y u gây ô nhi m môi tr ng, xác nh
các v n môi tr ng b c xúc c n gi i quy t trên a bàn thành ph .
ra nh ng gi i pháp phù h p v i i u ki n th c t nh m kh c ph c
ô nhi m môi tr ng trên a bàn thành ph .
- Xây d ng b n
hi n tr ng ch t l ng môi tr ng n c m t t nh
V nh Phúc n m 2014.
1.3. M c ích nghiên c u
- Xây d ng c s d li u, ng d ng công ngh thông tin
ánh giá thành
ph n môi tr ng n c m t trên a bàn thành ph V nh Yên t nh V nh Phúc.
- Thu th p, t ng h p s li u, d li u
xác nh và ánh giá xu th
bi n ng c a các thành ph n môi tr ng.
xu t c ch chính sách và bi n pháp qu n lý môi tr ng phù h p
v i i u ki n th c t c a t nh.
1.4. Ý ngh a c a
tài
- Ý ngh a trong h c t p và nghiên c u khoa h c:
+ V n d ng và phát huy nh ng ki n th c ã h c t p vào nghiên c u.
+ Nâng cao ki n th c, k n ng và rút ra nh ng kinh nghi m th c t
ph c v cho công tác nghiên c u sau này.
+ Nâng cao kh n ng t h c t p, nghiên c u và tìm tài li u.
+ B sung t li u cho h c t p.
- Ý ngh a trong th c ti n s n xu t : ng d ng công ngh thông tin vào
ngành môi tr ng ã góp ph n l n trong vi c qu n lý d li u v môi tr ng,
ki m soát tình hình ô nhi m, ánh giá hi n tr ng môi tr ng m t cách y .


4

Ph n 2
T NG QUAN TÀI LI U
2.1. C s khoa h c
2.1.1. M t s khái ni m liên quan
- Qu n lý môi tr ng: Là t p h p các bi n pháp, lu t pháp, chính sách
kinh t , k thu t, xã h i thích h p nh m b o v ch t l ng môi tr ng s ng
và phát tri n b n v ng kinh t xã h i qu c gia. Các nguyên t c qu n lý môi
tr ng, các công c th c hi n giám sát ch t l ng môi tr ng, các ph ng
pháp x lý môi tr ng b ô nhi m
c xây d ng trên c s s hình thành và
phát tri n ngành khoa h c môi tr ng [13].
- Môi tr ng: Bao g m các y u t t nhiên và v t ch t nhân t o bao
quanh con ng i, có nh h ng n i s ng, s n xu t, s t n t i, phát tri n
c a con ng i và sinh v t [6].
- Thành ph n môi tr ng: Là y u t v t ch t t o thành môi tr ng nh
t, n c, không khí, âm thanh, ánh sáng, sinh v t, h sinh thái và các hình
thái v t ch t khác [12].
- Ho t ng b o v môi tr ng: Là ho t ng gi cho môi tr ng trong
lành, s ch p; phòng ng a, h n ch tác ng x u i v i môi tr ng, ng
phó s c môi tr ng; kh c ph c ô nhi m, suy thoái, ph c h i và c i thi n
môi tr ng; khai thác, s d ng h p lý và ti t ki m tài nguyên thiên nhiên; b o
v a d ng sinh h c [10].
- Phát tri n b n v ng: Là phát tri n áp ng
c nhu c u c a th h
hi n t i mà không làm t n h i n kh n ng áp ng nhu c u ó c a các th
h t ng lai trên c s k t h p ch t ch , hài hoà gi a t ng tr ng kinh t , b o
m ti n b xã h i và b o v môi tr ng [12].
- Tiêu chu n môi tr ng: Là gi i h n cho phép c a các thông s v
ch t l ng môi tr ng xung quanh, v hàm l ng c a ch t gây ô nhi m trong
ch t th i
c c quan nhà n c có th m quy n quy nh làm c n c
qu n
lý và b o v môi tr ng [9].
- Ô nhi m môi tr ng: Là s bi n i c a các thành ph n môi tr ng
không phù h p v i tiêu chu n môi tr ng, gây nh h ng x u n con ng i,


5

sinh v t. Suy thoái môi tr ng là s suy gi m v ch t l ng và s l ng c a
thành ph n môi tr ng, gây nh h ng x u i v i con ng i và sinh v t [6].
- S c môi tr ng : Là tai bi n ho c r i ro x y ra trong quá trình ho t
ng c a con ng i ho c bi n i th t th ng c a t nhiên, gây ô nhi m, suy
thoái ho c bi n i môi tr ng nghiêm tr ng [13].
- Ch t gây ô nhi m: Là ch t ho c y u t v t lý khi xu t hi n trong môi
tr ng thì làm cho môi tr ng b ô nhi m [6].
- Ch t th i : Là v t ch t th r n, l ng, khí
c th i ra t s n xu t,
kinh doanh, d ch v , sinh ho t ho c ho t ng khác [6]
- S c ch u t i c a môi tr ng : Là gi i h n cho phép mà môi tr ng có
th ti p nh n và h p th các ch t gây ô nhi m [12].
- Quan tr c môi tr ng : Là quá trình theo dõi có h th ng v môi
tr ng, các y u t tác ng lên môi tr ng nh m cung c p thông tin ph c v
ánh giá hi n tr ng, di n bi n ch t l ng môi tr ng và các tác ng x u i
v i môi tr ng [9].
- Thông tin v môi tr ng : Bao g m s li u, d li u v các thành ph n môi
tr ng; v tr l ng, giá tr sinh thái, giá tr kinh t c a các ngu n tài nguyên thiên
nhiên; v các tác ng i v i môi tr ng; v ch t th i; v m c môi tr ng b
ô nhi m, suy thoái và thông tin v các v n môi tr ng khác [10].
2.1.2. C s pháp lý
ng Vi t Nam s 52/2005/QH11
c Qu c H i
N c CHXHCN Vi t Nam thông qua ngày 29/11/2005, có hi u l c t
01/7/2006.
- Ngh nh s 21/2008/N -CP ngày 28/02/2008 c a chính ph v s a i,
b sung m t s i u c a ngh nh 80/2006/N -CP ngày 09/08/2006 v vi c quy
nh chi ti t và h ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o v môi tr ng.
- Ngh nh s 80/2006/N -CP ngày 09/08/2006 c a Chính Ph v vi c
“Quy nh chi ti t và h ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o v Môi tr ng”.
- Thông t s 47/2011/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 n m 2011
c a B Tài nguyên và Môi tr ng v vi c quy nh Quy chu n qu c gia
v môi tr ng;


6

- Quy t nh 22/2006/Q -BTNMT ngày 18/12/2006 c a B Tài
nguyên và Môi tr ng v vi c b t bu c áp d ng TCVN v môi tr ng.
- Quy t nh s 04/2008/Q -BTNMT ngày 18/07/2008 và quy t nh
s 16/2008/Q -BTNMT ngày 31/12/2008 v ban hành quy chu n k thu t
qu c gia v môi tr ng.
- TCVN 5992:1995 (ISO 5667 -2: 1991) - Ch t l ng n c- L y m u.
H ng d n k thu t l y m u.
- TCVN 6492-1999 (ISO 10523-1994) - Ch t l ng n c – Xác nh pH.
- TCVN 5499-1995. Ch t l ng n c – Xác nh oxy hoà tan - Ph ng
pháp Winkler.
- TCVN 6001-1995 (ISO 5815-1989) - Ch t l ng n c - Xác nh nhu
c u oxi sinh hoá sau 5 ng ày (BOD5) - Ph ng pháp c y và pha loãng.
- TCVN 6491-1999 (ISO 6060-1989) - Ch t l ng n c - Xác nh nhu
c u oxy hoá h c.
- TCVN 5988-1995 (ISO 5664-1984) - Ch t l ng n c - Xác nh
amoni - Ph ng pháp ch ng c t và chu n .
- TCVN 6177-1996 (ISO 6332-1988) - Ch t l ng n c – Xác nh s t
b ng ph ng pháp tr c ph dùng thu c th 1,10-phenantrolin.
- TCVN 6222-1996 (ISO 9174-1990) - Ch t l ng n c – Xác nh
crom t ng – Ph ng pháp tr c ph h p th nguyên t .
- TCVN 6187-1-1996 (ISO 9308-1-1990) Ch t l ng n c – Phát hi n
và m vi khu n coliform, vi khu n coliform ch u nhi t v à Escherichia coli
gi nh.
2.1.3. i u ki n t nhiên, c i m kinh t - xã h i c a TP V nh Yên [20].
2.1.3.1. i u ki n t nhiên
a, V trí a ly
V nh Yên là m t trong nh ng trung tâm kinh t - v n hoá c a t nh
V nh Phúc.
Thành ph V nh Yên n m trong vùng kinh t tr ng i m B c Vi t Nam:
- Có di n tích: 5.080,28 ha.
- Có to
a lý: + 21015’ - 21022’ V
B c.
+ 105033’ - 105038’ Kinh
ông.


7

- Cách th ô Hà N i 55km v phía Tây B c.
- Là giao i m t p trung các u m i và v trí trung chuy n c a nhi u tuy n
giao thông
ng b ,
ng thu ,
ng s t,
ng hàng không quan tr ng.
V trí a lý và các i u ki n giao thông thu n ti n và ang
c nâng
c p hi n i là nh ng thu n l i không ph i n i nào c ng có, khi n thành ph
V nh Yên tr thành a i m có s c thu hút u t l n; giao l u hàng hoá,
th ng m i, d ch v , du l ch, v n hoá, giáo d c ào t o,…
b, a hình, khoáng s n
Thành ph V nh Yên có a hình trung du khá i n hình, cao trung bình
t 10 - 50 m so v i m c n c bi n, có xu th d c d n t Tây B c xu ng ông
Nam.Khu v c có a hình cao nh t là i núi ông b c ph ng Khai Quang
và n i có a hình th p nh t là m V c.
a hình thành ph có 3 “b c” rõ r t:
+ Vùng i núi th p:
cao bi n ng t 50 - 260 m, v i nhi u qu
i cao và núi th p không liên t c c u t o b i á phi n mica, cát k t và riolit
phía B c xã nh Trung và phía ông ph ng Khai Quang.
+ Vùng gò núi th p và các b c th m phù sa c cao 10 - 50 m th p tho i
lu n sóng nh , th p d n v phía Nam - Tây Nam.
+ Vùng ng b ng và m l y: Phát tri n trên tr m tích phù sa m i
phía Nam, l n sóng nh ,
cao trung bình 7,0 - 8,0 m, xen k nhi u ao, h ,
m; g m các khu dân c c a ph ng Khai Quang và xã Thanh Trù.
Thành ph V nh Yên nghèo khoáng s n, r t ít m .Khoáng s n ch y n
là sét g ch ngói và ang
c khai thác ph c v s n su t g ch ngói.M cao
lanh xã nh Trung tr l ng khá nh ng giàu Al nên ch t l ng không cao và
khó khai thác.
c, i u ki n khí t ng, th y v n
* Khí t ng:
Thành ph V nh Yên có khí h u nhi t i gió mùa khá i n hình. M t
n m khí h u có y
s c thái 4 mùa: xuân, h , thu, ông; trong ó có hai
mùa tr ng thái rõ r t là: mùa m a nóng m trùng v i mùa h
n u thu, kéo
dài t tháng IV (ho c V) n tháng XI và mùa l nh khô th ng trùng v i cu i
thu và mùa ông, kéo dài t tháng XII n tháng III (ho c IV) n m sau. Các


8

hi n t ng th i thi t c bi t nh ngày khô nóng, bão, giông, l c, m a á,
s ng mu i, m a phùn và giá rét c ng xu t hi n v i t n xu t ngày càng cao
ôi khi gây thi t h i v tính m ng, nhà c a và tài s n c a nhân dân.
B ng 2.1. M t s thông tin v khí t ng o t i Tr m V nh Yên .

Nhi t

N m

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

(oC)

24,9

24,2

24,1

24,6

24,5

23,5

24,7

24,8

23,3

1744

1506 1407,4 1401 1545,3 1343,3 1558
81
82
80
78
81,7
80

1409
80,3

1178
80,6

N ng (gi )
m (%)
L

80

ng m a (mm)

1394,8 1129,2 1484,2 1370,1 1166,6 2386,8 1405,9 1609,7 1962,8

(Ngu n: Niên giám th ng kê t nh V nh Phúc n m 2011).
+ Nhi t không khí:
Theo s li u th ng kê trong giai o n (2001 - 2011) c a Tr m khí
t ng V nh Yên, ch
nhi t
c th c a khu v c là:
- Nhi t
không khí trung bình n m cao nh t: 24,90C (n m 2003).
- Nhi t
không khí trung bình n m th p nh t: 23,30C (n m 2011).
+ B c x m t tr i:
B c x m t tr i là y u t tác ng lên
b n v ng khí quy n, óng vai
trò quan tr ng trong quá trình phá tán các ch t ô nhi m không khí.
Theo s li u th ng kê c a Tr m khí t ng V nh Yên t ng s gi n ng
bình quân trong n m c a khu v c giai o n 2001 - 2011 là kho ng 1.178 1744 gi /n m.
+
m không khí:
Theo s li u th ng kê nhi u n m, nhìn chung
m không khí t i khu
v c t ng i cao và bi n ng không nhi u trong nhi u n m. C th s li u
o t i Tr m V nh Yên t n m 2001 n n m 2011 nh sau:
m trung bình mùa khô hàng n m kho ng 72 - 79%.
m trung bình mùa m a hàng n m kho ng 82 - 87%.
+ Ch
m a:
Khí h u c a khu v c d án mang c i m chung c a khí h u nhi t i gió
mùa nóng m,
c chia thành 4 mùa trong n m v i 2 mùa chính rõ r t là mùa m a
(t tháng 4 n tháng 11) và mùa khô (t tháng 12 n tháng 3 n m sau):


9

- Mùa m a kéo dài t tháng 4 n tháng 11 nh ng ch y u t p trung t
tháng 7 n tháng 9 hàng n m và th ng xu t hi n ng p úng c c b .
- Mùa khô t tháng 12 n tháng 3 n m sau, c tr ng b i th i ti t khô
hanh v i nhi t th p.
- L ng m a bình quân hàng n m là 1.233,9 mm.
- L ng m a trung bình l n nh t t 412 mm và trung bình tháng th p
nh t là 3,2 mm.
+ Ch
gió:
Hàng n m khu v c ch u nh h ng c a trên d i 10 c n bão và áp th p
nhi t i. Bão th ng kèm theo gió gi t m nh và m a l n kéo dài, gây ng p
úng hàng ngàn ha lúa và hoa màu. Các hi n t ng gió xoáy, gió nóng, m a á
x y ra gây nh ng thi t h i áng k
n tài s n, con ng i, hoa màu.
H ng gió ch
o trong n m là gió ông Nam v i t n su t 34%; gió
ông và ông B c t n su t 21%.
Gió mùa ông Nam th ng xu t hi n nhi u nh t t tháng 4 n tháng 8
hàng n m v i t c
gió trung bình là 1,8m/s, t c
l n nh t trên 40m/s. Gió
mùa ông B c th ng xu t hi n t tháng 10 n m tr c n tháng 3 n m sau v i
t c gió trung bình là 1,5m/s, t c gió l n nh t kho ng 18 - 20 m/s.
* Th y v n:
Thành ph có nhi u ao h l n nh và
c phân b
u trên toàn a
bàn thành ph và là ngu n d tr , i u ti t n c quan tr ng. Thành ph V nh
Yên n m l u v c sông Cà L và sông Phó áy, nh ng ch có m t s con
sông nh ch y qua, m t
sông ngòi th p.Kh n ng tiêu úng ch m ã gây
ng p úng c c b cho các vùng th p tr ng.V mùa khô, m c n c các h ao
xu ng r t th p, nh h ng n kh n ng cung c p n c cho cây tr ng và sinh
ho t c a nhân dân.
d. Các ngu n tài nguyên.
* Tài nguyên n c:
Thành ph V nh Yên có m ng l i sông ngòi phát tri n m c
trung bình v i m t
sông su i t x p x 0,9 km/km3. V i l ng m a r i
trung bình hàng n m t kho ng 1.345 mm, l ng m a n c trên toàn thành
ph
t 81,5 tri u m3/n m. L ng dòng ch y
c sinh ra là 47,8 m3 n c
t ng ng v i mô un dòng ch y trung bình là 301/s.km2. H s dòng ch y
t 0,59. Do l ng b c h i th c t giao ng t 574 - 624 mm/n m, th p h n


10

t ng l ng m a n m r t nhi u (0,25 l n), nên l ng tr m c a khu v c t
kho ng t 800 - 826 mm/n m và
c xem là
m.
Ao, h , m trong thành ph V nh Yên có di n tích t ng i l n, t
kho ng 460 ha.
m V c tr c ây code 6m (b n
a hình l i chi u
Gass, xu t hi n tr c n m 1961) r ng t i 550 ha. Do b l n chi m và san l p
nên hi n nay m V c ch còn x p x kho ng 250 ha v i dung tích c tính
kho ng 8 tri u m3. m V c là h i u ti t n c trong mùa m a và cung c p
n c trong mùa khô. M c n c cao nh t trong mùa m a t i ây t Hmax=8,5
- 9,0 m. T n m 1994, UBND thành ph V nh Yên ã ra quy t nh gi m c
n c trong
m V c là Hmax= 7,492 và Hmix= 7,902.
m V c n m lòng
gi a thành ph , hình c g ng, nhi u nhánh ngách, t o nên khu t ng p n c
có c nh quan khá p,
c xem là “lá ph i xanh”, là “hòn ng c” gi a lòng
V nh Yên, c n ph i
c gi gìn.
Ngoài m V c V nh Yên còn có m t s các ao h khác nh : H t nh y,
m chúa, m v y, h b o s n, h khai quang ph ng Khai Quang. C n có các
quy nh b o t n và ng n ch n ngay vi c san l p các ao h trong lòng thành ph
l y m t b ng xây d ng, n u không mu n thành ph V nh Yên b ng p úng và
b chia c t b i n c m a.
* Tài nguyên t:
t
c chia làm 5 nhóm và 14 lo i t phát sinh:
- Nhóm t phù sa: có di n tích 654,36 ha, t p trung phân b
xã Thanh
Trù, nam nh Trung và ph ng Khai Quang,
c s d ng c y 2 -3 v lúa.
- Nhóm t Xám - b c màu có 2 lo i: t xám trên phù sa c có di n
tích r t l n 377,68 ha, và t b c màu trên phù sa c có di n tích 607,90 ha;
phân b t p trung ch y u các xã nh Trung, Thanh Trù, H i H p, ít h n
ph ng Khai Quang, hi n ang
c s d ng c y hai v lúa và khai thác t ng
ph n thêm v rau, hoa màu v ông Xuân.
- Nhóm t
vàng ( t Feralit) có 4 lo i: t
vàng trên á bi n
ch t (phi n mica) có di n tích 138,61 ha; t Vàng xám trên á riolit có di n
tích 169,66 ha; t Vàng nh t trên á cát có di n tích 312,53 ha và t Vàng
nâu trên phù sa c ch phân b
Khai Quang, ph n l n ã b san b ng xây
d ng khu dân c và khu công nghi p. Nhìn chung t feralit c a V nh Yên
u b xói mòn nên nhi u k t von, á l n và có phì nhiêu không cao.


11

- Nhóm t sói mòn tr s i á: có di n tích 16,69 ha; hình thành do h u
qu c a ch t phá r ng t a n ng kéo dài; m t t b hao mòn d d i, tr á l
u và á ong, t ch còn t n d các khe h p ho c rãnh m ng xói.
i t
sói mòn tr s i á xã nh Trung ã
c san i
ng s sài t o m t b ng
xây d ng ngh trang.
- Nhóm t d c t có 4 lo i: t D c t 187,95 ha; t D c t b glây
255,18 ha; t D c t có t ng loang l 92,12 ha; t D c t b k t von 26,43 ha.
Hình thành trên s n ph m r a trôi c a các lo i t i núi phát tri n trên
t cát, á riolit tích t l i các chân s n tho i ho c các khe d c h p, nên t
D c t phân b phân tán, có
phì nhiêu không cao, thành ph n c gi i nh ,
phân b t p trung xã nh Trung, ph ng Khai Quang và
c khai thác
c y 2 v lúa ho c c y 1 v lúa mùa và rau hoa màu v ông Xuân.
* a d ng sinh h c và tài nguyên sinh v t:
Thành ph V nh Yên có h th c v t khá phong phú. ã tìm th y t ng
c ng 152 loài, 111 chi, 53 h thu c 4 ngành th c v t b c cao có m ch.
H
ng v t trên c n V nh Yên
ng i nghèo v i 37 loài thu c 4
l p, 11 b , 17 h , 27 gi ng; vì các loài ng v t hoang dã m t d n a bàn c
trú, không th phát tri n
c nên ngày càng gi m sút v s l ng c ng nh
s l ng cá th .
2.1.3.2. i u ki n kinh t - xã h i
a, Dân s và ngu n l c lao ng:
Thành ph V nh Yên hi n có 7 ph ng n i thành là: Ngô Quy n, Liên
b o, Tích S n,
ng Tâm, H i H p, Khai Quang,
ng a và 2 xã ngo i
thành là nh trung và Thanh Trù.
Tính n cu i n m 2011, dân s có h kh u th ng trú c a thành ph
V nh Yên là 92.341 ng i. Trong ó dân s khu v c thành th là 77.892
ng i, dân s khu v c nông thôn là 14.449 ng i. N u k c ngu n lao ng,
cán b k thu t, trí th c n làm vi c t i các khu công nghi p và các c s
d ch v khác (kho ng 16.500 h kh u không th ng trú) thì dân s thành ph
V nh Yên hi n t i có kho ng 108.841 ng i.
Là thành ph có dân s tr , nên s ng i trong
tu i lao ng có t i
54.903 ng i, chi m t l khá cao kho ng 59,5%. Trong ó:
- Lao ng Nông - Lâm - Thu s n: 18.500 ng i.
- Lao ng Công nghi p (ngành công nghi p lo i II): 3.070 ng i.


12

- Lao ng Th ng m i - d ch vu: 6.258 ng i.
S dân th ng trú t ng n nh v i m c t ng t nhiên kho ng
1,1%/n m; s dân không th ng trú ang có xu h ng t ng lên do tác ng
c a quá trình công nghi p hoá và ô th hoá ang di n ra nhanh chóng trong
nh ng n m g n ây.
b, C s h t ng:
Sau h n 10 n m tái l p và xây d ng n nay V nh Yên ã có dáng vóc c a
m t ô th hi n i, p d n lên trong s khâm ph c c a nhi u ô th khác:
* H th ng i n l i
H th ng i n c a thành ph
c xây d ng khá ng b , áp ng nhu
c u s d ng và phát tri n kinh t - xã h i. H th ng i n chi u sáng ô th c a
thành ph
c m r ng và nâng c p, t 100%
ng ph chính có èn
chi u sáng v ban êm v i t ng chi u dài 62,495km.
* H th ng giao thông liên vùng và n i th
- Giao thông liên vùng: G m các tuy n: QL2, QL2B, QL2C ch y qua thành
ph , qu c l 2B, qu c l 2C và tuy n
ng Hà N i - Lào Cai - Trung Qu c.
- Giao thông n i th : H th ng giao thông n i th c a thành ph khá
phát tri n.
* H th ng c p, thoát n c
n nay có kho ng 90% dân s n i th
c s d ng n c s ch sinh
ho t v i m c 110 lít/ng i/ngày. êm.
H th ng thoát n c: Thành ph ch a có h th ng thoát n c hoàn ch nh.
* Giáo d c
Thành ph V nh Yên có h th ng giáo d c khá toàn di n v i các b c
h c t m m non, ti u h c n cao ng và i h c.
*Yt
M ng l i y t c a thành ph
c u t và c ng c , th c hi n t t
hi n t t vi c khám ch a b nh cho nhân dân.
* H th ng tho gom và x lý rác th i
H th ng thu gom rác th i phát sinh trên a bàn thành ph V nh Yên do
Công ty Môi tr ng và D ch v ô th m nh n, v i ngu n l c không ch ph c v
cho thành ph V nh Yên mà còn áp ng thu gom rác th i trên a bàn t nh.


13

c, Hi n tr ng phát tri n kinh t - xã h i:
* Kinh t :
+ Nông nghi p:
T ng giá tr s n xu t ngành nông nghi p thành ph n m 2012 t
104,65 t
ng; t ng 5,57% so cùng k ; t ng 2,17% so k ho ch.
Tr ng tr t:
Ngoài cây lúa, ngô, rau là cây ch l c còn có các lo i: u t ng, hoa,
bí xanh, là nh ng cây có giá tr thu nh p th p. Vùng rau an toàn các ph ng
xã nh : Tích S n,
ng a, nh Trung v i thu nh p 50 tri u ng/ha/n m;
vùng tr ng hoa, cây c nh
ng Tâm, Tích S n, ng a, Liên B o cho thu
nh p 80 tri u /ha/n m ã góp ph n thúc y nông nghi p thành ph phát tri n
v it c
t ng tr ng luôn duy trì m c 4,0 - 4,5% trong i u ki n t canh
tác nông nghi p hàng n m luôn b thu h p do ph c v quy ho ch phát tri n ô
th và phát tri n s n xu t công nghi p.
Ch n nuôi:
T ng giá tr s n xu t n m 2012 c t 114,534 t
ng, t ng 6,86% so
v i n m 2011. Ch n nuôi phát tri n theo h ng công nghi p và trang tr i t p
trung, xây d ng m i 18 tr i ch n nuôi, a s tr i ch n nuôi t p trung lên 41 tr i.
T ng àn trâu n m 2012 c t 11.200 con, t ng 0,2%; àn bò 13.031 con,
gi m 0,23%; t ng àn gia c m 2.063 tri u con, t ng 15,96% so v i n m 2011.
+ Công nghi p - Ti u th công nghi p - Xây d ng:
T c
t ng giá tr s n xu t công nghi p duy trì
m c cao, t
22,37%/n m trong giai o n 2006 - 2010. T ng giá tr s n xu t ngành công
nghi p xây d ng t ng t 2019,9 t
ng n m 2005 lên 5543 t
ng n m
2010. G p 2,7 l n so v i n m 2005.
N m 2011, t tr ng công nghi p và xây d ng tính theo giá th c t
c
tính chi m 52,42% trong t ng s giá tr gia t ng toàn thành ph .
Ti u th công nghi p ã thu hút kho ng 2.900 lao ng v i m c thu
nh p bình quân kho ng 1 tri u ng/tháng. S n xu t ti u th công nghi p i n
hình có s n xu t ngói l p Thanh Trù, song có tác ng x u n môi tr ng
t và môi tr ng không khí.
+ Th ng m i - d ch v :
Th ng m i và d ch v c a thành ph trong n m qua phát tri n áng k ,
các h nông nghi p ã chuy n i sang d ch v , do nh h ng c a giá c hàng


14

u t ng ã nh h ng t i s c tiêu th song thu nh p t th ng m i và du l ch
t 932 t 245 tri u ng n m 2012; t ng 18,3% so v i n m 2011.
* V n hóa xã h i:
- V n hóa, th thao: UBND thành ph ph i h p v i các oàn th t
ch c các ho t ng v n hóa, v n ngh , th d c th thao, k ni m các ngày l ,
ngày thành l p các ngành,… Công tác xây d ng làng v n hóa, gia ình v n
hóa
c duy trì và phát tri n, trong ó có 9/12 xã, ph ng t tiêu chu n v n
hóa và 5860 h
t gia ình v n hóa.
- Giáo d c ào t o: Hoàn thành xu t s c nhi m v n m h c 2011- 2012,
ch t l ng giáo d c, giáo viên d y gi i, h c sinh gi i và
c t nh x p xu t
s c v giáo d c. Hi n có 79 tr ng t chu n qu c gia, t ng 8 tr ng so v i
n m 2011. C s v t ch t, thi t b tr ng h c ti p t c
c u t , áp ng
yêu c u d y và h c.
- Y t : Th c hi n t t nhi m v qu n lý nhà n c v l nh v c y t , ón
nh n và trao b ng chu n Qu c gia v y t cho các ph ng, xã. T ng c ng
công tác khám, ch a b nh và ch m sóc s c kho cho nhân dân.
y m nh
công tác phòng ch ng d ch b nh. Th c hi n y
các ch ng trình m c tiêu
qu c gia v y t , hi n có 7 ph ng t chu n qu c gia.
2.2. Tình hình nghiên c u trong và ngoài n c
2.2.1. Tình hình nghiên c u trên th gi i
Tài nguyên n c là các ngu n n c mà con ng i s d ng ho c có th
s d ng vào nh ng m c ích khác nhau. N c
c dùng trong các ho t
ng nông nghi p, công nghi p, dân d ng, gi i trí và môi tr ng. H u h t các
ho t ng trên u c n n c ng t.97% n c trên Trái t là n c mu i, ch
3% còn l i là n c ng t nh ng g n h n 2/3 l ng n c này t n t i
d ng sông b ng và các m b ng các c c. Ph n còn l i không óng b ng
c tìm th y ch y u d ng n c ng m, và ch m t t l nh t n t i trên
m t t và trong không khí.
N c ng t là ngu n tài nguyên tái t o, tuy v y mà vi c cung c p n c
ng t và s ch trên th gi i ang t ng b c gi m i. Nhu c u n c ã v t
cung m t vài n i trên th gi i, trong khi dân s th gi i v n ang ti p t c
t ng làm cho nhu c u n c càng t ng. S nh n th c v t m quan tr ng c a vi c
b o v ngu n n c cho nhu c u h sinh thái ch m i
c lên ti ng g n ây
[11].
hóa
vn


15

B ng 2.2: Th ng kê tài nguyên n

c trên th gi i [11].

V trí
H n
H n
Vùng l c

c ng t

c ng t, bi n n i
a
sông

a

m trong
N

c ng m

B ng
T ng vùng l c
Khí quy n (h i
n c)

t

hai c c

a làm tròn

Các i d ng
T ng làm tròn
( Ngu n : c c qu n lý tài nguyên n
B ng 2.3: ch t l

ng n

Th tích
(*1012 m3)
125

T l
(%)
0.009

104

0.008

1.25

0.0001

67

0.005

8350

0.61

29200

2.14

37800
13

2.8
0.001

1320000
1360000

97.3
100

c, 2003 )

c m t trên th gi i [11].

TT

Tác nhân gây ô nhi m

Sông

H , ao

H ch a

1

Vi khu n gây b nh

+++

+

+

2

Ch t r n l l ng

++

+

+

3
4

Các h p ch t h u c
Hàm l ng ph d ng

+++
+

+
++

+
+++

5

Nitrat hóa

+

-

-

6

M n hóa

+

-

-

7
8

Các nguyên t v t
Axit hóa

++
+

++
++

++
++

++

+

-

9

Ch

th y v n

( Ngu n : c c qu n lý tài nguyên n

c, 2003 )


16

(ghi chú : (+++) m c nghiêm tr ng, (++) m c v a ph i, (+) m c ít, (-) r t ít
ho c không nghiêm tr ng.)
Chính ho t ng c a con ng i là nguyên nhân ch y u làm suy gi m
ch t l ng ngu n n c trên toàn th gi i. T ng tr ng dân s , ô th hóa cao,
ch t th i công nghi p và ngu n b nh m i cùng s xâm l n c a nhi u loài sinh
v t là nhân t then ch t gây ra tình tr ng suy thoái ch t l ng n c. Th m
chí, bi n i khí h u c ng ngày càng nh h ng l n n ch t l ng ngu n
n c. Cùng v i ó là nh ng nguy c gây ra do s thi u hi u bi t c a con
ng i v nh ng tác ng ti m n c a t nhiên hay chính nh ng ch t th i c
h i do con ng i th i vào môi tr ng trong tình tr ng h th ng c s d li u
và m ng l i quan tr c ch t l ng n c còn r t thi u th n. Bên c nh ó, t i
các n c ang phát tri n, vi c không xác nh
c th t u tiên i v i ch t
l ng ngu n n c, h th ng qu n lý y u kém và thi u s ph i h p trong quá
trình xác nh nh ng thách th c v ch t l ng ngu n n c ã d n tình tr ng
suy gi m phân b ngu n tài nguyên n c
2.2.2. Tình hình nghiên c u trong n c
Theo ánh giá c a Ngân hàng Th gi i, Vi t Nam không ph i là qu c
gia m nh v tài nguyên n c b i h n 60% l ng n c b m t Vi t Nam có
ngu n g c t các n c khác. Dù Chính ph Vi t Nam ã có nhi u n l c
nh ng kho ng m t n a dân s Vi t Nam v n ch a có
n c sinh ho t.
Nh ng v n n y sinh t bi n i khí h u c ng tác ng n tài nguyên n c
Vi t Nam, làm gia t ng thách th c v n ã r t nghiêm tr ng.
Theo th ng kê, t l n c m t trung bình tính theo u ng i v i l ng
n c sinh ra trong lãnh th n c ta vào kho ng 10 240 m3/ ng i/ n m.v i
m c
t ng dân s nh hiên nay vào kho ng n m 2025 t l nay ch con
t ng ng 2 830 và 7 660 m3/ng i /n m. Theo tiêu chu n c a h i tài nguyên
n c qu c t .Qu c gia có t l n c trung bình u ng i th p h n 40 000 m3
c ánh giá là qu c gia thi u n c [11].


17

B ng 2.3.M t s

Stt

H th ng
sông
Sông H ng

2

T ng l

Di n tích l u v c (km2)
Trong

Ngoài
n

1

c tr ng c b n c a 9 h th ng sông chính
[11].

c

n

c

T ng

ng dòng

M c

ch y n m (t m3)
Ngoài Trong
n

c

n

c

82.300

72.700

155.000

45.2

TháiBình

-

15.180

15.180

-

9,7

3

Sông Mã

10.800

17.600

28.400

5,6

4

C - la

9.470

17.730

27.200

5

Thu B n

-

10.350

6

Ba

-

Vi t Nam

n

T ng

81,3 126,5

mb o

c trong n m
m3/

Nghìn

m3/km2 ng

i

-

-

9,7

1.550

5.160

14,0

19,6

1.110

5.500

4,4

17,8

22,2

1.250

8.290

10.350

-

20,1

20,1

1.940 16.500

13.900

13.900

-

9,5

9,5

683

9.140

877

2.980

7

ng Nai

6.700

37.400

44.100

3,5

32,8

36,3

8

Mê Kong

726.180

68.820

795.000

447

53

500

1.980

11.280

13.260

1,7

7,3

9

798

9.070

-

66.030

66.030

-

94,5

94,5

1.430

8.900

837.430 330.900 1.167.000

507,4

9
10

B ng giang
– Kì Cùng
Các sông
khác
C n

c

( Ngu n : c c qu n lý tài nguyên n

340 847,4

c, 2003 )

7.265 28.380

2560 10.240


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×