Tải bản đầy đủ

đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
ĐỀ SỐ 15

MÔN: HÓA HỌC 8
Thời gian: 120 phút

Câu 1: ( 1,5 điểm)
Nhận biết 5 dung dịch chứa trong các lọ riêng biệt bị mất nhãn: NaHSO 4, Na2S,
Na2CO3, Na2SO3, BaCl2. Chỉ được dùng thêm quỳ tím làm thuốc thử.
Câu 2 : ( 3 điểm)
Hỗn hợp gồm một kim loại kiềm và oxit của nó có khối lượng 18g tan hết trong
nước thoát ra 1,12lit H2(đktc) và được một dung dịch kiềm. Để trung hòa dung
dịch kiềm này cần dùng hết 100 ml H 2SO4 2M. Hỏi kim loại kiềm trên là kim loại
nào ?
Câu 3: (2,5 điểm)
Hòa tan hoàn toàn 4 gam hỗn hợp gồm một kim loại hóa trị II và một kim loại hóa
trị III cần dùng hết 170ml dung dịch HCl 2M.
a/ Cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan?
b/Tính thể tích H2 thoát ra ở đktc.
c/Nếu biết kim loại hóa trị III là Al và số mol bằng 5 lần số mol kim loại hóa trị II
thì kim loại hóa trị II là nguyên tố nào?

Câu 4:(3đ)
Dùng khí CO để khử hoàn toàn 80g hỗn hợp 2 chất rắn gồm Fe2O3 và CuO, thu
được hỗn hợp 2 kim loại và 57,2 gam khí cacbonic theo sơ đồ phản ứng sau:
Fe2O3 + CO → Fe + CO2
CuO + CO → Cu + CO2
a. Tính thể tích của khí CO cần dùng và khối lượng hỗn hợp 2 kim loại thu được
sau phản ứng ( thể tích các khí được đo ở đktc)?
b. Tích phần trăm khối lượng Fe2O3 và CuO có trong hỗn hợp ban đầu?

TaiLieu.VN

Page 1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×