Tải bản đầy đủ

đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
ĐỀ SỐ 06

MÔN: HÓA HỌC 8
Thời gian: 120 phút
Trường THCS Hưng Phú

Câu 1(1đ)
Hãy cho biết vì sao phân tử của hợp chất bắt buộc phải gồm từ hai nguyên tử trở
lên liên kết với nhau và đó là những ngyên tử khác loại ?
Câu 2(1,5đ)
a.Những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt nào trong hạt nhân?
b.Có thể coi khối lượng của hạt nhân là khối lượng của nguyên tử được không?
Giải thích.
Câu 3 (2đ)
Một đơn vị cacbon tương ứng với bao nhiêu gam ? Hãy tính khối lượng thực của
nguyên tử oxi.
Câu 4(2đ)
a.Lòng trắng trứng bị đông lại khi luộc trứng,riêu cua nổi lên khi nấu canh
cua.Nhũng hiện tượng trên có phản ứng hoá học không ?
b.Khí oxi đóng vai trò quan trọng,nó duy trì sự sống và sự cháy.Trong sự hô hấp

của con người và động vật oxi kết hợp với hemoglobin (Hb)trong máu để biến
máu đỏ sẫm thành máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể. Hiện tượng hô hấp có phải là phản
ứng hoá học không?
Câu 5(2,5đ)
Đốt nóng 6,4 gam bột đồng trong khí clo,người ta thu được 13,5gam đồng
clorua.Hãy cho biết:
Công hoá học đơn giản của đồng clorua,giả sử ta chưa biết hoá trị của đồng và
clo.
TaiLieu.VN

Page 1


Câu 6(3đ)
Cho 8,4g bột sắt cháy hết trong 2,24 lít khí oxi tạo ra oxit sắt từ (Fe3O4)
a. Viết phương trình phản ứng.
b. Tính khối lượng oxit sắt từ tạo thành.
Câu 7 (4đ)
a. Khi chiên mỡ có sự biến đổi như sau: trước hết một phần mỡ bị chảy lỏng
và nếu tiếp tục đun quá lửa mỡ sẽ khét .Trong hai giai đoạn trên,giai đoạn
nào có sự biến đổi hoá học?giải thích.
b. Dùng H2để khử a g CuO để thu được b g Cu.Cho lượng đồng này tác dụng
với Cl2 thu được 33,75g CuCl2.Tính a và b.
Câu 8(2đ)
Tìm công thức hoá học của một oxit của sắt biết phân tử khối là 160,tỉ số khối
m

7

Fe
lượng m  3
O

Câu 9(2đ)
Một hợp chất có phân tử gồm hai nguyên tử của nguyên tố X liên kết với một
nguyên tử O và nặng hơn phân tử hiđro 31 lần.
a/Tính phân tử khối của hợp chất.
b/Tính nguyên tử khối của X,cho biết tên và kí hiệu của nguyên tố.

TaiLieu.VNPage 2


ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI
Câu 1(1đ)
Các chất đều do phân tử tạo nên :Phân tử gồm nguyên tử cùng loại là đơn chất.
Phân tử gồm nguyên tử khác loại là hợp chất.Do đó phân tử của hợp chất bắt buộc
phải gồm hai nguyên tử khác loại liên kết với nhau tạo nên.
(1đ)
Câu 2(1,5đ)
a/Những nguyên tử cùng loại có cùng số p trong hạt nhân.

(0,5đ)

b/Khối lượng của nguyên tử gồm khối lượng hạt nhân và khối lượng các electron
nhưng khối lượng các electron quá nhỏ so với khối lượng hạt nhân nên có thể bỏ
qua.Do đó có thể coi khối lượng hạt nhân là khối lượng nguyên tử.
(1đ)
Câu 3(2đ)
1đvC =

1
1.1,9926.1023
 0,16605.1023 g
Khối lượng nguyên tử cacbon =
12
12

(1đ)
Nguyên tử khối của O=16 đvC
mO=16 x 0,16605.10-23 = 2,6568.10-23 g

(1đ)

Câu 4(2đ)
a/Những hiện tượng trên không phải là phản ứng hoá học,chỉ là sự đông tụ của
protit khi gặp nhiệt độ cao .
(1đ)
b/Hiện tượng hô hấp là hiện tượng hoá họcvì đã phản ứng hoá học để chuyển máu
đỏ sẫm thành đỏ tươi.Sơ đồ phản ứng sau:
Hb + O2

HbO2

(1đ)

Câu 5(2,5đ)
Khối lượng của clo có trong lượng đồng clorua thu được
mCl =13,5- 6,4=7,1g
TaiLieu.VN

(0,5đ)
Page 3


Số mol Cu và Cl đã kết hợp với nhau thành đồng clorua.
nCu =6,4/64=0,1

mol nCl=7,1/35,5=0,2 mol

(1đ)

Như vậy 0,1 mol nguyên tử đồng kết hợp được với 0,2 nguyên tử clo
1 nguyên tử Cu kết hợp với 2 nguyên tử Cl
Công thức phân tử của đồng clorua CuCl2

(1đ)

Câu 6((3đ)
nFe=2,24/22,4=0,1 mol, mO2= 0,1 x 32=3,2 g

(1đ)

Phương trình phản ứng đốt cháy bột sắt:
t
3Fe +2O2 ��
� Fe3O4

(1đ)

0

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:
b mFe+ mO2 = mFe3O4
8,4 + 3,2 =11,6 g

(1đ)

Câu 7(4đ)
a/Khi chiên mỡ, mỡ bị chảy lỏng,giai đoạn này không có sự biến đổi hoá học vì
không sinh ra chất mới mà chỉ là sự thay đổi trạng thái.khi đun quá lửa có mùi
khét là có sự biến đổi hoá học vì mỡ đã biến thành than và các khí khác. (0,5đ)
b/ nCuCl2 =

33,75/135 =

Phương trình phản ứng:

mCu = b = 0,25 x 64
Cu

+

H2

Cu

+

(0,5đ)
Cl2

CuCl2

1mol

1mol

1mol

0,25mol

0,2mol5

0,25mol

=16g
0

t
��


1mol

1mol

0,25 mol

0,25 mol

TaiLieu.VN

0,25 mol

(1đ)

(0,5đ)
Cu

+

1mol
0,25 mol

H2 O

(1đ)

1mol
0,25 mol
Page 4


mCuO = a = 0,25 x 80 = 20 g

(0,5đ)

Câu 8(2đ)
Số mol Fe = 7: 56 =0,125 mol

(0,5đ)

Số mol O = 3: 16 = 0,1875 mol

(0,5đ)

0,125 nguyên tử Fe kết hợp với 0,1875 mol nguyên tử O => 2 nguyên tử sắt kết
hợp 3 nguyên tử O
(0,5đ)
Công thức hoá học đơn giản của oxit là:Fe2O3 phân tử khối là 160 đvC

(0,5đ)

Câu 9(2đ)
a/ Phân tử khối của hợp chất =

31 x 2 =62 đvC

b/Phân tử khối của hợp chất X2O = 62 đvC

(0,5đ)
(0,5đ)

Gọi nguyên tử khối của X là M
Ta có (Mx2)+16=62

(0,5đ)

M=23 (là nguyên tố Na)

(0,5đ)

TaiLieu.VN

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×