Tải bản đầy đủ

đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
ĐỀ SỐ 20

MÔN: HÓA HỌC 8
Thời gian: 120 phút

Câu 1: (3 điểm)
1. Xác định hóa trị của các nguyên tố trong các hợp chất sau: H 2O, Cu2O, H2SO4,
H3PO4, FeO, Fe2O3, Fe3O4, FexOy, KMnO4, K2Cr2O7.
Câu 2: (2 điểm)
Chọn các chất và hệ số thích hợp để hoàn thành các phương trình phản ứng sau:
t0
a- KMnO4 →
……….. + …… +

b- Al

+ …….

c- SO3 + ................
d- K


+ …….

O2

…… + H2
H2SO4
KOH + ……….

Hãy cho biết mỗi phản ứng trên thuộc loại phản ứng gì?
Câu 3: (3 điểm)
Bằng phương pháp hóa học, hãy nêu cách phân biệt 4 dung dịch không màu, mất
nhãn, riêng biệt sau: NaCl, NaOH, HCl, Ca(OH)2.
Câu 4: (2 điểm)
Trong thành phần 2 mol một oxit của cacbon có chứa 1,2.1024 nguyên tử cacbon
và 2,4.1024 nguyên tử oxi. Tìm công thức hoá học của oxit đó.
Câu 5: (4 điểm)
Phân tích 15,9 gam một hợp chất vô cơ thấy nguyên tố Na chiếm 43,4%, nguyên
tố C chiếm 11,32% khối lượng, còn lại là nguyên tố oxi.
a) Xác định CTHH của hợp chất vô cơ đó.

TaiLieu.VN

Page


b) Cho lượng chất vô cơ nói trên vào 250ml dung dịch axit clohiđric 2M
(D=1,1g/ml) đến khi phản ứng kết thúc. Tính nồng độ mol và nồng độ % của
dung dịch thu được sau phản ứng?
Câu 6: (4 điểm)
Cho V lít hỗn hợp khí gồm CO và H2 (ở đktc). Chia V lít hỗn hợp khí thành 2
phần bằng nhau.
Đốt cháy phần 1 bằng khí oxi sau đó dẫn sản phẩm đi qua bình đựng nước vôi
trong dư thu được 10gam chất kết tủa trắng
Phần 2 cho đi qua bột CuO nóng phản ứng xong thu được 9,6gam kim loại Cu.
a. Viết các phương trình hoá học xảy ra?
b. Tính V
c. Tính thành phần phần trăm theo thể tích của các chất trong hỗn hợp ban
đầu.
Câu 7: (2 điểm)


1. Độ tan của phân đạm 2 lá NH4NO3 ở 200C là 192 gam. Tính nồng độ % của
dung dịch NH4NO3 ở nhiệt độ này?

HẾT

TaiLieu.VN

PageTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×