Tải bản đầy đủ

đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
ĐỀ SỐ 19

MÔN: HÓA HỌC 8
Thời gian: 120 phút

I/ ĐỀ:
1/ Tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp gồm N2, Cl2 , hơi nước.
2/ Ô xít cao nhất của nguyên tố R có công thức R 2Ox , phân tử khối của Ôxít là
102. Xác định R
3/ Xác định công thức của 2 Ôxít sắt A, B. Biết rằng :
a/ 23,2 (g) A tan vừa đủ trong 0,8 lít HCl 1M
b/ 32 (g) B khi khử bằng H2 tạo thành sắt và 10,8 g H2O.
4/ Hòa tan hoàn toàn 4,34g hỗn hợp gồm Fe, Mg, Zn trong dung dịch HCl thu
được 1,792 lít H2 (đktc). Hỏi khi khô cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao
nhiêu gam muối khan.
5/ a) Phải thêm bao nhiêu gam nước vào 200g dung dịch KOH 20% để được dung
dịch KOH 16%.
b) Quá trình chuyển hóa muối Ba(NO3)2 thành muối BaSO4 . Thấy khối lượng
giữa 2 muối giảm đi 8,4 gam. Tìm khối lượng mỗi muối.


TaiLieu.VN

Page 1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×