Tải bản đầy đủ

Hiện trạng và giải pháp quản lý lò giết mổ tập trung gia súc, gia cầm tại Thành Phố Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)

i t quá trình gi t m và n c th i sinh ra t h th ng các
h m bogas
c t p trung v b i u hòa và trung hòa. Sau ó, toàn b n c
th i này
c a vào b x lý y m khí có t ng c n l l ng (UASB)
phân
h y các ch t h u c có trong n c th i nh các vi sinh v t y m khí thành khí
(kho ng 70-80% khí metan và 20-30% khí CO2). T i b UASB, b t khí sinh ra
bám vào các h t bùn c n n i lên trên làm xáo tr n và gây ra dòng tu n hòan c c
b trong l p c n l l ng, khi h t c n n i lên trên va ph i t m ch n làm h t c n b
v ra, khí thoát lên trên và c n r i xu ng d i. H n h p bùn n c ã tách h t
khí i vào ng n l ng. N c th i trong ng n l ng tách bùn l ng xu ng d i áy
và tu n hòan l i vùng ph n ng y m khí. N c dâng lên trên
c thu vào máng
thu theo ng sang b l c sinh h c v i v t li u l c là á s i.
N c trong sau b l c
c a qua b l ng, sau ó ph n n c trong
c
kh trùng t i b ti p xúc kh trùng n c th i b ng clorua vôi tr c khi th i ra
ngoài. Ph n c n thu t b UASB và b l ng
c a v b nén bùn,

c thu
gom nh k và
t i n i qui nh b i Công ty MT T thành ph .
+ u i m:
- Hi u qu x lý cao
- Chi phí v n hành th p
- D v n hành.
+ Chi phí xây d ng:
T ng chi phí xây d ng h th ng x lý n c th i theo ph ng án này c
tính kho ng: 220 tri u ng.
Công ngh này r t phù h p do chi phí u t th p và m b o ch t l ng
n c th i sau x lý t TCVN 5945-1995 (lo i B).
Các thông s
- B
- B
- B
- B
- B

v kích th c c a b :
i u hòa, trung hòa: dài=5,2m; r ng=4m; cao=3m (V=63m3)
UASB: dài:2m; r ng= 1,65; cao=5,7m (V=18,5m3)
l c sinh h c:
ng kính D=2,3m; cao=3,4m (V=14m3)
l ng ng: hình vuông c nh C=2,7m; cao=5,1m
nén bùn: hình vuông c nh C=2,2m; cao=2m (V=9,7m3)

49


Ph n 5
K T LU N VÀ

NGH

5.1. K t lu n:
Trên toàn a bàn TP Tuyên Quang có r t nhi u c s gi t m gia súc-gia
c m nh ng v n an toàn v an toàn v sinh môi tr ng th c s ch a hi u qu .
V i 24 i m gi t m l n nh trên 6 ph ng xã vi c x th i ra môi tr ng là vô
cùng l n m t khác các ho t ng gi t m th ng kéo dài su t êm gây nh


h ng l n n s c kh e c a các h dân s ng xung quanh.
i v i môi tr ng n c : Các ch tiêu phân tích v COD, BOD5 ,
Colifom so v i quy chu n v n c m t thì cao h n r t nhi u. Qua phân tích 3
m u n c hàm l ng Colifom v t quá QCCP là 1,542 l n, các hàm l ng
khác nh sunfua, COD, BOD5 c ng t ng v t so v i QCCP t 1,15 n 1,46 l n.
i u này ã nói lên
c ph n nào th c tr ng ô nhi m môi tr ng n c n i
ây
i v i môi tr ng Không Khí: M c
ô nhi m ã kéo theo hang lo t
nh ng mùi khó ch u mà nh ng ng i ph i hít th b u không khí, là nguyên nhân
phát sinh các m m b nh lây truy n qua
ng hô h p, chân tay mi ng… ây
c ng là m t th c tr ng áng báo ng n tình hình s c kh e c a ng i dân
xung quanh.
i v i môi tr ng t: Vi c x th i ra môi tr ng c ng ph n nào gây
tác ng n môi tr ng t. Các ch t th i và n c th i t ho t ng gi t m
không thông qua h th ng thu gom và x lý mà
th ng ra v n và ao h xung
quanh gây ô nhi m n c. N c này tr c ti p th i ra các ng ru ng gây c n tr
sinh tr ng t i cây tr ng và làm thay i tính k t c u, nh h ng t i ho t ng
vi sinh v t c a t, khi n cho kh n ng s n xu t trong khu v c này b suy
gi m.
5.2.
ngh :
* i v i lò gi t m và các h dân gi t m trên toàn thành ph :
- T ng c ng qu n lí giám sát ch t ch các a i m gi t m
- Ph i th ng xuyên ki m tra h th ng x lý n c th i thay các l p v t
li u l c và n o vét c ng r nh d n n c th i nh k
h th ng x lý t hi u
qu .
- Ph i ti n hành kh trùng tiêu c toàn b khu v c nuôi nh t gia súc, gia
c m ch gi t m ngay sau khi ng v t
c a i gi t m .
50


- N c th i sau quá trình gi t m ph i x lý b ng hóa ch t tr c khi th i
ra môi tr ng bên ngoài, th ng xuyên phun thu c phòng ch ng d ch b nh cho
các gia súc, gia c m ch gi t m và thu gom, x lý các ch t th i r n nh : lông,
phân, v bao nilon….
* i v i các c quan ch c n ng:
- Phòng Tài nguyên và Môi tr ng huy n, th , thành ph ph i h p v i các
n v Y t , thú y t ch c ki m tra, h ng d n các lò gi t m t p trung x lý
ch t th i t tiêu chu n môi tr ng và báo cáo k t qu v s Tài nguyên và Môi
tr ng.
- Ti n hành x ph t r n e i v i các i t ng là ch các c s gi t m
gia súc gia c m t phát x th i gây nh h ng n môi tr ng.
- Ki m soát th t t i các ch , hàng quán l
ng, i u tra ngu n g c d n
n truy tìm các i t ng.
- M ra nhi u c s gi t m
m b o u vào và u ra h p v sinh áp
ng nhu c u th t c a ng i dân thành ph .
- T ng c ng ki m tra ch t ch v i các tr m ki m d ch.

51


Tài Li u Tham Kh o
1.

Phòng Tài nguyên và Môi tr

ng tp Tuyên Quang (2012),

2.

QCVN 08:2008: quy chu n k thu t qu c gia v ch t l

3.

Lê Trình, 1997, quan tr c và ki m soát ô nhi m môi tr

ng n

c m t.

ng n

c, Nxb

Khoa h c và k thu t.
4.

UBND tp Tuyên Quang (2012) báo cáo t ng k t n m 2012.

5.

Tr n Minh Y n, 2003, Phát tri n làng ngh truy n th ng

nông thôn Vi t

Nam trong quá trình CNH – H H, Lu n án Ti n s Kinh t , Vi n Kinh t h c
6.

ánh giá tác

ng môi tr

ng - ph

ng pháp lu n và kinh nghi m th c

ti n, Lê Th c Cán và t p th tác gi , 1993.
7.

Các tiêu chu n Nhà n

c Vi t nam v môi tr

ng, t p I & II - B KHCN

& MT.
M t s trang web
8. http://moitruongsuckhoe.vn/moi-truong-xanh/goc-phan-anh/bac-giang-cac-langnghe-van-gay-o-nhiem-moi-truong.html
9.http://vi.wikipedia.org( ô nhi m môi truong

t, n

c , không khí)

ng d ng ozon trong quá trình gi t m 14-11-2011
10.http://www.lino3.com/news/detail/ung-dung-ozone-trong-qua-trinh-gietmo.128.aspx
N

c th i gi t m gia súc gia c m và ph

ng pháp x lý, Công Ty Môi Tr

ng

Ng c Lân
11.http://thanhphohochiminhcity.jaovat.com/n-c-th-i-gi-t-m-gia-suc-va-ph-ng-phap-xl-iid-136860693
Tr n

Th

h ng

Nhung

,

Cácgi t

m

gia

súc

12.http://violet.vn/huongngoclan1125/present/show?entry_id=4333510
http://www.tinmoi.vn/kiem-soat-chat-viec-giet-mo-kinh-doanh-gia-suc-gia-cam
13.Tuy t Nhung- Gi t m

gia súc, gây ô nhi m môi tr

ng nghiêm tr ng –

Baomoi.com
14. H u Vinh- Trên 60% gi t m gia súc, gia c m không h p v sinh- Baomoi.com
15. Báo cáo lò gi t m gia súc, gia c m- S tài nguyên môi tr
Quang.

52

ng t nh Tuyên


M TS

HÌNH NH T I

A BÀN NGHIÊN C U

( máu ch y lênh láng trên sàn gi t m )

(N

c sông d n chuy n thành màu en)

53


(lông gà, các ch t th i r n

ng t i m t i m trong ao)

(L n gi t hàng lo t v i máu, ti t r i vãi trên sàn)

54Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×