Tải bản đầy đủ

Đánh giá công tác Quản lý và Sử dụng đất đai tại phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)

I H C THÁI NGUYÊN
TR

NG
I H C NÔNG LÂM
-------------------

NÔNG V N HU N

Tên

tài:

“ ÁNH GIÁ CÔNG TÁC QU N LÝ VÀ S D NG
T AI
T I PH
NG
C XUÂN, TH XÃ B C K N, T NH B C K N,
GIAI O N 2010 - 2013”

KHÓA LU N T T NGHI P


H ào t o
Chuyên ngành
Khoa
Khoá h c

: Chính quy
: Qu n lý t ai
: Qu n lý Tài nguyên
: 2010 - 2014

Thái Nguyên, n m 2014

IH C


I H C THÁI NGUYÊN
TR

NG
I H C NÔNG LÂM
-------------------

NÔNG V N HU N

Tên

tài:

“ ÁNH GIÁ CÔNG TÁC QU N LÝ VÀ S D NG
T AI
T I PH
NG
C XUÂN, TH XÃ B C K N, T NH B C K N,
GIAI O N 2010 - 2013”

KHÓA LU N T T NGHI P

H ào t o
Chuyên ngành


Khoa
Khoá h c

IH C

: Chính quy
: Qu n lý t ai
: Qu n lý Tài nguyên
: 2010 - 2014

Giáo viên h ng d n: ThS. Hoàng H u Chi n
Khoa Qu n lý T ài nguyên - Tr ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên

Thái Nguyên, n m 2014


lý Tài n

h

L

N

:
“ ánh giá công tác Qu n lý và S d ng t ai t i ph
Xuân, th xã B c K n, t nh B c K n giai o n 2010 - 2013”.

ng

c

.
khoa Qu n Lý Tài

L
.
.
h

N

.

.
!
2014
S

Nông V n Hu n


DANH M C CÁC B NG
........... 21
B ng 4.2. Hi n tr ng dân s ph ng
c Xuân n m 2010 ......................23
B ng 4.3. Hi n tr ng s d ng t c a ph ng
c Xuân giai o n20102013...........................................................................................................28
B ng 4.4. Hi n tr ng s d ng t nông nghi p c a ph ng
c Xuân giai
o n 2010 - 2013 ......................................................................................29
B ng 4.5. Hi n tr ng s d ng t phi nông nghi p c a ph ng
c Xuân
giai o n 2010 - 2013 ...............................................................................32
B ng 4.6. Hi n tr ng s d ng t chuyên dùng ph ng
c Xuângiai
o n 2010-2013 ........................................................................................33
B ng 4.7. B ng bi n ng t ai t n m 2010 t i n m 2013 .................34
B ng 4.8. Các v n b n
c ban hành t n m 2010 c a ph ng
c
Xuân ..........................................................................................................36
B ng 4.9. K t qu thành l p b n
t i ph ng
c Xuân tính n n m
2013...........................................................................................................38
B ng 4.10. Quy ho ch s d ng t ph ng
c Xuân ............................39
B ng 4.11. K t qu giao t và chuy n m c ích s d ng t t i ph ng
c Xuân t 2010 - 2013 .........................................................................41
B ng 4.12. K t qu cho thuê t trên a bàn ph ng
c Xuân ............42
B ng 4.13. Di n tích t thu h i ph ng
c Xuân ................................42
B ng 4.14. K t qu công tác ng ký, C p GCN QSD t i ph ng
c
Xuân giai o n 2010-2013 ........................................................................45
B ng 4.15: K t qu công tác l p h s
a chính trên a bàn ph ng
c
Xuân ..........................................................................................................45
B ng 4.16. K t qu thu ngân sách t
t ai trên a bàn ph ng
c
Xuân ..........................................................................................................47
B ng 4.17. K t qu th c hi n công tác qu n lý, giám sát vi c th c hi n
quy n và ngh a v c a ng i s d ng t giai o n 2010 - 2013................50
B ng 4.18. K t qu thanh tra t ai c a ph ng
c Xuân giai o n
2010 - 2013 ...............................................................................................50
B ng 4.19. K t qu gi i quy t n th khi u n i, t cáo, tranh ch p t
ai ph ng
c Xuân giai o n 2010 - 2013 ..........................................52


DAN

CP
CV- C
TT-TC C
GCNQSD
KT – XH
N -CP
Q -BTN&MT
Q -UBND
THCS
TT- BTN&MT
TTLT
TN&MT
UBND

Chính ph
Công v n – a chính
Thông t – T ng c c a chính
-


M CL C
PH N 1: M
U ................................................................................... 1
1.1. t v n ........................................................................................... 1
1.2. M c tiêu c a tài .............................................................................. 2
1.3. Yêu c u c a tài ............................................................................... 2
1.4. Ý ngh a c a tài ............................................................................... 3
PH N 2: T NG QUAN TÀI LI U .......................................................... 4
2.1. Khái quát v công tác qu n lý và s d ng t ai .............................. 4
2.1.1. Khái ni m và c i m c a t ai .................................................. 4
2.1.2. Các y u t nh h ng n hi u qu s d ng t ai ....................... 5
2.1.3. Khái ni m qu n lý và qu n lý nhà n c v
t ai ......................... 5
2.1.4. M c ích, yêu c u và nguyên t c qu n lý nhà n c v
t ai ....... 6
2.1.4.1. M c ích ....................................................................................... 6
2.1.4.2. Yêu c u ......................................................................................... 6
2.1.4.3. Nguyên t c qu n lý nhà n c v
t ai ....................................... 6
2.1.5. Các n i dung và ch tiêu ánh giá th c tr ng qu n lý và s d ng t
ai ............................................................................................................... 7
2.1.5.1. Các n i dung qu n lý Nhà n c v
t ai ................................... 7
2.1.5.2. Các ch tiêu ánh giá hi u qu s d ng t ai ............................ 8
2.2. C s khoa h c c a công tác qu n lý và s d ng t ai ................... 8
2.2.1. C s pháp lý ................................................................................... 8
2.2.2. Các v n b n c a a ph ng có liên quan n công tác qu n lý và
s d ng t ai ........................................................................................... 9
2.3. Công tác qu n lý và s d ng t ai Vi t Nam và trên Th gi i .. 10
2.3.1. Công tác qu n lý và s d ng t n c Vi t Nam ....................... 10
2.3.1.1. T khi thành l p ng n Cách m ng tháng tám thành công .. 10
2.3.1.2. Th i k t n m 8/1945 n n m 1993........................................ 11
2.3.1.3. Th i k t 1993 n nay ............................................................. 13
2.3.2. Công tác qu n lý t ai m t s n c trên th gi i. ...................... 14
2.3.2.1. Tình hình qu n lý t ai Australia ......................................... 14
2.3.2.2. Tình hình qu n lý t ai Pháp ................................................ 15
PH N 3:
I T
NG, N I DUNG VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN
C U ......................................................................................................... 16


3.1. i t ng và ph m vi nghiên c u .................................................... 16
3.1.1. i t ng nghiên c u .................................................................... 16
3.1.2. Ph m vi nghiên c u ....................................................................... 16
3.2. a i m và th i gian ti n hành ........................................................ 16
3.2.1. a i m ......................................................................................... 16
3.2.2. Th i gian ........................................................................................ 16
3.3. N i dung nghiên c u......................................................................... 16
3.3.1. ánh giá i u ki n t nhiên, tài nguyên thiên nhiên và th c tr ng
kinh t xã h i c a ph ng ........................................................................ 16
3.3.2. ánh giá hi n tr ng s d ng t c a ph ng ................................ 16
3.3.3. Tình hình qu n lý theo 13 n i dung qu n lý nhà n c v
t ai . 16
3.3.4.
xu t, nh h ng hoàn thi n công tác qu n lý t ai và s d ng
t h p lý, khoa h c ................................................................................. 16
3.4. Ph ng pháp nghiên c u .................................................................. 16
3.4.1. Thu th p s li u.............................................................................. 16
3.4.2. Ph ng pháp th ng kê ................................................................... 17
3.4.3. Ph ng pháp li t kê ....................................................................... 17
3.4.4. Ph ng pháp t ng h p ................................................................... 17
3.4.5. Ph ng pháp phân tích .................................................................. 17
3.4.6. Ph ng pháp so sánh ..................................................................... 17
PH N 4: K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N ....................... 18
4.1. ánh giá khái quát v i u ki n t nhiên, tài nguyên thiên nhiên và
kinh t - xã h i c a ph ng
c Xuân .................................................... 18
4.1.1. i u ki n t nhiên.......................................................................... 18
4.1.1.1. V trí a lý .................................................................................. 18
4.1.1.2. a hình, a m o ........................................................................ 18
4.1.1.3. Khí h u ........................................................................................ 19
4.1.1.4. M ng l i th y v n ..................................................................... 19
4.1.2. Các ngu n tài nguyên .................................................................... 19
4.1.2.1. Tài nguyên t ............................................................................ 19
4.1.2.2. Các ngu n tài nguyên khác ......................................................... 20
4.1.2. c i m kinh t - xã h i ............................................................... 20
4.1.2.1. Tình hình phát tri n chung .......................................................... 20
4.1.2.1.1. i u ki n kinh t ...................................................................... 21


4.1.2.1.2. ánh giá chung tình hình s n xu t c a các ngành kinh t ....... 22
4.1.3. Th c tr ng phát tri n các l nh v c kinh t - xã h i........................ 23
4.1.3.1. Dân s ......................................................................................... 23
4.1.3.2. Tình hình i s ng xã h i ........................................................... 24
4.1.3.3. Giáo d c và ào t o.................................................................... 24
4.1.3.4. Y t .............................................................................................. 24
4.1.3.5. V n hóa và Th d c th thao ...................................................... 25
4.1.4. ánh giá th c tr ng phát tri n c s h t ng ................................. 25
4.1.4.1. M ng l i giao thông................................................................. 25
4.1.4.2. M ng l i i n ............................................................................ 25
4.1.4.3. N c sinh ho t ............................................................................ 26
4.1.4.4. Thông tin liên l c ........................................................................ 26
4.1.5. ánh giá chung v i u ki n t nhiên - kinh t xã h i c a ph ng
c Xuân ................................................................................................. 26
4.2. Hi n tr ng s d ng t c a ph ng c Xuân ................................ 27
4.2.1. t nông nghi p ............................................................................. 29
4.2.2. t phi nông nghi p ....................................................................... 31
4.2.2.1. t t i ô th ............................................................................ 32
4.2.2.2. t chuyên dùng ......................................................................... 33
4.2.3. t ch a s d ng ........................................................................... 34
4.2.4. Tình hình bi n ng t ai c a ph ng
c Xuân ..................... 34
4.2.5. ánh giá chung v hi u qu s d ng t ai trên a bàn ph ng 35
4.3. Tình hình qu n lý t ai theo 13 n i d ng qu n lý nhà n c v
t
ai ............................................................................................................. 36
4.3.1. Ban hành các v n b n quy ph m pháp lu t v qu n lý s d ng t
ai và t ch c th c hi n các v n b n ó .................................................. 36
4.3.2. Xác nh a gi i hành chính, l p và qu n lý h s
a gi i hành
chính, l p b n hành chính ................................................................... 36
4.3.3. Kh o sát, o c, ánh giá, phân h ng t, l p b n
a chính,
b n
hi n tr ng s d ng t và b n quy ho ch s d ng t ............ 37
4.3.4. Qu n lý quy ho ch, k ho ch s d ng t ..................................... 38
4.3.5. Qu n lý vi c giao t, cho thuê t, thu h i t, chuy n m c ích
s d ng t ............................................................................................... 41


ng ký quy n s d ng t, l p và qu n lý h s
a chính, c p
4.3.6.
gi y ch ng nh n quy n s d ng t ........................................................ 43
4.3.7. Th ng kê, ki m kê t ai.............................................................. 46
4.3.8. Qu n lý tài chính v
t ai ........................................................... 47
4.3.9. Qu n lý và phát tri n th tr ng quy n s d ng t trong th tr ng
b t ng s n ............................................................................................. 48
4.3.10. Qu n lý, giám sát vi c th c hi n quy n và ngh a v c a ng i s
d ng t .................................................................................................... 49
4.3.11. Thanh tra, ki m tra vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t v
t ai và x lý vi ph m trong vi c qu n lý và s d ng t ai .............. 50
4.3.12. Gi i quy t tranh ch p v
t ai, gi i quy t khi u n i, t cáo các
vi ph m trong vi c qu n lý và s d ng t ai ........................................ 51
4.3.13. Qu n lý các ho t ng d ch v công v
t ai ........................... 53
4.4.
xu t, nh h ng hoàn thi n công tác qu n lý t ai và s d ng
t h p lý, khoa h c ................................................................................ 53
4.4.1.
xu t nh h ng (gi i pháp) hoàn thi n công tác qu n lý Nhà
n cv
t ai ......................................................................................... 53
4.4.1.1. Công tác qu n lý quy ho ch và k ho ch s d ng t................ 53
4.4.1.2. C ng c h th ng t ch c, nâng cao trình
chuyên môn cho cán
b
a chính .............................................................................................. 54
4.4.1.3. T ng c ng th c hi n n i dung qu n lý nhà n c v
t ai .... 54
4.4.1.4. Chuy n i ru ng t, kh c ph c tình tr ng phân tán, manh mún . 55
4.4.2. nh h ng s d ng t h p lý, khoa h c..................................... 55
PH N 5: K T LU N VÀ
NGH ..................................................... 56
5.1 K t lu n .............................................................................................. 56
5.2
ngh ............................................................................................... 57
TÀI LI U THAM KH O ....................................................................... 58


1
PH N 1
M
U
1.1.

tv n
t ai là tài nguyên qu c gia vô cùng quý giá. Trong s n xu t t
ai là t li u s n xu t c bi t không có gì thay th
c. Trong i s ng
xã h i t ai là thành ph n quan tr ng hang u c a môi tr ng s ng, là
a bàn phân b các khu dân c , xây d ng c s kinh t - v n hóa, xã h i,
an ninh qu c phòng. t ai là tài nguyên có h n v s l ng, có v trí c
nh trong không gian, không th thay th ho c di d i
c theo ý mu n
ch quan c a con ng i. t ai ch là h u h n cho nên i u quan tr ng
nh t là con ng i s d ng ngu n l c này sao cho khoa h c, h p lý mang
l i hi u qu t t nh t ph c v cho chính con ng i, nh ng v n ph i b o v
c môi tr ng t nhiên, sinh thái, i u ó u là m c ích và yêu c u
c n quan tâm c a m i qu c gia, dân t c trên th gi i này.
Hi n nay n c ta ang b c vào công cu c i m i, dân s t ng
nhanh, kèm theo ó là s phát tri n c a các ngành kinh t , c bi t là khu
v c kinh t công nghi p và d ch v th ng m i. Cùng v i s phát tri n
c a n n kinh t thì nhu c u s d ng t ngày càng t ng, nh ng v n
ó
làm n y sinh r t nhi u mâu thu n trong v n
qu n lý và s d ng t.
Các mâu thu n có chi u h ng gia t ng làm nh h ng không nh t i i
s ng xã h i. Bên c nh ó, vi c lãng phí trong s d ng và b t c p trong
qu n lý t ai diên ra h u kh p các a ph ng hi n nay. ây c ng là
m t trong nh ng tr ng i l n trong phát tri n kinh t - xã h i.
M c khác, vi c s d ng t ai còn nh h ng n n ng su t và
ch t l ng cây tr ng, v t nuôi. Vì v y chúng ta c n có các ph ng án s
d ng t úng m c ích nh m
mang l i hi u qu kinh t cho t ng
ngành, t ng vùng, phù h p v i nh h ng phát tri n kinh t xã h i c a
t ng a ph ng. N u chúng ta s d ng t không có khoa h c, không
theo quy ho ch, k ho ch s làm cho t b c n c i và b c màu d n n
nh ng tác h i x u i v i i s ng kinh t xã h i.
s d ng t ai
ngày càng h p lý, phát huy h t ti m n ng s n xu t thì vi c ánh giá tình
hình qu n lý và s d ng t ai là r t c n thi t, nh m tìm ra nh ng h n


2
có nh ng gi i pháp kh c ph c cho v n qu n lý và s d ng t
ch
các n m k ti p m t cách ch t ch và hi u qu h n.
Ph ng
c Xuân n m trung tâm th xã B c K n, là n i t p
trung nhi u doanh nghi p, c quan nhà n c c a t nh nhà nên có v trí
chi n l c quan tr ng c a t nh. Nh ng n m g n ây, cùng v i s phát
tri n kinh t - xã h i c a ph ng
c Xuân nói chung và t nh B c K n
nói riêng ã làm cho nhu c u s d ng t c a các ngành u t ng, x y ra
nhi u v n liên quan n tình hình qu n lý và s d ng t.
Xu t phát t nh ng v n
trên và nh n th c
c t m quan tr ng
c a vi c qu n lý và s d ng t ai,
cs
ng ý c a Ban Giám Hi u
nhà tr ng, Ban Ch nhi m khoa Qu n lý Tài nguyên - tr ng i h c
Nông Lâm Thái Nguyên, d i s h ng d n tr c ti p c a Th y giáo ThS. Hoàng H u Chi n em ti n hành nghiên c u và th c hi n
tài:“ ánh giá công tác Qu n lý và S d ng t ai t i ph ng
c
Xuân, th xã B c K n, t nh B c K n giai o n 2010 - 2013”.
1.2. M c tiêu c a tài
- ánh giá th c tr ng qu n lý và s d ng t trên a bàn ph ng
c Xuân.
- Tìm hi u c s lý lu n c a vi c qu n lý t ai theo lu t t ai
2003.
- ánh giá nh h ng c a công tác qu n lý và s d ng t ai n
i s ng c a ng i dân trong a bàn c a ph ng.
- ánh giá nh ng thu n l i, khó kh n còn t n t i trong công tác
qu n lý và s d ng t.
- Trên c s ánh giá th c tr ng qu n lý và s d ng t
xu t
nh ng gi i pháp và rút ra nh ng bài h c kinh nghi m nh m nâng cao hi u
qu công tác qu n lý và s d ng t ai trên a bàn ph ng.
- Làm c s cho vi c nghiên c u ti p theo.
1.3. Yêu c u c a tài
- N m ch c Lu t t ai, các v n b n lu t d i lu t và các v n b n
quy ph m pháp lu t khác có liên quan n qu n lý và s d ng t ai.
- Tài li u, s li u m b o tính chính xác trung th c, khách quan.
xu t các gi i pháp trên c s các v n b n pháp quy và nh ng
bài h c kinh nghi m ã thu
c.


3
tài
1.4. Ý ngh a c a
* Ý ngh a trong h c t p và nghiên c u:
tài có ý ngh a r t quan tr ng trong vi c h c t p và nghiên c u
khoa h c, giúp c ng c ki n th c ã h c b ng vi c áp d ng tr c ti p và
gián ti p vào i u ki n th c ti n c a a ph ng.
* Ý ngh a th c ti n:
i v i th c ti n:
tài góp ph n
xu t các gi i pháp
th c
hi n công tác qu n lý và s d ng t ngày càng có hi u qu .


4
PH N 2
T NG QUAN TÀI LI U
2.1. Khái quát v công tác qu n lý và s d ng t ai
2.1.1. Khái ni m và c i m c a t ai
Ngay t bu i ban u, t ai là m t v t th t nhiên, sau khi con
ng i s d ng t, d n d n trong quá trình s d ng ó làm cho t mang
trong nó giá tr lao ng xã h i, và t tr thành m t th c th l ch s - t
nhiên. c tr ng này c a t làm cho t ai ngày càng thay i so v i
cái ban u c a nó. V n d a trên cái ban u là v t th t nhiên nh ng
tính ch t, ý ngh a và tác ng c a nó i v i s phát tri n xã h i loài
ng i ngày càng mang c tr ng nh là m t s n ph m t ng h p c a s n
xu t xã h i.
Nh v y có th nói t ai là tài s n c bi t, là tài nguyên qu c
gia vô cùng quý giá, là t li u s n xu t c bi t, là thành ph n quan tr ng
hàng u c a môi tr ng s ng, là a bàn phân b các khu dân c , xây
d ng các c s kinh t - v n hoá- xã h i- an ninh qu c phòng.
t ai là s n ph m c a t nhiên, nó là y u t c u thành nên lãnh
th c a m i qu c gia. t ai
cc
nh v m t s l ng và có v trí
không thay i trong không gian, nó không m t i mà ch có th bi n i
t d ng này sang d ng khác, t m c ích s d ng này sang m c ích s
d ng khác theo nhu c u c a con ng i. Chính c i m này là nguyên
nhân ch y u t o ra s khác bi t v giá tr gi a các m nh t nh ng v
trí khác nhau.
t ai là i u ki n v t ch t c n thi t cho s t n t i c a b t k
ngành s n xu t nào th c hi n m i quá trình s n xu t, v a là ch
ng,
v a là a bàn ho t ng cho t t c các ngành, nh ng tùy thu c vào t ng
ngành c th mà vai trò c a t ai có s khác nhau. i v i công nghi p
ch t o, ch bi n và xây d ng, t ch óng vai trò th
ng là c s
trung gian, là n n t ng, là v trí th c hi n quá trình s n xu t,
ây quá
trình s n xu t và hình thành s n ph m không ph thu c vào tính ch t và
màu m c a t. Trong ngành công nghi p khai khoáng, ngoài vai trò
c s trung gian, t còn là kho tàng cung c p các nguyên li u quý giá
cho con ng i, nh ng ngay
ây quá trình s n xu t và ch t l ng s n


5
ph m làm ra c ng không ph thu c vào ch t l ng t. Riêng trong nông
nghi p thì t có vai trò khác h n. t ai không ch là c s không gian,
không ch là i u ki n v t ch t c n thi t cho s t n t i c a ngành mà t
còn là m t y u t tích c c c a s n xu t, quá trình s n xu t nông nghi p có
liên quan ch t ch v i t, ph thu c r t nhi u vào
phì nhiêu c a t,
ph thu c vào các quá trình sinh h c t nhiên. Nh v y, t ai là m t t
li u s n xu t c c k quan tr ng i v i con ng i. S quan tâm úng
m c trong qu n lý và s d ng t ai s làm cho s n l ng thu
ct
m i m nh t không ng ng nâng lên.
2.1.2. Các y u t nh h ng n hi u qu s d ng t ai
- Y u t t nhiên bao g m: Th i ti t khí h u, v trí a lý, a hình,
th nh ng, môi tr ng sinh thái, th y v n ây là nh ng y u t quy t
nh n l a ch n cây tr ng, nh h ng u t thâm canh; các nhân t
này nh h ng r t l n n quá trình canh tác t ai. Trong ó y u t
quan tr ng nh t là phì t quy t nh ph n l n n ng su t cây tr ng.
- Y u t kinh t - xã h i bao g m:
+ Quy ho ch và b trí h th ng cây tr ng: c n ph i d a i u ki n
v t nhiên nh khí h u, t ai,
cao tuy t i c a a hình, tính ch t
t, s thích h p c a cây tr ng .
+ Trình
n ng l c c a các ch th kinh doanh: Áp d ng khoa h c
k thu t và t ch c qu n lý c a các ch th kinh doanh; kh n ng thích
ng v i thay i c a môi tr ng; kh n ng v v n và trình
c s v t
ch t k thu t c a các ch th .
- Y u t th tr ng bao g m: giá c th tr ng u vào và u ra
c a quá trình s n xu t, các y u t v quan h th tr ng ngày càng
c
m r ng và có tác ng to l n n n n s n xu t hàng hóa nói chung. Tuy
nhiên, th tr ng cho s n xu t hàng hóa mà thi u tính nh h ng thì s
n y sinh tính t phát, ng u nhiên và thi u s v n hành ng b lành m nh
gây không ít tr ng i, b t l i cho nông dân và các doanh nghi p s n xu t
kinh doanh.
2.1.3. Khái ni m qu n lý và qu n lý nhà n c v
t ai
“Qu n lý là s tác ng có nh h ng lên m t h th ng b t k ,
nh m tr t t hóa nó và h ng nó phát tri n phù h p v i nh ng quy nh
nh t nh”[5].


6
Qu n lý nhà n c là ho t ng th c thi c a Nhà n c, ó là s tác
ng có t ch c và i u khi n quy n l c c a Nhà n c b ng pháp lu t
i v i các quá trình xã h i và hành vi ho t ng c a con ng i duy trì
phát tri n các m i quan h xã h i, tr t t pháp lu t nh m th c hi n nh ng
ch c n ng, nhi m v trong công cu c xây d ng Nhà n c xã h i ch
ngh a và b o v t qu c c a các c quan Nhà n c trong h th ng t
Trung ng n a ph ng.
“Qu n lý nhà n c v
t ai là t ng h p các ho t ng c a các c
quan nhà n c có th m quy n
th c hi n và b o v quy n s h u c a
Nhà n c i v i t ai; ó là các ho t ng n m ch c tình hình s d ng
t; phân ph i và phân ph i l i qu
t theo quy ho ch, k ho ch; ki m
tra và giám sát quá trình qu n lý và s d ng t; i u ti t các ngu n l i t
t ai”[5].
2.1.4. M c ích, yêu c u và nguyên t c qu n lý nhà n c v
t ai
2.1.4.1. M c ích
- B o v quy n s h u c a Nhà n c i v i t ai, b o v quy n
l i h p pháp c a ng i s d ng.
- B o m s d ng h p lý v n t c a Nhà n c.
- T ng c ng hi u qu kinh t s d ng t ai.
-B ov
t, c i t o t và b o v môi tr ng s ng[5].
2.1.4.2. Yêu c u
Ph i ng ký, th ng kê t
nhà n c n m ch c
c toàn b
di n tích, ch t l ng t m i n v hành chính t c s
n Trung
ng.
2.1.4.3. Nguyên t c qu n lý nhà n c v
t ai
i t ng c a qu n lý t ai là tài nguyên t ai, cho nên qu n
lý nhà n c v
t ai ph i m b o nguyên t c sau[5]:
- Ph i qu n lý toàn b v n t ai hi n có c a qu c gia, không
c qu n lý l t t ng vùng.
- N i dung tài li u qu n lý không ph thu c vào m c ích s d ng.
- S li u qu n lý t ai ph i bao hàm c s l ng, ch t l ng, lo i,
h ng m c ph c v cho m c ích s d ng t c a các lo i ó.
- Qu n lý t ai ph i th hi n theo h th ng và ph ng pháp th ng
nh t trong toàn qu c.


7
c th ng nh t trong c n c,
- Nh ng quy nh, bi u m u ph i
trong ngành a chính.
- S li u so sánh không ch theo t ng n v nh mà ph i
c
th ng nh t so sánh c n c.
- Tài li u trong qu n lý ph i n gi n ph thông trong c n c.
- Nh ng i u ki n riêng bi t c a t ng a ph ng, c s ph i ph n
ánh
c.
- Nh ng i u ki n riêng l ph i khách quan, chính xác, úng nh ng
k t qu , s li u nh n
c t th c t .
- Tài li u qu n lý t ai ph i m b o tính pháp lu t, ph i y ,
úng th c t .
- Qu n lý nhà n c v
t ai ph i trên c s pháp lu t, lu t t ai
và các v n b n, bi u m u quy nh, h ng d n c a Nhà n c và các c
quan chuyên môn t Trung ng n a ph ng.
- Qu n lý t ai ph i tuân theo nguyên t c ti t ki m mang l i hi u
qu kinh t cao.
2.1.5. Các n i dung và ch tiêu ánh giá th c tr ng qu n lý và s d ng
t ai
2.1.5.1. Các n i dung qu n lý Nhà n c v
t ai
T i kho n 2 i u 6 lu t t ai 2003 a ra công tác qu n lý nhà
n cv
t ai g m 13 n i dung[3]:
- Ban hành các v n b n quy ph m pháp lu t v qu n lý và s d ng
t ai và t ch c th c hi n các v n b n ó.
- Xác nh a gi i hành chính, l p và qu n lý h s
a gi i hành
chính, l p b n hành chính.
- Kh o sát, o c, ánh giá, phân h ng t, l p b n
a chính,
b n
hi n tr ng s d ng t và b n quy ho ch s d ng t.
- Qu n lý quy ho ch, k ho ch s d ng t.
- Qu n lý vi c giao t, cho thuê t, thu h i t, chuy n m c ích
s d ng t.
- ng ký quy n s d ng t, l p và qu n lý h s
a chính, c p
gi y ch ng nh n quy n s d ng t.
- Th ng kê, ki m kê t ai.
- Qu n lý tài chính v
t ai.


8
- Qu n lý và phát tri n th tr ng quy n s d ng t trong th
tr ng b t ng s n.
- Qu n lý, giám sát vi c th c hi n quy n và ngh a v c a ng i s
d ng t.
- Thanh tra, ki m tra vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t v
t ai và x lý vi ph m v
t ai.
- Gi i quy t tranh ch p v
t ai, gi i quy t khi u n i, t cáo các
vi ph m trong vi c qu n lý và s d ng t ai.
- Qu n lý các ho t ng d ch v công v
t ai.
2.1.5.2. Các ch tiêu ánh giá hi u qu s d ng t ai
ánh giá hi u qu kinh t s d ng t có các ch tiêu sau:
- N ng su t ru ng t: Là ch tiêu bi u hi n giá tr t ng s n l ng
nông nghi p tính trên m t n v di n tích t canh tác :
+ N ng su t ru ng t: N =Q/S (tính cho t ng lo i cây tr ng)
Trong ó: N: N ng su t ru ng t.
Q: Kh i l ng s n ph m s n xu t.
S: Di n tích t canh tác.
- N ng su t cây tr ng: Là l ng s n ph m chính c a lo i cây tr ng
tính trên m t ha t c a lo i cây tr ng ó trong m t v hay m t n m. Ch
tiêu này ph n ánh trình
s n xu t c a h , c a a ph ng hay c a toàn
ngành, ây là m t trong nh ng y u t quy t nh n cây tr ng.
- H s s d ng t: Là ch tiêu ph n nh c ng
s d ng t
(l n).
H s s d ng t = T ng di n tích gieo tr ng/t ng di n tích canh
tác.
- N ng su t c a t ng lo i cây tr ng.
Di n tích t ã s d ng
+ T l s d ng t =
x 100%
Di n tích t t nhiên
phân tích th c tr ng v qu n lý và s d ng t ai trên a bàn
huy n Tuy Ph c c n ph i s d ng t ng h p các ch tiêu trên.
2.2. C s khoa h c c a công tác qu n lý và s d ng t ai
2.2.1. C s pháp lý
Lu t t ai n m 2003.


9
Hi n pháp 1992.
Quy t nh s : 24/2004/Q -BTN&MT ban hành quy nh v gi y
ch ng nh n quy n s d ng t;
Thông t s : 28/2004/TT-BTN&MT h ng d n th c hi n th ng
kê, ki m kê t ai và xây d ng b n
hi n tr ng s d ng t;
Quy t nh s : 25/2004/Q -BTN&MT v ban hành k ho ch tri n
khai thi hành lu t t ai;
Thông t s : 29/2004/TT-BTN&MT v h ng d n l p, ch nh lý h
s
a chính;
Ngh nh s : 181/2004/N -CP ngày 29/10/2004 c a chính ph v
thi hành lu t t ai;
Thông t s : 08/2007/TT-BTN&MT ngày 02 tháng 08 n m 2007
c a B Tài nguyên và Môi tr ng quy nh th ng kê, ki m kê t ai;
Thông t s : 29/2008/TT-BTN&MT ngày 01 tháng 11 n m 2008
c a B Tài nguyên và Môi tr ng v vi c h ng d n l p, qu n lý và
ch nh lý h s
a chính;
Ngh nh s : 105/2009/N -CP ngày 11/11/2009 c a chính ph v
vi c x ph t vi ph m hành chính trong l nh v c t ai ;
Ngh nh s : 69/2009/N -CP ngày 13/08/2009 c a chính ph quy
nh b sung v quy ho ch s d ng t, giá t, thu h i t, b i th ng,
h tr , tái nh c ;
Ngh nh s : 120/2009/N -CP ngày 30/12/2010 c a chính ph
quy nh b sung v m t s i u c a ngh nh 198/2004/N -CP ngày
13/12/04 v thu ti n s d ng t;
C n c vào s li u, tài li u v th ng kê, ki m kê t c a xã
qua các n m.
C n c vào ph ng án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã
h i, ph ng án quy ho ch s d ng t ph ng n n m 2020.
2.2.2. Các v n b n c a a ph ng có liên quan n công tác qu n lý
và s d ng t ai
Quy t nh s : 628/2010/Q -UBND ngày 08/04/2010 c a UBND
t nh B c K n v vi c ban hành m t s chính sách c th v b i th ng,
h tr , tái nh c khi nhà n c thu h i t trên a bàn t nh B c K n;


10
Công v n s : 1327/UBND-TH1 ngày 21 tháng 5 n m 2010 c a
UBND t nh B c K n V/v y nhanh ti n
c p gi y ch ng nh n quy n
s d ng t, quy n s h u nhà và tài s n khác g n li n v i t;
Quy t nh s : 156/2010/Q -UBND ngày29/07/2010 c a UBND
t nh B c K n quy nh m t s n i dung c th v c p gi y ch ng nh n
quy n s d ng t.
2.3. Công tác qu n lý và s d ng t ai Vi t Nam và trên Th gi i
2.3.1. Công tác qu n lý và s d ng t n c Vi t Nam
2.3.1.1. T khi thành l p ng n Cách m ng tháng tám thành công
Nh ng n m th p niên 20, t n c ta b k thù th c dân Pháp xâm
l c và bè l b n vua quan th i nát ã làm cho nhân dân ta s ng trong
c nh màn tr i chi u t, y r y nh ng b t công và t i l i. ng ta ra i
úng vào lúc ó, m c dù ho t ng trong i u ki n vô cùng kh c nghi t,
song ng ta ã ra nh ng
ng l i vô cùng sáng su t trong ó có ch
tr ng v
ng l i chính sách v ru ng t h t s c k p th i. Ngay c ng
l nh u tiên ng ta ã nh n nh: “Có ánh
qu c ch ngh a m i
phá s n
c giai c p a ch và làm cách m ng th
a
c th ng l i,
mà có ánh tan ch
phong ki n thì m i ánh
c
qu c ch
ngh a”. Qua s nh n nh ó,
ng ta ã nêu lên kh u hi u “ T ch thu
ru ng t c a b n a ch ngo i qu c, b n s và các giáo h i, giao ru ng
t cho trung và b n nông”.
Nhân dân ta t lâu s ng trong c nh nô l cho b n a ch và th c
dân Pháp, v i kh u hi u trên
ng ta ã chinh ph c hàng tri u trái tim
kh i óc c a nông dân. Kh u hi u trên có thay i ít nhi u cho phù h p
v i tình hình th c t trong nh ng n m sau ó. L n u tiên trong l ch s
n c ta, cách m ng ru ng t
c t thành m t trong nh ng nhi m v
gi i phóng dân t c. ng ta ã ra i xu t phát t lòng dân nên hi u
c
tâm t nguy n v ng c a nhân dân. Vì v y, ng ta ã t ra và gi i quy t
úng n v n
ru ng t và nông dân nên
ng ã d y lên cao trào
cách m ng và tr thành i ti n phong lãnh o c dân t c ánh
ách
th ng tr c a b n th c dân phong ki n.
Cách m ng tháng Tám giành
c th ng l i, chúng ta có th nói là
ch tr ng
ng l i ru ng t úng n c a ng ã tr thành v khí,
s c m nh s c bén góp ph n c l c a cách m ng thành công.


11
2.3.1.2. Th i k t n m 8/1945 n n m 1993
t ai là m t trong hai m c tiêu quan tr ng nh t c a cu c Cách
m ng Dân t c Dân ch Nhân dân do ng ta lãnh o: “ ánh u i th c
dân
gi i phóng t n c và ánh
giai c p a ch phong ki n em
l i ru ng t cho dân cày”. Ngày 03/9/1945 Ch t ch H Chí Minh ã ký
s c l nh: “Toàn dân t ng gia s n xu t nông nghi p” và “kh n c p ch n
h ng nông nghi p” ch ng ói, gi i quy t tình hình tr c m t cho nhân
dân, hàng lo t Thông t , Ngh nh c a B Qu c dân Kinh t và S c l nh
c a Ch t ch N c ã ban hành nh m t ng c ng hi u qu s d ng t
nông nghi p. Nhân dân ta ã s d ng t thu c các n i n v ng ch ,
khai kh n t hoang t ng gia s n xu t c u ói.
Ngày 18/6/1949, thành l p nha a chính trong b Tài chính và t p
trung làm thu nông nghi p ph c v cho kháng chi n.
Ngày 14/12/1953 Qu c h i ã thông qua “Lu t c i cách ru ng t”
th c hi n tri t kh u hi u “ng i cày có ru ng”. Theo Hi n pháp 1946,
quy n s h u t ai
c m b o, ru ng t chia u cho dân cày,
ng i cày
c canh tác trên th a t c a mình. Trong giai o n 1955–
1959, c quan qu n lý t ai Trung ng
c thành l p vào ngày 3
tháng 7 n m 1958, ó là S
a chính thu c B Tài chính v i ch c n ng
ch y u là qu n lý di n tích ru ng t
thu thu nông nghi p. Ngày
05/5/1958 có Ch th 334/TTg cho tái l p h th ng a chính trong B Tài
chính và UBND các c p
làm nhi m v o c l p b n
gi i th a và
h s
a chính.
V m t qu n lý, S
a chính
c chuy n t B Tài chính thành
V Qu n lý ru ng t thu c B Nông nghi p v i ch c n ng qu n lý s
d ng t nông nghi p, c i t o và m mang ru ng t. N m 1970 B
Nông nghi p ã tri n khai ch nh lý b n
gi i th a và th ng kê di n tích
t c n c.
Giai o n 1980 – 1991
cm
u b ng Hi n Pháp 1980, trong
ó m b o th c hi n m t n n kinh t qu c dân ch y u có hai thành
ph n kinh t : kinh t qu c doanh thu c s h u toàn dân và kinh t h p tác
xã thu c s h u t p th . Hi n pháp ã quy nh toàn b
t ai và tài
nguyên thiên nhiên thu c s h u toàn dân
c “Nhà n c th ng nh t
qu n lý b ng pháp lu t và quy ho ch”. Trong th i gian này, h th ng t


12
m nh trên ph m vi toàn qu c cho m i lo i
ch c qu n lý t ai ch a
t, ch a có quy ho ch s d ng t toàn qu c, Nhà n c m i ch quan
tâm t i qu n lý và các chính sách i v i t nông nghi p nên ã d n n
vi c giao và s d ng tu ti n các lo i t khác, chuy n i m c ích s
d ng t không theo quy ho ch.
T n m 1980 n n m 1991, ch
s h u toàn dân v
t ai do
Nhà n c th ng nh t qu n lý
c xác l p. y ban Th ng v Qu c h i
ã quy t nh thành l p “T ng c c Qu n lý Ru ng t” vào n m 1979
thu c Chính ph và các c quan qu n lý ru ng t
a ph ng tr c
thu c y ban nhân dân các c p. Th t ng Chính ph ã ra Ch th
299/TTg ngày 10/11/1980 v vi c tri n khai o c gi i th a nh m n m
l i qu
t toàn qu c, áp ng nhu c u qu n lý và s d ng t ai trong
giai o n m i.
N m 1987 Lu t t ai l n u tiên c a n c ta
c chu n y, có
hi u l c t n m 1988. D u m c ti p theo có ý ngh a quan tr ng i v i
phát tri n kinh t nông nghi p là Ngh Quy t 10-NQ/TW c a B Chính
tr ngày 5/4/1989, m t v n ki n quy t nh nh m i m i ch
s d ng
t nông nghi p. Ngh Quy t ã kh ng nh vi c chuy n n n nông nghi p
t cung t c p theo h ng s n xu t hàng hóa. ây là nh ng b c i có
tính then ch t nh m phát tri n kinh t h gia ình nông thôn trên c s
Nhà n c giao t cho h gia ình cá nhân s d ng n nh, lâu dài.
tri n khai Lu t t ai 1988, Ngh quy t 10 c a B Chính tr và
Ngh quy t H i ngh Trung
ng
ng l n th 2 khóa VII, y ban
Th ng v Qu c h i ã phê chu n hai Pháp l nh, Chính ph ã ban hành
m t Ngh nh, Th t ng Chính ph ã có m t Ch th . T ng c c Qu n
lý Ru ng t ã ban hành m t s Quy t nh và Thông t h ng d n.
Giai o n t n m 1992 t i nay, b t u b ng Hi n pháp 1992 xác
nh i m kh i u công cu c i m i h th ng chính tr . Ch
s h u
và qu n lý t ai
c ghi vào Hi n Pháp, trong ó quy nh[1]: “ t
ai thu c s h u toàn dân” ( i u 17) “Nhà n c th ng nh t qu n lý toàn
b
t ai theo quy ho ch và pháp lu t, m b o s d ng úng m c ích
và có hi u qu . Nhà n c giao t cho các t ch c và cá nhân s d ng
n nh lâu dài. T ch c và cá nhân có trách nhi m b o v , b i b , khai
thác h p lý, s d ng ti t ki m t,
c chuy n quy n s d ng t
c


13
Nhà n c giao theo quy nh c a pháp lu t” ( i u 18). Nh v y, Hi n
pháp 1992 ã quy nh rõ ràng v ch
s d ng t c ng nh ph ng
th c qu n lý s d ng t trong th i k
i m i n n kinh t n c ta.
S nghi p i m i t n c òi h i s a i Lu t t ai cho phù
h p v i c ch th tr ng, c bi t
t o i u ki n chuy n d ch c c u
kinh t nông nghi p và lao ng nông nghi p theo công nghi p hóa, hi n
i hóa t n c. Lu t
t ai m i ã
c Qu c h i (khóa XI) thông
qua t i k h p l n th 4, Ch t ch n c ã ký L nh công b ngày
31/7/1993.
Ngay sau khi ban hành Lu t
t ai 1993, Qu c h i, y ban
Th ng v Qu c h i, Chính ph và các B ã ban hành hàng lo t các v n
b n lu t, Pháp l nh, Ngh nh, Ch th , Thông t
tri n khai công tác
qu n lý Nhà n c v
t ai. Lu t
t ai n m 1993 có 07 n i dung
qu n lý Nhà n c v
t ai.
2.3.1.3. Th i k t 1993 n nay
Nh m áp ng nhu c u phát tri n trong giai o n công nghi p hóa,
hi n i hóa t n c, Nhà n c ta ã liên t c s a i, b sung Lu t t
ai nh m hoàn thi n h n công tác qu n lý và s d ng t ai trong toàn
qu c.
Lu t
t ai n m 1993
c s a i, b sung n m 1998 và n m
2001 là nh ng o lu t quan tr ng th hi n
ng l i i m i c a ng
và Nhà n c ta. K t qu
t
c góp ph n tích c c, thúc y phát tri n
kinh t , góp ph n n nh chính tr , nâng cao i s ng c a ng i dân.
Chính sách, pháp lu t t ai ã tr thành m t trong nh ng ng
l c ch y u
a n c ta vào nhóm nh ng n c hàng u th gi i v
xu t kh u nông s n và th y s n. Kinh t nông nghi p ã thoát kh i tình
tr ng t c p t túc và chuy n sang s n xu t hàng hóa; b m t kinh t - xã
h i nông thôn
c c i thi n. Di n tích t có r ng che ph t ch b suy
gi m m nh, g n ây ã
c khôi ph c và t ng nhanh.
C c u s d ng t
c chuy n i cùng v i quá trình chuy n i
c c u kinh t . Di n tích t dành cho phát tri n công nghi p, d ch v ,
xây d ng k t c u h t ng, xây d ng ô th t ng nhanh, áp ng ph n l n
nhu c u s d ng t trong giai o n y m nh công nghi p hóa, hi n i
hóa t n c.


14
t ai d a trên n n t ng h th ng
Công tác qu n lý nhà n c v
pháp lu t t ai ngày càng hoàn thi n, ã t
c nh ng ti n b rõ r t;
h th ng qu n lý nhà n c v
t ai
c t ng c ng, t ng b c phân
c p và phát huy t ch c a a ph ng .
Tuy nhiên, tình hình qu n lý và s d ng t ai ang có nhi u y u
kém. H th ng quy ho ch, k ho ch s d ng t ch a áp ng nhu c u
th c ti n, tính kh thi th p; vi c qu n lý t ai theo quy ho ch, k ho ch
ch a tr thành ý th c trong các c quan và ng i qu n lý, s tu ti n khá
ph bi n. H th ng qu n lý Nhà n c v
t ai còn nhi u b t c p, c ch
qu n lý tài chính v
t ai thi u hi u qu . Th tr ng b t ng s n ho t
ng t phát, nhi u giao d ch v
t ai không qua c quan nhà n c.
C quan qu n lý t ai các c p nhìn chung y u kém, cán b
a
chính c s n ng l c còn y u, l i th ng xuyên thay i công tác. H
th ng ng ký t ai còn mang tính th công, thi u ng b và ch a
phát huy
c vai trò là công c
th ng nh t qu n lý nhà n c v
t
ai.
kh c ph c nh ng nh c i m, b t c p trong h th ng pháp lu t
t ai hi n hành, ngày 26-11-2003 Qu c h i n c C ng hoà xã h i ch
ngh a Vi t Nam khóa XI k h p th 4 ã thông qua Lu t t ai 2003 và
b t u có hi u l c vào ngày 1-7-2004[11].
Thông qua 13 n i dung qu n lý Nhà n c v
t ai c a Lu t t
ai 2003 ã xác nh vai trò qu n lý Nhà n c v
t ai là r t quan tr ng
và luôn kh ng nh “ t ai thu c s h u toàn dân do nhà n c i di n
ch s h u và th ng nh t qu n lý”. Vai trò c a qu n lý Nhà n c v
t
ai
c nâng lên m t b c, vai trò và quy n h n c a t ng c p
c xác
nh rõ ràng. t ai
c qu n lý ch t ch và s d ng h p lý h n, mang
l i hi u qu kinh t h n.
2.3.2. Công tác qu n lý t ai m t s n c trên th gi i.
2.3.2.1. Tình hình qu n lý t ai Australia
Trong su t quá trình l ch s t lúc là thu c a c a Anh n khi tr
thành qu c gia c l p, pháp lu t và chính sách t ai c a Australia
mang tính k th a và phát tri n m t cách liên t c, không có s thay i
và gián o n do s thay i v chính tr . ây là i u ki n thu n l i


15
pháp lu t và chính sách t ai phát tri n nh t quán và ngày càng hoàn
thi n.
Lu t
t ai c a Australia quy nh Nhà n c và t nhân có
quy n s h u t ai và b t ng s n trên m t t. Ph m vi s h u t
ai theo lu t nh là tính t tâm trái t tr lên, nh ng thông th ng Nhà
n c có quy n b o t n t t ng
sâu nh t nh, n i có nh ng m
khoáng s n quý nh vàng, b c, thi c, than, d u m …
Lu t
t ai Australia b o h tuy t i quy n l i và ngh a v
c a ch s h u t ai. Ch s h u có quy n cho thuê, chuy n nh ng,
th ch p, th a k theo di chúc mà không có s c n tr nào, k c vi c
tích lu
t ai. Tuy nhiên, lu t c ng quy nh Nhà n c có quy n tr ng
thu t t nhân
s d ng vào m c ích công c ng, ph c v phát tri n
kinh t , xã h i nh ng ph i th c hi n b i th ng tho áng.
2.3.2.2. Tình hình qu n lý t ai Pháp
Là m t qu c gia thu c kh i ông Âu. T i ây, h u h t t ai thu c
s h u c a t nhân, do ó vi c qu n lý t ai Pháp d a trên c s h
th ng thông tin tin h c hóa
c truy c p, n i m ng t trung ng n a
ph ng. Vì v y, Pháp không ti n hành c p gi y ch ng nh n quy n s
d ng t nh ng m i ch s h u t
c c p m t trích l c a chính cho
phép ch ng th c tính chính xác c a các d u hi u a chính i v i b t k
m t b t ng s n c n.


16

IT

PH N 3
NG, N I DUNG VÀ PH
NG PHÁP NGHIÊN C U

3.1. i t ng và ph m vi nghiên c u
3.1.1. i t ng nghiên c u
Th c tr ng công tác qu n lý và s d ng t trên a bàn ph ng
c Xuân, th xã B c K n, t nh B c K n.
3.1.2. Ph m vi nghiên c u
Các v n
liên quan t i công tác qu n lý và s d ng t trên a
bàn ph ng
c Xuân, th xã B c K n, t nh B c K n.
3.2. a i m và th i gian ti n hành
3.2.1. a i m
Ph ng
c Xuân, th xã B c K n, t nh B c K n.
3.2.2. Th i gian
T ngày 20/01/2014 n 30/04/2014.
3.3. N i dung nghiên c u
3.3.1. ánh giá i u ki n t nhiên, tài nguyên thiên nhiên và th c
tr ng kinh t xã h i c a ph ng
3.3.2. ánh giá hi n tr ng s d ng t c a ph ng
3.3.3. Tình hình qu n lý theo 13 n i dung qu n lý nhà n c v
t ai
3.3.4.
xu t, nh h ng hoàn thi n công tác qu n lý t ai và s
d ng t h p lý, khoa h c
3.4. Ph ng pháp nghiên c u
3.4.1. Thu th p s li u
- S li u thu th p t nhi u ngu n khác nhau nh báo cáo s li u
th ng kê di n tích t ai, quy ho ch s d ng t ai c a phòng Tài
nguyên và Môi tr ng th xã, phòng Nông nghi p và PTNT th xã… nh
s li u ki m kê, dân s , kinh t -xã h i và m t s di n tích s n xu t nông
nghi p khác.
- Thu th p nh ng s li u, tài li u th c p khác có liên quan t i n i
dung tài nghiên c u.
- Kh o sát th c a.
- Ti n hành ph ng v n nh ng ng i liên quan (n u có).


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×