Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu hội chứng bệnh đường hô hấp trên đàn lợn rừng từ sơ sinh đến 8 tháng tuổi nuôi tại Chi nhánh công ty nghiên cứu và phát triển động thực vật bản địa và khảo nghiệm một số phác đồ điều trị (Khóa luận tốt nghiệp)

I H C THÁI NGUYÊN
NG
I H C NÔNG LÂM

TR

V

Tên

C VINH

tài:

“NGHIÊN C U H I CH NG B NH
NG HÔ H P TRÊN ÀN
L N R NG T S SINH
N 8 THÁNG TU I NUÔI T I CHI
NHÁNH CÔNG TY NGHIÊN C U VÀ PHÁT TRI N
NG TH C
V T B N A VÀ KH O NGHI M M T S PHÁC

I U TR ”

KHÓA LU N T T NGHI P

H

ào t o

: Chính quy

Chuyên ngành

: Thú y

Khoa
Khoá h c

: Ch n nuôi thú y
: 2010 – 2014

Thái Nguyên, n m 2014

IH C


I H C THÁI NGUYÊN
NG
I H C NÔNG LÂM

TR

V
Tên

C VINH

tài:

“NGHIÊN C U H I CH NG B NH
NG HÔ H P TRÊN ÀN


L N R NG T S SINH
N 8 THÁNG TU I NUÔI T I CHI
NHÁNH CÔNG TY NGHIÊN C U VÀ PHÁT TRI N
NG TH C
V T B N A VÀ KH O NGHI M M T S PHÁC
I U TR ”

KHÓA LU N T T NGHI P

H

ào t o

Chuyên ngành
Khoa
Khoá h c
Gi ng viên h

IH C

: Chính quy
: Thú y
: Ch n nuôi thú y
: 2010 – 2014
ng d n : PGS.TS. Tr n V n Phùng

Thái Nguyên, n m 2014


L IC M
cs

N

ng ý c a Ban giám hi u, Ban ch nhi m khoa ch n nuôi -

thú y, th y giáo, cô giáo h

ng d n và s nh t trí c a ban lãnh

Nghiên c u & phát tri n

ng th c v t b n

mi n núi t i xã T c Tranh huy n Phú L
tài: “Nghiên c u h i ch ng b nh

o Chi nhánh

a - Công ty CP Khai khoáng

ng, em ã th c hi n nghiên c u

ng hô h p trên àn l n r ng t s sinh

n 8 tháng tu i nuôi t i Chi nhánh công ty nghiên c u và phát tri n
th c v t b n a và kh o nghi m m t s phác

ng

i u tr ”.

Trong quá trình th c t p, nghiên c u, th c hi n tài em ã nh n
c
s giúp
nhi t tình c a Ban lãnh o Chi nhánh, các th y cô giáo h ng d n
cùng các b n ng nghi p.
n n Ban giám hi u, Ban ch nhi m
Khoa ch n nuôi - thú y tr ng i h c Nông lâm Thái Nguyên, Ban lãnh o
Chi nhánh ã t o i u ki n thu n l i giúp em hoàn thành khóa lu n t t nghi p.
c bi t, em xin bày t lòng bi t n sâu s c t i th y giáo h ng d n PGS.TS.
Tr n V n Phùng và cán b , công nhân t i tr i ch n nuôi ng v t bán hoang dã
thu c Chi nhánh NC&PT ng th c v t b n a ã t n tình ch b o và giúp
em hoàn thành công vi c và công tác th c t p.
M t l n n a, em xin kính chúc toàn th th y cô giáo trong khoa ch n
nuôi - thú y s c kh e, h nh phúc và thành t. Chúc Chi nhánh NC&PT ng
th c v t b n a ngày càng phát tri n, góp ph n vào công tác ào t o ngu n
nhân l c ch t l ng cao cho xã h i.
N

05
Sinh viên

V

cVinh

12 n m 2014


L I NÓI

U

hoàn thành ch ng trình h c trong nhà tr ng, th c hi n ph ng
châm “H c i ôi v i hành”, “Lý thuy t g n v i th c ti n s n xu t”. Giai
o n th c t p chuyên
r t quan tr ng i v i m i sinh viên tr c khi ra
tr ng. ây là kho ng th i gian
sinh viên c ng c và h th ng l i toàn b
nh ng ki n th c ã h c, c ng c tay ngh . ng th i, t o cho mình s t l p,
lòng yêu ngh , có phong cách làm vi c úng n, n ng l c làm vi c áp ng
nhu c u c a th c ti n s n xu t. N m
c ph ng pháp t ch c và ti n hành
nghiên c u, ng d ng các ti n b khoa h c k thu t vào th c ti n s n xu t,
sáng t o khi ra tr ng tr thành m t ng i cán b khoa h c có chuyên môn,
áp ng
c nhu c u th c ti n, góp ph n x ng áng vào s nghi p phát tri n
t n c.
Xu t phát t nguy n v ng c a b n thân và s
ng ý c a Ban ch
nhi m khoa ch n nuôi thú y tr
giáo h
c u
s sinh

ng d n c ng nh

ng

H Nông Lâm Thái Nguyên, c a th y cô

c s ti p nh n c a c s , em ti n hành nghiên

tài: “Nghiên c u h i ch ng b nh

ng hô h p trên àn l n r ng t

n 8 tháng tu i nuôi t i Chi nhánh công ty nghiên c u và phát tri n

ng th c v t b n a và kh o nghi m m t s phác

i u tr ”.

Trong th i gian th c t p t i c s ,
c s giúp
t n tình c a anh, ch
công nhân trong tr i, cùng các b n th c t p, s h ng d n t n tình c a th y,
cô giáo cùng s c g ng n l c c a b n thân, em ã hoàn thành khóa lu n t t
nghi p.
M c dù ã c g ng nh ng do th i gian có h n, kinh nghi m còn thi u
trong th c ti n s n xu t, ki n th c còn h n h p nên khóa lu n c a em không
tránh kh i nh ng thi u sót. Em r t mong
c s giúp , óng góp ý ki n
quý báu c a th y cô giáo và ng nghi p
khóa lu n c a em
c hoàn
thi n h n.
Trân tr ng cám n!
Sinh viên

V

cVinh


M CL C
Ph n I CÔNG TÁC PH C V S N XU T
1.1. I U TRA C B N ......................................................................... 1
.....................................................................................................................
1.1.1. i u ki n t nhiên c a c s th c t p t t nghi p.......................... 1
.....................................................................................................................
1.1.1.1. V trí a lý .................................................................................... 1
1.1.1.2. a hình t ai ............................................................................ 2
1.1.1.3. i u ki n khí h u th y v n .......................................................... 3
1.1.2. i u ki n kinh t - xã h i................................................................ 4
1.1.3. Tình hình s n xu t c a Tr i ch n nuôi
ng v t bán hoang dã
thu c Công ty nghiên c u & Phát tri n ng th c v t b n a(NC&PT
ng th c v t b n a) ................................................................................ 6
1.1.3.1.T ch c qu n lí c s c a Tr i ch n nuôi ng v t bán
hoang dã .................................................................................................... 6
1.1.3.2. Ngành tr ng tr t ........................................................................... 7
1.1.3.3. i v i ngành ch n nuôi .............................................................. 7
................................................................. 8
1.1.4. ánh giá chung ............................................................................... 8
1.1.4.1. Thu n l i ...................................................................................... 8
1.1.4.2. Khó kh n ...................................................................................... 9
1.2. N i dung, ph ng pháp và k t qu ph c v s n xu t ..................... 9
1.2.1. N i dung công tác ph c v s n xu t .............................................. 9
1.2.1.1. Công tác thú y ............................................................................... 9
1.2.1.2. Công tác gi ng ............................................................................ 10
1.2.1.3 Công tác ch m sóc, nuôi d ng àn l n. .................................... 10
1.2.1.4. Công tác khác ............................................................................. 10
1.2.2. Bi n pháp th c hi n...................................................................... 10
1.2.3. K t qu ph c v s n xu t ............................................................. 11
1.2.3.1. Công tác thú y. ............................................................................ 11
1.2.3.2. Công tác gi ng ............................................................................ 14
1.2.3.3. Công tác ch m sóc, nuôi d ng àn l n .................................... 15
1.2.3.4. Công tác khác ............................................................................. 18


1.3. K t lu n và ngh .......................................................................... 19
Ph n 2 CHUYÊN
NGHIÊN C U KHOA H C
2.1.
TV N
.................................................................................. 20
2.1.1. M c tiêu nghiên c u ..................................................................... 21
2.1.2. Ý ngh a khoa h c và c s th c ti n ............................................ 21
2.2. T NG QUAN TÀI LI U ................................................................ 21
2.2.1. Vai trò và ch c n ng sinh lý c a b máy hô h p ........................ 21
2.2.2. D ch t h c các b nh
ng hô h p ph bi n c a l n................. 22
2.2.2.1. B nh viêm ph i do virut gây ra. .................................................. 22
2.2.2.2. B nh viêm ph i l n do P.multocida gây ra................................. 29
2.2.2.3. B nh suy n l n. .......................................................................... 31
2.2.2.4. B nh viêm ph i – màng ph i l n............................................. 35
2.2.2.5. B nh viêm ph i do ký sinh trùng gây ra ..................................... 39
2.2.3. Nguyên t c và ph ng pháp phòng, i u tr
h i ch ng hô h p l n. .......................................................................... 39
2.2.3.1. Nguyên t c phòng b nh .............................................................. 39
2.2.3.2. Nguyên t c i u tr ...................................................................... 40
2.2.4. Tình hình nghiên c u trong n c và ngoài n c........................ 42
2.2.4.1. Tình hình nghiên c u trong n c. ............................................. 42
2.2.4.2. Tình hình nghiên c u ngoài n c. ............................................ 43
2.3.
IT
NG, N I DUNG VÀ PH
NG PHÁP NGHIÊN C U
2.3.1. i t ng và ph m vi nghiên c u ................................................ 45
2.3.2. a i m và th i gian ti n hành ................................................... 46
2.3.3. N i dung nghiên c u .................................................................... 46
2.3.4. Ph ng pháp nghiên c u ............................................................. 46
2.3.4.1. Ph ng pháp xác nh t l nhi m b nh
ng hô h p trên àn l n
r ng t 2 tháng tu i tr lên nuôi t i tr i ch n nuôi ng v t bán hoang dã Chi nhánh NC&PT ng th c v t b n a ............................................. 46
2.3.4.2 Ph ng pháp nghiên c u hi u qu i u tr b nh
ng hô h p
b ng hai phác
i u tr ......................................................................... 47
2.3.5. Các ch tiêu theo dõi và ph ng pháp ........................................... 48
2.4. K T QU VÀ PHÂN TÍCH K T QU
2.4.1. K t qu i u tra t l nhi m b nh hô h p l n r ng nuôi t i tr i
ch n nuôi ng v t hoang dã thu c Chi nhánh công ty NC&PT ng th c
v t b n a. ......................................................................................................50


2.4.2. K t qu i u tra tình hình nhi m b nh hô h p c a l n theo l a tu i
..........................................................................................................................51
2.4.3. K t qu i u tra tình hình nhi m b nh hô h p c a l n theo tháng trong
th i gian th c t p............................................................................................... 52
2.4.4. Bi u hi n lâm sàng c a l n nhi m b nh hô h p .......................... 54
2.4.5. K t qu theo dõi hai phác
i u tr l n r ng m c b nh
ng
hô h p
......................................................................................... 55
2.4.6. K t qu theo dõi t l tái nhi m b nh
ng hô h p l n và hi u
qu i u tr l n 2 .................................................................................... 56
2.4.7. Chi phí thu c i u tr b nh
ng hô h p .................................. 57
2.5. K T LU N, T N T I VÀ
NGH ........................................... 59
2.5.1. K t lu n ......................................................................................... 59
2.5.2. T n t i ........................................................................................... 59
2.5.3.
ngh .......................................................................................... 59
TÀI LI U THAM KH O...................................................................... 61


DANH M C CÁC B NG BI U

B ng 1.1. Di n tích

t ai c a xã T c Tranh..................................... 2

B ng 1.2. K t qu công tác tiêm phòng ............................................. 11
B ng1.3. K t qu công tác i u tr b nh............................................ 14
B ng 1.4 T ng h p k t qu công tác ph c v s n xu t....................... 18
B ng 2.1. Tình hình nhi m b nh hô h p

l n t i Tr i ch n nuôi ... 50

B ng 2.2. T l l n nhi m b nh

ng hô h p theo l a tu i ............ 51

B ng 2.3. T l l n nhi m b nh

ng hô h p theo tháng ............... 52

B ng 2.4. T l và nh ng bi u hi n lâm sàng l n nhi m b nh hô h p ... 54
B ng 2.5. K t qu

i u tr c a hai phác

l n m c b nh

ng

hô h p......i, Bcomplex
khi th i ti t thay

i.

2.4.4. Bi u hi n lâm sàng c a l n nhi m b nh hô h p
Trong quá trình th c t p, em ti n hành theo dõi các bi u hi n lâm sàng c a
nh ng l n b nhi m b nh

c trình bày t i B ng 2.4

ng hô h p. K t qu

B ng 2.4. T l và nh ng bi u hi n lâm sàng c a l n nhi m b nh hô h p
M c

nhi m

1. Nh

2. Trung bình

3. N ng

S l n nhi m (con)

Bi u hi n lâm sàng

38

Con v t th nh tho ng ho,
l i v n ng.

42

T n s hô h p t ng, con
v t gi m n, ho nhi u, có
d ch m i.

26

T n s hô h p t ng cao,
th th b ng, con v t b
n, s t 39,5 - 400C.

i v i nh ng l n có bi u hi n v b nh

ng hô h p, chúng em phân

thành ba nhóm: Nhóm bi u hi n n ng, trung bình và nh .
39,5 - 400

1-3 t

. Nh ng con b n ng, không phát hi n k p th i
i u tr có th ch t, nh ng con i u tr kh i th
Nh ng l n thu c nhóm nhi m b nh

ng ch m l n.
ng hô h p m c

trung bình

có bi u hi n t ng t n s hô h p, con v t gi m n, ho nhi u h n, có d ch m i
ch y ra.


Nhóm b nhi m nh có bi u hi n th nh tho ng có ho, ho ít. M c
u ng bình th
lúc b

ng, l

u iv n

iv n

ng. Bi u hi n ho th

n

ng v sáng, ho c nh ng

ng m nh.

Do ó, trong công tác ch n nuôi l n r ng theo h
c n ph i theo dõi sát sao tình hình c a b y àn
pháp v môi tr

ng ch n nuôi, tiêu

can thi p k p th i các gi i

c chu ng nuôi, v sinh khu nuôi nh t

l n, và các gi i pháp t ng h p khác
phòng ch ng t t b nh

ng bán ch n th ,

nâng cao s c kh e c a v t nuôi,

ng hô h p cho l n.

2.4.5. K t qu theo dõi hai phác

i u tr

l n r ng m c b nh

ng

hô h p

l n m c b nh hô h p trong th i gian th c t p t i Chi nhánh công ty nghiên
c u & phát tri n

ng th c v t b n

a, em ã ti n hành phân chia nh ng l n

nhi m hô h p thành hai lô, m i lô i u tr m t phác
trình bày

c

2.5.

B ng 2.5. K t qu
STT

i u tr . K t qu

i u tr c a hai phác

Di n gi i

VT

l n m c b nh
Phác

1

ng hô h p
Phác

1

S l n i u tr

con

53

53

2

S l n ch a kh i

con

47

50

3

T l kh i b nh

%

88,67

94,33

4

Th i gian kh i b nh

ngày

4,90

3,05

5

S con ch t

Con

6

3

6

T l ch t

%

11,32

5,66

2


K t qu b ng 2.5 cho th y hi u qu
bi t nhau. C th , phác

i u tr c a 2 phác

1 s d ng kháng sinh Nova Tynospec và k t h p

s d ng các lo i thu c tr l c khác, t l kh i b nh
phác

có s khác

t 88,67%. Nh ng

2 s d ng pneumotic và kanatialin k t h p v i các lo i thu c tr l c

khác, thì t l kh i b nh là 94,33% cao h n h n so v i TN1. Hi u qu
c a phác

pneumotic - kanatialin còn

Nh ng l n i u tr b ng phác

c th hi n

i u tr

th i gian kh i b nh.

pneumotic - kanatialin thì th i gian kh i

b nh bình quân là 3,05 ngày nh ng lô thí nghi m s d ng phác

Nova

Tynospec con s này là 4,90 ngày.
Ngoài ra, khi s d ng phác
l n không i u tr kh i, t
phác

2 (Pneumotic – kanatialin) ã gi m s

ó gi m s l n b ch t. S l n b ch t khi s d ng

pneumotic - kanatialin th p h n so v i s

d ng phác

Nova

Tynospec (Chi m 5,66% so v i 11,32%). Nh v y chúng ta th y hi u qu
i u tr c a phác

pneumotic - kanatialin t t h n kháng sinh Nova

Tynospec. C s khoa h c c a v n
c a phác

này là do trong h n h p thu c s d ng

2 (pneumotic – kanatialin) có ch a nhi u lo i kháng sinh nh

tylosine, oxitetracinlin, kanamycine và tiamulin. Còn trong phác

1 (Nova

Tynospec) ch có hai lo i kháng sinh là Tylosine và Spectromicine. ây là c
s giúp Tr i ch n nuôi l a ch n phác

i u tr hô h p hi u qu góp ph n

nâng cao hi u qu kinh t trong ch n nuôi l n r ng.
2.4.6. K t qu theo dõi t l tái nhi m b nh
qu

l n và hi u

i u tr l n 2
so sánh hi u qu c a 2 phác

quan,

ng hô h p

i u tr m t cách th c s khách

các lô l n thí nghi m, em ti n hành theo dõi thêm các ch tiêu: S l n

l n kh i l n 1, s l n tái nhi m, s con kh i b nh l n 2 và th i gian kh i b nh
l n 2. K t qu

c trình bày

B ng 2.6.

K t qu B ng 2.6 cho th y, t l tái nhi m c a lô thí nghi m s d ng
phác

2 c ng th p h n lô thí nghi m s d ng phác

d ng phác

1.

lô thí nghi m s

1, s con tái nhi m là 15 con chi m 31,91%. Trong khi c a lô


thí nghi m s d ng phác

2 s con tái nhi m là 8 con, chi m t l là

16,00%.
B ng 2.6. T l tái nhi m b nh

ng hô h p

l n và hi u qu

i u

tr l n 2
STT
1
2
3
4
5
6
7
8

Ch tiêu
S con kh i b nh l n 1
S l n tái nhi m
T l tái nhi m
S l n i u tr l n 2
S con kh i l n 2
T l kh i l n 2
Th i gian i u tr kh i l n 2
T l ch t do tái nhi m
K t qu

VT
con
con
%
con
con
%
ngày
%

i u tr l n 2 cho th y:

Phác
1
47
15
31,91
15
13
86,66
5,60
13,33

Phác
2
50
8
16,00
8
8
100
3,50
0

lô thí nghi m s d ng phác

2,

trong t ng s 8 con b tái nhi m, s con i u tr kh i là 8 con, t l kh i b nh
l n 2 là 100%.

lô thí nghi m s d ng phác

nhi m, s con i u tr kh i là 13 con, t l

1, trong t ng s 15 con tái

i u tr kh i l n 2 là 86,66%. Th i

gian i u tr kh i c a vi c s d ng pneumotic - kanatialin ng n h n vi c s
d ng kháng sinh Nova Tynospec (3,50 ngày so v i 5,6 ngày).
Nh v y, phác
vi c s d ng phác

s d ng pneumotic - kanatialin có k t qu t t h n
Nova Tynospec, th hi n c trong vi c i u tr tái nhi m

l n 2.
2.4.7. Chi phí thu c i u tr b nh

ng hô h p


. K t qu theo dõi v
2.7.

th

K t qu B ng 2.7 cho th y, chi phí thu c i u tr

lô thí nghi m s d ng

phác

2 th p h n h n so v i chi phí thu c i u tr

lô thí nghi m s d ng

phác

1. C th ,

là 560.000

lô thí nghi m s d ng phác

ng, lô thí nghi m s d ng phác

2 t ng chi phí thu c i u tr
1 là 911.300

ng. Chi phí

thu c i u tr bình quân/con i u tr (L n 1 và 2) c a lô thí nghi m s d ng phác
2 là 9.180

ng, trong khi c a lô thí nghi m s d ng phác

ng. So sánh gi a lô thí nghi m s d ng phác

1 là 13.401

2 và s d ng phác

phí thu c i u tr bình quân/con c a lô thí nghi m s d ng phác

1, chi

2 th p h n

31,50%.
B ng 2.7. Chi phí thu c thú y/con i u tr
STT

Di n gi i

VT

Phác

1

Phác

2

1

S con i u tr l n 1

con

53

53

2

S thu c s d ng l n 1

ml

1.060

954

3

S con i u tr l n 2

con

15

8

4

S thu c i u tr l n 2

ml

342

166

5

T ng s thu c i u tr

ml

1.402

1.120

ng/ml

650

500

ng

911.300

560.000

ng

13.401

9.180

100

68,50

6

n giá

7

T ng chi phí thu c
Chi phí thu c

8

i u tr

bình quân/con
So sánh
Nh v y vi c s d ng phác

hi u qu

%

pneumotic - kanatialin không nh ng có

i u tr cao h n, t l kh i b nh c a l n thí nghi m cao h n mà chi

phí thu c i u tr bình quân/con th p h n.


2.5. K T LU N, T N T I VÀ

NGH

2.5.1. K t lu n
T k t qu nghiên c u v b nh
t i Tr i ch n nuôi
v tb n

ng hô h p trên àn l n r ng lai nuôi

ng v t hoang dã - Chi nhánh công ty NC&PT

ng th c

a, chúng em xin s b rút ra k t lu n nh sau:

1. T l nhi m b nh

ng hô h p c a l n r ng lai khá cao, chi m t l

17,61% . Nguyên nhân ch y u là do m t
th và tác

nuôi nh t, i u ki n ch n

ng c a th i ti t.

2. T l nhi m b nh

ng hô h p c a l n r ng lai ph thu c vào tu i c a

l n (L n t 3 – 6 tháng tu i t l nhi m nhi u h n các giai o n còn
l i) và di n bi n c a mùa v (Nh ng tháng mùa hè m a n ng th t
th

ng và nh ng tháng chuy n mùa t l nhi m cao h n).

3. Vi c s d ng phác
hi u qu
(Phác

i u tr cao h n phác
2: t l kh i l n 1

l kh i l n 1
phác

i u tr h n h p thu c pneumotic - kanatialin có
s d ng kháng sinh Nova Tynospec

t 94,33%; l n 2

t 88,67% ; l n 2

t 100%; Phác

t 86,66%). Nh v y vi c s d ng

i u tr kháng sinh pneumotic - kanatialin

ng hô h p có hi u qu

1: T

i u tr b nh

i u tr và hi u qu kinh t cao h n.

2.5.2. T n t i
Quá trình nghiên c u v di n bi n b nh
r ng còn ng n, ch a th hi n h t nh h
m u nghiên c u ch a nhi u, nh h

ng hô h p trên àn l n

ng c a th i ti t, khí h u. S l

ng ph n nào

n

ng

chính xác c a y u t

thí nghi m.
2.5.3.

ngh
H i ch ng b nh

bi n ph c t p.

ng hô h p trong ch n nuôi l n nói chung có di n

phòng ch ng b nh

ng hô h p trên l n r ng, chúng em

ngh :
C n làm t t công tác tiêm phòng vác xin các b nh có liên quan

n

ng hô h p nh b nh suy n, b nh tai xanh (PRRS), b nh viêm ph i-màng
ph i...


T o môi tr
chu ng tr i,

ng ch n nuôi thích h p cho àn l n, bao g m v sinh

m b o i u ki n ti u khí h u n i nuôi nh t. Không ch n th l n

vào nh ng lúc th i ti t b t l i nh n ng g t, m a gió, th i ti t chuy n mùa...
S d ng h n h p thu c pneumotic – kanatialin
hô h p trên àn l n c a tr i ch n nuôi

ng v t hoang dã.

i u tr b nh

ng


TÀI LI U THAM KH O
I. Tài li u ti ng Vi t
1. Laval.A (2000), “D ch t h c thú y”. Báo cáo t i h i th o v b nh l n
t i vi n thú y- Hà N i tháng 6/2000. Tài li u d ch c a Tr n Th H nhVi n Thú y
2.

Nguy n Xuân Bình (2005), Phòng tr b nh cho l n nái, l n con, l n th t.
Nxb Nông nghi p Hà N i.

3.

Nguy n Bá Hiên, Hu nh Th M L (2007), “M t s hi u bi t v vi
rút gây h i ch ng r i lo n hô h p và sinh s n c a l n”, Tài li u h i
th o, Tr

4.

ng

i h c Nông nghi p I, tháng 10/2007, Hà N i.

Nguy n H u Nam, Nguy n Th Lan (2007), “H i ch ng r i lo n hô
h p và r i lo n sinh s n”, Tài li u h i th o, Tr

ng

i h c Nông

nghi p I, tháng 10/2007, Hà N i.
5.

Tr nh Phú Ng c, Phân l p và xác
streptococus gây b nh

6.

nh m t s tính ch t vi khu n h c c a

m t s t nh phía B c.

Nguy n Ng c Nhiên (1996), Vai trò c a m t s vi khu n
trong h i ch ng ho th truy n nhi m

ng hô h p

l n và bi n pháp phòng tr .

Lu n án Ti n s khoa h c nông nghi p.
7.

Nguy n Th Ph

c Ninh (2006), Phân l p Mycoplasma hyopneumoniae

và m t s vi khu n liên quan

n

n b nh

ng hô h p trên ph i heo.

T p chí KHKT Thú y. T p XIII. S 3/2006.
8.

Cù H u Phú, Nguy n Ng c Nhiên, Nguy n Thu H ng, Âu Xuân Tu n,
Nguy n Xuân Th y, V Ng c Th y (2002), K t qu xác
nhân gây b nh

ng hô h p

nh nguyên

m t s l n nuôi t i m t s t nh phía

B c. Báo cáo khoa h c Vi n Thú y Nha Trang.
9.

Nguy n V nh Ph

c (1978b):“B nh t

huy t trùng l n”,Giáo

trình b nh truy n nhi m gia súc. NXB Nông thôn, tr 303 - 309.
10.

Nguy n V nh Ph

c (1978a) Giáo trình b nh truy n nhi m gia

súc, NXB Nông thôn, Hà N i. tr 223 - 231.


11.

Nguy n V n Thanh (2007), “H i ch ng r i lo n sinh s n và hô
h p”, Tài li u h i th o, Tr

ng

i h c Nông nghi p I, tháng

10/2007, Hà N i.
12. Nguy n Nh

Thanh, Nguy n Bá Hiên và Tr n Th Lan H

ng

(2001), Vi sinh v t thú y, Nxb nông nghi p Hà N i.
13. Nguy n V n Thi n (1979), Th ng kê sinh v t h c và ph

ng pháp thí

nghi m trong ch n nuôi, Nxb nông nghi p Hà N i.
II. Tài li u n

c ngoài

14. Buttenschon (1991), The primary structure of

Staphylococcal

enterotoxin B3. The cyanogen bronmide peptides of reduced and
aminoethlated enteroxin B, and the complete amino acid sepuence.
15. Carter G.R., (1952), Type spcific capsular antigens of Pasteurella
multocida, Canadian Journal of Medican, 30, Page 48 – 53
16. Carter

G.R.

(1955),

Studies

on

Pasteurella

multocida

IA.

Haemagglutination test for indentification of serogical tupes. American
Journal of veterinary research, 16, page 481- 484.
17. Clifon – Hadley, F.A; Alexander; T.J.L; Enright, M.R (1986), A
diagnosis of Streptococus suis infection. Inpro Am Assoc swine pract,
page 473 – 491.
18. Taylor. D.J. (2005), Actinobacibacillus peleuroneumoniae, Bacterrial
Diseases, page 343 – 354.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×