Tải bản đầy đủ

trang bìa

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH

ĐỀ TÀI:

Họ và tên sinh viên

: ……………………

Lớp

: ……………………

Đoàn số

: ……………………

Chuyên ngành(ngành): …………………...
Khoá

: 2009 – 2013


Địa điểm thực tập

: Phòng Văn hoá - Thông tin ……………..

Thời gian thực tập

: 19/02/2013 – 15/4/2013

Trưởng đoàn

: ……………………

Giảng viên hướng dẫn: …………………...
…………., ngày 15, tháng 04 năm 2013Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×