Tải bản đầy đủ

MỤC lục

MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu.................................................................................................................. 01
PHẦN 1. BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THỰC TẬP........................................................03
I. Kế hoạch thực tập.......................................................................................03
II. Những công việc cụ thể..............................................................................04
III. Kết quả thực tập.........................................................................................04
PHẦN 2. BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP.......................................................05
I. Tổng quan về cơ quan thực tập...................................................................05
1. Khái quát về Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Chư Pưh..................05
1.1. Vị trí và chức năng........................................................................05
1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn................................................................05
2. Cơ cấu tổ chức......................................................................................06
3. Nhân sự.................................................................................................07
4. Các mối quan hệ....................................................................................08
4.1. Đối với UBND huyện Chư Pưh....................................................08
4.2. Đối với Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai...............08
4.3. Đối với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.....................08
4.4. Đối với các phòng, ban chuyên môn khác của UBND..................08
4.5. Đối với Trung tâm Văn hoá, Thể dục Thể thao huyện..................08
4.6. Đối với UBND 8 xã......................................................................09

4.7. Đối với UBMTTQ, các đoàn thể và các tổ chức xã hội huyện......09
5. Một số quy trình, thủ tục của Phòng Văn hoá và Thông tin..................09
II. Báo cáo chuyên đề “Nâng cao hiệu quả thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hoáTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×