Tải bản đầy đủ

Tình hình bệnh giun đũa ở lợn con tại trại lợn xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên và biện pháp điều trị (Khóa luận tốt nghiệp)

I H C THÁI NGUYÊN
TR

NG

I H C NÔNG LÂM

-----------

-----------

VI V N D

Tên

NG

tài:
TÌNH HÌNH B NH GIUN
XÃ C


A

L N CON T I TR I L N

L NG, HUY N PHÚ L

NG, T NH THÁI NGUYÊN

VÀ BI N PHÁP I U TR

KHÓA LU N T T NGHI P

H

ào t o

IH C

: Chính quy

Chuyên ngành : Thú y
Khoa

: Ch n nuôi - Thú y

Khóa h c

: 2010 - 2014

Thái Nguyên – 2014


I H C THÁI NGUYÊN
TR

NG

I H C NÔNG LÂM

----------------------

VI V N D

Tên

NG

tài:
TÌNH HÌNH B NH GIUN
XÃ C

A

L N CON T I TR I L N

L NG, HUY N PHÚ L

NG, T NH THÁI NGUYÊN

VÀ BI N PHÁP I U TR

KHÓA LU N T T NGHI P

H

ào t o

IH C

: Chính quy

Chuyên ngành

: Thú y

Khoa

: Ch n nuôi - Thú y

Khóa h c

: 2010 - 2014

Gi ng viên h

ng d n

: GS. TS. Nguy n Quang Tuyên

Thái Nguyên – 2014


i
L IC M

N

Trong su t th i gian h c t p và rèn luy n t i tr
Thái Nguyên,

ng

i h c Nông Lâm

c s d y b o t n tình c a các th y cô giáo em ã n m

c

nh ng ki n th c c b n nghành h c c a mình. K t h p v i 5 tháng th c t p
t t nghi p

tr i l n xã C L ng, huy n Phú L

ng, t nh Thái Nguyên ã giúp

em ngày càng hi u rõ ki n th c chuyên môn c ng nh nh ng
c a m t ng
v ng b

i làm cán b khoa h c k thu t. T

c tính c n có

ó ã giúp em có lòng tin

c trong cu c s ng c ng nh trong công tác sau này. V i lòng bi t

n vô h n, em xin t lòng bi t n chân thành c a mình t i :
Ban giám hi u Tr

ng

i h c Nông Lâm, Thái Nguyên .

Ban ch nhi m khoa và t p th các th y cô giáo trong khoa Ch n nuôi
Thú y ã t n t y d y d và dìu d t em trong su t quá trình h c t p c ng nh
trong th i gian th c t p .
c bi t, em xin bày t lòng bi t n sâu s c t i th y giáo h
Giáo s ti n s Nguy n Quang Tuyên, ã tr c ti p h

ng d n:

ng d n giúp

em

trong su t quá trình th c t p và hoàn thành b n khóa lu n này.
Qua ây em xin g i l i c m n sâu s c t i gia ình bác Tr n V n Liêm
ch trang tr i, ã t o i u ki n thu n l i và tr c ti p giúp

em trong quá

trình th c t p t t nghi p t i c s .
Nhân d p này, em c ng xin chân thành c m n gia ình, b n bè ã t o m i
i u ki n v t ch t c ng nh tinh th n,

ng viên, giúp

em trong su t quá

trình th c t p.
Em xin chân thành c m n!
Thái Nguyên, tháng 12 n m 2014
Sinh viên

Vi V n D

ng


ii
L I NÓI
V i ph
nhà tr

U

ng châm “ H c i ôi v i hành, lý thuy t g n li n v i th c ti n,

ng g n li n v i xã h i” thì th c t p t t nghi p là giai o n không th

thi u trong khóa h c

i v i m t sinh viên. Th c t p t t nghi p là quá trình h

th ng hóa toàn b ki n th c ã h c trong nhà tr
này vào th c ti n. ây là th i gian sinh viên
v i th c t s n xu t, t

ng và v n d ng các ki n th c
c ti p xúc tr c ti p và làm quen

ó hoàn thi n và nâng cao trình

c s nh t trí c a Ban giám hi u tr

ng

c a b n thân.
i h c Nông Lâm Thái

Nguyên, Ban ch nhi m khoa Ch n nuôi Thú y, th y giáo h
Nguy n Quang Tuyên, em ã th c hi n

ng d n GS.TS.

tài: “Tình hình b nh giun

l n con t i tr i l n xã C L ng, huy n Phú L

a

ng, t nh Thái Nguyên và bi n

pháp i u tr ”.
Do b

c

u

c làm quen v i công tác nghiên c u khoa h c, trình

b n thân và th i gian th c t p còn h n ch nên b n khóa lu n c a em không
tránh kh i nh ng thi u sót. Em r t mong nh n
ki n b sung c a th y cô giáo, cùng các b n bè
c a em

c hoàn thi n h n.

Em xin chân thành c m n!

c s ch b o, óng góp ý
ng nghi p

b n khóa lu n


iii
DANH M C B NG BI U
Trang
B ng 1.1: Di n tích các lo i

t c a xã C L ng tính

n cu i n m 2012 ...... 2

B ng 1.2: L ch tiêm phòng v c xin c a tr i .................................................. 15
B ng 1.3. K t qu công tác ph c v s n xu t................................................ 17
B ng 2.1. T l và c

ng

nhi m giun

a t i tr i l n. ............................. 43

B ng 2.2: T l và c

ng

nhi m giun

a theo l a tu i l n. .................... 44

B ng 2.3. T l và c

ng

nhi m giun

a theo tháng .............................. 46

B ng 2.4. T l và c

ng

nhi m giun

a theo tính bi t. ......................... 47

B ng 2.5. T l và c

ng

nhi m giun

a theo tình tr ng v sinh ............ 48

B ng 2.6. Các bi u hi n lâm sàng khi l n b nhi m giun

a........................ 50

B ng 2.7. Hi u l c t y c a thu c Hanmectin – 25 và Levamisol 7,5% ......... 51


iv
DANH M C CÁC T

VI T T T

Cs

: C ng s .

n

: Dung l

TT

: th tr ng.

Nxb

: Nhà xu t b n.

LMLM

: L m m long móng.

ng m u ( s l n nhi m ).


v
M CL C
Trang
L I C M N ................................................................................................. i
L I NÓI

U ............................................................................................... ii

DANH M C B NG BI U ........................................................................... iii
DANH M C CÁC T

VI T T T ............................................................... iv

M C L C ..................................................................................................... v
Ph n 1: CÔNG TÁC PH C V S N XU T ............................................. 1
1.1. i u tra c b n ........................................................................................ 1
1.1.1. i u ki n t nhiên ................................................................................ 1
1.1.2. Tình hình kinh t xã h i ........................................................................ 4
1.1.3. Tình hình s n xu t các ngành nông nghi p ........................................... 6
1.1.4. ánh giá chung..................................................................................... 9
1.2. N i dung,bi n pháp và k t qu ph c v s n xu t ................................... 10
1.2.1. N i dung............................................................................................. 10
1.2.2. Ph

ng pháp th c hi n ....................................................................... 11

1.2.3. K t qu công tác ph c v s n xu t ...................................................... 11
1.3. K t lu n và

ngh ................................................................................ 18

1.3.1. K t lu n .............................................................................................. 18
1.3.2.

ngh ............................................................................................... 18
NGHIÊN C U KHOA H C ............................... 19

Ph n 2: CHUYÊN
2.1.

tv n

............................................................................................. 19

2.1.1. Tính c p thi t c a
2.1.2. M c ích c a

tài ...................................................................... 19

tài............................................................................. 20

2.2. T ng quan tài li u .................................................................................. 20
2.2.1. C s khoa h c ................................................................................... 20
2.2.2. Tình hình nghiên c u trong và ngoài n

c ......................................... 37


vi
2.3.

it

2.3.1.

ng, n i dung và ph

it

ng pháp nghiên c u .................................. 40

ng nghiên c u ......................................................................... 40

2.3.2. Th i gian và

a i m nghiên c u....................................................... 40

2.3.3. N i dung nghiên c u và các ch tiêu theo dõi ..................................... 40
2.3.4. Ph

ng pháp nghiên c u .................................................................... 41

2.4. K t qu và th o lu n. ............................................................................. 43
2.4.1. T l và c

ng

nhi m giun

a t i tr i l n. .................................... 43

2.4.2. T l và c

ng

nhi m giun

a theo l a tu i l n. .......................... 44

2.4.3. T l và c

ng

nhi m giun

a theo tháng .................................... 46

2.4.4. T l và c

ng

nhi m giun

a theo tính bi t. ............................... 47

2.4.5. T l và c

ng

nhi m giun

a theo tình tr ng v sinh. ................. 48

2.4.6. Các bi u hi n lâm sàng

l n b nhi m giun

a................................. 49

2.4.7. Hi u l c t y c a thu c Hanmectin – 25 và Levamisol 7,5% ............... 51
2.5. K t lu n, t n t i và

ngh .................................................................... 52

2.5.1. K t lu n .............................................................................................. 52
2.5.2. T n t i ................................................................................................ 52
2.5.3.

ngh ............................................................................................... 53

TÀI LI U THAM KH O.......................................................................... 54
I. Tài li u trong N

c ................................................................................... 54

II. Tài li u ti ng n

c Ngoài ....................................................................... 55


1

Ph n 1
CÔNG TÁC PH C V S N XU T
1.1.

i u tra c b n

1.1.1.

i u ki n t nhiên

1.1.1.1. V trí

a lí

C L ng là m t xã n m

phía nam c a trung tâm huy n Phú L

ng,

cách thành ph Thái Nguyên kho ng 11 km.
- Phía ông giáp xã S n C m huy n Phú L
- Phía tây giáp xã Cù Vân huy n

ng

iT

- Phía nam giáp xã An Khánh huy n

iT

- Phía b c giáp th tr n Giang Tiên huy n Phú L
V i v trí

a lí nh v y, xã C L ng t

chuy n, giao l u buôn bán hàng hóa
ng qu c l 3 ch y qua trên
L

i thu n l i trong vi c v n

phát tri n kinh t xã h i . Xã có

a bàn n i li n xã v i trung tâm huy n Phú

ng và thành ph Thái Nguyên,

T và thành ph Thái Nguyên.

ng

ng

ng 37 i qua n i li n xã v i huy n

ó là i u ki n thu n l i

i

xã C L ng phát

tri n ti m n ng ch n nuôi nói riêng c ng nh các nghành ngh khác nói chung,
ph c v hi u qu cho m c tiêu phát tri n kinh t xã h i c a xã.
1.1.1.2.

i u ki n

Huy n Phú L

a hình,

t ai.

ng nói chung, xã C L ng nói riêng n m trong khu v c

trung du mi n núi phía ông b c c a t qu c. Vì v y xã C L ng c ng mang
nh ng i u ki n
t

ng

a hình

c tr ng c a khu v c mi n núi, xã có

i ph c t p g m núi á, núi
Xã C L ng có di n tích

t và cánh

ng xen l n núi

t t nhiên là 1696,93 ha, trong

t nông nghi p là 852,15 ha chi m 50,21% di n tích
t r ng là 324,16 ha chi m 19,1% di n tích

a hình

i.
ó di n tích

t t nhiên, di n tích

t t nhiên , di n tích

t
2

460,04 ha chi m 27,11% , di n tích nuôi tr ng th y s n là 60,55 ha chi m
3,56% di n tích

t t nhiên, di n tích sông su i m t n

2,45% di n tích

t t nhiên.

Di n tích

t t nhiên c a xã C L ng t

c là 41,59 ha chi m

ng

i l n nên r t thu n l i

cho vi c phát tri n kinh t nông nghi p, do có nhi u

i th p nên r t thu n l i

cho vi c ch n nuôi chuy n

i ph

ng th c ch n nuôi t ch n nuôi nh l h

gia ình sang ch n nuôi trang tr i t p trung v i quy mô l n.
h p ch n nuôi v i tr ng tr t và nuôi tr ng th y s n
hình VAC . Song v i i u ki n

ng th i k t

phát tri n nhi u mô

a hình bao g m nhi u núi á và núi

t nh

v y c ng gây ra nhi u khó kh n cho s n xu t nông nghi p và sinh ho t c a
ng

i dân.
M t khác di n tích

t ng dân s , chuy n
ng

t nông nghi p c a xã ang b thu h p do s gia

i kinh t . Thêm vào ó là do t p quán canh tác c a

i dân còn l c h u cùng v i vi c s d ng quá nhi u thu c tr sâu, phân

bón hóa h c vao tr ng tr t làm cho
t ng gây nh h

t ngày càng nghèo dinh d

ng,

ng x u t i ngành ch n nuôi c ng nh tr ng tr t

B ng 1.1: Di n tích các lo i

t c a xã C L ng tính

Lo i

Di n tích (ha)

T ng di n tích

t
t t nhiên

n cu i n m 2012
%

1696,93

t nông nghi p

852,15

50,21

t r ng

324,16

19,10

60,55

3,56

460,04

27,11

41,59

2,45

Nuôi tr ng th y s n
t
Sông su i

chua


3

1.1.1.3. i u ki n khí h u th y v n
Thái Nguyên là m t t nh trung du mi n núi n m
qu c, cho nên mang

m nh ng nét

núi c a khu v c , có khí h u nhi t

phía ông b c c a t

c tr ng c a ti u khí h u trung du mi n
i gió mùa. Xã C L ng n m

c a trung tâm thành ph , cho nên nó c ng mang

phía b c

c tr ng khí h u c a t nh

Thái Nguyên
V i i u ki n khí h u nh v y cho nên xã C L ng có i u ki n thu n
l i

phát tri n các ngành nông lâm nghi p nh : Tr ng tr t, ch n nuôi, tr ng

cây công nghi p, tr ng r ng… Tuy nhiên bên c nh nh ng thu n l i, nó c ng
gây ra m t s khó kh n nh t
ng t, gây nh h

ng x u

nh, ó là th i ti t hàng n m có s thay

tri n

i 10

c và nh h

h u nóng m, nhi t

kèm theo s

39-40

, mùa ông nhi tng mu i làm cho cây tr ng không phát

ng nghiêm tr ng
,

t

n s n xu t nông nghi p nói chung và cho ngành

ch n nuôi nói riêng. Vào mùa hè nhi t
ngày xu ng d

i

n àn gia súc gia c m. Mùa hè khí

m cao là i u ki n thu n l i cho nhi u loài vi sinh

v t t n t i và phát tri n gây b nh cho v t nuôi, gây h u qu không t t cho
ngành ch n nuôi c ng nh gây thi t h i l n v kinh t cho ng

i dân.

1.1.1.4. Giao thông, th y l i
Giao thông
Thu n l i : Xã C L ng có

ng qu c l 3 ch y qua, n i li n xã

v i trung tâm huy n và thành ph Thái Nguyên.

ng 37 n i xã v i huy n

i T và thành ph Thái Nguyên, v i i u ki n thu n l i nh v y cho nên
vi c v n chuy n, buôn bán giao th

ng hang hóa gi a xã v i các vùng khác

trong khu v c di n ra h t s c thu n l i
Khó kh n: Trong xã h u h t ch a có
xóm, m t s con
nhi u

ng không

ng giao thông liên thôn liên

c tu s a, c ng v i

a hình ph c t p g m

i núi làm cho vi c i l i c a nhân dân trong xã còn g p nhi u khó


4

kh n. M t khác các con

ng ra nh ng khu s n xu t nông nghi p th

nh và h p cho nên vi c v n chuy n các s n ph m nông nghi p khi

ng

n v thu

ho ch g p r t nhi u khó kh n
Th y l i
Thu n l i :
- Xã ã xây d ng

c m t s kênh m

ng n i

ng

ph c v cho

s n xu t nông nghi p
- Do xã có di n tích sông, su i l n nên luôn cung c p

y

n

c cho

t là t

ng

il n

s n xu t nông nghi p
- Có di n tích r ng l n cho nên m ch n

c ng m trong

Khó kh n:
- Ngu n n

c s ch ph c v nhu c u sinh ho t c a ng

nhi u khó kh n do ngu n n
- Ngu n n

i dân còn g p

c b nhi m á vôi.

c s ch ph c v ngành ch n nuôi c ng không áp ng k p th i.

- M t s n i, ngu n n

c b ô nhi m do tình tr ng ch t th i không

c x lí
1.1.2. Tình hình kinh t xã h i
1.1.2.1.Tình hình kinh t
Trong nh ng n m g n ây, xã C L ng ã chú tr ng phát tri n s n xu t
nông nghi p, coi nông nghi p là m t tr n hàng
l

ng th c

quân l
l

c u tiên phát tri n ngoài ch

ng th c tính

ng quy ra thóc

n cu i n m 2012

u. Trong ó xã coi cây

o là cây lúa và hoa màu. Bình
t 400kg/ng

i/n m, t ng s n

t 3332,6 t n.

Cùng v i ngành tr ng tr t thì ngành ch n nuôi c ng góp ph n áng k
vào vi c phát tri n kinh t c a xã. Ngành ch n nuôi c a xã ang có nh ng
chuy n bi n tích c c, t ch n nuôi cá th , nh l theo h gia ình sang ch n
nuôi t p trung v i quy mô l n, t

ó ã có nhi u gia ình giàu lên nh phát


5

tri n ch n nuôi theo mô hình trang tr i. Trong ngành ch n nuôi thì ch n nuôi
l n có t ng giá tr s n xu t cao nh t, ti p theo là ch n nuôi gia c m và ngành
ch n nuôi trâu bò có giá tr s n xu t th p nh t .
Do xã có di n tích
h

ng cho ng

t

i núi nhi u nên chính quy n xã c ng

i dân phát tri n tr ng cây công nghi p nh cây chè, vì cây

chè c ng là cây th m nh c a t nh Thái Nguyên.
khích ng

nh

ng th i c ng khuy n

i dân tích c c phát tri n các ngh ph truy n th ng nh : S n xu t

g ch ngói vào th i gian nông nhàn
khác, xã C L ng có

t ng thêm thu nh p cho ng

i dân. M t

ng qu c l 3 và 37 ch y qua nên các ngành d ch v

buôn bán r t phát tri n, óng góp m t ph n không nh vào ngân sách c a xã
1.1.2.2. Tình hình v n hóa xã h i và y t
Xã C L ng g m 18 thôn, có 2.286 h v i t ng s dân là 8.769 ng
trong ó dân t c kinh chi m a s . S ng
kho ng 65,5% dân s . trình

i trong

dân trí c a ng

tu i lao

i dân trong xã

i cao, cho nên t p quán canh tác ch y u c a ng

i dân là

i,

ng chi m
m ct

ng

nh canh,

nh

c ,phát tri n s n xu t nông nghi p, ch n nuôi, tr ng r ng k t h p v i nuôi
tr ng th y s n.
T l c quan
v n hóa

t tiêu chu n v n hóa c a xã là 100%, t l thôn xóm

t 65%, gia ình v n hóa

nhi u n m qua

c gi v ng.

t 80%. Tình hình an ninh, chính tr trong
ng b và nhân dân trong xã ang ph n

u

t m c tiêu là gi m t l h nghèo xu ng còn 3%, gi m t l sinh con th
3 xu ng 3% và xóa b t n n xã h i.
C s h t ng: Xã C L ng có m ng l
b ng xe c gi i, xã có

i giao thông

n trung tâm xã

ng qu c l 3 và 37 ch y qua nên r t thu n l i cho

vi c v n chuy n, giao l u buôn bán hàng hóa phát tri n kinh t xã h i. Toàn b
ng

i dân trong xã

u có i n th p sáng và s n xu t, kinh doanh. Xã có 1 tr m y


6

t

ph c v khám cà ch m sóc s c kh e cho ng

i dân, có 2 tr ng ti u h c và

1 tr ng trung h c c s xã ã hoàn thành ph c p giáo d c ti u h c.
Tuy nhiên,
th

ng c a ng

ng liên thôn liên xóm ch a thu n l i cho vi c giao

i dân do xã có

a hình t

ng

i ph c t p và kinh phí

ut

cho giao thông còn th p
1.1.2.3. C c u t ch c và ch c n ng ho t

ng c a thú y xã C L ng

* C c u t ch c :
H th ng thú y c a xã bao g m m t tr
tr c ti p. M i thôn có m t thú y viên, th
các thôn xóm trên

ng ban thú y ch u trách nhi n

ng xuyên ph i h p ho t

ng t i

a bàn xã.

* Nhi m v :
Ban thú y xã là m t

n v n m trong h th ng qu n lí c a tr m thú y

huy n, th c hi n các ch c n ng nhi m v chính là :
- T ch c tiêm phòng cho àn gia súc, gia c m nh kì hàng n m t i c s
- K p th i ng n ch n d ch b nh x y ra trên

a bàn xã

i v i àn gia

súc, gia c m
- T ch c tuyên truy n, ph bi n ki n th c khoa h c k thu t, chuy n
giao nh ng ti n b công ngh trong k nh v c ch n nuôi thú y cho ng

i dân

tham gia và th c hi n
1.1.3. Tình hình s n xu t các ngành nông nghi p
1.1.3.1. Tình hình s n xu t ngành tr ng tr t :
Tr ng tr t là ngành s n xu t em l i ngu n thu nh p chính c a ng
dân trong xã. Trong ngành tr ng tr t thì cây l

i

ng th c chi m t tr ng s n

xu t l n nh t, ti p én là cây chè và cây n qu
Xã C L ng có nh ng cánh
tr ng lúa và tr ng rau màu, tr

ng l n, cho nên r t thu n l i cho vi c

c ây ng

i dân trong xã ch y u canh tác

gi ng lúa thu n cho n ng xu t th p, nh ng hi n nay do ng

i dân ã bi t t p


7

thu nh ng thành t u c a khoa h c k thu t vào s n xu t,n ng su t cây tr ng
ã t ng lên cao v i nh ng gi ng lúa m i nh khang dân, b i t p.
V i vi c chuy n
ng

i c c u cây tr ng

i dân trong xã ã thu

th c có h t c n m
n ng xu t lúa

c nh ng k t qu to l n: s n l

t 3539,1 t n,

ng cây l

ng,
ng

t 99,6%k ho ch c a huy n giao cho xã,

t 47,45 t /ha v i s n l

t 25,5 t n, s n l

k p v i nhu c u c a th tr

ng lúa là 1447,5 t n, s n l

ng l c

ng ngô là 29,64 t n.

Bên c nh vi c phát tri n cây lúa và cây hoa màu, thì chính quy n xã
c ng khuy n khích ng
t ng thu nh p cho ng

i dân khai hoang
i dân, ph n

10 ha. Vào v

ông xuân ng

b p c i,

ng…

ut

n n m 2012 di n tích chè c a xã là

i dân còn tr ng các cây rau màu nh xu hào,

ph c v nhu c u tiêu dùng c a xã và xu t i các vùng

lân c n nh trung tâm huy n Phú L
Cây n qu và cây c nh c ng
phát tri n, t

u

m r ng di n tích tr ng chè

ng và thành ph Thái Nguyên…
c chính xã chú tr ng và t o i u ki n

ó ã có nhi u mô hình em l i hi u qu kinh t cao, di n tích

t ven sông su i,

i ã

cc it o

tr ng các lo i cây n qu .

1.1.3.2. Tình hình s n xu t ngành ch n nuôi:
Trong nh ng n m g n ây, ngành ch n nuôi c a xã C L ng phát tri n
khá a d ng v ph

ng th c ch n nuôi (cá th , trang tr i …), phong phú v

cácgi ng v t nuôi (l n, trâu, bò, gà, v t…). Xu t hi n nhi u i n hình ch n
nuôi công nghi p quy mô l n v i hàng tr m con l n th t, nái cao s n, hàng
nghìn con gà, ã góp ph n

a ngành ch n nuôi chi m m t t tr ng l n trong

ngành s n xu t nông nghi p .
+ Ch n nuôi l n : t x a
ng

n nay ngành ch n nuôi l n v n

i dân quan tâm, vì nó cung c p m t l

ng phân h u l n cho ngành tr ng

tr t, c ng nh t n d ng ngu n th c n d th a. M t s ng
m nh d n chuy n

i ph

c nhi u

i dân trong xã ã

ng th c ch n nuôi, t ch n nuôi nh l h gia ình


8

sang ch n nuôi công nghi p v i quy mô trang tr i mà t

ó ã có nhi u nhà

giàu lên nh ch n nuôi l n.
Do nh ng ti n b khoa h c k thu t v th c n, con, gi ng, thú y, quy
trình ch m sóc ã

c nâng lên và

c ng

i dân áp d ng r ng rãi mà àn

l n c a xã ngày càng phát tri n nhanh v s l

ng c ng nh ch t l

ng. Tính

n cu i n m 2012 t ng àn l n c a xã là 15.600 con, trong ó l n th t chi m
2/3 còn l i là l n nái. Ngành ch n nuôi l n ã cung c p cho th tr

ng tiêu

dung h n 1000 t n th t h i.
+ Ch n nuôi gia c m: Song song v i ngành ch n nuôi l n, ngành ch n
nuôi gia c m c a xã C L ng c ng phát tri n khá m nh, nhi u gia ình ã
chuy n h

ng sang ch n nuôi gà công nghi p, ã

nh : CP707, L
chuy n

ng Ph

a nhi u gi ng gà cao s n

ng, Tam Hoàng… vào ch n nuôi. Nh

i ó mà ngành ch n nuôi gia c m c a xã ã

qu kinh t to l n, s l

t

nh ng

c nh ng hi u

ng àn gia c m c a xã t ng lên áng k , tính

n

cu i n m 2013 t ng àn gia c m c a xã là 86.800 con. Do ch n nuôi v i quy
mô l n mà công tác v sinh thú y và công tác tiêm phòng ã


c ng

i dân ng h , t

ó ã h n ch

c chú tr ng

c m t s d ch b nh nh : t

huy t trùng, Newcastle, Gumboro…
+ Ch n nuôi trâu, bò: Ngành ch n nuôi trâu, bò c a xã C L ng ch y u
là l y s c kéo

ph c v s n xu t nông nghi p. Cho nên khi nh ng ti n b

khoa h c k thu t nh máy móc
làm cho s l

ng àn trâu, bò c a xã gi m i t

n m 2012 t ng s
l

c áp d ng vào s n xu t nông nghi p ã
ng

i l n. Tính

n cu i

àn trâu c a xã là 434 con và àn bò là 64 con . Do s

ng àn trâu bò c a xã th p mà công tác c i t o

gi ng, t m vóc và ph m ch t th t g n nh không

nâng cao ph m ch t

c quan tâm

n.

1.1.3.3. Công tác thú y
Xã C L ng có t ng àn gia súc, gia c m t
thú y

ng

c xã quan tâm nhi u v c t ch c c ng nh ho t

i ng cán b thú y ông

i l n nên công tác
ng.

xã có m t

o và nhi t tình v i công vi c, nh ng do ch a


9

c ào t o c b n nên c ng g p ph i m t s khó kh n nh t
tác ch a b nh. Bên c nh ó, do xã có
i u tr b nh ch a

a bàn r ng nên công tác ch n oán

c k p th i.

Công tác ki m d ch c a xã c ng

c quan tâm nh ng v n còn g p

nhi u khó kh n, do công tác gi t m gia súc, gia c m không
v sinh thú y s n ph m không
ý th c a ng
ph i th
d ch
ng

nh trong công

tiêu chu n v n

m b o an toàn

c bày bán trên th tr

ng

i dân v v sinh thú y ch a cao. Vì v y òi h i cán b thú y

ng xuyên và kiên quy t h n n a trong công tác tiêm phòng và ki m
h n ch d ch b nh x y ra trên

i ch n nuôi và vì l i ích c a ng

a bàn xã nh h

ng l n v kinh t cho

i tiêu dùng.

1.1.4. ánh giá chung
1.1.4.1. Thu n l i
-

i u ki n t nhiên và kinh t xã h i c a xã C L ng thu n l i cho

vi c phát tri n mô hình kinh t nông lâm k t h p v i ch n nuôi, phát tri n
nhi u mô hình VAC
- Di n tích

t t nhiên l n, bao g m nhi u

i núi cho nên thu n l i

cho vi c tr ng cây công nghi p ( cây chè ) xen l n v i các lo i cây n qu .
- Di n tích m t n
lo i cây l

c l n thu n l i cho vi c nuôi tr ng th y s n và các

ng th c th c ph m cho con ng

- Xã có

i, th c n cho ngành ch n nuôi

ng qu c l 3 và 37 ch y qua nên r t thu n l i cho vi c v n

chuy n gia súc, gia c m và giao l u buôn bán hàng hoá v i các vùng mi n lân
c n. M t khác các ngành d ch v c a xã t
- Xã có
n ng

ng

i ng cán b thú y c s

i phát tri n.
ông

o,

u là nh ng ng

i

ng, tích c c, s n sàng chuy n giao nh ng ti n b c a khoa h c k

thu t cho ng

i dân áp d ng vào th c ti n s n xu t.

- Trình

dân trí c a ng

i dân còn th p, nên còn g p nhi u khó

kh n trong vi c tuyên truy n ph bi n các ki n th c v ch n nuôi thú y.


10

ng

xã th

ng t ch c các l p t p hu n v ch n nuôi, tr ng tr t

i dân h c h i và áp d ng vào th c ti n s n xu t.

1.1.4.2. Khó kh n
- Di n tích
d

t nông nghi p l n, nh ng m t ph n

ng. th i ti t không n

nh, luôn thay

th p, khô h n kéo dài nên nh h
c ng nh

ng

i, mùa ông nhi t

n ngu n n

xu ng m c

c dùng trong sinh ho t

ph c v ngành ch n nuôi.
- Công tác gi ng gia súc, gia c m ch a

ph

t nghèo dinh

c quan tâm úng m c,

ng th c ch n nuôi theo ki u truy n th ng v n t n t i nhi u cho nên hi u

qu kinh t c a ngành ch n nuôi v n ch a cao.
- Ý th c c a ng

i dân v v sinh thú y, phòng ng a d ch b nh còn

th p, cho nên ã t o i u ki n

vi khu n gây b nh phát tri n và gây b nh

cho v t nuôi làm phát sinh các d ch b nh gây thi t h i v kinh t cho ng

i

ch n nuôi.
- Do ngu n n
ho t c a ng

i dân và n

c b nhi m á vôi nên nh h

ng

n

i s ng sinh

c s ch cung c p cho ch n nuôi còn thi u.

- Ngu n ngân sách c a xã
th p cho nên không phát huy

u t cho s n xu t nông nghi p còn

c h t nh ng th m nh c a ngành nông

nghi p. Trang thi t b ch n nuôi còn thi u th n, chu ng tr i không
v sinh thú y, xây d ng chu ng tr i ch a

mb o

m yêu c u k thu t. Xã không có

bi n pháp x lí ch t th i nên gây ô nhi m môi tr

ng

1.2. N i dung,bi n pháp và k t qu ph c v s n xu t
1.2.1. N i dung
hoàn thành t t công tác chuyên môn trong th i gian th c t p, tôi ã
c n c vào k t qu

i u tra c b n. Trên c s phân tích nh ng khó kh n và

thu n l i c a tr i n i tôi th c t p, áp d ng nh ng ki n th c ã h c trong nhà


11

tr

ng, sách báo vào th c ti n s n xu t, k t h p v i vi c h c h i kinh nghi m

c a cán b

i tr

c, tôi ã

ra m t s n i dung sau:

- Tham gia công tác thú y
- Công tác ch m sóc, nuôi d

ng àn l n t i tr i

- Công tác gi ng
- Công tác ch n oán và i u tr b nh
- Ti n hành chuyên

nghiêm c u khoa h c trên àn l n c a tr i

- Các công tác khác
1.2.2. Ph

ng pháp th c hi n
hoàn thành t t n i dung trên, trong th i gian th c t p ã

ra các

bi n pháp th c hi n sau:
ra k ho ch th c hi n các n i dung cho phù h p v i tình hình n i

-

th c t p, s p x p th i gian bi u cho h p lý.
- H c h i cán b thú y t i c s ,tr c ti p bám sát c s s n xu t, phát huy
nh ng thu n l i s n có, kh c ph c nh ng khó kh n v trang thi t b k thu t.
- Tham kh o tài li u chuyên môn
- Th

ng xuyên liên h v i giáo viên h

ng d n

- Ch p hành m i n i quy, quy ch c a nhà tr
tr i

xin ý ki n.
ng, c a khoa và c a

ra.
- V n d ng nh ng ki n th c ã h c vào th c ti n s n xu t

1.2.3. K t qu công tác ph c v s n xu t
1.2.3.1. Công tác ch n nuôi
* Phát hi n l n

ng d c

- V i nái: C n c vào th i cai s a ti n hành ép l n lên gi ng t sau cai
s a (3-5 ngày)

quan sát và ki m tra bi u hi n

ng d c bên ngoài.

- V i nái h u b : C n c vào tu i và bi u hi n

ng d c bên ngoài.


12

- Các bi u hi n bên ngoài khi l n nái
ti t lúc

u trong và ít sau ó chuy n sang

ng d c là: Âm h s ng

, d ch

c dính. Khi l n nái có bi u hi n

nh trên thì chuy n t ô ép gi ng sang ô ch ph i

ng th i ti n hành ph i

gi ng cho l n.
+ N u sau 3-4 ngày sau cai s a mà l n
ch u

ng d c, ki m tra th y l n

c thì ph i luôn.
+ N u sau 4- 5 ngày sau cai s a mà l n

ch u

c ph i ph i sau ó 6

ng d c, ki m tra th y l n

n 12h.

- Nh ng can thi p k thu t khi l n không
nh ng không ch u
+

ng d c ho c

c.

i v i l n không

ng d c: S d ng Han- sprost (PGF2

tiêm 2,5ml/con. Sau 1 tu n n u l n v n ti p t c không

+

c

li u

ng d c s tiêm ti p

m i 2. Cho nh n n 1 b a/ ngày, th p bong i n ban êm
ô chu ng l n

ng d c

ng th i nh t c nh

t o stress.

i v i l n

ng d c nh ng không ch u

PG600, 5ml/con. Ho c ti n hành ph i ép

c x lý b ng thu c

m b o chu k

ng d c l n sau.

* Th tinh nhân t o
Trong th i gian th c t p tôi

c bác ch tr i h

tinh và tr c ti p khai thác tinh, ki m tra ch t l
ng th i d n tinh cho m t s l n nái
- K thu t d n tinh: Tr
k p, bong

ng tinh, pha ch tinh d ch

ng d c.

c khi d n tinh các d ng c ( ng ph i, panh

c h p ti t trùng trong 30 phút), s d ng n

quan sinh d c c a nái

ng d c l n l

bôi vaz lin t i 2/3 ng ph i và
h

ng d n k thu t d n

ng ch ch 45

t t ngoài vào trong, sau ó ti n hành

a vào

ng th i xoay ng

c c t r a s ch c

ng sinh d c l n nái
c chi u kim

giác ch t tay thì thôi và ti n hành d n tinh.

ng h

ng d c theo
n khi có c m


13

+ Li u l

ng tinh khi ph i:100ml/1 li u.

+ S l n ph i 2 l n/ngày, ph i khi l n h t ch u

c thì thôi.

+ Th i gian ph i: Bu i sang 9h30, bu i chi u 16h30.
1.2.3.2. Công tác ch m sóc nuôi d

ng và phòng tr b nh

Trong th i gian th c t p tôi ã ti n hành ch m sóc nuôi d

ng

c

chu ng l n nái và chu ng l n th t.
- Hàng ngày công vi c b t
14h-18h. Tr

u t 7h- 11h (bu i sáng) và bu i chi u t

c tiên là quan sát t ng th toàn àn l n sau ó ti n hành d n v

sinh, cho l n n, t m r a cho l n…, ki m tra ch n oán theo dõi ch m sóc và
i u tr l n b nh.
+ chu n b d ng c
-

l n: Tr

thi n ho n l n
c khi l n

c con và

cho l n.

12h ti n hành tiêm thu c kích thích

Han- sprots (2,5ml/con) khi th y l n

ng n m không yên

i ti u ti n nhi u

l n/ngày, b u vú c ng ch y, bóp th y tia s a ch y ra, âm h s ng
d ch ch y ra là lúc ó l n s p
+ Chu n b d ng c

và có

.
: Kéo, panh, kìm b m nanh, c n, thu c thú y,

kh n lau, l ng úm, bóng èn.
+ Ti n hành: Sauk hi l n
2ml/con

con

kích thích t cung co bóp

kho ng 30 phút l n không
- L n con sinh ra

u tiên ta tiêm 1 m i Oxytoxin
y thai ra ngoài, sau ó n u cách

ti p thì tiêm m i th 2 ho c can thi p b ng tay.
c lau nh t, c t r n, b m nanh, c t uôi r i cho

vào l ng úm.
+ Ch m sóc l n m sau
LA (20ml/con)
Tr

: Sau khi l n

phòng nhi m khu n

xong tiêm 1 m i Amoxisol-

ng sinh d c và

ng tiêu hóa.

c khi th l n con vào bú, c n dùng kh n lau s ch vùng b ng c a l n m .


14

+ Ch m sóc l n con: Sau khi

2 ti ng

u cho l n con bú s a

s m càng t t. Ti n hành úm l n con trong 2 tu n

u

gi m tác

u càng

ng stress.

1 ngày tu i ti n hành tiêm kháng sinh Amoxisol- LA (1ml/con) và
Baytrill (0,2ml/con) nh m ch ng nhi m khu n

ng tiêu hóa.

2 ngày tu i tiêm s t (2ml/con) và u ng thu c Intracox phòng b nh c u trùng.
5 ngày tu i b t

u t p n b ng th c n 550s có b sung kháng sinh

Amoxy- comby (2g/1kg th c n ).
7 ngày tu i tiêm kháng sinh Amoxisol- LA (1ml/con),
ho n l n

ng th i thi n

c và b m s tai.

21 ngày tu i tiêm kháng sinh Amoxisol- LA (1ml/con), và ti n hành cai s a.
Ti n hành tiêm v c xin Mycoplasma hyponeumoniae bacterin cho l n
con vào tu n tu i th 2

phòng b nh suy n (2ml/con).

+ V sinh chu ng tr i:
Chu ng tr i

c ti n hành v sinh hàng ngày,

ti n hành v sinh g m chu ng, riêng

i v i chu ng nái ch

i v i sàn chu ng lau chùi s ch s và

i v i chu ng l n th t ta ti n hành quét d n và t m r a cho l n hang ngày.
Kh i thông c ng rãnh th ng xuyên, phát quang b i r m sung quanh chu ng.
Phun thu c sát trùng toàn tr i 1 l n/tu n riêng khu trong chu ng th c
hi n phun thu c sát trùng theo

nh k .

Sau m i l n chuy n l n, các ô chu ng
tr ng m t th i gian m i chuy n l n vào.
+ Quy trình tiêm phòng v c xin c a tr i:

c d n v sinh tiêu

c và


15

B ng 1.2: L ch tiêm phòng v c xin c a tr i
Lo i l n

Lo i vaccine

Phòng b nh Li u

Th i i m
tiêm phòng

ng
tiêm

L n con
theo m

Mycoplasma
Suy n l n
Hyponeumoniae
Bacterin

2ml

Tu n tu i
th 2

L n cai
s a

Coglapest
T d ul n

- D ch t
- T huy t
trùng, óng
d ul n

2ml
2ml

- ngày tu i
th 35 và 50 Tiêm b p
- ngày tu i
th 50

Farrow – Sure B
- PR - Vacplus
- Coglapest
- LMLM
- Litter – Guard
LTC

- Khô thai
- Gi d i
- D ch t
- LMLM
- E.coli

2ml
2ml
2ml
2ml
2ml

Mang thai

Tiêm b p

-Tu n 12
- Tu n10
Tiêm b p
- 4 tháng/l n
- Tu n 11

M c dù công tác phòng b nh là h t s c ch t ch nh ng

tr i v n x y ra

m t s ca b nh. Trong th i gian th c t p, ngoài vi c ti n hành

tài c a mình,

tôi c ng ã tham gia i u tr m t s ca b nh nh sau:
* B nh tiêu ch y

c bi t là b nh l n con phân tr ng

S d ng m t trong 2 lo i kháng sinh Martrill 10% ho c Baytrill 5%
trong phác

i u tr nh sau:

Kháng sinh (1ml/10kg tt) + thu c tr s c
Li u trình i u tr 3-5 ngày.
* B nh viêm t cung sau

và sau khi ph i gi ng

Do l n sinh s n c a tr i là l n ngo i, m t khác ch y u là
l a 2 do v y t l nái b viêm t cung v n nhi u nh ng
vi c phòng và i u tr

m c nh , sau khi

c ti n hành song song.

Tiêm Han- sprot (2ml/con) liên t c 2 ngày sau

l a1 n

.


16

Tiêm kháng sinh Amoxisol – LA (20ml/con) cách ngày 1 m i, tiêm liên
t c 3 m i sau

.

* B nh b i li t sau
Có m t con l n nái sau khi
ti n hành i u tr theo phác

c 15 ngày thì b b i li t chúng tôi ã

sau:

- Tiêm Calphon – Forte (20ml/con)
- Tiêm Amoxisol – LA (20ml/con), vitanim A,D,E.
- Tiêm thu c tr s c, tr l c
* B nh viêm da truy n nhi m
Chúng tôi phát hi n 12 con l n con có bi u hi n :
loét nh b ng h t

u, h t ngô

u tiên có nh ng v t

nh ng vùng da m ng nh m t, tai sau ó lan

r ng ra kh p c th trong th i gian ng n, th y có d ch màu vàng
ó óng v y màu en, l n không s t. B nh th
Chúng tôi xác

v t loét, sau

ng g p nh ng ô chu ng h p.

nh ây là b nh viêm da truy n nhi m do Staphylococus

gây ra và ti n hành i u tr nh sau :
+ Han – flo LA 1ml/20kg P tiêm b p, 2 m u cách nhau 48h
+ Dùng Xanhmetylen bôi ngoài da nh ng con b b nh
+ Tiêm Vitamin C, và B- complex.
1.2.3.3 Công tác khác.
- Ch m sóc và nuôi d
- Tr c và

ng àn l n c a tr i.

cho l n

- Tiêm b sung Dextran – Fe cho l n lúc 3 ngày tu i
- Th tinh nhân t o cho àn l n nái

ng d c

- Chuy n l n qua các ô chu ng, cân bán
- Quét vôi chu ng tr i theo
K t qu

nh k .

ánh giá công tác ph c v s n xu t

Qua b ng 1.2 cho chúng ta th y
nhiên k t qu

c th hi n qua b ng 1.2

c k t qu tiêm phòng

t 100%. Tuy

i u tr trong su t th i gian th c t p c a tôi là ch a cao nh ng

ã m t ph n nào giúp tôi v n d ng nh ng ki n th c ã h c vào th c t .


17

T

ó tôi ã rút ra

c kinh nghi m quý báu cho b n thân “ H c ph i i

ôi v i hành”, “ Lý thuy t ph i g n li n v i th c ti n”. Ngoài nh ng ki n th c
ã h c ra tôi còn h c h i

c r t nhi u i u b ích t nh ng ng

i u quan tr ng là tôi rút ra

i i tr

c.

c bài h c kinh nghi m b ích v chuyên môn

t th c ti n s n xu t cho b n thân mình. Bi t cách ch n oán 1 s b nh th ng
hay x y ra trên àn l n và ph

ng pháp phòng tr , bi t cách dùng các lo i v c xin

phòng b nh và thu c i u tr . Nh

ó mà tay ngh c a tôi

c nâng lên.

Qua th c t tôi th y mình c ng r n, bình t nh t tin vào kh n ng c a
mình

hoàn thành công vi c

c giao,và th y yêu ngh h n.

B ng 1.3. K t qu công tác ph c v s n xu t
Di n gi i
STT
N i dung

S l

( con)

Phòng b nh b ng vacxin
1

l

ng(con)

T l (%)

- D ch t l n

190

190

100

- T -d u l n

210

210

100

- LMLM

210

210

100

Kh i

- Viêm t cung l n

12

12

100

- Phân tr ng l n con

190

188

98,94

- Suy n l n

68

61

89,70

- Viêm vú l n

6

4

66,66

Công tác khác

3

S

An toàn

i u tr b nh

2

K t qu

ng

An toàn

- Th tinh nhân t o l n

3

3

100

- Tr c l n

12

12

100

103

103

100

190

190

100

- Thi n l n

c

- Tiêm Dextran-Fe


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×