Tải bản đầy đủ

So sánh hiệu lực của hai loại thuốc Linco Spectin và Tylosin trong phòng và điều trị bệnh CRD tại trại gà thương phẩm, xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

TR

I H C THÁI NGUYÊN
NG
I H C NÔNG LÂM
-----------

TR
Tên

-----------

NG CÔNG HI U

tài:

“SO SÁNH HI U L C C A HAI LO I THU C LINCO - SPECTIN

VÀ TYLOSIN TRONG PHÒNG VÀ I U TR B NH CRD T I
TR I GÀ TH


NG PH M, XÃ KHE MO, HUY N

NG H ,

T NH THÁI NGUYÊN”

KHOÁ LU N T T NGHI P

H ào t o
Chuyên ngành
Khoa
Khoá h c

: Chính quy
: Thú y
: Ch n nuôi thú y
: 2010 - 2014

n

Thái Nguyên, n m 2014

IH C


I H C THÁI NGUYÊN
NG
I H C NÔNG LÂM

TR

-----------

TR
Tên

-----------

NG CÔNG HI U


tài:

“SO SÁNH HI U L C C A HAI LO I THU C LINCO - SPECTIN

VÀ TYLOSIN TRONG PHÒNG VÀ I U TR B NH CRD T I
TR I GÀ TH

NG PH M, XÃ KHE MO, HUY N

NG H ,

T NH THÁI NGUYÊN”

KHOÁ LU N T T NGHI P

H ào t o
Chuyên ngành
Khoa
Khoá h c
Giáo viên h

: Chính quy
: Thú y
: Ch n nuôi thú y
: 2010 - 2014

ng d n: TS. Ngô Nh t Th ng

Khoa Ch n nuôi thú y - Tr
Gi ng viên h

IH C

ng

i h c Nông Lâm Thái Nguyên

ng d n

Thái Nguyên, n m 2014


L IC M

hoàn thành

N

c khóa lu n t t nghi p, ngoài s n l c c a b n thân

tôi còn ph i nh t i s giúp

c a r t nhi u ng

i. Vì v y, qua khóa lu n này

cho tôi g i l i c m n t i:
T p th các th y cô giáo trong khoa Ch n nuôi Thú y ã d y d giúp
tôi trong su t th i gian h c t p trên l p và t o i u ki n cho tôi i th c t p.
Xin c m n t t c các anh ch em trong l p và b n bè ã

ng viên giúp

tôi trong su t th i gian h c t p và th c t p.
c bi t cho tôi g i l i c m n chân thành t i:
Th y TS. Ngô Nh t Th ng ã t n tình giúp

tôi trong th i gian th c

t p và hoàn thành khóa lu n t t nghi p, giúp tôi có

c nh ng kinh nghi m

ngh nghi p th c t . Xin chân thành c m n th y v m i góc
C m n b m , anh ch

ã luôn

bên,

ng viên, giúp

.
, t o i u ki n

tôi có th h c t p, hoàn thành t t khóa lu n t t nghi p.
Cu i cùng tôi xin g i l i kính chúc t i quý th y cô, gia ình, cùng toàn
th anh ch , b n bè s c kh e, h nh phúc và thành

t trong cu c s ng.

Thái Nguyên, tháng 12 n m 2014
Sinh viên

TR

NG CÔNG HI U


L I NÓI
hoàn thành ch

U

ng trình ào t o c a nhà tr

ng, th c hi n ph

ng

châm “h c i ôi v i hành”, “lý thuy t g n li n v i th c ti n”, th c t p t t
nghi p là giai o n cu i cùng trong toàn b ch
tr

ng

i h c nói chung và c a tr

ng

ng trình d y và h c c a các

i h c Nông Lâm Thái Nguyên nói

riêng. Th c t p t t nghi p là giai o n vô cùng quan tr ng
viên tr

c khi ra tr

ng.

i v i m i sinh

ây là kho ng th i gian giúp cho sinh viên c ng c

và h th ng hóa l i toàn b ki n th c ã h c,

ng th i giúp cho sinh viên

làm quen d n v i th c t s n xu t, t o cho mình tác phong làm vi c nghiêm
túc, sáng t o
ng
tn

khi ra tr

ng tr thành m t bác s thú y có chuyên môn, áp

c yêu c u c a th c t s n xu t, góp ph n nh vào s nghi p phát tri n
c.
T nh ng m c tiêu ó

nuôi thú y - tr

ng

cs

ng ý c a Ban ch nhi m khoa Ch n

i h c Nông Lâm Thái Nguyên,

th y giáo và s ti p nh n c a c s , tôi ti n hành

cs h

ng d n c a

tài: “So sánh hi u l c c a

hai lo i thu c Linco - Spectin và Tylosin trong phòng và i u tr b nh CRD t i
tr i gà th

ng ph m, xã Khe Mo, huy n

Do b
th c hi n
mong

c

ng H , t nh Thái Nguyên”.

u làm quen v i công tác nghiên c u nên trong quá trình

tài không th tránh kh i nh ng h n ch , thi u sót. Vì v y r t
c s nh n xét c a quý th y cô, b n bè và

ng nghi p

tài hoàn

ch nh h n.
Thái Nguyên, tháng 12 n m 2014
Sinh viên

TR

NG CÔNG HI U


DANH M C B NG BI U

B ng 1.1: L ch dùng vaccine và phòng b nh kháng sinh cho àn gà............. 15
B ng 1.2: K t qu công tác ph c v s n xu t ............................................... 18
B ng 2.1: T l nuôi s ng c a gà thí nghi m qua các tu n tu i (%).............. 48
B ng 2.2: M t s b nh th

ng g p

gà th v

n ........................................ 50

B ng 2.3: T l nhi m CRD trên àn gà th v

n theo tu n tu i (%). .......... 50

B ng 2.4: Tri u ch ng và b nh tích c a gà nhi m b nh CRD....................... 52
B ng 2.5: K t qu phòng b nh CRD c a Linco - Spectin và Tylosin............ 53
B ng 2.6: K t qu

i u tr b nh CRD c a Linco - Spectin và Tylosin .......... 54

B ng 2.7: Sinh tr

ng tích l y c a gà thí nghi m qua các tu n tu i (g/con) . 56

B ng 2.8: H s chuy n hóa th c n(FCR) (gT /g t ng kh i l

ng) ........... 58

B ng 2.9: Hi u qu kinh t c a vi c s d ng Linco - Spectin và Tylosin trong
ch n nuôi gà ( ng) ....................................................................... 60


CÁC T , C M T

VI T T T

Cs

: C ng s

CRD

: Chronic Respiratory Disease

C

:

i ch ng

VT

:

n v tính

MG

: Mycoplasma Gallisepticum

Nxb

: Nhà xu t b n

SS

: S sinh

STT

: S th t

TCLS

: Tri u ch ng lâm sàng

TN

: Thí nghi m

TT

: T ng tr ng

TTT

: Tiêu t n th c n


M CL C

PH N 1: CÔNG TÁC PH C V S N XU T........................................... 1
1.1. i u tra tình hình c b n
1.1.1. i u ki n t nhiên ............................................................................. 1
1.1.1.1. V trí
1.1.1.2.

a lý.................................................................................. 1

a hình

t ai ........................................................................... 1

1.1.1.3. Khí h u - th y v n ...................................................................... 2
1.1.2. Tình hình kinh t xã h i .................................................................... 2
1.1.2.1. Tình hình dân c ......................................................................... 2
1.1.2.2. Giao thông th y l i ..................................................................... 3
1.1.2.3. Trình

dân trí ........................................................................... 3

1.1.2.4. T p quán s n xu t ....................................................................... 4
1.1.3. Tình hình s n xu t nông nghi p......................................................... 4
1.1.3.1. Ngành tr ng tr t .......................................................................... 4
1.1.3.2. Ngành lâm nghi p ....................................................................... 5
1.1.3.3. Ngành ch n nuôi ......................................................................... 5
1.1.3.4. Công tác thú y ............................................................................. 7
1.1.4. ánh giá chung ................................................................................. 7
1.1.4.1. Thu n l i..................................................................................... 8
1.1.4.2. Khó kh n .................................................................................... 8
1.2. N i dung, ph

ng pháp và k t qu ph c v s n xu t ............................... 8

1.2.1. N i dung ph c v s n xu t ................................................................ 8
1.2.2. Ph

ng pháp ti n hành ...................................................................... 9

1.2.3. K t qu công tác ph c v s n xu t .................................................... 9
1.2.3.1. Công tác gi ng .......................................................................... 10
1.2.3.2. Công tác th c n ....................................................................... 10


1.2.3.3. Công tác ch m sóc nuôi d

ng ................................................. 10

1.2.3.4. Công tác v sinh thú y ............................................................... 13
1.2.3.5. Công tác phòng và i u tr b nh ................................................ 14
1.2.3.6. Công tác khác ........................................................................... 17
1.2.3.7. K t qu công tác ph c v s n xu t ............................................ 18
1.3. K t lu n và

ngh ................................................................................ 19

1.3.1. K t lu n........................................................................................... 19
1.3.2.

ngh ........................................................................................... 19

PH N 2: CHUYÊN
2.1.

tv n

NGHIÊN C U KHOA H C ............................ 20

............................................................................................. 20

2.2. T ng quan tài li u .................................................................................. 22
2.2.1. C s khoa h c c a

tài ................................................................ 22

2.2.1.1. M t vài nét v gi ng gà thí nghi m ........................................... 22
2.2.1.2.

c i m sinh lý, gi i ph u c quan hô h p c a gia c m........... 23

2.2.1.3. B nh hô h p mãn tính (CRD)
2.2.2. Tình hình nghiên c u trong n

c và n

2.2.2.1. Tình hình nghiên c u trong n
2.2.2.2. Tình hình nghiên c u
2.3.

it

2.3.1.

ng, n i dung và ph
it

ng,

n

gà ............................................ 26
c ngoài ............................. 39

c .............................................. 39

c ngoài ........................................... 40

ng pháp nghiên c u .................................. 41

a i m và th i gian nghiên c u ................................... 41

2.3.2. N i dung nghiên c u ....................................................................... 41
2.3.3. Các ch tiêu theo dõi ........................................................................ 41
2.3.4. Ph

ng pháp nghiên c u ................................................................. 42

2.3.4.1. Ph

ng pháp b trí thí nghi m .................................................. 42

2.3.4.2. Ph

ng pháp theo dõi các ch tiêu:............................................ 46

2.3.4.3. Ph

ng pháp x lý s li u ......................................................... 47

2.4. K t qu và th o lu n .............................................................................. 47


2.4.1. K t qu v t l nuôi s ng c a gà thí nghi m .................................. 47
2.4.2. M t s b nh th

ng g p

gà th v

2.4.3. Tình hình nhi m CRD theo l a tu i

n ........................................... 49
àn gà th v

n ................... 50

2.4.4. K t qu theo dõi tri u ch ng lâm sàng và m khám b nh tích c a gà
có bi u hi n nhi m b nh CRD .................................................................. 52
2.4.5. Hi u l c phòng b nh CRD c a Linco - Spectin và Tylosin ............. 53
2.4.6. Hi u l c i u tr b nh CRD c a Linco - Spectin và Tylosin ............ 54
2.4.7. K t qu v kh n ng sinh tr

ng tích l y c a gà thí nghi m............ 55

2.4.8. K t qu v hi u qu s d ng th c n cho gà thí nghi m .................. 57
2.4.9. Hi u qu kinh t c a vi c s d ng Linco - Spectin và Tylosin trong
ch n nuôi gà .............................................................................................. 58
2.5. K t lu n, t n t i ..................................................................................... 60
2.5.1. K t lu n........................................................................................... 60
2.5.2. T n t i ............................................................................................. 60
TÀI LI U THAM KH O .......................................................................... 62
I. Tài li u Ti ng Vi t .................................................................................... 62
II. Tài li u d ch t Ti ng Anh ....................................................................... 64
IV. Tài li u t Internet .................................................................................. 64


1

PH N 1
CÔNG TÁC PH C V S N XU T

1.1. i u tra tình hình c b n
1.1.1. i u ki n t nhiên
1.1.1.1. V trí

a lý

ng H là m t huy n mi n núi c a t nh Thái Nguyên n m cách trung
tâm thành ph 7km, v i t ng di n tích t nhiên là 457,75 km2.
- Phía ông giáp v i huy n Phú Bình
- Phía Tây giáp huy n Phú L

ng

- Phía Nam giáp v i thành ph Thái Nguyên
- Phía B c giáp v i huy n Võ Nhai
ng H có 17 xã và 3 th tr n, trong ó 2 xã vùng cao. Tuy là m t
huy n mi n núi nh ng

ng H có v trí giáp v i thành ph Thái Nguyên, có

qu c l 1B và dòng sông C u ch y qua

a bàn, là y u t thu n l i cho vi c

phát tri n kinh t xã h i c a huy n.
1.1.1.2.

a hình

-

a hình

Huy n

t ai

ng H có di n tích t nhiên là 457,75 km²; có

t p g m núi á, núi

t và cánh

ng xen l n núi

a hình ph c

i núi.

Toàn huy n chia làm 3 vùng rõ r t: Vùng núi phía B c, vùng trung tâm
và vùng phía Nam.
Vùng núi phía B c: G m các xã nh V n L ng, Hòa Bình, Tân Long,
Quang S n, Hóa Trung, Minh L p, Sông C u… ch y u là
tr ng lúa ít, t p trung cây lâm nghi p, chè, n qu , ch n nuôi
tr ng lúa n

ng r y.

t

i d c,

t

i gia súc và


2

Vùng trung tâm: G m các xã nh
Th

Chùa Hang, Cao Ng n, Hóa

ng… là vùng có di n tích tr ng lúa l n nh t, cánh

ng t

ng

i b ng

ph ng, ngoài ra còn tr ng thêm rau màu ch n nuôi ti u gia súc.
Vùng núi phía Nam: G m các xã nh Khe Mo, V n Hán, Cây Th … là
các xã vùng núi huy n ch y u là ru ng xen k l n
tr ng lúa và ch n nuôi
-

i núi thích h p cho vi c

i gia súc.

t ai
ng H có di n tích t nhiên là 457,75 km²; trong ó:

+

t nông nghi p là: 118,54 km²

+

t lâm nghi p là: 211,76 km²

+

t

+

t chuyên d ng là: 210,01 km²

+

t ch a s d ng là: 101,80 km²

là: 8,64 km²

1.1.1.3. Khí h u - th y v n
Là m t huy n thu c vùng
h

ông B c B nên khí h u c ng ch u nh

ng chung c a ki u khí h u trong vùng
- Mùa m a t tháng 4

n tháng 10

- Mùa khô t tháng 11

n tháng 3

L

c chia làm 2 mùa rõ r t:

ng m a trung bình hàng n m là 2037mm, nhi t

23ºC, mùa hè có ngày lên
8 - 9ºC, m

n 37 - 39ºC, mùa ông có khi nhi t

trung bình là
xu ng còn

trung bình là 82,5%.

1.1.2. Tình hình kinh t xã h i
1.1.2.1. Tình hình dân c
Huy n có h n 100.000 dân sinh s ng, trong ó có nhi u

ng bào dân

t c: Kinh, Tày, Nùng, Sán Ch … r t a d ng và phong phú v t p quán canh
tác l n

i s ng sinh ho t v n hóa tinh th n. Theo s li u i u tra n m 2008,

dân s c huy n là 114.608 ng

i (tháng 7 n m 2008), trong ó có 60.130


3

trong

tu i lao

ng (lao

ng nông nghi p là 10.915 ng

i). T l t ng dân

s c huy n là: 2,29%, dân s t ng nhanh nên bình quân di n tích
nghi p/ ng

i ngày càng gi m.

Do tính ch t v trí
ng

t nông

a lý nên s phân b dân c trong huy n ch a

u, các khu v c g n th tr n, g n tr c

ng chính m t

dân c

c
ông,

s ng t p trung h n.
Huy n v n còn nhi u h nghèo, n m 2007 t l h nghèo trong huy n
v n còn 21,16%.
1.1.2.2. Giao thông th y l i
- Giao thông:

ng H có sông C u ch y qua và qu c l 1B n i li n

trung tâm huy n v i thành ph Thái Nguyên và m t s huy n l khác ã thúc
y quá trình phát tri n kinh t , xã h i c a huy n. M t s tuy n
trung tâm huy n

n các xã

c r i nh a và bê tông hóa. Song do

phân b r ng, m t s tuy n
cho vi c i l i c a ng

ng giao thông v n ch a

i dân còn g p khó kh n,

ng t
a bàn

c tu s a l i làm

c bi t là 2 xã vùng cao V n

L ng và Tân Long.
- Th y l i: Huy n ã kiên c hóa m t s kênh m
nh ng v n ch a áp ng

c nhu c u t

ng th y n i

ng

i tiêu, nông dân ch y u v n trông

ch vào ngu n n

c t nhiên nên hi u qu s n xu t ch a áp ng k p th i,

ch y u t p trung

m t s tr i ch n nuôi l n nh : Tân Thái…

1.1.2.3. Trình

dân trí

Huy n ã duy trì và c ng c t t thành qu ph c p giáo d c ti u h c
úng

tu i và ph c p trung h c c s trong huy n.
Toàn huy n có 49 tr

ng h c công l p, trong ó:

- Tr

ng ti u h c: 27 tr

- Tr

ng trung h c s s : 20 tr

- Tr

ng THPT: 1 tr

ng

ng
ng


4

T ng s phòng h c 677 phòng
1.1.2.4. T p quán s n xu t
a s các h nông dân trong huy n v n s n xu t theo ph
truy n th ng, trình

ng th c

thâm canh th p, nh t là các xã vùng cao ch a ho c ít có

i u ki n ti p xúc v i ti n b khoa h c k thu t.
Bên c nh ó, hi n nay nhi u gia ình trong huy n ã áp d ng ti n b
khoa h c k thu t vào ch n nuôi thâm canh quy mô nh và b

c

u

tk t

qu t t.
1.1.3. Tình hình s n xu t nông nghi p
1.1.3.1. Ngành tr ng tr t
Tr ng tr t là ngành s n xu t chính c a nhân dân trong huy n do huy n
có di n tích

t ai và khí h u phong phú.

ây là nh ng y u t c b n

huy n phát tri n ngành tr ng tr t.
* Cây l

ng th c

- Lúa là cây l
su t

ng th c chính v i t ng di n tích là 6.835,3 ha; n ng

t 43,61 t /ha, s n l

ng n m 2007

t 29.812 t n.

- Ngô v i di n tích 2472,4 ha; n ng su t

t 41,58 t /ha; s n l

ng

t

10.348 t n/n m.
- Khoai lang v i di n tích 629,7 ha; s n l

ng

t 2.686 t n; n ng su t

t 42,66 t /ha.
- S n v i di n tích là 315,6 ha; s n l

ng

t 3.402 t n/n m; n ng su t

t 107,78 t /ha.
* Rau

u các lo i

- Rau các lo i: T ng di n tích là 1.210,8 ha; s n l
t n/n m; n ng su t
n ng su t

ng

t 18.160

t 150 t /ha.

u các lo i: T ng di n tích là 339,6 ha; s n l
t 6,11 t /ha.

ng

t 208 t n/n m;


5

* Cây công nghi p hàng n m
-

t

n ng su t

ng: T ng di n tích là 220,9 ha; s n l

ng

t 275 t n/n m,

t 12,44 t /ha.

- L c: T ng di n tích là 363,7 ha; s n l

ng

t 374 t n/n m, n ng su t

t 10,27 t /ha.
- Mía: T ng di n tích là 1.210,8 ha; s n l
n ng su t

ng

t 18.160 t n/n m,

t 150 t /ha.

- Cây chè: Th c hi n mô hình c i t o và s n xu t chè an toàn, tr ng
m i

c 60 ha chè cành.

1.1.3.2. Ngành lâm nghi p
Ph n l n
tri n kinh t V

t t nhiên c a huy n là

ng trình PAM, toàn

c trên 6.000 ha r ng. R ng ch y u là b ch àn, keo tai

ng, m … nhi u xã c b n ã ph xanh

r ng t nhiên

i núi phù h p cho vi c phát

n - R ng. Qua 5 n m th c hi n ch

huy n ã tr ng
t

t

t tr ng

i núi tr c. Di n tích

c chia khoanh vùng cho nhân dân ch m sóc, b o v và tr ng

b sung. N m 2007 di n tích r ng t p trung ( tr ng m i)

t 1.096 ha.

1.1.3.3. Ngành ch n nuôi
ng H là m t huy n i u ki n t nhiên khá thu n l i cho s phát
tri n ngành ch n nuôi l n, ch n nuôi trâu bò, dê, gia c m…
Ngành ch n nuôi c a huy n trong nh ng n m g n ây không ng ng
phát tri n b i:
- Huy n có di n tích
- Ng

i núi r ng, có ngu n th c n phong phú.

i dân ch y u s ng b ng ngh làm ru ng nên s n ph m ph c a

ngành tr ng tr t t

ng

i l n.

ó là ngu n th c n b sung

thúc

y

ngành ch n nuôi phát tri n.
* Ch n nuôi l n
L n là loài gia súc

c nuôi chính c a nhân dân trong huy n. t ng àn


6

l n th t trong huy n là 53.869 con, trong ó có 10.241 l n nái, 43.628 l n th t,
s nl

ng th t l n h i su t chu ng là 4.716 t n/n m.
* Ch n nuôi trâu bò
Trâu bò là loài gia súc quan tr ng

c nuôi ch y u

cung c p s c

kéo, phân bón cho tr ng tr t và cung c p th c ph m cho con ng
nh ng n m g n ây, àn trâu bò không ng ng

i. Trong

c gia t ng. T ng àn trâu

trong huy n là 15.789 con, trong ó có 14.796 trâu cày kéo. T ng àn bò
trong huy n là 5.375 con, trong ó bò cày kéo là 1.163 con. S n l

ng th t là

33 t n/n m.
* Ch n nuôi dê
ng H có nhi u i u ki n thu n l i cho vi c phát tri n àn dê. M t
s xã có núi á vôi nh : Hóa Th

ng, Hóa Trung, Quang S n, Tân Long…

có di n tích ch n th l n, ngu n th c n phù h p v i
nhiên, s l

ng dê

ch n nuôi dê ch a

c tính loài dê. Tuy

ây ch a nhi u (huy n m i có 1.236 con dê) do ngành
c chú ý

u t , nông dân ch a xác

c a ngành ch n nuôi dê. M t khác, ph

nh

c l i ích

ng th c ch n nuôi c a ng

i dân n i

ây ch y u là ch n th t do, mang tính qu ng canh. Vì v y, tình tr ng dê b
ng huy t nhi u làm cho dê sinh con còi c c, ch m l n, t l ch t c a dê con
t s sinh

n 6 tháng tu i r t cao.

* Ch n nuôi ong
ng H có di n tích

i núi l n, có nhi u i u ki n thu n l i

phát

tri n àn ong. Toàn huy n có 3.404 àn ong, cho 19.882 lít m t/n m.
* Ch n nuôi gia c m
Ch n nuôi gia c m là ngành ch n nuôi có t r t lâu
n m g n ây ch n nuôi gia c m ã có nh ng b
gia ình ã

i. Trong nh ng

c chuy n bi n rõ r t. Nhi u

u t v n vào ch n nuôi gia c m quy mô l n, theo ph

ch n nuôi công nghi p các gi ng cao s n nh : CP707, l

ng ph

ng th c

ng, ngan lai


7

pháp dòng R51, R71,… do ó, àn gia c m trong huy n luôn
trên 515.000 con, s n l

ng th t gia c m

c duy trì

t 728 t n/n m, s tr ng các lo i

t 8.494.000 qu /n m.
* Nuôi tr ng th y s n
Huy n có di n tích m t n
ã

c chuy n giao khoa h c k thu t và xây d ng mô hình nuôi cá, tôm

càng xanh… s n l
n

c ao h kho ng 210 ha. Nh ng n m g n ây

ng th y s n

t 180 t n/n m. Tuy nhiên, do di n tích m t

c nh , l , n m r i rác, th i ti t khô h n, m t khác, do ng

s quan tâm

u t khai thác

i dân ch a th c

n ngu n l i th y s n nên vi c nuôi tr ng th y

s n còn nhi u h n ch .
1.1.3.4. Công tác thú y
Huy n
huy n

ng H có m ng l

i thú y t huy n

n c s , t tr m thú y

n Thú y viên. Hàng n m, tr m t ch c t t công tác tiêm phòng cho

gia súc, gia c m nên công tác tiêm phòng

t hi u qu cao, không

x y ra

d ch l n. Hàng n m, vào tháng 3 - 4, và tháng 9 - 10, tr m thú y, phòng nông
nghi p k t h p v i Thú y c s ti n hành tiêm phòng t t cho àn v t nuôi trên
a bàn huy n nh :
- Tiêm vaccine T huy t trùng trâu bò.
- Tiêm vaccine T d u l n.
- Tiêm vaccine Cúm gia c m.
- Tiêm vaccine d i cho chó…
1.1.4. ánh giá chung
Trong quá trình th c t p t t nghi p t i
giá v

a ph

ng, qua i u tra ánh

i u ki n t nhiên, i u tra v kinh t xã h i c a huy n, tôi th y có m t

s thu n l i, khó kh n

i v i vi c th c t p c a mình nh sau:


8

1.1.4.1. Thu n l i
-

i u ki n t nhiên thu n l i cho phát tri n kinh t nông lâm k t h p

nh VAC, VR, VACR…
- Tr m thú y g n trung tâm huy n, g n

ng giao thông thu n l i cho

vi c i l i và gi i thi u s n ph m.
- M c dù c s v t ch t còn nhi u khó kh n nh ng tr m thú y huy n ã
xây d ng

cm t

i ng cán b n ng

ng, sáng t o, không ng i khó, ng i

kh , áp ng k p th i cho yêu c u công vi c, t n t y, có nhi u kinh nghi m
em l i ni m tin
-V n
ng

i v i nhân dân trong huy n.
v sinh, tiêm phòng d ch cho àn gia súc, gia c m ã

i dân quan tâm nhi u so v i tr

c

c.

1.1.4.2. Khó kh n
-

a hình ph c t p nh t là các xã vùng cao, dân s ng r i rác, r t khó

kh n cho công tác i u tra àn gia súc, gia c m.
- T p quán ch n nuôi c a ng
-

i dân c b n l c h u.

i s ng v t ch t tinh th n c a ng

i dân còn r t khó kh n, còn nhi u

h nghèo ói.
- Có nhi u thành ph n dân t c khác nhau, trình

dân trí không

ng

u

nên vi c ph bi n, tuyên truy n khoa h c, k thu t vào s n xu t còn h n ch .
-

i v i tr m thú y: do c s v t ch t còn h n ch , thi u các d ng c

thí nghi m c n thi t nên công tác ch n oán và thí nghi m không thu

c

nh ng k t qu thu n l i cho vi c phòng ng a d ch b nh.
1.2. N i dung, ph

ng pháp và k t qu ph c v s n xu t

1.2.1. N i dung ph c v s n xu t
Trong th i gian th c t p t i c s , ngoài th i gian theo dõi v n i dung
khóa lu n th c t p t t nghi p, em còn tham gia vào m t s n i dung ph c v
s n xu t:


9

- Tham gia vào công tác phòng b nh cho tr i gà.
- Tham gia công tác thú y nh : nh , tiêm ch ng và tiêm phòng vaccine,
m khám, ch n oán và i u tr b nh cho tr i gà.
- Ph bi n nh ng ti n b khoa h c k thu t v ch n nuôi, thú y cho
nhân dân quanh vùng.
- Ti n hành th c hi n

tài nghiên c u khoa h c nh m nâng cao tay

ngh và ki n th c.
1.2.2. Ph

ng pháp ti n hành

V i m c ích tìm hi u th c t , tích l y kinh nghi m, nâng cao ki n
th c, tay ngh cho b n thân và
tôi ã

th c hi n t t n i dung trong th c t p, chúng

ra bi n pháp nh sau:
- Tìm hi u, n m v ng ch tr

s n xu t c a trang tr i

ng, ph

ng h

ng và tình hình th c t

có k ho ch h p lý cho vi c tri n khai công tác ng

d ng các ti n b khoa h c k thu t.
- Luôn tuân th theo n i dung c a Tr
và yêu c u c a giáo viên h

ng, c a Khoa, quy

nh c a tr i

ng d n.

- Nhi t tình v i công vi c, luôn khiêm t n h c h i, s ng hòa nhã v i
m i ng

i.

- Ch u khó l ng nghe, v n d ng nh ng ki n th c ã h c, không ng ng
h c h i nh ng kinh nghi m, b sung ki n th c cho b n thân.
-

i th m và tìm hi u các gia ình ch n nuôi lân c n, k t h p v i vi c

ph bi n các ki n th c khoa h c k thu t và công tác thú y ã h c
tr

ng giúp ng

i dân th y rõ m c

ct i

nguy hi m c a b nh t t và làm quen

v i các k thu t ch n nuôi m i.
1.2.3. K t qu công tác ph c v s n xu t
c s giúp

, ch b o t n tình c a th y giáo h

ng d n k t h p v i

s n l c, c g ng c a b n thân, trong th i gian th c t p t t nghi p ngoài vi c


10

th c hi n
ti n và

tài nghiên c u, tôi ã h c
t

c m t s k t qu nh t

h n trong ngh nghi p. Tôi ã

c nhi u kinh nghi m trong th c
nh giúp tôi tr

ng thành, v ng vàng

t m t s k t qu nh sau:

1.2.3.1. Công tác gi ng
S sinh tr

ng c a gà th t ph thu c nhi u vào ch t l

ngày tu i. Vi c ch n gà con

c ti n hành ngay trong ngày tu i

Gà c a tr i ch y u là gà lai gi a gà Mía và gà L
p gi ng tin c y. M i

ng gà con m t

t nh p gà chúng tôi

ng Ph

u tiên.

ng, nh p t c s

u ch n l c gà con 1 ngày tu i,

ó là nh ng con gà có c th kh e m nh có ph n hông n , lông t bông x p,
u

n, ph kín toàn thân, m cân x ng, m t sáng m to hoàn toàn, th chân

ng r ng, các ngón chân th ng, b ng nh , m m, không h r n, cánh áp sát
vào thân, có ph n x nhanh v i ti ng

ng.

1.2.3.2. Công tác th c n
Toàn b th c n s d ng trong tr i gà

u do Công ty s n xu t th c n

ch n nuôi Hoa K cung c p theo t ng giai o n nuôi.
1.2.3.3. Công tác ch m sóc nuôi d

ng

Cùng v i công tác gi ng và th c n, công tác ch m sóc, nuôi d
c ng r t quan tr ng. Nó quy t
ích c a công tác này là
cao và

t kh i l

ng

nh n ng su t và hi u qu ch n nuôi. M c

t

c àn gia c m

ng

u, có t l nuôi s ng

ng th t cao.

Trong th i gian th c t p t i c s , tôi cùng k thu t viên c a tr i ã
tham gia ch m sóc, nuôi d

ng àn gà th t theo úng quy trình k thu t

nh sau:
* Công tác chu n b tr

c khi ch n nuôi gà: Tr

chúng tôi ti n hành chu n b
n

y

chu ng nuôi, kho ch a th c n, b ch a

c, d ng c ch n nuôi, thu c thú y, th c n, n

cho gà, ch t

t…

c khi ti n hành nuôi gà,

c u ng, ch p s

i, lò s

i


11

- Tr

c khi nh p gà v nuôi 5 ngày, chúng tôi ti n hành v sinh chu ng

nuôi, chu ng

c c r a s ch s t ph n trên xu ng d

vôi n n, c a ra vào và xung quanh t
ó phun sát trùng t

ng v i n ng

i n n chu ng , quét

25% + CuSO4 5%. Sau

ng, n n, rèm c a và xung quanh khu v c chu ng tr i

b ng Formol 2%. T t c các d ng c ch n nuôi nh máng n, máng u ng,
ch p s

i

u

c c r a s ch s , nhúng vào n

c sát trùng (pha thu c sát

trùng Formol t l 2% trong ch u l n) và sau ó c r a s ch thu c b ng n
lã r i em ph i trong bóng mát

d ng c b n h n tránh

c

c s giòn, gãy vì

các d ng c này b ng nh a.
- Khi n n chu ng th t khô tr i m t l p
5cm tùy theo th i ti t.

m lót

m lót có

dày t i thi u là

c s d ng là tr u ph i khô, s ch và ã

c phun thu c sát trùng, trong quá trình phun sát trùng

o

u tr u, chu n

b c tr u b sung khi c n thi t.
- Tr

c khi

a gà vào nuôi 2 ngày, b trí các d ng c úm gà vào chu ng,

kéo rèm che kín xung quanh r i phun thu c sát trùng thêm m t l n n a. D ng c
úm g m màn che, quây úm b ng cót, bóng i n, máng n, máng u ng.
- Chu ng nuôi khi

a gà vào

m b o khô ráo, thoáng mát v mùa hè,

m áp v mùa ông, có rèm che, èn chi u sáng.
* Công tác ch m sóc, nuôi d
Công tác ch m sóc nuôi d

ng:

ng gà th t chia làm 2 giai o n:

- Giai o n 1 - 21 ngày tu i:
Tr
úm, pha n

c khi

a gà v 2 ti ng, chúng tôi b t

c u ng cho gà, n

c u ng s ch, m, có pha thêm Vitamin C,

Glucoza,

i n gi i, và Tetracyline (0,5g/lít n

n

c u ng cho gà trong 3 - 4 ngày

c). N

C 100 - 150 mg/lít n

u th p dây i n trong quây

c) ho c Colistin (0,1g/lít

u có pha kháng sinh và Vitamin

c. Gà m i nh p v nhúng ngay m m t vài con vào


12

máng u ng r i nhanh chóng th gà t l ng ra quây, cho gà u ng n

c sau 10

ti ng thì cho gà n b ng khay n.
Giai o n này nhi t
t

là y u t r t quan tr ng vì lúc này gà con không

i u ch nh thân nhi t m t cách hoàn ch nh, t 1 - 3 ngày tu i nhi t

trong

quây t 32 - 34°C, sau ó gi m d n. Hàng ngày chúng tôi luôn theo dõi àn


i u ch nh ch p s

i

m b o nhi t

cách m t n n 30 - 40 cm.
môi tr

i u ch nh ch p s

ng và tu i c a gà. Dùng m t th

v i nhi t

i

i cho gà tùy thu c vào nhi t

ng

quan sát ph n ng c a gà

i u ch nh cho thích h p.

+ Nhi t
bình th

thích h p cho àn gà. Ch p s

v a ph i: Gà n m r i rác

u trong quây, i l i n u ng

ng.

+ Nhi t

th p: Gà t p trung l i g n ngu n nhi t ho c

r y, c n h th p ch p s
+ Nhi t
u ng nhi u n

ng co ro run

i ho c thay b ng bóng i n có công su t l n h n.

cao: Gà t n xa ch p s
c, c n nâng cao ch p s

i, n m há m , gi cánh, th m nh,
i ho c thay b ng bóng có công su t

nh h n.
+ Gió lùa: Gà n m t m l i m t góc kín gió nh t trong quây.
N u không gi
và tr ng l

m t t cho gà thì gà s b ch t nhi u, còi c c, ch m l n

ng c a gà không

ng

u.

Quây úm ph i n i r ng di n tích theo th i gian sinh tr

ng c a gà, m t

úm nên t 50 - 60 gà/m².
Giai o n này còn c n
ch nh nhi t

v a

và giúp cho gà n u ng

mb o

c chi u sáng liên t c 24 gi , v a

i u

ánh sáng v a có tác d ng ch ng chu t, mèo

c nhi u.

S d ng cám AF.Plus 3010 cho giai o n 1 - 21 ngày tu i. Gà con
c cho n nhi u b a trong ngày, r i th c n m i l n 1 ít

th c n luôn


13

c m i, th m ngon. Kích thích tính thèm n c a gà. M i l n cho thêm cám
c n lo i b tr u và phân l n trong cám c .
Gà th

ng

c úm hai tu n. Sau ó b quây nh ng v n nuôi nh t

ngày tu i. N u là mùa l nh c ng ch úm
sang nuôi nhi t

môi tr

n 21

n h t tu n th 3 và sau ó chuy n

ng t nhiên và có èn chi u sáng ban êm.

- Giai o n 22 ngày tu i - xu t bán
Thay khay b ng máng n dài và dùng máng u ng lo i 6 lít. S d ng
cám AF. Plus 3020 và AF. Plus 3030 cho gà giai o n này.
Giai o n này gà sinh tr

ng phát tri n nhanh, n u ng nhi u nên hàng

ngày ph i cung c p

y

th c n, n

vào máng n và

o

u

chi u và 10 gi

c u ng cho gà. M i ngày th c n

c

kích thích gà n ít nh t 4 l n: sáng s m, tr a,

êm; máng n, máng u ng ph i c r a th

ng xuyên. Gà

c h n m t tháng chúng tôi không cho n êm n a.
1.2.3.4. Công tác v sinh thú y
m b o ch t l
quan tâm
tr i. Tr

ng con gi ng và an toàn cho s n xu t, tr i gà luôn

n công tác v sinh thú y,

m b o an toàn sinh h c trong khu v c

c khi xu ng chu ng nuôi m i ng

ng ã

i ph i thay qu n áo b o h lao

c kh trùng và i ng.

* Công tác v sinh thú y
Xung quanh tr i

i v i t ng chu ng nuôi

u có hàng rào b o v ng n cách tr i v i các khu v c

xung quanh. Tr i có khu cách ly

theo dõi nh ng àn gà m i nh p v .

Hàng ngày chúng tôi luôn luôn chú ý theo dõi àn gà nh m phát hi n
k p th i gà m, y u
bao t i và

c

vào h sát trùng tr
máng u ng, thay

cách ly, i u tr ; gà ch t

a ra khu x lý

m khám và tiêu h y. B sung vôi b t

c m i chu ng nuôi và tr
m lót

c thu gom hàng ngày vào

c m i khu ch n nuôi; c r a

t, quét lông gà; lau các thi t b ch n nuôi bên

trong và xung quanh chu ng nuôi

c quét d n s ch b i b n và m ng nh n.


14

Hàng tu n các khu v c xung quanh chu ng nuôi

u

c phun sát

trùng b ng dung d ch Antisep, quét vôi hai bên hành lang chu ng nuôi, kh i
th ng c ng rãnh, v sinh kho th c n, c r a, làm v sinh b ph , phát quang
c d i xung quanh khu ch n nuôi. Hàng tháng, ti n hành di t chu t và côn
trùng (n u có).
1.2.3.5. Công tác phòng và i u tr b nh
* Công tác phòng b nh
Công tác phòng b nh cho àn gà luôn

c

t lên hàng

u vì nó nh

h

ng r t l n

n hi u qu ch n nuôi. Trong quá trình ch n nuôi, chúng tôi

th

ng xuyên quét d n, v sinh chu ng tr i, khai thông c ng rãnh, phát quang

b i r m, phun thu c sát trùng, c r a máng n, máng u ng. Quy trình phòng
b nh cho àn gà

c th hi n

b ng sau.


15

B ng 1.1: L ch dùng vaccine và phòng b nh kháng sinh cho àn gà
Ngày tu i
1

Lo i vaccine và lo i thu c
Marek vaccine (0,1 ml/gà)
Glucoza (10g/lít n
C (1g/lít n

2–5

Colistin

8 - 10

c)
(1g/2

Cách dùng
Tiêm d

l c,

i da c

ch ng Pha n

c u ng

ng tiêu hóa và Pha n

c u ng

Stress
lít

n

c)

+

Glucoza (10g/lít n

c) + VTM Tr

hô h p
l c,

c)

Stress

Vaccine Lasota

Gà rù

ch ng Pha n

c u ng

Nh m t, m i

Rigecoccin - WS (1g/10 - 12 lít C u trùng

Pha n

c u ng

c)

Ho c Salinomycin (1g/8kg T ) C u trùng

Tr n th c n

Vaccine

Ch ng màng cánh

u

Glucoza (10g/lít n
C (1g/lít n

Vaccine Gumboro

14 - 16

Glucoza (10g/lít n
C (1g/lít n
Colistin

B nh
c) + VTM Tr

c)

14

18 - 21

c) + VTM Tr

c)

n
12

Marek

Tetracylin (1g/ lít n
C (1g/lít n
7

Phòng b nh

Tetracylin (1g/lít n

l c,

ch ng Pha n

c u ng

Stress
Gumboro
c) + VTM Tr

c)
(1g/lít

u

l c,

Nh m m
ch ng Pha n

c u ng

ng tiêu hóa và Pha n

c u ng

Stress
n

c)

c)

+

hô h p

22

Vaccine Lasota l n 2

Gà rù

Nh m t, m i

25

Vaccine Gumboro l n 2

Gumboro

Pha n

c u ng

Rigecoccin - WS (1g/10 - 12 lít C u trùng

Pha n

c u ng

28 - 30

n
36
38 - 42

c)

Ho c salinomycin (1g/8kg T ) C u trùng

Tr n th c n

Tayzu (1g/4 - 5 kg T )

Tr n th c n

ColiTetravet (1g/lít n

Giun tròn
c)

Ho c Tetracylin (1g/lít n

ng tiêu hóa và Pha n
c)

hô h p

c u ng


16

* Công tác i u tr b nh
Trong quá trình ch m sóc, nuôi d
theo dõi tình hình s c kh e c a àn gà
th i. Th i gian th c t p

ng àn gà c a c s , chúng tôi luôn
ch n oán và có h

c s , chúng tôi th

ng i u tr k p

ng g p m t s b nh sau:

- B nh c u trùng
+ Nguyên nhân: Do các lo i c u trùng thu c gi ng Eimeria gây ra. Gà
con 9 - 10 ngày tu i b t

u nhi m b nh nh ng t l nhi m cao nh t

giai

o n t 15 - 45 ngày tu i. Gà b nhi m do nu t ph i noãn nang c u trùng có
trong th c n, n

c u ng. B nh x y ra quanh n m nh ng tr m tr ng nh t là

vào v xuân hè khi th i ti t nóng m.
+ Tri u ch ng: Gà b nh

r , n ít, u ng nhi u n

c, xù lông, cánh sã,

ch m ch m, phân dính quanh h u môn, phân loãng, s t, có m u socola ho c
en nh bùn. N u gà b b nh n ng thì phân l n máu t

i gà m t th ng b ng,

cánh tê li t, niêm m c nh t nh t, da và mào tái nh t do m t máu. T l

m

cao, nhi u gà ch t.
+ B nh tích:
C u trùng manh tràng: Manh tràng s ng to và ch a

y máu.

C u trùng ru t non: Ru t non c ng ph ng, xu t huy t b m t ru t có
nhi u

m tr ng xám, bên trong ru t có d ch nh y màu h ng.
+

i u tr : Dùng Rigencoccin - WS 1g/2 lít n

ESB3 1g/lít n

c trong 3 - 4 ngày;

c trong 4 ngày. K t h p tiêm b p VTM K ch ng m t máu và

cho u ng VTM C

t ng s c

kháng cho gà.

- B nh b ch l gà con
+ Nguyên nhân: Do vi khu n Gr (-) Salmonella gallinarum và
Salmonella pullorum gây ra.
+ Tri u ch ng: Gà con m c b nh kém n, lông xù,
lòng

r , b ng tr do

không tiêu, t t p thành ám, kêu xáo xác, a ch y, phân tr ng, phân


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×