Tải bản đầy đủ

Một số đặc điểm dịch tể hội chứng bệnh đường hô hấp ở lợn nái sinh sản tại công ty cổ phần phát triển Bình Minh ,xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức,Hà Nội và biện phát khống chế (Khóa luận tốt nghiệp)

I H C THÁI NGUYÊN
TR

NG
-----------

I H C NÔNG LÂM
-----------

TR N XUÂN ÔNG

Tên

tài:

M TS

C I M D CH T H I CH NG B NH

L N NÁI SINH S N T I CÔNG TY C


NG HÔ H P

PH N PHÁT TRI N BÌNH

MINH, XÃ PHÙ L U T , HUY N M

C, HÀ N I

VÀ BI N PHÁP KH NG CH

KHÓA LU N T T NGHI P

H

ào t o

IH C

: Chính quy

Chuyên ngành : Thú y
Khoa

: Ch n nuôi - Thú y

Khóa h c

: 2010 - 2014

Thái Nguyên – 2014


I H C THÁI NGUYÊN
TR

NG

I H C NÔNG LÂM

----------------------

TR N XUÂN ÔNG

Tên

tài:

M TS

C I M D CH T H I CH NG B NH

L N NÁI SINH S N T I CÔNG TY C

NG HÔ H P

PH N PHÁT TRI N BÌNH

MINH, XÃ PHÙ L U T , HUY N M

C, HÀ N I

VÀ BI N PHÁP KH NG CH

KHÓA LU N T T NGHI P

H

ào t o

IH C

: Chính quy

Chuyên ngành

: Thú y

Khoa

: Ch n nuôi - Thú y

Khóa h c

: 2010 - 2014

Gi ng viên h

ng d n

: PGS. TS.

Thái Nguyên – 2014

ng Xuân Bình


L IC M

N

Sau th i gian h c t p và rèn luy n t i Tr

ng

i h c Nông Lâm Thái

Nguyên c ng nh trong th i gian th c t p t i công ty c ph n phát tri n Bình
Minh,Xã Phù L u T , huy n M

c, Hà N i tôi ã nh n

nhi t tình và quý báu c a các th y cô ban giám hi u nhà tr

c s giúp r t
ng, ban ch

nhi m khoa Ch n Nuôi thú y cùng toàn b các th y cô trong khoa ã giúp
tôi trong su t th i gian h c t p t i tr

ng và t

y t lòng bi t n chân thành và sâu s c

n:

Ban ch nhi m khoa Ch n Nuôi thú y-Tr

ng

i h c Nông Lâm

Thái Nguyên.
Ban lãnh

o, cùng các k thu t và công nhân t i t i công ty c ph n

phát tri n Bình Minh
Cùng t p th các th y cô giáo tr

ng

i hoc Nông Lâm Thái Nguyên

ã t o m i i u ki n cho tôi hoàn thành khóa lu n này úng th i h n.
c bi t, tôi xin chân thành c m n s c quan tâm giúp
c a th y giáo h

ng d n: PGS.TS

r t nhi t tình

ng Xuân Bình
.Nhân ây tôi c ng xin b y

t lòng bi t n t i gia ình, b n bè,
i u ki n giúp

,

ng nghi p ã th

ng xuyên t o m i

ng viên tôi trong su t th i gian h c t p, nghiên c u và

hoàn thành m i khóa lu n này.
Cu i cùng tôi xin chúc các th y cô giáo m nh kh e h nh phúc,

t nhi u

thành tích trong gi ng d y và nhi u thành công trong nghiên c u khoa h c.
Tôi xin chân

!
Sinh viên

Tr n Xuân ông


L I NÓI

U

Th c t p t t nghi p là khâu cu i cùng c a quá trình ào t o óng vai
trò không th thi u trong n n giáo d c hi n nay. Trong quá trình th c t p giúp
sinh viên ti p c n và n m b t th c t , c ng c ki n th c ã h c,
d ng lý thuy t vào th c ti n s n xu t, t
n m v ng các ph

ng th i áp

ó nâng cao ki n th c chuyên môn

ng pháp nghiên c u khoa h c.

Ngoài ra th c t p t t nghi p c ng là th i gian sinh viên rèn luy n, h c h i
kinh nghi m c a ng

i i tr

c, nh m trang b nh ng ki n th c chuyên môn,

nghi p v và công tác qu n lý sau khi t t nghi p ra tr
ng

i cán b khoa h c có trình

ng có th tr thành m t

chuyên môn, tay ngh v ng vàng .

Xu t phát t c s trên, theo nguy n v ng c a b n thân và s nh t trí
c a ban giám hi u khoa Ch n Nuôi thú y – Tr
Nguyên và s giúp
h

ng

i h c Nông Lâm Thái

c a công ty c ph n phát tri n Bình Minh, cùng v i s

ng d n t n tình c a th y giáo, k thu t tr i tôi ã ti n hành nghiên c u

tài: “

h i ch ng

ng hô h p

l n nái sinh

s n t i công ty c ph n phát tri n Bình Minh,xã Phù L u T ,huy n M
c,Hà N i và bi n phát kh ng ch ”
Tuy nhiên, do th i gian th c t p có h n và trình
h n ch nên

b n thân còn nhi u

tài th c t p t t nghi p c a tôi không th tránh kh i nh ng

thi u sót, kính mong

c s b sung, góp ý c a th y cô và b n bè

th c t p t t nghi p c a tôi hoàn thi n h n.

tài


DANH M C B NG
Trang
B ng 1.1.

Di n tích và s n l

ng m t s cây tr ng chính t n m 2011

n n m 2013 .............................................................................. 4
B ng 1.2.

S l

ng gia súc, gia c m c a xã n m 2011 - 2013 ..................... 5

B ng 1.3.

L ch sát trùng tr i l n nái .......................................................... 14

B ng 1.4

L ch phòng b nh c a tr i l n nái ............................................... 15

B ng 1.5.

K t qu công tác ph c v s n xu t............................................. 20

B ng 2.1:
h p ............................................................................................ 52
B ng 2.3.

................. 55

B ng 2.4.
tr ng v sinh ............................................................................... 56
B ng 2.5.

Nh ng bi u hi n lâm sàng c a l n nhi m h i ch ng hô h p .......... 58

B ng 2.6a.

............................................. 60

B ng 2.6b.

...................................... 60

B ng 2.7.

T l tái nhi m h i ch ng hô h p

l n nái và hi u qu

i u

tr l n 2 ...................................................................................... 61


KL

STT
UBND

: U ban nhân dân


M CL C
Trang
Ph n 1: CÔNG TÁC PH C V S N XU T ............................................. 1
1.1. i u tra c b n v xã Phù L u T , huy n M

c, Hà N i ..................... 1

1.1.1. i u ki n t nhiên ................................................................................ 1
1.1.2. i u ki n kinh t , xã h i ....................................................................... 2
1.1.3. Tình hình s n xu t nông nghi p ............................................................ 3
1.1.4. Quá trình thành l p và phát tri n c a Công ty CP Bình Minh ............... 6
1.1.5. ánh giá chung................................................................................... 10
1.2. N i dung và ph

ng pháp th c hi n công tác ph c v s n xu t ............. 10

1.2.1. N i dung công tác ph c v s n xu t.................................................... 10
1.2.2. Bi n pháp th c hi n ............................................................................ 11
1.2.3. K t qu công tác ph c v s n xu t ...................................................... 12
1.3. K t lu n và

ngh ................................................................................ 20

1.3.1. K t lu n .............................................................................................. 20
1.3.2.

ngh ............................................................................................... 21
NGHIÊN C U KHOA H C ............................... 22

Ph n 2: CHUYÊN
2.1.

tv n

............................................................................................. 22

2.1.1. Tính c p thi t c a
2.1.2. M c tiêu c a

tài ...................................................................... 22

tài ............................................................................. 23

2.1.3. Ý ngh a khoa h c và th c ti n c a

tài............................................. 23

2.2. T ng quan tài li u .................................................................................. 23
2.2.1. C s khoa h c c a
2.3.

it

tài ................................................................... 23

ng, n i dung và ph

ng pháp nghiên c u .................................. 48

2.3.1.

it

ng nghiên c u ......................................................................... 48

2.3.2.

a i m và th i gian ti n hành .......................................................... 48

2.3.3. N i dung nghiên c u .......................................................................... 48
2.3.4. Ph

ng pháp nghiên c u .................................................................... 49
. ................................... 49


2.4. K t qu nghiên c u................................................................................ 52
........................................................................................ 52
2.4.2.
l a

i u tra tình hình nhi m h i ch ng

ng hô h p c a l n theo

........................................................................................................... 53

2.4.3. i u tra tình hình nhi m h i ch ng

ng hô h p c a l n nái theo tháng .... 54

2.4.4.

theo tình tr ng

v sinh thú y ................................................................................................. 56
2.4.5. Bi u hi n lâm sàng c a l n nhi m h i ch ng hô h p ......................... 58
.......................................................... 60
2.4.7. K t qu theo dõi t l tái nhi m h i ch ng hô h p

l n nái và hi u qu

i u tr l n 2 ................................................................................................. 61
2.4.8. Bi n pháp

ng

nh hô h p t i tr i l n nái công ty c ph n phát tri n

Bình Minh .................................................................................................... 62
........ 64
2.5. K t lu n, t n t i và

ngh .................................................................... 65

2.5.2. T n t i ................................................................................................ 66
2.5.3.

ngh ............................................................................................... 67

TÀI LI U THAM KH O.......................................................................... 68
I. Tài li u ti ng vi t ...................................................................................... 68
II. Tài li u d ch t ti ng n

c ngoài ............................................................. 69

III. Tài li u ti ng anh .................................................................................... 69


1
Ph n 1
CÔNG TÁC PH C V S N XU T
1.1. i u tra c b n v xã Phù L u T , huy n M

c, Hà N i

1.1.1. i u ki n t nhiên
1.1.1.1. V trí

a lý

Xã Phù L u T n m trên
cách th tr n Vân

a bàn huy n M

c, thành ph Hà N i,

ình 12 km v phía Nam. Phù L u T là xã n m

ông B c c a huy n M

phía

c, ti p giáp v i:

Phía Tây giáp xã Xuy Xá.
Phía Nam giáp th tr n

i Ngh a.

Phía B c giáp xã Hòa Xá c a huy n

ng Hòa .

Phía ông giáp xã Phùng Xá
1.1.1.2. i u ki n

a hình,

Phù L u T có
tích

t ai

a hình t

ng

t t nhiên là 6,71km2. Trong ó

47,45%,

i b ng ph ng. Toàn xã có t ng di n
t nông nghi p là 318,366 ha, chi m

t phi nông nghi p là 333,82 ha (chi m 49,75%),

t ch a s d ng

là 18,81 ha, chi m 2,8%.
t ai a d ng, thích h p v i nhi u lo i cây l

ng th c, th c ph m và

cây công nghi p.
1.1.1.3. Giao thông v n t i
Giao thông
ng

i dân

c p ph i.

a ph

ây khá phát tri n, thu n ti n cho vi c giao l u, i l i c a
ng. H u h t các tuy n

ng ã

các thôn còn t xây d ng các o n

ang nâng c p tuy n

ng 430, o n ch y ra tr c

c tr i nh a ho c r i

ng t qu n. Hi n nay, xã
ng 21B i Hà Nam.

1.1.1.4. i u ki n khí h u th i ti t
Xã Phù L u T n m trong khu v c

ng b ng B c B nên khí h u mang

tính ch t chung c a khí h u mi n B c Vi t Nam, khí h u nhi t

i gió mùa.


2
-L

ng m a hàng n m cao nh t là 2,157 mm, th p nh t là 1,060 mm,

trung bình là 1,567 mm, l

ng m a t p trung ch y u t tháng 6

n tháng 7

trong n m.
-

m không khí trung bình hàng n m là 82%,

m cao nh t là

88%, th p nh t là 67%.
trung bình trong n m là 21oC

- Nhi t
tháng 6

n tháng 7. Do nh h

ng c a gió mùa ông B c và gió mùa ông Nam

nên có s chênh l ch v nhi t
- V ch

n 23oC, mùa nóng t p trung vào

trung bình gi a các mùa trong n m.

gió, gió mùa

mùa ông B c th i t tháng 11

ông Nam th i t tháng 3

n tháng 10, gió

n tháng 2 n m sau.

1.1.2. i u ki n kinh t , xã h i
1.1.2.1. Dân s và lao
Tính

n

ng

u n m 2013, dân s c a xã là g n 9000 ng

i

8 thôn, t l

t ng dân s qua các n m 2012 là 1,47% và n m 2011 là 1,5%, m t
1070 ng
lao

i/km2, s ng

i trong

ng nông nghi p. Lao

tu i lao

Dân t c

ng chi m 56% dân s , ch y u là

ng ch a có chuyên môn k thu t chi m 80,2%.

Dân c trong xã phân b ch a
và g n tr c

dân s

ng

ng giao thông chính, m t

u. Các khu v c lân c n th tr n
dân c

ông, s ng t p trung h n.

ây ch y u là dân t c Kinh (chi m 96%), bên c nh ó còn

có m t s dân t c ít ng

i nh : M

dân trong xã c n cù trong lao

ng, Thái, H’Mông... (chi m 4%). Ng

i

ng, sáng t o trong s n xu t, oàn k t trong

n p s ng.
1.1.2.2. C c u kinh t
Phù L u T ch y u s n xu t l
nuôi tr ng th y s n. Nh

c

ng th c, ch n nuôi gia súc - gia c m,

u t h th ng m

ng máng t t mà ng

i

dân có th tr ng hai v lúa và m t v hoa màu trong m t n m. Trong nh ng
n m g n ây, xã ã chú tr ng chuy n

i c c u kinh t theo h

ng s n xu t


3
hàng hóa, nâng c p h th ng ch nông thôn

phát tri n th

ng m i. N m

2011, giá tr s n xu t công nghi p, th công nghi p, xây d ng trên
t 46.80 tri u

a bàn xã

ng. Ngành ti u th công nghi p ch m phát tri n, r i rác còn

m t s h tr ng dâu, nuôi t m, d t v i, an cói…
1.1.2.3. V n hóa xã h i
- Giáo d c:
Trong nh ng n m g n ây ngành giáo d c c a xã Phù L u T có nh ng
b

c phát tri n m nh c v s l

m t s trang thi t b ,

ng và ch t l

ng giáo d c. Xã ã

ut

dùng ph c v cho giáo viên và h c sinh trong quá

trình d y và h c. Trong xã có:
+ 2 tr

ng m u giáo

+ 1 tr

ng ti u h c

+ 1 tr

ng trung h c c s

+ Trung tâm h

ng nghi p, b i d

ng chính tr huy n c ng

c

t

t i xã Phù L u T .
Xã ã ph c p giáo d c Ti u h c và Trung h c c s .
a s ng

i dân có trình

dân trí cao.

- Công tác y t :
Xã có tr m y t v i quy mô 3 gi
sóc s c kh e cho ng

ng b nh. Các thôn

u có y tá ch m

i dân. Ngoài ra còn có các phòng khám t nhân.

Ch m sóc s c kh e ban
nh t là ph n , tr em. Th

u c a ng

i dân ngày càng

c quan tâm,

ng xuyên quan tâm, tuyên truy n v i nhi u hình

th c, k t h p v i nhi u bi n pháp nghi p v chuyên môn k thu t ã làm
gi m t l phát tri n dân s t nhiên hàng n m.
1.1.3. Tình hình s n xu t nông nghi p
1.1.3.1. Tình hình s n xu t ngành tr ng tr t
Tr ng tr t là ngành chi m t tr ng l n trong s n xu t nông nghi p.
Di n tích và s n l
b ng 1.1:

ng c a m t s cây tr ng chính

c trình bày


4
B ng 1.1. Di n tích và s n l

ng m t s cây tr ng chính

t n m 2011
N m

n n m 2013

2011

2012

2013

Di n tích S n l ng Di n tích S n l ng Di n tích S n l ng
(ha)
(t n)
(ha)
(t n)
(ha)
(t n)

Cây
tr ng
Lúa

380

2.538

378

2.721

186,7

1.344

Ngô

50

400

42

369,6

30

270

c

38

570

39,5

691,25

42,8

864,56

Khoai tây

17

212,5

20

191,8

24,7

187

Rau màu

50

2.790

454

2.556

34.9

1.989

(Ngu n UBND xã Phù L u T )
Qua b ng 1.1 cho th y: M y n m tr l i ây, di n tích và s n l
s lo i cây tr ng chính có nh ng bi n
o trên
t n,

ng nh t

ng m t

nh. Lúa v n là cây tr ng ch

a bàn xã, v i t ng di n tích n m 2011 là 380 ha, s n l

ng

n n m 2013, thì di n tích gi m xu ng còn 186,7 ha nh ng s n l

t 2.538
ng

t

1.344

. Di n tích và s n l

ng ngô gi m m nh, thay vào ó là các cây

công nghi p và hoa màu ng n ngày, nh ng e
, b p c i, su hào,… vào s n xu t ã em l i hi u qu kinh t cao cho
ng

i dân. Nguyên nhân c a s thay

cây tr ng, t ng v n

i ó là do ng

u t cho nh ng lo i cây tr ng

a các lo i cây có giá tr vào s n xu t
s nl

ng cây tr ng không ng ng

i dân thay

ic c u

t hi u qu kinh t . Vi c

c chú tr ng, cho nên n ng su t và

c nâng lên.

1.1.3.2. Tình hình s n xu t ngành ch n nuôi
S l
K t qu

ng gia súc, gia c m c a xã có s bi n

i u tra s l

ng gia súc, gia c m

ng qua 3 n m g n ây.

c trình bày b ng 1.2:


5
B ng 1.2. S l

ng gia súc, gia c m c a xã n m 2011 - 2013
n v tính: Con

STT

V t nuôi

N m 2011

N m 2012

N m 2013

1

Trâu

138

124

115

2258

247

235

3

L n

9.898

10.897

12.000

4

Gia c m

46.658

48.780

54.000

(

n UBND xã Phù L u T )

Qua b ng 1.2 cho th y:
-

. N m 2011

toàn
258 con trong n

235 con vào n m 2013.

- Ch n nuôi l n: Nh ng n m g n ây trên

a bàn các xã xu t hi n m t

s gia ình ch n nuôi t 10 - 20 l n nái sinh s n và vài tr m l n th t, cùng v i
s thành l p và phát tri n c a trang tr i ch n nuôi gia công trên
huy n, do ó s l
N m 2011, s l

a bàn

ng àn l n c a xã không ng ng t ng lên qua các n m.
ng là 9.898 con,

n n m 2013 s l

ng t ng lên 12.000

con. Nguyên nhân là m t s công ty liên doanh nh CP, Dabaco… t p trung
u t v n và k thu t, ng

i dân thuê

t ai và nhân l c

h p tác phát

tri n ch n nuôi.
- Ch n nuôi gia c m: S l
s l

ng àn gia c m t ng lên rõ r t. N m 2011,

ng àn gia c m là 46.658 con nh ng

n n m 2013 s l

t ng lên 54.000 con. Có s t ng lên không ng ng v s l
do m y n m tr l i ây ng
ch m sóc, nuôi d
tri t
ng

ng àn ã

ng àn nh v y là

i ch n nuôi ã chú tr ng h n trong công tác

ng, phòng tr d ch b nh, công tác tiêm phòng

c th c hi n

. Giá bán s n ph m ch a cao nh ng ã em l i hi u qu kinh t cho
i ch n nuôi.


6
* Công tác thú y: Huy n M

c hàng n m ã t ch c t t k ho ch

tiêm phòng cho àn gia súc, gia c m. Công tác ki m tra xu t nh p con gi ng
và ki m soát gi t m
Hi n nay, ng

c th c hi n nghiêm ng t.
i dân ã nh n th c

c l i ích c a vi c tiêm phòng cho

àn gia súc, gia c m nên công tác tiêm phòng
gi m thi u thi t h i

i v i s n xu t. Hàng n m vào tháng 3 - 4 và tháng 9 – 10,

Tr m Thú y huy n M
t tc

t hi u qu cao, góp ph n làm

c k t h p v i thú y c s

xã ti n hành tiêm phòng

àn trâu, bò, l n, gia c m và chó.
- V i trâu, bò: Tiêm vaccine T huy t trùng, L m m long móng.
- V i l n: Tiêm vaccine T d u, D ch t , Tai xanh
- V i gia c m: Tiêm vaccine cúm H5N1, Newcastle....
Vì v y, công tác thú y

xã ã

m b o an toàn d ch b nh cho àn gia

súc - gia c m, th c hi n nghiêm Pháp l nh thú y.
1.1.4. Quá trình thành l p và phát tri n c a Công ty CP Bình Minh
1.1.4.1. Quá trình thành l p
Công ty CP Bình Minh n m trên a ph n xã Phù L u T , huy n M
Hà N i. Trang tr i

c,

c thành l p n m 2008, là tr i l n gia công c a Công ty

Ch n nuôi CP Vi t Nam (Công ty TNHH Charoen Pokphand Vi t Nam). Ho t
ng theo ph

ng th c ch tr i xây d ng c s v t ch t, thuê công nhân, công ty

a t i gi ng l n, th c n, thu c thú y, cán b k thu t. Hi n nay, trang tr i do
ông Nguy n S Bình làm ch tr i, cán b k thu t c a Công ty Ch n nuôi CP Vi t
Nam ch u trách nhi m giám sát m i ho t

ng c a trang tr i.

1.1.4.2. C c u t ch c c a trang tr i
C c u c a tr i

c t ch c nh sau:

01 ch tr i.
01 qu n lý tr i.
02 qu n lý k thu t.
26 công nhân.


7
V i
nh

i ng công nhân trên, tr i phân ra làm các t nhóm khác nhau

t chu ng

ch n nuôi,

, t chu ng nái ch a, nhà b p. M i m t khâu trong quy trình

u

c khoán

trách nhi m, thúc

n t ng công nhân, nh m nâng cao tinh th n

y s phát tri n c a trang tr i.

1.1.4.3. C s v t ch t c a trang tr i
Công ty CP Bình Minh n m
Trung, có

a hình t

ng

ng r ng l n thu c thôn

i b ng ph ng v i di n tích là 10,2 ha. Trong ó:

-

t tr ng cây n qu : 2,3 ha

-

t xây d ng: 2,5 ha

-

t tr ng lúa: 2,4 ha

- Ao, h ch a n

khu v c cánh

c và nuôi cá: 3 ha

Trang tr i ã dành kho ng 0,5 ha

t

xây d ng nhà i u hành, nhà

cho công nhân, b p n, các công trình ph c v cho công nhân và các ho t
ng khác c a tr i.
Khu ch n nuôi

c quy ho ch b trí xây d ng h th ng chu ng tr i

cho 1200 nái c b n bao g m: 6 chu ng

(m i chu ng có 56 ô), 2 chu ng

nái ch a (m i chu ng có 560 ô), 3 chu ng cách ly, 1 chu ng

c gi ng, cùng

m t s công trình ph ph c v cho ch n nuôi nh : Kho th c n, phòng sát
trùng, phòng pha tinh, kho thu c...
H th ng chu ng xây d ng khép kín hoàn toàn. Phía

u chu ng là h

th ng giàn mát, cu i chu ng có 3 qu t thông gió

i v i các chu ng

qu t thông gió

i v i chu ng cách ly, 2

qu t

i v i chu ng nái ch a và 2 qu t

i v i chu ng

c. Hai bên t

,8

ng có dãy c a s l p kính. M i c a s có

di n tích 1,5m2, cách n n 1,2m, m i c a s cách nhau 40cm. Trên tr n
l p h th ng ch ng nóng b ng tôn l nh.

c


8
Phòng pha tinh c a tr i
mm t

c trang b các d ng c hi n

i nh : Máy

tinh trùng, kính hi n vi, thi t b c m ng nhi t, các d ng c

óng

li u tinh, n i h p cách th y d ng c và m t s thi t b khác.
Trong khu ch n nuôi,
c

c trong khu ch n nuôi

u là n

c c p t m t b l n, xây d ng

2. N

u

bê tông và có các h sát trùng.

H th ng n
l n

ng i l i gi a các ô chu ng, các khu khác

c t m và n

l c và

c gi ng khoan. N

u chu ng nái

c u ng cho

6 và chu ng nái ch a

c x g m, ph c v cho công tác khác,

c b trí t tháp b

c b m qua h th .

1.1.4.4 Tình hình s n xu t c a trang tr i
* Công tác ch n nuôi:
Nhi m v chính c a trang tr i là s n xu t con gi ng và chuy n giao
ti n b khoa h c k thu t.
Hi n nay, trung bình l n nái c a tr i s n xu t

c 2,45 - 2,47 l a/n m.

S con s sinh là 11,23 con/ àn, s con cai s a: 10,7 con/ àn. Tr i ho t

ng

vào m c khá theo ánh giá c a Công ty Ch n nuôi CP Vi t Nam.
T i tr i, l n con theo m

c nuôi

n 21 ngày tu i, ch m nh t là

26 ngày thì ti n hành cai s a và chuy n sang các tr i ch n nuôi l n gi ng
c a công ty.
Trong tr i có 18 con l n
l n

c gi ng này

và khai thác tinh

c chuy n v cùng m t

c nuôi nh m m c ích kích thích
th tinh nhân t o. Tinh l n

Pietrain và Duroc. L n nái
nh con

c gi ng

c ph i 3 l n và

t, các

ng d c cho l n nái

c khai thác t 2 gi ng l n
c luân chuy n gi ng c ng

c.

Th c n cho l n nái là th c n h n h p hoàn ch nh có ch t l
c Công ty Ch n nuôi CP Vi t Nam c p cho t ng

it

ng cao,

ng l n c a tr i.


9
* Công tác v sinh:
H th ng chu ng tr i luôn

m b o thoáng mát v mùa hè, m áp v mùa

ông. Hàng ngày luôn có công nhân quét d n v sinh chu ng tr i, thu gom phân,
n

c ti u, kh i thông c ng rãnh,

sát trùng, hành lang i l i

ng i trong tr i

c quét d n, phun thu c

c quét d n và r c vôi theo quy nh.

Công nhân, k s , khách tham quan khi vào khu ch n nuôi

u ph i sát trùng

t i nhà sát trùng, t m b ng n c s ch tr c khi thay qu n áo b o h lao

ng.

* Công tác phòng b nh:
Trong khu v c ch n nuôi h n ch
gi a các chu ng và bên ngoài chu ng
vào tr i

i l i gi a các chu ng, hành lang
u

c r c vôi b t, các ph

c sát trùng m t cách nghiêm ng t ngay t i c ng vào. V i ph

châm “phòng b nh là chính” nên t t c l n
tiêm phòng vaccine

y

ây

y

và úng k thu t.

riêng, t l n nái, l n h u b , l n
thái kh e m nh,

u

ng

c cho u ng thu c,

.

Quy trình phòng b nh b ng vaccine luôn
nghiêm túc,

ng ti n

c trang tr i th c hi n

i v i t ng lo i l n có quy trình tiêm

c, l n con. L n

c ch m sóc nuôi d

nhi m và các b nh m n tính khác

c tiêm vaccine

tr ng

ng t t, không m c các b nh truy n

t o

c tr ng thái mi n d ch t t nh t

cho àn l n. T l tiêm phòng vaccine cho àn l n luôn

t 100%.

* Công tác tr b nh:
Cán b k thu t c a trang tr i có nhi m v theo dõi, ki m tra àn l n
th

ng xuyên, các b nh x y ra

l n nuôi t i trang tr i luôn

viên phát hi n s m, cách ly, i u tr

ngay giai o n

c k thu t

u, nên i u tr

t

hi u qu t 80 - 90% trong m t th i gian ng n. Vì v y, không gây thi t h i
l nv s l

ng àn gia súc.ng ng d n t i b ch a gi a các chu ng


10
1.1.5. ánh giá chung
1.1.5.1. Thu n l i
c s quan tâm c a

y ban nhân dân xã t o i u ki n cho s phát

tri n c a trang tr i.
Trang tr i

c xây d ng

v trí thu n l i: Xa khu dân c , thu n ti n

ng giao thông.
Ch tr i có n ng l c, n ng
quan tâm

n

ng, n m b t

c tình hình xã h i, luôn

i s ng v t ch t và tinh th n c a cán b k thu t và công nhân.

Cán b k thu t có trình

chuyên môn v ng vàng, công nhân nhi t

tình và có tinh th n trách nhi m cao trong s n xu t.
Con gi ng t t, th c n, thu c ch t l

ng cao, quy trình ch n nuôi khép

kín và khoa h c ã mang l i hi u qu ch n nuôi cao cho trang tr i.
1.1.5.2. Khó kh n
D ch b nh di n bi n ph c t p nên chi phí dành cho phòng và ch a b nh
l n, làm nh h

ng

n giá thành và kh n ng sinh s n c a l n.

Trang thi t b v t t , h th ng ch n nuôi ã c , có ph n b h h ng.
S l
n

ng l n nhi u, l

ng n

c th i l n, vi c

u t cho công tác x lý

c th i c a tr i còn nhi u khó kh n.

1.2. N i dung và ph

ng pháp th c hi n công tác ph c v s n xu t

1.2.1. N i dung công tác ph c v s n xu t
1.2.1.1. Công tác ch n nuôi
Tìm hi u v quy trình ch n nuôi các lo i l n: L n nái ch a, nái nuôi
con, l n con theo m
N m v ng

c i m c a các gi ng l n có

Tham gia công tác v sinh, ch m sóc nuôi d

tr i.
ng àn l n.


11
Tham gia

cho l n nái, b m s tai, b m nanh, c t uôi cho l n

con, làm úm cho l n con.
Tham gia i u tra s sách c a tr i và l p s sách theo dõi t ng cá th ,
ghi chép các ch tiêu sinh lý sinh s n.
Ti n hành

tài nghiên c u khoa h c trên àn l n thí nghi m c a trang tr i.

1.2.1.2. Công tác thú y
Tiêm phòng vaccine cho àn l n theo quy trình tiêm phòng c a tr i.
Phun thu c sát trùng chu ng tr i, v sinh d ng c ch n nuôi theo quy
trình v sinh thú y.
Ch n oán và i u tr m t s b nh mà àn l n m c ph i trong quá trình
th c t p.
Tham gia vào các công tác khác.
1.2.2. Bi n pháp th c hi n
thu

c k t qu t t nh t trong th i gian th c t p và th c hi n t t

nh ng n i dung trên tôi ã

a ra m t s bi n pháp

th c hi n nh sau:

Tuân th n i quy c a tr ng, khoa, tr i và yêu c u c a cô giáo h ng d n.
Tích c c h c h i ki n th c, kinh nghi m c a cán b k thu t trong
tr i và nh ng ng

i ch n nuôi

nâng cao tay ngh và c ng c ki n th c

chuyên môn.
V n d ng nh ng ki n th c lý thuy t
sóc, nuôi d

tr

ng, l p vào công vi c ch m

ng và phòng tr b nh cho àn l n.

Th c hi n bám sát c s s n xu t và i sâu ki m tra, tìm hi u quy trình
ch n nuôi c a tr i.
Khiêm t n, hòa nhã v i m i ng
vào các công vi c c a tr i

i, không ng i khó, ng i kh tham gia


12
Th
b

ng xuyên xin ý ki n ch

c i úng

o c a giáo viên h

ng d n

có nh ng

n.

Tr c ti p tham gia ch m sóc, nuôi d

ng àn l n thí nghi m.

Tham kh o s sách theo dõi c a tr i và trao

i các v n

chuyên môn

v i cán b k thu t tr i và ch trang tr i.
1.2.3. K t qu công tác ph c v s n xu t
Trong th i gian th c t p t i trang tr i


c s giúp

c a ban lãnh

o

i ng cán b công nhân viên trong trang tr i cùng v i s c g ng c a b n

thân tôi ã thu

c các k t qu sau:

1.2.3.1.Công tác ch n nuôi
Công tác v sinh trong ch n nuôi là m t trong nh ng khâu r t quan
tr ng. N u công tác v sinh
tr

c th c hi n t t thì gia súc ít m c b nh, sinh

ng và phát tri n t t, chi phí thu c thú y th p, làm cho hi u qu ch n nuôi

cao h n. Do nh n th c rõ

c i u này nên trong su t th i gian th c t p, tôi

ã th c hi n t t các công vi c nh :
* Công tác ch m sóc nuôi d

ng

Trong quá trình th c t p t i trang tr i, tôi ã tham gia ch m sóc nái
ch a, nái

, tham gia

, ch m sóc cho l n con theo m

n cai s a. Tr c

v sinh, ch m sóc, theo dõi àn l n thí nghi m. Th c hi n quy trình ch m sóc
nái ch

, nái
-

, àn l n con theo m

i v i nái

L n nái ch a
ngày. Tr

n khi cai s a nh sau:

:
c chuy n lên chu ng

c khi chuy n l n lên chu ng

u m i ô chu ng. Th c n c a l n ch

n 3 kg/ngày, chia làm 2 b a sáng, chi u.

c ngày

, chu ng ph i

trùng và c , r a s ch s . L n chuy n lên ph i
b ng

tr

c ghi

d ki n 7 - 10
c d n d p, sát

y

thông tin lên

c cho n v i tiêu chu n


13
L n nái ch a tr

c ngày

d ki n 3 ngày, gi m tiêu chu n n xu ng

0,5 kg/con/b a..
Khi l n nái

c 2 ngày t ng d n l

kg/con/ngày chia làm hai b a sáng, chi u.
nuôi nhi u con có th cho n t ng l
-

ra l n

+ L n con 2 - 3 ngày tu i

0,5 - 5

i v i nái nuôi con quá g y ho c

ng th c n lên 6 kg/con/ngày.

i v i àn l n con theo m

+ Ngay sau khi

ng th c n t

n khi cai s a:
c ti n hành c t r n, b m nanh.
c c t s tai, c t uôi và tiêm s t, cho u ng

thu c phòng phân tr ng l n con và tiêu ch y.
+ L n con 3 - 4 ngày tu i cho l n con u ng thu c phòng c u trùng.
+ L n con 4 - 5 ngày tu i ti n hành thi n l n
+ L n con

c.

c t 4 - 6 ngày tu i t p cho n b ng th c n h n h p

hoàn ch nh 550SF.
+ L n con

c 16 - 18 ngày tu i tiêm phòng d ch t .

+ L n con

c 21 - 26 ngày tu i ti n hành cai s a cho l n.

* Phát hi n l n nái

ng d c

- Khi cho l n nái i qua các ô chu ng nh t l n
hi n kích thích th n kinh, tai v nh lên và
- L n có bi u hi n b n ch n hay

c thì l n nái có bi u

ng ì l i.
ng lên n m xu ng, ta quan sát

c

vào kho ng 10 - 11 gi tr a.
- C quan sinh d c có bi u hi n: Âm h xung huy t, s ng, m y
d ch ti t ch y ra trong, loãng và ít, sau ó chuy n sang

, có

c dính.

.1.2.3.2. Công tác thú y
* Công tác v sinh
Chu ng nuôi luôn

c v sinh s ch s , chu ng

c tiêu

c b ng thu c sát

trùng Ommicide 2 l n hàng ngày, pha v i t l 320ml sát trùng/1000 lít n

c


14
các chu ng

sau khi cai s a, l n m

c chuy n lên chu ng nái ch a 1

(khu v c cai s a). Sau khi xu t l n con, các t m an chu ng này
mang ngâm
sau ó

h sát trùng b ng dung d ch NaOH 10%, ngâm trong 1 ngày

c c s ch, ph i khô. Khung chu ng c ng

dung d ch NaOH pha v i n ng
xút. G m chu ng c ng
vôi b t.

c tháo ra

c c s ch, x t b ng

loãng, sau ó x t l i b ng dung d ch vôi

c v sinh s ch s , tiêu

c kh trùng k sau ó r c

khô 1 ngày r i ti n hành l p an vào, sau ó u i l n ch

t

chu ng nái ch a 2 xu ng.
B ng 1.3. L ch sát trùng tr i l n nái
Trong chu ng
Th

CN

Chu ng
nái ch a
Phun
sát trùng

Quét
Th 2
ho c r c
vôi
ng i

Chu ng

Chu ng
cách ly

Phun sát
Trùng
Phun sát
trùng
+ r c vôi

Phun
sát trùng

Th 3

Phun sát
Trùng

Phun sát trùng Quét ho c
+ quét vôi
r c vôi
ng i
ng i

Th 4

X vôi
xút g m

Phun sát trùng

Th 5

Phun gh

Th 6

Phun sát
Trùng

Th 7

Ngoài
Ngoài khu
Chu ng v c ch n nuôi

Phun sát trùng
+ x vôi, xút
g m
Phun sát
trùng
+ r c vôi

Phun sát
Phun sát
trùng toàn
trùng
b khu
toàn b khu
v c
v c

R c vôi

R c vôi

Phun sát
Trùng

Phun sát
trùng

Phun gh
Phun sát
Trùng

V sinh
V sinh t ng
V sinh
V sinh
t ng chu ng
chu ng
t ng chu ng t ng khu


15
* Công tác phòng b nh
Quy trình tiêm phòng, phòng b nh cho àn l n c a trang tr i
hi n tích c c, th

ng xuyên và b t bu c. Tiêm phòng cho àn l n nh m t o ra

trong c th chúng mi n d ch ch
t ng s c

c th c

ng, ch ng l i s xâm nh p c a vi khu n,

kháng cho c th .

Sau ây là quy trình phòng b nh b ng thu c và vaccine cho các
lo i l n.
B ng 1.4 L ch phòng b nh c a tr i l n nái
Lo i

Tu n tu i

l n

L n
h ub

b nh
Thi u s t

2 - 3 ngày
L n con

Phòng

Vaccine/
Thu c/ch

Li u

a

l

ng

ph m

thu c

(ml/con)

Fe + B12

Tiêm

1

Tiêm

1

U ng

1

Tiêu ch y Nova-Ampisur
C u trùng Nova - Coc 5%

3 - 6 ngày

ng

16- 18 ngày

D ch t

Coglapest

Tiêm b p

2

25, 29 tu n tu i

Khô thai

Parvo

Tiêm b p

2

26 tu n tu i

D ch t

Coglapest

Tiêm b p

2

27, 30 tu n tu i

Gi d i

Begonia

Tiêm b p

2

28 tu n tu i

LMLM

Aftopor

Tiêm b p

2

D ch t

Coglapest

Tiêm b p

2

LMLM

Aftopor

Tiêm b p

2

L n nái 10 tu n ch a
sinh s n 12 tu n ch a

nh k hàng n m vào tháng 4, 8, 12 tiêm phòng b nh t ng àn
vaccine gi d i Begonia tiêm b p 2 ml/con.
iv il n
- L n

c:

c h u b m i nh p v : 3 tu n tiêm phòng vaccine d ch t

Coglapest, 4 tu n tiêm phòng vaccine l m ng long móng Aftopor, vaccine
gi d i Begonia.


16
-L n

c ang khai thác tiêm phòng vào tháng 5, tháng 11 vaccine

d ch t Coglapest. Tháng 4, 8, 12 tiêm phòng vaccine l m ng long móng
Aftopor, vaccine gi d i Begonia.
* Công tác ch n oán và i u tr b nh
i u tr b nh cho gia súc
k p th i và chính xác giúp ta

a ra

t hi u qu cao, thì vi c phát hi n b nh
c phác

i u tr t t nh t làm gi m t

l ch t, gi m th i gian s d ng thu c và gi m thi t h i v kinh t . Vì v y,
hàng ngày tôi cùng cán b k thu t ti n hành ki m tra, theo dõi àn l n
c các ô chu ng

phát hi n ra nh ng con b

t t

m. Trong th i gian th c t p,

chúng tôi ã g p và i u tr m t s b nh sau:
- B nh viêm ph i
+ Nguyên nhân: Do Mycoplasma hyopneumoniae gây ra. B nh x y ra
trên l n

con ngay t khi m i sinh ra. B nh xâm nh p ch y u qua

ng hô h p. Do i u ki n ch n nuôi v sinh chu ng tr i kém, th i ti t thay
i…, do s c

kháng c a l n gi m. B nh th

ng lây lan do nh t chung gi a

con nhi m b nh và m c b nh do bú s a c a l n m b b nh.
+ Tri u ch ng: L n con còi c c ch m l n, lông xù, h x
th hóp b ng l i.

ng s ng, khi

. Bình th

ng ngh

ng i l n không ho, ch khi xua qu y r y l n m i ho (ho vào lúc sáng s m hay
chi u t i), nhi t

c th bình th

ng hay t ng nh .

+ i u tr :
Tylogenta : 1ml/10 kg TT. Tiêm b p ngày/l n
Vetrimoxin : 1ml/10 kg TT. Tiêm b p 2 ngày/l n.
i u tr trong 3 - 6 ngày.
- B nh viêm t cung
+ Nguyên nhân: Là m t quá trình b nh lí ph c t p có th do r t nhi u
nguyên nhân: Công tác ph i gi ng không úng, do l n m

khó, b sát nhau

ph i can thi p b ng tay ho c d ng c tr s n làm t n th

ng, xây xát niêm

m c c t cung và âm

o t o i u ki n thu n l i cho vi khu n bên ngoài xâm


17
nh p vào gây viêm. Do sàn chu ng không
c v sinh s ch s tr

c và sau khi

c v sinh s ch, l n nái không

. M t khác, do k phát t m t s b nh

truy n nhi m nh : B nh s y thai truy n nhi m và phó th

ng hàn (V n L

H ng và cs, 2008) [7].
+ Tri u ch ng: Khi b b nh, l n bi u hi n m t s tri u ch ng ch y u:
Thân nhi t t ng cao, n u ng gi m, l

ng s a gi m, con v t au

cong l ng r n, t v không yên t nh. Âm h s ng
ra ngoài d ch viêm màu tr ng
+

n, có khi

. T c quan sinh d c th i

c ho c ph t h ng, có mùi tanh, th i kh m.

i u tr : H n ch quá trình viêm lan r ng, kích thích t cung co bóp

th i h t d ch viêm ra ngoài và

phòng hi n t

ng nhi m trùng cho c th ,

chúng tôi ti n hành i u tr nh sau:
Tiêm m t li u Oxytocin:

3 - 5 ml/con

Tiêm Analgin:

1ml/10kgTT/1l n/ngày.

Tiêm Vetrimoxin:

1ml/10kgTT/1l n/2ngày.

i u tr liên t c trong 3 - 6 ngày.
+ K t qu :
i u tr 5 con, kh i 4 con, lo i 1 con.
- B nh viêm vú
+ Nguyên nhân: Do các loài vi khu n: Liên, t c u trùng, E.coli xâm
nh p vào tuy n vú qua da, do xây xát núm vú do r ng nanh l n con m i sinh,
do l n m nhi u s a

ng t o nên môi tr

ng cho vi khu n phát tri n, ho c

do quá nhi u s a làm c ng nh c, gây viêm.
Do v sinh chu ng tr i kém, phân, n

c ti u không thoát h t, nhi t

chu ng tr i quá l nh, quá nóng.
Do vi c dùng thu c sát trùng t y u ch a h p lý trong khu trang tr i
c ng nh trong chu ng l n nái tr

c và sau khi

Do k phát t các b nh viêm âm

.

o, t cung.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×