Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu sử dụng kích dục tố để nâng cao khả năng sinh sản và điều trị bệnh chậm sinh ở lợn nái nuôi tại Công ty CP Bình Minh, xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp)

I H C THÁI NGUYÊN
TR

NG

I H C NÔNG LÂM

TR N M NH HU NH

Tên

tài:

NGHIÊN C U S D NG KÍCH D C T
NÂNG CAO
KH N NG SINH S N VÀ I U TR B NH CH M SINH
L N NÁI NUÔI T I CÔNG TY CP BÌNH MINH,
XÃ PHÙ L U T , HUY N M
C, HÀ N I

KHOÁ LU N T T NGHI P


H

ào t o

: Chính quy

Chuyên ngành

: Thú y

Khoa

: Ch n nuôi thú y

Khóa h c

: 2010 - 2015

Thái Nguyên, n m 2014

IH C


I H C THÁI NGUYÊN
NG
I H C NÔNG LÂM

TR

TR N M NH HU NH

Tên

tài:

NGHIÊN C U S D NG KÍCH D C T
NÂNG CAO
KH N NG SINH S N VÀ I U TR B NH CH M SINH
L N NÁI NUÔI T I CÔNG TY CP BÌNH MINH,


XÃ PHÙ L U T , HUY N M
C, HÀ N I

KHOÁ LU N T T NGHI P

H

ào t o

: Chính quy

Chuyên ngành

: Thú y

Khoa

: Ch n nuôi thú y

Khóa h c

: 2010 - 2015

Gi ng viên h

IH C

ng d n : TS.

Qu c Tu n

Thái Nguyên, n m 2014


i
L IC M

N

Trong su t th i gian nghiên c u, hoàn thành khóa lu n c a mình, tôi
ã nh n
c s ch b o t n tình c a th y, cô giáo h ng d n, s giúp
c a
Tr ng i h c Nông Lâm, Khoa Ch n nuôi thú y, và trang tr i ch n nuôi l n
c a công ty CP Bình Minh. Tôi c ng nh n
c s c ng tác nhi t tình c a các
b n ng nghi p, s giúp , c v
ng viên c a ng i thân trong gia ình.
Nhân d p này tôi xin
c bày t lòng bi t n sâu s c t i th y giáo
TS.
Qu c Tu n và cô giáo Th.s Ph m Th Trang ã r t t n tình và tr c
ti p h ng d n tôi th c hi n thành công khóa lu n này.
Tôi xin c m n Ban giám hi u Tr ng i h c Nông Lâm, Khoa Ch n
nuôi thú y, Công ty CP Bình Minh, cùng toàn th anh ch
, theo dõi các ch tiêu và thu
th p s li u ã t o i u ki n thu n l i tôi th c hi n khóa lu n này.
Tôi xin chân thành c m n t i m i ng i thân trong gia ình và toàn
th b n bè ã ng viên giúp
tôi c v v t ch t và tinh th n tôi yên tâm
hoàn thành tài.
Tôi xin trân tr ng g i t i các th y cô giáo, các v h i ng ch m khóa
lu n l i c m n sâu s c và l i chúc t t p nh t.
Thái Nguyên, ngày 29 tháng 11 n m 2014
Sinh viên

Tr n M nh Hu nh


ii
L IM

U

Th c t p t t nghi p là m t khâu quan tr ng không th thi u
c trong
ch ng trình ào t o c a các tr ng i h c.
Trong th i gian th c t p ng i sinh viên
c ti p c n v i th c ti n s n
xu t, rèn luy n tay ngh c ng c và nâng cao ki n th c chuyên môn, n m
c
ph ng pháp nghiên c u khoa h c. ng th i, th c t p t t nghi p c ng là th i
gian ng i sinh viên t rèn luy n, tu d ng ph m ch t o c, trang b cho
b n thân nh ng hi u bi t v xã h i khi ra tr ng tr thành ng i cán b k thu t
có trình chuyên môn có n ng l c công tác. Vì v y, th c t p t t nghi p r t c n
thi t i v i m i sinh viên cu i khoá h c tr c khi ra tr ng.
Xu t phát t nh ng òi h i trên,
cs
ng ý c a khoa Ch n nuôi Thú
y,
c s phân công c a th y, cô giáo h ng d n và s ti p nh n c a Công ty
CP Bình Minh, xã Phù L u T , huy n M
c, Hà N i chúng tôi ã ti n hành
tài: “Nghiên c u s d ng kích d c t
nâng cao kh n ng sinh s n và
i u tr b nh ch m sinh l n nái nuôi t i Công ty CP Bình Minh, xã Phù
L u T , huy n M
c, Hà N i”. Trong th i gian th c t p
c s giúp
nhi t tình c a ch tr i, cán b k thu t và toàn b công nhân trong tr i cùng v i
s ch b o t n tình c a các th y, cô giáo và s n l c c a b n thân, tôi ã hoàn
thành t t nhi m v và thu
c m t s k t qu nghiên c u nh t nh.
Do b c u làm quen v i công tác nghiên c u khoa h c, ki n th c
chuyên môn ch a sâu, kinh nghi m th c t ch a nhi u và th i gian th c t p
còn ng n nên trong b n khóa lu n này c a tôi không tránh kh i nh ng h n
ch , thi u sót. Tôi kính mong nh n
c nh ng ý ki n óng góp quý báu
c a th y, cô giáo cùng các b n ng nghi p
b n khóa lu n c a tôi
c
hoàn thi n h n.
Tôi xin chân thành c m n!


iii
DANH M C CÁC B NG

B ng 1.1.
B
B
B
B
B

ng 1.2.
ng 1.3.
ng 1.4.
ng 1.5.
ng 2.1.

B ng 2.2.
B ng 2.3.
B ng 2.4.
B ng 2.5.
B ng 2.6.
B ng 2.7.
B ng 2.8.
B ng 2.9.
B ng 2.10

Trang
Di n tích và s n l ng m t s cây tr ng chính t n m 2012
n n m 2014 ............................................................................. 3
S l ng gia súc, gia c m c a xã n m 2012 - 2014 .................... 4
L ch sát trùng tr i l n nái ......................................................... 13
L ch phòng b nh c a tr i l n nái .............................................. 14
K t qu công tác ph c v s n xu t............................................ 17
C c u àn l n gi ng c a Công ty CP Bình Minh qua các n m
(2012-2014).............................................................................. 46
N ng su t sinh s n c a àn l n nái nuôi t i Công ty qua các
n m (2012-2014) ...................................................................... 47
T l l n nái lo i th i t i Công ty t tháng 6/2014 n tháng
10/2014 .................................................................................... 47
T l l n có bi u hi n ch m sinh qua hai tháng 6/20147/2014 ...................................................................................... 48
Hi u qu gây ng d c
àn l n nái ch m sinh s n sau khi
tiêm kích d c t (Gona-estrol và PG600) ................................. 49
Th i gian xu t hi n ng d c và th i gian kéo dài ng d c
sau khi tiêm kích d c t (Gona-estrol và PG600) ..................... 50
M c
ng d c t p trung sau khi tiêm kích d c t (Gonaestrol và PG600)....................................................................... 51
K t qu ph i gi ng l n nái thí nghi m .................................. 53
K t qu sinh
l n nái thí nghi m ........................................ 54
H ch toán chi phí s d ng thu c .............................................. 55


iv
DANH M C HÌNH NH
Hình 2.1:

Trang
Bi u
m c
ng d c t p trung l n nái sau khi tiêm
Gona-estrol và PG600 .............................................................. 52


v
DANH M C CÁC T , C M T
FSH
HTNC
HCG
LH
PMSG
CP
Cs
DC
KL
Nxb
STT
TB
TN
Tr
UBND

VI T T T

Follicle Stimulating Hormone
Huy t thanh ng a ch a
Human Chorionic Gonadotropin
Luteinnizing Hormone
Pregnant Mare Serum Gonadotropin
Charoen Pokphan
C ng s
i ch ng
Kh i l ng
Nhà xu t b n
S th t
Trung bình
Thí nghi m
Trang
Uy ban nhân dân


vi
M CL C
Trang
L I CÁM N ................................................................................................. i
DANH M C CÁC B NG ............................................................................iii
DANH M C HÌNH NH ............................................................................. iv
DANH M C CÁC T , C M T VI T T T ............................................... v
M C L C..................................................................................................... vi
Ph n 1: CÔNG TÁC PH C V S N XU T ............................................. 1
1.1. i u tra c b n v xã Phù L u T , huy n M
c, Hà N i ..................... 1
1.1.1. i u ki n t nhiên ................................................................................ 1
1.1.2. i u ki n kinh t , xã h i ....................................................................... 2
1.1.3. Tình hình s n xu t nông nghi p ............................................................ 3
1.1.4. Quá trình thành l p và phát tri n c a Công ty CP Bình Minh ............... 5
1.1.5. Tình hình s n xu t c a Công ty ............................................................ 7
1.1.6. ánh giá chung..................................................................................... 8
1.2. N i dung và ph ng pháp th c hi n công tác ph c v s n xu t ............... 8
1.2.1. N i dung công tác ph c v s n xu t...................................................... 8
1.2.2. Bi n pháp th c hi n .............................................................................. 9
1.2.3. K t qu công tác ph c v s n xu t ........................................................ 9
1.3. K t lu n và ngh ................................................................................ 18
1.3.1. K t ku n ............................................................................................. 18
1.3.2.
ngh ............................................................................................... 18
Ph n 2: CHUYÊN
NGHIÊN C U KHOA H C ............................... 19
2.1. t v n ............................................................................................. 19
2.2. T ng quan tài li u .................................................................................. 20
2.2.1. C s khoa h c c a tài ................................................................... 20
2.2.2. Tình hình nghiên c u trong n c và trên th gi i ............................... 40
2.3. i t ng, n i dung và ph ng pháp nghiên c u .................................. 42
2.3.1. i t ng và ph m vi nghiên c u ....................................................... 42
2.3.2. a di m và th i gian ti n hành .......................................................... 43
2.3.3. N i dung nghiên c u và các ch tiêu theo dõi ..................................... 43
2.3.4. Ph ng pháp nghiên c u .................................................................... 43


vii
2.4. K t qu và th o lu n .............................................................................. 45
2.4.1. N ng su t sinh s n c a àn l n nái t i Công ty CP Bình Minh, xã
Phù L u T , huy n M
c, Hà N i. ........................................................... 45
2.4.2. Hi u qu i u tr l n nái ch m sinh s n b ng kích d c t (Gonaestrol và PG600)........................................................................................... 49
2.4.3. Chi phí s d ng thu c kích d c t (Gona-estrol và PG600) ................ 55
2.4.4. Bi u hi n c a ph n ng thu c ............................................................. 55
2.5. K t lu n, t n t i và ngh .................................................................... 56
2.5.1. K t lu n .............................................................................................. 56
2.5.2. T n t i ................................................................................................ 56
2.5.3.
ngh ............................................................................................... 57
TÀI LI U THAM KH O.......................................................................... 58
I. Tài li u ti ng vi t ...................................................................................... 58
II. D ch t ti ng n c ngoài.......................................................................... 60
III. Tài li u ti ng anh .................................................................................... 61


1
Ph n 1
CÔNG TÁC PH C V S N XU T
1.1. i u tra c b n v xã Phù L u T , huy n M
1.1.1. i u ki n t nhiên
1.1.1.1. V trí a lý

c, Hà N i

Xã Phù L u T là m t xã n m trên a bàn huy n M
c, Hà N i,
cách th tr n Vân ình 12 km v phía Nam.
Xã Phù L u T có a gi i hành chính nh sau: Phía Tây giáp xã Xuy
Xá, phía Nam giáp th tr n
i Ngh a, phía B c giáp xã Hòa Xá c a huy n
ng Hòa, phía ông giáp xã Phùng Xá.
1.1.1.2. i u ki n a hình, t ai
Phù L u T có a hình t ng i b ng ph ng. Toàn xã có t ng di n
tích t t nhiên là 6,71 km2. Trong ó t nông nghi p là 318,37 ha , chi m
47,45%, t phi nông nghi p là 333,82 ha (chi m 49,75%), t ch a s d ng
là 18,81 ha, chi m 2,8%.
t ai a d ng, thích h p v i nhi u lo i cây l ng th c, th c ph m và
cây công nghi p.
1.1.1.3. Giao thông v n t i
Giao thông
ây khá phát tri n, thu n ti n cho vi c giao l u, i l i c a
ng i dân a ph ng. H u h t các tuy n
ng ã
c r i nh a ho c r i
c p ph i. các thôn còn t xây d ng các o n
ng t qu n. Hi n nay, xã
ang nâng c p tuy n
ng 430, o n ch y ra tr c
ng 21B i Hà Nam.
1.1.1.4. i u ki n khí h u th i ti t
Xã Phù L u T n m trong khu v c ng b ng B c B nên khí h u mang
tính ch t chung c a khí h u mi n B c Vi t Nam, khí h u nhi t i gió mùa.
- L ng m a hàng n m cao nh t là 2,206 mm, th p nh t là 1,071 mm,
trung bình là 1,572 mm, l ng m a t p trung ch y u t tháng 6 n tháng 7
trong n m.
m không khí trung bình hàng n m là 82%,
m cao nh t là
89%, th p nh t là 65%.


2
- Nhi t trung bình trong n m là 22oC n 24oC, mùa nóng t p trung vào
tháng 6 n tháng 7. Do nh h ng c a gió mùa ông B c và gió mùa ông Nam
nên có s chênh l ch v nhi t trung bình gi a các mùa trong n m.
- V ch
gió, gió mùa ông Nam th i t tháng 3 n tháng 10, gió
mùa ông B c th i t tháng 11 n tháng 2 n m sau.
1.1.2. i u ki n kinh t , xã h i
1.1.2.1. Dân s và lao ng
Tính n u n m 2014, dân s c a xã là g n 9162 ng i 8 thôn, t l
t ng dân s qua các n m 2013 là 1,2% và n m 2012 là 1,5%, m t dân s 1081
ng i/km2, s ng i trong
tu i lao ng chi m 59% dân s , ch y u là lao
ng nông nghi p. Lao ng ch a có chuyên môn k thu t chi m 78,9%.
Dân c trong xã phân b ch a ng u. Các khu v c lân c n th tr n
và g n tr c
ng giao thông chính, m t
dân c ông, s ng t p trung h n.
Dân t c
ây ch y u là dân t c Kinh (chi m 96%), bên c nh ó còn
có m t s dân t c ít ng i nh : M ng, Thái, H’Mông... (chi m 4%).
Ng i dân trong xã c n cù trong lao ng, sáng t o trong s n xu t, oàn
k t trong n p s ng.
1.1.2.2. C c u kinh t
Phù L u T ch y u s n xu t l ng th c, ch n nuôi gia súc - gia c m,
nuôi tr ng th y s n. Nh
c u t h th ng m ng máng t t mà ng i
dân có th tr ng hai v lúa và m t v hoa màu trong m t n m. Trong nh ng
n m g n ây, xã ã chú tr ng chuy n i c c u kinh t theo h ng s n xu t
hàng hóa, nâng c p h th ng ch nông thôn
phát tri n th ng m i. N m
2012, giá tr s n xu t công nghi p, th công nghi p, xây d ng trên a bàn xã
t 47,30 tri u ng. Ngành ti u th công nghi p ch m phát tri n, r i rác còn
m t s h tr ng dâu, nuôi t m, d t v i, an cói…
1.1.2.3. V n hóa xã h i
- Giáo d c: Trong nh ng n m g n ây ngành giáo d c c a xã Phù L u
T có nh ng b c phát tri n m nh c v s l ng và ch t l ng giáo d c. Xã
ã u t m t s trang thi t b ,
dùng ph c v cho giáo viên và h c sinh
trong quá trình d y và h c. Trong xã có: 2 tr ng m u giáo, 1 tr ng ti u h c,
1 tr ng trung h c c s , trung tâm h ng nghi p, b i d ng chính tr huy n.
xã ã ph c p giáo d c ti u h c và trung h c c s , a s ng i dân có trình
dân trí cao.


3
- Công tác y t : Xã có tr m y t v i quy mô 3 gi ng b nh. Các
thôn u có y tá ch m sóc s c kh e cho ng i dân. Ngoài ra còn có các
phòng khám t nhân.
Ch m sóc s c kh e ban u c a ng i dân ngày càng
c quan tâm,
nh t là ph n , tr em. Th ng xuyên quan tâm, tuyên truy n v i nhi u hình
th c, k t h p v i nhi u bi n pháp nghi p v chuyên môn k thu t ã làm
gi m t l phát tri n dân s t nhiên hàng n m.
1.1.3. Tình hình s n xu t nông nghi p
1.1.3.1. Tình hình s n xu t ngành tr ng tr t
Tr ng tr t là ngành chi m t tr ng l n trong s n xu t nông nghi p.
Di n tích và s n l ng c a m t s cây tr ng chính
c trình bày b ng 1.1.
B ng 1.1. Di n tích và s n l ng m t s cây tr ng chính
t n m 2012 n n m 2014
N m
Cây

2012

2013

Di n tích S n l

ng

2014

Di n tích S n l

ng Di n tích S n l

tr ng

(ha)

(t n)

(ha)

(t n)

(ha)

(t n)

Lúa

378

2.721

362

2.838

175,9

2.309

Ngô

42

369,6

44

400

20

270

39,5

691,3

38

691

20,8

564,6

Khoai tây

20

191,8

22

212,5

13,7

127

Rau màu

45

2.556

49

2.790

34.9

2.089

ng

(Ngu n UBND xã Phù L u T )
Qua b ng 1.1 cho th y: M y n m tr l i ây, di n tích và s n l ng m t
s lo i cây tr ng chính có nh ng bi n ng nh t nh. Lúa v n là cây tr ng
ch
o trên a bàn xã, v i t ng di n tích n m 2012 là 370 ha, s n l ng t
2.721 t

, b p c i, su hào,… vào s n xu t ã em l i hi u qu


4
kinh t cao cho ng i dân. Nguyên nhân c a s thay i ó là do ng i dân
thay i c c u cây tr ng, t ng v n u t cho nh ng lo i cây tr ng t hi u
qu kinh t . Vi c a các lo i cây có giá tr vào s n xu t
c chú tr ng, cho
nên n ng su t và s n l ng cây tr ng không ng ng
c nâng lên.
1.1.3.2. Tình hình s n xu t ngành ch n nuôi
S l ng gia súc, gia c m c a xã có s bi n ng qua 3 n m g n ây.
K t qu i u tra s l ng gia súc, gia c m
c trình bày b ng 1.2:
B ng 1.2. S l ng gia súc, gia c m c a xã n m 2012 - 2014
n v tính: Con
STT
V t nuôi
N m 2012
N m 2013
N m 2014
1
Trâu
124
115
109
2

247
235
216
3
L n
10.897
12.000
13.401
4
Gia c m
48.780
54.000
58.129
)

Qua b ng 1.2 cho th y:
-

. N m 2012 toàn

xã có
216 con vào n m 2014.
- Ch n nuôi l n: Nh ng n m g n ây trên a bàn các xã xu t hi n m t s
gia ình ch n nuôi t 10 - 20 l n nái sinh s n và vài tr m l n th t, cùng v i s
thành l p và phát tri n c a trang tr i ch n nuôi gia công trên a bàn huy n, do
ó s l ng àn l n c a xã không ng ng t ng lên qua các n m. N m 2012, s
l ng là 10.897 con, n n m 2014 s l ng t ng lên 13.401 con. Nguyên nhân
là m t s liên doanh nh CP, Dabaco… t p trung u t v n và k thu t, ng i
dân thuê t ai và nhân l c h p tác phát tri n ch n nuôi.
- Ch n nuôi gia c m: S l ng àn gia c m t ng lên rõ r t. N m 2012,
s l ng àn gia c m là 48.780 con nh ng n n m 2014 s l ng àn ã
t ng lên 58.129 con. Có s t ng lên không ng ng v s l ng àn nh v y là
do m y n m tr l i ây ng i ch n nuôi ã chú tr ng h n trong công tác
ch m sóc, nuôi d ng, phòng tr d ch b nh, công tác tiêm phòng
c th c hi n
tri t . Giá bán s n ph m ch a cao nh ng ã em l i hi u qu kinh t cho
ng i ch n nuôi.


5
* Công tác thú y: Huy n M

c hàng n m ã t ch c t t k ho ch

tiêm phòng cho àn gia súc, gia c m. Công tác ki m tra xu t nh p con gi ng
và ki m soát gi t m
c th c hi n nghiêm ng t.
Hi n nay, ng i dân ã nh n th c
c l i ích c a vi c tiêm phòng cho
àn gia súc, gia c m nên công tác tiêm phòng t hi u qu cao, góp ph n làm
gi m thi u thi t h i i v i s n xu t. Hàng n m vào tháng 3 - 4 và tháng 9 – 10,
Tr m Thú y huy n M
c k t h p v i thú y c s
xã ti n hành tiêm phòng
t tc

àn trâu, bò, l n, gia c m và chó.
- V i trâu, bò: Tiêm vaccine T huy t trùng, L m m long móng.
- V i l n: Tiêm vaccine T d u, D ch t , Tai xanh
- V i gia c m: Tiêm vaccine cúm H5N1, Newcastle....
Vì v y, công tác thú y xã ã m b o an toàn d ch b nh cho àn gia
súc - gia c m, th c hi n nghiêm Pháp l nh thú y.
1.1.4. Quá trình thành l p và phát tri n c a Công ty CP Bình Minh
1.1.4.1. Quá trình thành l p

Công ty CP Bình Minh n m trên a ph n xã Phù L u T , huy n M
c, Hà N i. Trang tr i
c thành l p n m 2008, là tr i l n gia công c a
Công ty Ch n nuôi CP Vi t Nam (Công ty TNHH Charoen Pokphand Vi t
Nam). Ho t ng theo ph ng th c ch tr i xây d ng c s v t ch t, thuê
công nhân, công ty a t i gi ng l n, th c n, thu c thú y, cán b k thu t.
Hi n nay, trang tr i do ông Nguy n S Bình làm ch tr i, cán b k thu t c a
Công ty Ch n nuôi CP Vi t Nam ch u trách nhi m giám sát m i ho t
c a trang tr i.

ng

1.1.4.2. C c u t ch c c a trang tr i
C c u c a tr i
c t ch c nh sau: 1 ch tr i, 1 qu n lý tr i, 2 qu n
lý k thu t và 26 công nhân.
V i i ng công nhân trên, tr i phân ra làm các t nhóm khác nhau
nh t chu ng , t chu ng nái ch a, nhà b p. M i m t khâu trong quy trình
ch n nuôi, u
c khoán n t ng công nhân, nh m nâng cao tinh th n
trách nhi m, thúc y s phát tri n c a trang tr i.


6
1.1.4.3. C s v t ch t c a trang tr i
Công ty CP Bình Minh n m khu v c cánh ng r ng l n thu c thôn
Trung, có a hình t ng i b ng ph ng v i di n tích là 10,2 ha. Trong ó:
- t tr ng cây n qu : 2,3 ha
- t xây d ng: 2,5 ha
- t tr ng lúa: 2,4 ha
- Ao, h ch a n c và nuôi cá: 3 ha
Trang tr i ã dành kho ng 0,5 ha t xây d ng nhà i u hành, nhà
cho công nhân, b p n, các công trình ph c v cho công nhân và các ho t
ng khác c a tr i.
Khu ch n nuôi
c quy ho ch b trí xây d ng h th ng chu ng tr i
cho 1200 nái c b n bao g m: 6 chu ng
(m i chu ng có 56 ô), 2 chu ng
nái ch a (m i chu ng có 560 ô), 3 chu ng cách ly, 1 chu ng c gi ng, cùng
m t s công trình ph ph c v cho ch n nuôi nh : Kho th c n, phòng sát
trùng, phòng pha tinh, kho thu c...
H th ng chu ng xây d ng khép kín hoàn toàn. Phía u chu ng là h
th ng giàn mát, cu i chu ng có 3 qu t thông gió i v i các chu ng , 8
qu t thông gió i v i chu ng nái ch a và 2 qu t i v i chu ng cách ly, 2
qu t i v i chu ng c. Hai bên t ng có dãy c a s l p kính. M i c a s có
di n tích 1,5 m2, cách n n 1,2 m, m i c a s cách nhau 40 cm. Trên tr n
c
l p h th ng ch ng nóng b ng tôn l nh.
Phòng pha tinh c a tr i
c trang b các d ng c hi n i nh : Máy
mm t
tinh trùng, kính hi n vi, thi t b c m ng nhi t, các d ng c óng
li u tinh, n i h p cách th y d ng c và m t s thi t b khác.
Trong khu ch n nuôi,
ng i l i gi a các ô chu ng, các khu khác u
c bê tông và có các h sát trùng.
H th ng n c trong khu ch n nuôi u là n c gi ng khoan. N c
u ng cho l n
c c p t m t b l n, xây d ng
u chu ng nái
6 và
chu ng nái ch a 2. N c ph c v cho các công tác khác nh n c t m,
n c x g m...
c b trí t tháp b l c và
c b m qua h th ng ng
d n t i b ch a gi a các chu ng.


7
1.1.5. Tình hình s n xu t c a Công ty
* Công tác ch n nuôi
Nhi m v chính c a Công ty là s n xu t con gi ng và chuy n giao
ti n b khoa h c k thu t.
Hi n nay, trung bình l n nái c a tr i s n xu t

c 2,40 - 2,45 l a/n m.

S con s sinh là 11,21 con/ àn, s con cai s a: 9,86 con/ àn. Tr i ho t

ng

vào m c khá theo ánh giá c a Công ty Ch n nuôi CP Vi t Nam.
T i tr i, l n con theo m

c nuôi

n 21 ngày tu i, ch m nh t là

26 ngày thì ti n hành cai s a và chuy n sang các tr i ch n nuôi l n gi ng
c a công ty.
Trong tr i có 24 con l n
l n

c gi ng này

và khai thác tinh

c chuy n v cùng m t

c nuôi nh m m c ích kích thích
th tinh nhân t o. Tinh l n

Pietrain và Duroc. L n nái
nh con

c gi ng

t, các

ng d c cho l n nái

c khai thác t 2 gi ng l n

c ph i 3 l n và

c luân chuy n gi ng c ng

c.

Th c n cho l n nái là th c n h n h p hoàn ch nh có ch t l ng cao,
Công ty Ch n nuôi CP Vi t Nam c p cho t ng

c

i t ng l n c a tr i.

* Công tác v sinh
H th ng chu ng tr i luôn

m b o thoáng mát v mùa hè, m áp v mùa

ông. Hàng ngày luôn có công nhân quét d n v sinh chu ng tr i, thu gom phân,
n

c ti u, kh i thông c ng rãnh,

sát trùng, hành lang i l i

ng i trong tr i

c quét d n, phun thu c

c quét d n và r c vôi theo quy nh.

Công nhân, k s , khách tham quan khi vào khu ch n nuôi

u ph i sát trùng

t i nhà sát trùng, t m b ng n c s ch tr c khi thay qu n áo b o h lao

ng.

* Công tác phòng b nh
Trong khu v c ch n nuôi h n ch
gi a các chu ng và bên ngoài chu ng
vào tr i

i l i gi a các chu ng, hành lang
u

c r c vôi b t, các ph

ng ti n

c sát trùng m t cách nghiêm ng t ngay t i c ng vào. V i ph

châm “phòng b nh là chính” nên t t c l n
tiêm phòng vaccine

y

.

ây

u

ng

c cho u ng thu c,


8
Quy trình phòng b nh b ng vaccine luôn

c trang tr i th c hi n

nghiêm túc, y
và úng k thu t. T l tiêm phòng vaccine cho àn l n
luôn t 100%.
* Công tác tr b nh
Cán b k thu t c a trang tr i có nhi m v theo dõi, ki m tra àn l n
th ng xuyên, các b nh x y ra l n nuôi t i trang tr i luôn
c phát hi n
s m, cách ly, i u tr ngay giai o n u, nên i u tr
t hi u qu t 80 90% trong m t th i gian ng n. Vì v y, không gây thi t h i l n v s l ng
àn gia súc.
1.1.6. ánh giá chung
1.1.6.1. Thu n l i
Trang tr i
c s quan tâm c a y ban nhân dân xã t o i u ki n và
c xây d ng v trí thu n l i: xa khu dân c , thu n ti n
ng giao thông.
Ch tr i có n ng l c, n ng ng, n m b t
c tình hình xã h i, luôn
quan tâm n i s ng v t ch t và tinh th n c a cán b k thu t và công nhân.
Cán b k thu t có trình
chuyên môn v ng vàng, công nhân nhi t
tình và có tinh th n trách nhi m cao trong s n xu t.
Con gi ng t t, th c n, thu c ch t l ng cao, quy trình ch n nuôi khép
kín và khoa h c ã mang l i hi u qu ch n nuôi cao cho trang tr i.
1.1.6.2. Khó kh n
D ch b nh di n bi n ph c t p nên chi phí dành cho phòng và ch a b nh
l n, làm nh h ng n giá thành và kh n ng sinh s n c a l n.
Trang thi t b v t t , h th ng ch n nuôi ã c , có ph n b h h ng.
S l ng l n nhi u, l ng n c th i l n, vi c u t cho công tác x lý
n c th i c a tr i còn nhi u khó kh n.
1.2. N i dung và ph ng pháp th c hi n công tác ph c v s n xu t
1.2.1. N i dung công tác ph c v s n xu t
1.2.1.1. Công tác ch n nuôi
Tìm hi u và tham gia quy trình ch m sóc, nuôi d ng các lo i l n: l n
nái ch a, nái nuôi con, l n con theo m , l n c.
N m v ng c i m c a các gi ng l n có tr i.


9
Tham gia i u tra s sách c a tr i và l p s sách theo dõi t ng cá th ,
ghi chép các ch tiêu sinh lý sinh s n.
Ti n hành tài nghiên c u khoa h c trên àn l n thí nghi m c a trang tr i.
1.2.1.2. Công tác thú y
Tiêm phòng vaccine cho àn l n theo quy trình tiêm phòng c a tr i.
Phun thu c sát trùng chu ng tr i, v sinh d ng c ch n nuôi theo quy
trình v sinh thú y.
Ch n oán và i u tr m t s b nh mà àn l n m c ph i trong quá trình
th c t p.
Tham gia vào các công tác khác cùng cán b , công nhân c a tr i.
1.2.2. Bi n pháp th c hi n
thu
c k t qu t t nh t trong th i gian th c t p và th c hi n t t
nh ng n i dung trên tôi ã a ra m t s bi n pháp th c hi n nh sau:
Tuân th n i quy c a tr ng, khoa, tr i và yêu c u c a th y giáo h ng d n.
Tích c c h c h i ki n th c, kinh nghi m c a cán b k thu t trong
tr i và nh ng ng i ch n nuôi
nâng cao tay ngh và c ng c ki n th c
chuyên môn.
V n d ng nh ng ki n th c lý thuy t tr ng, l p vào công vi c ch m
sóc, nuôi d ng và phòng tr b nh cho àn l n.
Th c hi n bám sát c s s n xu t và i sâu ki m tra, tìm hi u quy trình
ch n nuôi c a tr i.
Khiêm t n, hòa nhã v i m i ng i, không ng i khó, ng i kh tham gia
vào các công vi c c a tr i
Th ng xuyên xin ý ki n ch o c a giáo viên h ng d n có nh ng
b c i úng n.
Tr c ti p tham gia ch m sóc, nuôi d ng àn l n thí nghi m.
Tham kh o s sách theo dõi c a tr i và trao i các v n chuyên môn
v i cán b k thu t tr i và ch trang tr i.
1.2.3. K t qu công tác ph c v s n xu t
Trong th i gian th c t p t i trang tr i
c s giúp
c a ban lãnh o
và i ng cán b công nhân viên trong trang tr i cùng v i s c g ng c a b n
thân tôi ã thu
c các k t qu sau:


10
1.2.3.1. Công tác ch n nuôi
Công tác v sinh trong ch n nuôi là m t trong nh ng khâu r t quan
tr ng. N u công tác v sinh
c th c hi n t t thì gia súc ít m c b nh, sinh
tr ng và phát tri n t t, chi phí thu c thú y th p, làm cho hi u qu ch n nuôi
cao h n. Do nh n th c rõ
c i u này nên trong su t th i gian th c t p, tôi
ã th c hi n t t các công vi c nh :
* Công tác ch m sóc nuôi d ng
Trong quá trình th c t p t i trang tr i, tôi ã tham gia ch m sóc nái
ch a, nái , tham gia
, ch m sóc cho l n con theo m
n cai s a. Tr c
v sinh, ch m sóc, theo dõi àn l n thí nghi m. Th c hi n quy trình ch m sóc
nái ch a, nái ch
, nái , àn l n con theo m
n khi cai s a nh sau:
- i v i nái ch a:
L n nái ch a
c nuôi ch y u chu ng nái ch a 1 và 2. Hàng ngày
vào ki m tra l n
phát hi n l n ph i không t, l n nái b s y thai, l n
mang thai gi , v sinh, d n phân không
cho l n n m è lên phân, l y th c
n cho l n n, r a máng, phun thu c sát trùng hàng ngày, x t g m, cu i gi
chi u ph i ch phân ra khu x lý phân. L n nái ch a
c n lo i th c n
566, 567SF v i kh u ph n n tùy theo tu n ch a, th tr ng, l a nh sau:
i v i nái ch a t tu n ch a 1 n tu n ch a 12 n th c n 566 v i
tiêu chu n 1,5 - 2 kg/con/ngày, cho n 1 l n trong ngày.
i v i nái ch a t tu n 13 n tu n ch a 14 n th c n 566 v i tiêu
chu n 2,5 - 3 kg/con/ngày, cho n 1 l n trong ngày.
i v i nái ch a t tu n 15 tr i
c n th c n 567SF v i tiêu
chu n 3,5 - 4 kg/con/ngày, cho n 1 l n trong ngày.
- i v i nái :
L n nái ch a
c chuy n lên chu ng
tr c ngày
d ki n 7 - 10
ngày. Tr c khi chuy n l n lên chu ng , chu ng ph i
c d n d p, sát
trùng và c , r a s ch s . L n chuy n lên ph i
c ghi y
thông tin lên
b ng
u m i ô chu ng. Th c n c a l n ch
c cho n v i tiêu chu n
n 3 kg/ngày, chia làm 2 b a sáng, chi u.
L n nái ch a tr c ngày
d ki n 3 ngày, gi m tiêu chu n n xu ng
0,5 kg/con/b a..


11
Khi l n nái

c 2 ngày t ng d n l

ng th c n t

0,5 - 5

kg/con/ngày chia làm hai b a sáng, chi u. i v i nái nuôi con quá g y ho c
nuôi nhi u con có th cho n t ng l ng th c n lên 6 kg/con/ngày.
- i v i àn l n con theo m
n khi cai s a:
+ Ngay sau khi
ra l n
c ti n hành c t r n, b m nanh.
+ L n con 2 - 3 ngày tu i
c c t s tai, c t uôi và tiêm s t, cho u ng
thu c phòng phân tr ng l n con và tiêu ch y.
+ L n con 3 - 4 ngày tu i cho l n con u ng thu c phòng c u trùng.
+ L n con 4 - 5 ngày tu i ti n hành thi n l n c.
+ L n con
c t 4 - 6 ngày tu i t p cho n b ng th c n h n h p
hoàn ch nh 550SF.
+ L n con
c 16 - 18 ngày tu i tiêm phòng d ch t .
+ L n con
c 21 - 26 ngày tu i ti n hành cai s a cho l n.
* Phát hi n l n nái ng d c
- Khi cho l n nái i qua các ô chu ng nh t l n c thì l n nái có bi u
hi n kích thích th n kinh, tai v nh lên và ng ì l i.
- L n có bi u hi n b n ch n hay ng lên n m xu ng, ta quan sát
c
vào kho ng 10 - 11 gi tr a.
- C quan sinh d c có bi u hi n: Âm h xung huy t, s ng, m y , có
d ch ti t ch y ra trong, loãng và ít, sau ó chuy n sang c dính.
* Th tinh nhân t o cho l n nái
- D i s h ng d n c a cán b k thu t chính tôi ã t tay d n tinh
cho m t s l n nái ã có bi u hi n ng d c và ch u c g m các b c sau:
- B c 1: Tr c khi d n tinh cho l n nái tôi ã quan sát tri u ch ng
ng d c tr c ó và ã xác nh kho ng th i gian d n tinh thích h p nh t.
- B c 2: Chu n b d ng c : Vòi d n tinh qu n, panh, bông t m n c
mu i sinh lý.
- B c 3: Chu n b tinh d ch m b o v th tích (80 - 100 ml) và
s l ng tinh trùng ti n th ng trong m t li u d n (1,5 - 2,0 t tinh trùng
ti n th ng). Tinh d ch này ã
c pha ch và ki m tra ho t l c.


12
-B

c 4: V sinh l n nái: V sinh c quan sinh d c cái b ng bông t m

n

c mu i sinh lý sau ó lau khô b ng kh n s ch.
- B c 5: D n tinh g m các khâu sau:
+ Kích thích l n nái b ng cách c i lên l ng hay vu t hai bên hông
trong 5 phút. Sau ó bôi tr n u d n tinh qu n b ng gel bôi tr n.
+
a d n tinh qu n vào c quan sinh d c cái, xoay nh ng c chi u
kim ng h khi k ch rút ra 2cm, l p vào u d n tinh qu n, xoáy n p l tinh
cho tinh d ch ch y vào, khi h t tinh d ch tháo l tinh ra l p n p d n tinh
qu n vào và l u l i trong 5 phút.
+ Rút nh d n tinh qu n xoay theo chi u kim ng h và v m nh vào
l ng l n nái m t cách t ng t l n nái óng c t cung l i.
- B c 6: Sau khi d n tinh xong, ph i v sinh d ng c s ch s . S
l n l n nái
c d n tinh trong 1 chu k
ng d c là 3 l n và
c ghi l i
trên th nái. Sau khi d n tinh
c 21 - 25 ngày ph i ti p t c quan sát,
ki m tra k t qu th thai, phát hi n nh ng l n cái ng d c l i
k p th i
d n tinh l i. K t qu th thai k
ng d c nào
c ghi vào k t qu th
thai c a chu k
ng d c y.
1.2.3.2. Công tác thú y
* Công tác v sinh
Chu ng nuôi luôn
c v sinh s ch s , chu ng
c tiêu c b ng
thu c sát trùng Ommicide 2 l n hàng ngày, pha v i t l 320ml sát trùng/1000
lít n

c.
các chu ng

sau khi cai s a, l n m

c chuy n lên chu ng nái

ch a 1 (khu v c cai s a). Sau khi xu t l n con, các t m an chu ng này
c
tháo ra mang ngâm h sát trùng b ng dung d ch NaOH 10%, ngâm trong 1
ngày sau ó
c c s ch, ph i khô. Khung chu ng c ng
c c s ch, x t
b ng dung d ch NaOH pha v i n ng
loãng, sau ó x t l i b ng dung d ch
vôi xút. G m chu ng c ng
c v sinh s ch s , tiêu c kh trùng k sau ó
r c vôi b t.
khô 1 ngày r i ti n hành l p an vào, sau ó u i l n ch
t chu ng nái ch a 2 xu ng. L ch sát trùng
c trình bày qua b ng 1.3.


13
B ng 1.3. L ch sát trùng tr i l n nái
Trong chu ng
Th

Chu ng
nái ch a

Chu ng

Ngoài
Chu ng

Ngoài khu
v c ch n
nuôi

Phun sát
trùng toàn
b khu
v c

Phun sát
trùng
toàn b khu
v c

R c vôi

R c vôi

Phun sát
Trùng

Phun sát
Trùng

Phun sát
trùng

V sinh
t ng
chu ng

V sinh
t ng khu

Chu ng
cách ly

CN

Phun sát
Trùng

Phun sát
Trùng

Th 2

Quét
ho c r c
vôi
ng i

Phun sát
trùng
+ r c vôi

Phun
sát trùng

Th 3

Phun sát
Trùng

Phun sát
trùng + quét
vôi
ng i

Quét ho c
r c vôi
ng i

Th 4

X vôi
xút g m

Phun sát
trùng

Th 5

Phun
gh

Th 6

Phun sát
Trùng

Th 7

V sinh
t ng
chu ng

Phun sát
trùng
+ x vôi, xút
g m
Phun sát
trùng
+ r c vôi
V sinh t ng
chu ng

Phun gh

* Công tác phòng b nh
Quy trình tiêm phòng, phòng b nh cho àn l n c a trang tr i
c th c
hi n tích c c, th ng xuyên và b t bu c. Tiêm phòng cho àn l n nh m t o ra
trong c th chúng mi n d ch ch
ng, ch ng l i s xâm nh p c a vi khu n,
t ng s c kháng cho c th .
Sau ây là quy trình phòng b nh b ng thu c và vaccine cho các lo i l n.


14
B ng 1.4. L ch phòng b nh c a tr i l n nái
Vaccine/
Lo i l n
Tu n tu i Phòng b nh Thu c/ch
ph m
Thi u s t
Fe + B12
2 - 3 ngày
Tiêu ch y Nova-Ampisur
L n con
3 - 6 ngày
C u trùng Nova - Coc 5%
16- 18 ngày
D ch t
Coglapest
25, 29 tu n tu i Khô thai
Parvo
26 tu n tu i
D ch t
Coglapest
L nh ub
27, 30 tu n tu i
Gi d i
Begonia
28 tu n tu i
LMLM
Aftopor
10 tu n ch a
D ch t
Coglapest
L n nái
sinh s n
12 tu n ch a
LMLM
Aftopor

ng
a thu c
Tiêm
Tiêm
U ng
Tiêm b p
Tiêm b p
Tiêm b p
Tiêm b p
Tiêm b p
Tiêm b p
Tiêm b p

Li u
l ng
(ml/con)
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

nh k hàng n m vào tháng 4, 8, 12 tiêm phòng b nh t ng àn
vaccine gi d i Begonia tiêm b p 2 ml/con.
i v i l n c:
- L n
c h u b m i nh p v : 3 tu n tiêm phòng vaccine d ch t
Coglapest, 4 tu n tiêm phòng vaccine l m ng long móng Aftopor, vaccine
gi d i Begonia.
- L n c ang khai thác tiêm phòng vào tháng 5, tháng 11 vaccine
d ch t Coglapest. Tháng 4, 8, 12 tiêm phòng vaccine l m ng long móng
Aftopor, vaccine gi d i Begonia.
* Công tác ch n oán và i u tr b nh
i u tr b nh cho gia súc t hi u qu cao, thì vi c phát hi n b nh
k p th i và chính xác giúp ta a ra
c phác
i u tr t t nh t làm gi m t
l ch t, gi m th i gian s d ng thu c và gi m thi t h i v kinh t . Vì v y,
hàng ngày tôi cùng cán b k thu t ti n hành ki m tra, theo dõi àn l n t t
c các ô chu ng
phát hi n ra nh ng con b m. Trong th i gian th c t p,
chúng tôi ã g p và i u tr m t s b nh sau:


15
- B nh viêm t cung
+ Nguyên nhân: Là m t quá trình b nh lý ph c t p có th do r t nhi u
nguyên nhân nh công tác ph i gi ng không úng, do l n m
khó, b sát
nhau ph i can thi p b ng tay ho c d ng c tr s n làm t n th ng, xây xát
niêm m c c t cung và âm o t o i u ki n thu n l i cho vi khu n bên
ngoài xâm nh p vào gây viêm. Do sàn chu ng không
c v sinh s ch, l n
nái không
c v sinh s ch s tr c và sau khi . M t khác, do k phát t
m t s b nh truy n nhi m nh : B nh s y thai truy n nhi m và phó th ng
hàn (V n L H ng và cs, 2008) [12].
+ Tri u ch ng: Khi b b nh, l n bi u hi n m t s tri u ch ng ch y u:
Thân nhi t t ng cao, n u ng gi m, l ng s a gi m, con v t au n, có khi
cong l ng r n, t v không yên t nh. Âm h s ng . T c quan sinh d c th i
ra ngoài d ch viêm màu tr ng c ho c ph t h ng, có mùi tanh, th i kh m.
+ i u tr : H n ch quá trình viêm lan r ng, kích thích t cung co bóp
th i h t d ch viêm ra ngoài và
phòng hi n t ng nhi m trùng cho c th ,
chúng tôi ti n hành i u tr nh sau:
Tiêm m t li u Oxytocin: 3 - 5 ml/con
Tiêm Analgin:
1ml/10kgTT/1l n/ngày.
Tiêm Vetrimoxin:
1ml/10kgTT/1l n/2ngày.
i u tr liên t c trong 3 - 6 ngày.
+ K t qu :
i u tr 5 con, kh i 4 con, lo i 1 con.
- B nh phân tr ng l n con
+ Nguyên nhân: B nh phân tr ng l n con là m t h i ch ng ho c m t
tr ng thái lâm sàng r t a d ng. Do tr c khu n E.coli thu c h
Enterobacteriaceae, nhi u lo i Samonella (S.choleraesuis, S.typhysuis…) và
óng vai trò ph là: Proteus, Steptococcus. Trong i u ki n bình th ng vi
khu n E.coli khu trú t nhiên trong
ng tiêu hoá c a l n, ch y u cu i
ru t non và su t ru t già. Vi khu n này s n sàng t n công vào c th l n khi
c th l n g p nh ng i u ki n b t l i (Ph m S L ng và cs, 2003) [18].


16
Do h th ng phòng v c a l n con ch a hoàn ch nh trong nh ng ngày
u tiên nh : l ng axit trong d dày l n con r t ít nên không
ng n c n s
t n công, xâm nh p và t ng sinh c a vi khu n vào ru t và gây b nh.
Do vi c nuôi d ng ch m sóc l n m ch a h p lý, chu ng tr i m t,
rét m t, v sinh kém, s a m kém...
+ Tri u ch ng: b nh th ng g p l n con t 5 - 21 ngày tu i. L n tiêu
ch y phân màu vàng tr ng, tr ng xám, sau ó là vàng xanh, mùi phân hôi
tanh. L n m t n c và m t ch t i n gi i g y sút nhanh, bú kém, i l i không
v ng. B nh kéo dài thì b ng tóp l i, lông xù, h u môn và uôi dính phân bê
b t. N u không i u tr k p th i thì l n con ch t r t nhanh.
+ i u tr :
B nh phân tr ng l n con có th i u tr b ng nhi u lo i thu c. T i trang
tr i i u tr b ng thu c sau:
Nova - Ampicol: 2 g/lít n c cho u ng.
i u tr liên t c trong 3 - 4 ngày.
+ K t qu : Trong th i gian th c t p t i trang tr i, tôi ã phát hi n và
i u tr t ng s con m c b nh phân tr ng là 348 con, trong ó i u tr kh i là
332 con, t 95,4%.
- B nh viêm ph i
+ Nguyên nhân: Do Mycoplasma hyopneumoniae gây ra. B nh x y ra
trên l n con ngay t khi m i sinh ra. B nh xâm nh p ch y u qua
ng hô
h p. Do i u ki n ch n nuôi v sinh chu ng tr i kém, th i ti t thay i…, do
s c
kháng c a l n gi m. B nh th ng lây lan do nh t chung gi a con
nhi m b nh và m c b nh do bú s a c a l n m b b nh.
+ Tri u ch ng: L n con còi c c ch m l n, lông xù, h x ng s ng, khi th
hóp b ng l i. Bình th ng ngh ng i l n không ho, ch khi xua qu y r y l n m i
ho (ho vào lúc sáng s m hay chi u t i), nhi t c th bình th ng hay t ng nh .
+ i u tr :
Tylogenta : 1,5 ml/con. Tiêm b p ngày/l n
Vetrimoxin : 1,5 ml/con. Tiêm b p 2 ngày/l n.
i u tr trong 3 - 6 ngày.
+ K t qu : i u tr kh i 244 con trên 254 con m c b nh, t 96,06%.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×