Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiệu quả mô hình sản xuất khoai tây trên địa bàn huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

NGUYÊN

-

H
: Chính quy
Chuyên ngành :
Khoa
:K
: 43 - KN
: 2011 - 2015


-

: Chính quy
Chuyên ngành :
Khoa
: 43 - KN
: 2011 - 2015


-

Thái N


i

khoa

Th.S

-

Thái N
Sinh viên


ii

Trang

..................................................................23

-2014 ..... 27

- 2014 ..............................................................................29
............................31

B
- 2014) ......................................................................... 33
........35
............................................................. 38
......................................................... 39
............................. 40
................................... 42
....................43

........................................................................45

khoai tây ..............................................................................................................48
iii

BVTV

:
:

CPSX

:

PTNT

:

SL

:

TNHH

:

TW

:

UBND

:
:


iv

Trang
............................................................................................................. i
......................................................................................... ii
.......................................................................... iii
................................................................................................................. iv
:
1.1.

......................................................................................................1
i .......................................................................................1
.............................................................................................2
.............................................................................................2

1.4. Ý

.................................................................................................3
:

...........................................................................4
.....................................................................................................4
.................................................................................4
.........................................................................................4
ình........................................................................................6
......................................................................................6
........................................................................................6
............................................................................................7
............................................................................................8
..........................................................................................................10

2.1.3.1.

...........................................................................................10

2.1.3.2.

............................................................................................12

2.1.3.3.

....................................................................................12
...................................................................................12
..................................................................................12

2.2.2. N

..................................................................................14

:

......22
.........................................................................................22

3.2.

............................................................................................22


v

3.3.

..........................................................................................22
-

......................22

............................................................................................22
........................................22
...........22
.....................................................................................................................22
3.4.

....................................................................................22

3.4.1.

.............................................................22

3.4.1.1.

..................................................................22

3.4.1.2.

.................................................................................23
...............................................................................24
.......................................................................................24
......................................25
-

.........................25

...........................................................................................25
..................................................................................................25
............................................................................................26
-

...........................................................27

.............................................................................27
..................................................................................28
-

................................................................................29

..........................................................................................................29
...........................................................................................................30
2012

2014 ....33

.............................34
...................................................35
...........37
.............................................................................................................40


vi

................................................................................41
...........................................................41
.....................................42
........................................................45
4.4.1.3

............................................................................................46
....................................................................................48
.......................................49
......................................................................................50
...........50

Võ Nhai .....................................................................................................................51
.................................................................................................55
..............................................................................................................55
...............................................................................................................56
...........................................................................56
...........................................................................56
I. Tài l


1

1.1.

cho gia súc.

-


2

-

:
-

- 30

,
-Thái Nguyên,

i1.2.

Nhai


3

-

Thái Nguyên
- Tìm ra
-

-

i tây.


4

2.1.

2.1.1.1.

6]. Mô

.


5

Mô hình

* Mô hình

-

i.

.


6

2.1.1.2.

g

.
.

-

a


7

-

2.1.2.2. Các

[5]:

-

.Nhìn chung

.
k

-


8

-

:

-

-

-

-

:

-

ánh giá


9

-

l

-

nh giá

-

-

-


10

2.1.3.1.
*
-

,
,
,
.

-

.

.

,
.

,
.

sau:
.
,
.
,

.

.
i(
)

.

.
,
.


11

.

.
.

,
.
.
,

,
.

.

,

,

,

,
.

.
.
,
,
.
,
.
.
[3]:


12

Hay

H = Q/C

Hay

H=Q-C

2.1.3.2.
,
,
.
,

. [5]

2.1.3.3.

,
.
. [5]
2.2.
2.2

,

khoai
khi nghiên
trên
ngân hàng gen khoai tây.


13

khoai


khoai tây.

-

-

màu

200-

-


14

-

-230

2.2

-

35 - 2% protein,

histidin.

-


15

-

Khoai tây là cây có giá

Do khoai tây có giá

,

(

,

, khoai tây còn

,
(

(Etanol, Butanol), axit cacbonic và

khác.

-

.


16

-

, 4,5 -

- 22,5%

,

,
(
: làm
phí

-

-30.000 ha.

,

-

-


17

2

phá


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×