Tải bản đầy đủ

Đánh giá công tác khuyến nông trong chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt tại xã Tiên Phong huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

:
N NÔNG TRONG CHUY N GIAO TI N
B

KHOA H C K THU T V TR NG TR T T I XÃ TIÊN PHONG
HUY N PH

YÊN

T NH THÁI NGUYÊN

: Chính quy
Chuyên ngành
Khoa
: 2011 - 2015


:
N NÔNG TRONG CHUY N GIAO TI N
B


KHOA H C K THU T V TR NG TR T T I XÃ TIÊN PHONG
HUY N PH

YÊN

T NH THÁI NGUYÊN

: Chính quy
Chuyên ngành
: K43 Khoa

: Kinh t
: 2011 - 2015


i

-

-

hoa K

Tiên Phong

Tôi xin
Thái Nguyên, tháng 06
Sinh viên


ii

................... 24
- 2014 25
......... 28
-2014 .......................................................................................... 28
- 2014) .................... 31
- 2014)......... 33
............................................................................................ 38
4.7:,

2012 - 2014 .. 39

2014.......................................................................... 42
-2014) ............................................................... 43
- 2014)............................................ 44
- 2014)..................................................... 44
- 2014..................................................... 47
4.13:

nhu c

.................................... 50

trong xã Tiên Phong ........................................................................................ 51
.............................................. 53
................................................................................................... 54
....... 55
................................................................................................................... 56


iii

H

.................. 5

............... 36
....39
4
- 2014 ................................................................................. 40


iv

Gi
BQ

thích

Bình quân

BVTV
CBKN
CNH - HDH

-H

CP
DN
DT
HTX
KHKT
KN

MH
NS
NTM
PTNT
SL
SX
SXNN
TBKT
THCS
TW
UBND
USD

Mô hình


v

.

............................................................................................ 1

1.1.

............................................................................................................1

1.2.

............................................................................................2

1.3.

.............................................................................................2

1.4.

.................................................................................................3

1.4.1.

..............................................................................................3

1.4.2.

...............................................................................................3

................................................................... 4

.
2.1.

....................................................................................4
............................................4
...........................................................10

2.2.

..................................................................................11

........................................... 11
k

Nam................................................13

2.3.

......................16

.. 19

.
3.1.

......................................................................19

3.1.1.

......................................................................................19

3.1.2.

.........................................................................................19
........................................................................19
..........................................................................................19

3.4.

.............................................19
......................................................................19

3.4.2.

u

thông tin

20

..................................................................................20
...........................................................................21
........................................................................21


vi

3.4.

thông tin ..............................................................................21

................................. 22

.


-

xã Tiên Phong .................22

...........................................................................................22
4.1.2.

-

4.2. Công tác khu

.......................................................25
.......................35
............................................35

.......................................................................................................37

.................................................57
4.3.1.

.........................................................................................................57

4.3.2.

.........................................................................................................57

......................58
..................................................................................58
..............................59
...............................59
.

.......................................................... 62
..............................................................................................................62
............................................................................................................63


1

1.1.

-

-

-


2

,

trong

Ng
1.2.

-

1.3.
Tiên Phong.
Tiên Phong
-

-


3

1.4.
1.4.1.
1.4.2.

.


4

P

2

2.1.

*

. [3]

[1]
K

[4]

[6]

. [6]

[4]
*


5

[6]

-

nông dân. [6]
*
Khuy

Nông dân

[6]


6

-

hính
-

[6]

-

- lâm -


7

-

thích. [4]
-

-

g mang
[4]

-

hàng


8

[5]

khác. [4]

-

-


9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


10

-

-

[4]

.

[4]

lõi và

trong quá trình PTNT.

-


11

-

lâm -

th

-

[4]
2.2.
2.2.1.

-N

bài

ong trào. [6]


12

-

[6]
-

.
.

[6]
-

[4]
-


13

các C

[4]
- Malaysia

[4]
2.2.2. Quá trình phát

- 1008) là ông

Tiên, Nam Hà ngày nay.
Các vua Lý (1009 chính sá

.

.
-


14

.
-

-

-

.
-

- 1988 nông n

.


15

.

.
-

-

-CP


16

. [6]
-

n nông.

dân th

[11]

2.3.khác. [13]

,


17

C

rung

[10]

Yên

Thái Nguyên.


- Lâm -

p


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×