Tải bản đầy đủ

Đánh giá khả năng tiếp cận các dịch vụ khuyến nông của hộ nông dân xã Thuận Thành huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

I H C THÁI NGUYÊN
I H C NÔNG LÂM

NGUY N TH HOA

KHÓA LU N T T NGHI

H
o
Chuyên ngành
Khoa
Khóa h c

IH C

: Chính quy
: Khuy n nông
: Kinh t và Phát tri n nông thôn
: 2011 - 2015

Thái Nguyên -


2015


I H C THÁI NGUYÊN
I H C NÔNG LÂM

NGUY N TH HOA

KHÓA LU N T T NGHI

H
o
Chuyên ngành
L p
Khoa
Khóa h c
Giáo viên h ng d n

IH C

: Chính quy
: Khuy n nông
: Khuy n nông 43
: Kinh t và Phát tri n nông thôn
: 2011 - 2015
: ThS. Bùi Th Minh Hà

Thái Nguyên -

2015


i

L IC
V i t m lòng bi

cg il ic


n Ban

i h c Nông Lâm Thái Nguyên, Ban ch nhi m khoa Kinh t và Phát
tri n Nông thôn, các th
c nh

c bi

n cô giáo Bùi Th Minh Hà

cg il ic m

n tình ch b

ng d n

tôi trong su t quá trình nghiên c u và th c hi n khóa lu n này.
c khóa lu

cg il ic

n U ban nhân dân xã Thu n Thành, các h dân t i 3 xóm Xây Tây, Lai 1 và xóm Chùa
1

p cho tôi nh ng ngu

c u, tôi nh

c s quan tâm, s

u h t s c quý báu. Trong su t quá trình nghiên
ng viên, t o m

u ki n thu n l i v c v t ch t và

tinh th n c a g

cg il ic

n

nh ng t m lòng và s
Trong quá trình hoàn thành khóa lu

u c g ng. Tuy nhiên, khóa

lu n này không th tránh kh i nh ng thi u sót vì v y, tôi kính mong nh
góp ý c a các quý th y cô giáo và các b

khóa lu

c s ch b o,

c hoàn thi

Thái Nguyên,

Sinh viên th c hi n

Nguy n Th Hoa

5


ii

B ng 4.1. Tình hình phân b và s d

a xã Thu n Thành

n 2012 - 2014 ...............................................................................23
B ng 4.2. Tình hình s h , nhân kh

ng c a xã Thu n Thành

n 2012 - 2014 ...............................................................................26
B ng 4.3. S l

ng ho

ng khuy n nông t i xã Thu

B ng 4.4. Danh sách các h c n nghèo có nhu c u vay v
B ng 4.5. Các c a hàng cung c
B ng 4.6. M

............31
....................34

a bàn xã Thu n Thành .................35

i ch t l

ng nhu c u c a DVKN ..................37

B

m c b n c a các nhóm h

B ng 4.8. M

quan tâm c a ng

u tra ..............................................39
n các ch

n nông......44

B ng 4.9. Th c tr ng ti p c n DV tín d ng c a các h nông dân ............................48
B

ti p c n thông tin khuy n nông c a h nông dân
xã Thu n Thành ........................................................................................50

B ng 4.11. T l h nông dân áp d ng TBKT vào s n xu t.....................................52
B

p c n DVKN t nhân c a h nông dân
xã Thu n Thành ........................................................................................53

B ng 4.13: B ng phân bi t hai lo i hình d ch v khuy n nông ................................54


iii

Hình 2.1: Vai trò c a khuy n nông trong chuy n giao công ngh . ............................5
Hình 2.2: Ti p c n theo mô hình chuy n giao ..........................................................11
Hình 4.1. M

tham gia c a ng

i dân trong các ch

Hình 4.2. Nhu c u c n thi t nh t c a ng

ng trình khuy n nông ....45

i dân khi tham gia ch

ng trình

khuy n nông .............................................................................................46
Hình.4.3. C c

h c v n nông dân ............................................................57


iv

: Ngh
CP

nh

: Chính ph
:

TBKT

: Ti n b k thu t

KHCN

: Khoa h c công ngh

CBKN

: Cán b khuy n nông

DVKN

: D ch v khuy n nông

KN

: Khuy n nông
ih c

KHKT

: Khoa h c k thu t

SXNN

: S n xu t nông nghi p

DV

: D ch v
: Ho

ng khuy n nông

MHTD

: Mô hình trình di n

BVTV

: B o v th c v t

UBND


v

L I C M N ............................................................................................................. i
......................................................................................... ii
......................................................................................... iii
DANH M C CÁC T

VI T T T .......................................................................... iv

...................................................................................................................v
Ph n 1: M
tv

U ......................................................................................................1
............................................................................................................1

1.2. M c tiêu và yêu c u c

tài .............................................................................2

1.2.1. M c tiêu t ng quát ............................................................................................2
1.2.2. M c tiêu c th ..................................................................................................2
1.2.3. Yêu c u..............................................................................................................2
tài.................................................................................................3
c .....................................................................................3
c ti n .....................................................................................3
Ph n 2: T NG QUAN TÀI LI U ...........................................................................4
2.1. C s khoa h c.....................................................................................................4
2.1.1. Công tác khuy n nông.......................................................................................4
2.1.1.1. Khái ni m khuy n nông .................................................................................4
2.1.1.2. Vai trò, nhi m v c a khuy n nông ...............................................................5
2.1.1.3. Ch

a khuy n nông ..........................................................................6

2.1.1.4. M c tiêu c a khuy n nông .............................................................................7
2.1.1.5. N i dung ho

ng c a khuy n nông ...........................................................7

2.1.2. Khái ni m v ti p c n d ch v khuy n nông.....................................................9
2.1.2.1. D ch v khuy n nông .....................................................................................9
2.1.2.2. Ti p c n và ti p c n d ch v khuy n nông...................................................11
2.1.2.3. Kh

p c n d ch v khuy n nông ......................................................13

2.2. Th c ti n v ti p c n d ch v khuy n nông v i phát tri n nông thôn trong và
ngoài n

c .................................................................................................................13

2.2.1. Ti p c n d ch v khuy n nông c a m t s n

c trên th gi i ........................13


vi

2.2.2. Ho

ng ti p c n d ch v khuy n nông t i Vi t Nam ..................................15

2.2.3. Ho

ng ti p c n d ch v khuy n nông t i Thái Nguyên.............................17

Ph

NG, N
it

U......18

ng và ph m vi nghiên c u......................................................................18
m và th i gian ti n hành .........................................................................18

3.3. N i dung nghiên c u ..........................................................................................18
3.4. Ph

ng pháp nghiên c u và các ch tiêu theo dõi..............................................18

3.4.1. Ph

ng pháp thu th p thông tin ......................................................................18

3.4.2. Ph

ng pháp chuyên gia .................................................................................19

3.4.3. Ph

ng pháp x lý thông tin, s li u ..............................................................20

3.4.4. Ph

ng pháp phân tích s li u ........................................................................20

Ph n 4: K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N .......................................21
4.1.
4.1.1.

a bàn nghiên c u.............................................................................21
u ki n t nhiên ...........................................................................................21

4.1.1.1. V

a hình ....................................................................................21

4.1.1.2. Th i ti t, khí h u, th

..........................................................................21

4.1.1.3. Th nh

............................................................22

4.1.2. Các ngu n tài nguyên......................................................................................24
t..............................................................................................24
4.1.2.2. Tài nguyên n

c...........................................................................................24

4.1.2.3. Tài nguyên r ng ...........................................................................................24
....................................................................................24
4.1.3.

u ki n kinh t xã h i c a xã Thu n Thành ................................................25

4.1.3.1. Dân s

ng.......................................................................................25

4.1.3.2. H th ng c s h t ng nông thôn c a xã Thu n Thành..............................27
4.1.3.3. Th c tr ng kinh t c a xã.............................................................................28
4.2. Th c tr ng cung c p các d ch v khuy n nông t i xã Thu n Thành .................30
4.2.1. C c u t ch c và các lo i hình d ch v khuy n nông....................................30
4.2.2. Các lo i hình d ch v khuy n nông t i xã Thu n Thành ................................31
4.2.2.1. D ch v khuy n nông nhà n

c ...................................................................31

4.2.2.2. D ch v khuy n nông t nhân ......................................................................35


vii

4.2.3. Ch t l
4.3. Kh

ng các d ch v khuy n nông t i xã Thu n Thành .............................37
p c n các d ch v khuy n nông c a h nông dân xã Thu n Thành ......39

u ki n ti p c n d ch v khuy n nông.........................................................39
u ki n ti p c n d ch v khuy n nông c a h nông dân ..........................39
u ki n ti p c n c a DVKN nhà n

c......................................................41

u ki n ti p c n DVKN c a khuy n nông t nhân ..................................42
4.3.2. Kh

p c n d ch v khuy n nông c a h nông dân..............................44

4.3.2.1. Kh

p c n các d ch v khuy n nông nhà n

c................................44

4.3.2.2. Kh

p c n DVKN t nhân ...............................................................49
p c n DVKN c a h nông dân xã Thu n Thành..........49

4.3.3.1. D ch v khuy n nông nhà n

c ...................................................................49

p c n d ch v khuy n nông t nhân ..........................52
4.3.3.3. So sánh hai lo i hình d ch v khuy n nông .................................................54
4.3.4. Thu n l
4.4. Các y u t

p c n DVKN c a h dân xã Thu n Thành .......55
nh h

ng

n kh

p c n d ch v khuy n nông c a

h nông dân ...............................................................................................................56
u ki n kinh t .............................................................................................56
4.4.2. Ngu n nhân l c ...............................................................................................56
a ch h ...........................................................................57
4.4.4. Các y u t khác ...............................................................................................58
4.5. M t s gi i pháp nâng cao kh

p c n d ch v khuy n nông c a h nông

dân xã Thu n Thành..................................................................................................58
Ph n 5: K T LU N VÀ KI N NGH ..................................................................60
5.1. K t lu n ..............................................................................................................60
5.2. Ki n ngh ............................................................................................................61
TÀI LI U THAM KH O
I. Tài li u ti ng vi t
II. Tài li u internet
PH L C


1

1.1.

, nông thôn luôn là

hóa


2

Yên,

-

nuôi.

1.2.
1.2.1.
xu

c nh ng gi i pháp nh

khuy n nông m t cách có hi u qu
t vi

ng kh

p c n các d ch v

phát tri n kinh t h nông dân xã Thu n Thành,

c tr ng ti p c n các d ch v khuy n nông

a bàn xã.

1.2.2.
- 2014.
-

-

-


3

-

-

1.3.
1.3.1.
-

1.3.2.
- Nâng cao kh
-

p c n d ch v khuy n nông, c i thi n kinh t h .


4

Khuy n nông là m t thu t ng

t cách chính xác vì khuy n

c t ch c b ng nhi u hình th

ph c v nhi u m

n

ng

m khác nhau v khuy

là m t s quan ni m v khuy n nông.
Thu t ng

ng c

h

m ts

i

d ng thu t ng này nh m m c tiêu m r ng

giáo d

nv i

i dân, do v

c hi u v

n khai, m

r ng, ph bi n, ph c p, làm lan truy n. N u ghép v i t
ch là khuy n nông.
tri

n khích - khuyên b o - lâm -

n

n khích m mang phát tri n nông nghi p.
Theo D. Mahony, 1987: Khuy

là m t ti n

trình c a vi c lôi kéo qu n chúng tham gia vào vi c tr ng và qu n lý cây tr ng m t
cách t nguy n.
Theo Thomas, khuy n nông là m t t t
liên quan t i s nghi p phát tri
i già, n

ch t t c các công vi c có
t h th ng giáo d c ngoài nhà

i tr h c b ng cách th c hành.

Theo Malla, 1989: Khuy n nông, khuy n lâm là làm vi c v i nông dân, l ng
nghe nh

u và giúp h t quy

nh gi i quy t l y v

chính c a h .
Qua r t nhi
- Khuy
c nh ng ho

tóm t t và hi u K
ng: Khuy n nông là khái ni

ng h tr s nghi p xây d ng và phát tri n nông thôn.

ch t t


5

- Khuy

p: Khuy n nông là m t ti n trình giáo d c

không chính th
các ho

i

ng c a nó là nông dân. Khuy n nông h tr phát tri n

ng s n xu t, nâng cao hi u qu

không ng ng c i thi n ch t

ng cu c s ng c

.[4]

a. Vai trò c a khuy n nông
- Khuy n nông có vai trò trong s nghi p phát tri n nông thôn
u ki
ng xã h
h

c ta hi n nay, trên 70% dân s s ng

nông thôn v i trên

s n xu t ra nh ng nông s n thi t y u cung c p cho toàn b xã

c, th c ph m, nguyên li u cho công nghi p ch bi n và s n xu t nông

nghi p chi m 37 - 40% giá tr s n ph m xã h i. Chính vì v y khuy n nông có vai trò
r t quan tr ng nh m th c hi n ch
s n xu t, c i thi

c góp ph

y m nh

i s ng nâng cao dân trí, xây d ng và phát tri n nông thôn.

- Khuy n nông có vai trò trong chuy n giao công ngh
Hi

c chuy

c áp d ng ph bi n là t ch c xây

d ng mô hình s n xu t. Thông qua các bu i t p hu n CBKN có th chuy n giao
tr c ti

n v i nông dân. Ho

chuy

n v i nông dân.

Nhà nghiên c u, Vi n
nghiên c

- Vai trò c a khuy

Khuy n nông

iv

c

Vai trò c a khuy n nông là r t quan tr ng vì v
ki n th

c và k

Nông dân

i CBKN ph

th c hi n t t công vi c c a mình.

M t cán b khuy n nông th c th s có nh ng vai trò r t quan tr
nông dân v nh ng m t sau:

y

iv i


6

o
Ng

i t ch c
o

ic v n

i cung c p

ib n

i thông tin

it

i qu n lý

u ki n

ng

i môi gi i

i tr ng tài

y chúng ta th y vai trò r t c
nghi p phát tri n nông thôn, vì v

i cán b khuy n nông trong s

i cán b khuy n nông ph i hi

a mình và luôn s
nh p vai m

ct m

ng, phân tích các v

n và linh ho t.

* Nhi m v c a khuy n nông
Công tác khuy n nông có r t nhi u nhi m v

n t p chung

ch y u vào các nhi m v sau:
-

n b khoa h c k thu

trang b ki n th c kinh nghi

a d án,
i dân.

- Cung c p nh

chính sách th

n s n xu
doanh thích h

i dân, giúp h l a ch

n xu t kinh

i hi u qu cao.

- Xây d ng mô hình trình di
c Nông - Lâm -

ng d n khuy n cáo k thu t cho nông dân
p.

- T o lòng tin và quy
KHKT m

ng có

nông dân m nh d n áp d ng nh ng ti n b

kinh doanh có hi u qu .

- T ch c tham quan thu th p thông tin, t ng k t kinh nghi m và có ý ki n
n v ng c

iv

n hình kinh t tiên ti n

c i ti n và ph n ánh v
liên quan ti p t c c i thi n và làm hoàn ch
- Xây d ng m
hu n khuy

i khuy

,b

ng nghi p v , t p

, xây d ng câu l c b khuy n nông,

t qu n và các nhóm h nông dân cùng s thích.

-

o, t p hu n nông dân: T ch c các khóa t p hu n, xây d ng mô hình,

tham quan, h i th

u b cho nông dân.


7

-

y, t

u ki

th c hi

xu

ng, sáng ki n và

ng sáng ki n c a h .

-

i truy n bá thông tin: Bao g m vi c x lý, l a ch n các thông tin

c n thi t, phù h p t các ngu

ph bi n cho nông dân giúp h cùng

nhau chia s và h c t p.
- Giúp nông dân gi i quy t các v
-

ng khuy n nông: Dân bi t, dân bàn, dân làm,

dân ki

ng l i.
- Ph i h p v i nông dân t ch c các th nghi m phát tri n k thu t m i,

ho c th nghi m ki m tra tính phù h p c a k t qu nghiên c u trên th

ng, t

cho vi c khuy n khích lan r ng.
- H tr nông dân v kinh nghi m qu n lý kinh t h

n quy

mô trang tr i.
- Tìm ki m và cung c p cho nông dân các thông tin v giá c , th

ng tiêu

th s n ph m.

M c tiêu c a khuy

n th c c a

c nh

c s ng. Khuy n nông không ch nh m

m c tiêu phát tri n kinh t

ng t i s phát tri n toàn di n c a b n thân

i nông dân và nâng cao ch

ng cu c s ng

Ngày 08/01/2010, Chính ph
khuy n nông thay th Ngh
khuy n nông, khuy
-B

nông thôn.

ban hành Ngh

nh s

-CP ngày 26/4/2005

- CP v
nh v

G m các n

ng, t p hu

o

- Thông tin tuyên truy n
+ Ph bi n ch

ng l i c

ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà

c thông qua h th ng truy n thông và các t ch c chính tr xã h i.


8

+ Ph bi n ti n b khoa h c công ngh

n hình tiên ti n trong s n xu t

kinh doanh thông qua h th ng truy

i chúng, h i th o, tri n lãm và các

hình th c thông tin tuyên truy n khác; xu t b n n ph m khuy n nông.
+ Xây d ng và qu n lý d li u thông tin c a h th ng thông tin khuy n nông.
- Trình di n và nhân r ng mô hình
+ Xây d ng các mô hình trình di n v ti n b khoa h c và công ngh phù
h pv it

uc

i s n xu

ng c a ngành, các

mô hình th c hành s n xu t t t g n v i tiêu th s n ph m.
+ Xây d ng các mô hình ng d ng công ngh cao trong s n xu t nông nghi p.
+ Xây d ng mô hình t ch c, qu n lý s n xu t, kinh doanh nông nghi p hi u
qu và b n v ng.
+ Chuy n giao k t qu khoa h c và công ngh t các mô hình trình di n,
n hình s n xu t tiên ti n ra di n r ng.
-

n và d ch v khuy n nông
n và d ch v

c: Chính sách và pháp lu t liên quan

n phát tri n nông nghi p, nông thôn;
ch c, qu

ng d ng ti n b khoa h c và công ngh , t

t, ch

ng, an toàn v sinh th c ph m, gi m

giá thành, nâng cao s c c nh tranh c a s n ph m; Kh i nghi p cho ch trang tr i,
doanh nghi p v a và nh v l p d
ng v n, tuy n d
H

ng, l a ch n công ngh , tìm ki m th

ng tiêu th s n ph m, h

v

m m t b ng s n xu t, huy
ng;

ng b o hi m s n xu t, kinh doanh; Cung ng

p.
n và d ch v

n phát tri n nông nghi p, nông thôn.

- H p tác qu c t v khuy n nông
+ Tham gia th c hi n

p tác qu c t .

i kinh nghi m khuy n nông v i các t ch
t ch c qu c t

c ngoài và

nh c a pháp lu t Vi t Nam.

c.[7]

ngo i ng

i làm công tác khuy n

p tác qu c t

c t p kh o sát


9

- D ch v khuy n nông là m t lo t các ho

c th c hi n b

c và các t ch c cung c p các d ch v chuy n giao ki n th c và k
thu t s n xu t nông nghi p cho nông dân, góp ph n giúp cho h có th c i thi n,
phát tri n s n xu

i s ng và góp ph n vào l i ích chung c

D ch v khuy n nông xu t phát tr c ti p t nhu c u c

c.

i s n xu t và yêu c u

c c nh tranh c a ngành nông nghi p. B n hình th c chuy n giao
c quan tâm là thông tin tuyên truy n; b

ng, t p hu

o; xây d ng

mô hình và chuy n giao khoa h c công ngh .
a. Phân lo i d ch v khuy n nông
Trong n n kinh t
nghi

c ta hi n nay ch y u là phát tri n nông
ch v khuy

r

c phát tri n ngày m t

ng d ch v khuy n nông d

c l p,

ng d ch v khuy n nông d
t ng h

thu c vào nhu c

u ki n

t

ch

v khuy n nông không nh ng cung c p ki n th c k thu t v s n xu t nông nghi p
cho nông dân mà còn cung c p nh
gi ng và thu c tr sâu,... Khuy

u vào c n thi

t

n cho nông dân thông tin KHKT nói

chung và nh ng sáng ki n m i c

u nông nghi p nói riêng.

phân bi t có th chia d ch v khuy n nông thành hai lo i chính sau:
* D ch v khuy

c

D ch v khuy
ch

c là nh ng DVKN do h th ng khuy n nông
c cung c p, bao g m: cung c p v

n các mô hình s n xu t, mô hình trình di
h

ng b o hi m s n xu

u và

u

ng tiêu th s n ph m,
n d ch v

n phát

tri n nông nghi p, nông thôn.
* D ch v khuy
Xã h i ngày càng phát tri n nên d ch v khuy
bi n

c ta. Các lo i m t hàng v

p, máy móc


10

nông nghi p, gi ng v t nuôi cây tr ng, phân bón, thu c b o v th c v t... hi
i hóa trên th
bán ph bi

ng nông thôn. Có nhi u hình th c giao d ch mua
do t các c a hàng v

ho c là gi a các doanh nghi

i nh

p, các ch

um i

i nông dân c n m t hàng nông

nghi p. Hi n nay có nhi u doanh nghi

p các d ch v

v nông nghi p, d ch v khuy

n xây d ng các mô hình s n xu t, kinh

doanh trong nông nghi p, h

ng v i cá nhân, t ch

tri n khai các mô hình

trình di n, mô hình th nghi m trong nông nghi p, cung c p th
v t nuôi, gi ng cây tr ng, thi t k c
c nhu c u c

n

i, gi ng

n, trang tr

i nông dân. Giá c h p lý v i túi ti n c

ng nhanh
i dân.

b. N i dung c a d ch v khuy n nông
* D ch v cho vay v n h tr s n xu t
Các h

nh d

n xu t nông nghi p nay càng có

i thành công nh ngu n v n t d ch v cho vay v n h tr s n xu t nông
nghi p - ngu n h tr tài chính thi t th c v i m c vay lên t i 80% t ng nhu c u v n
th c t .
* D ch v cung ng v

p

D ch v cung ng v

p chuyên cung c p các thi t b

máy móc, thi t b

n ph c v s n xu t và ch bi n nông nghi p

p liên h p, máy tu t lúa, xe t i nh
m b o. D ch v này

un

ngh , máy móc trang thi t b hi
ch n suy thoái kinh t
trong th

i giá c h p lý, ch

ng

i nông dân ti p c n v i công

i ph c v nông nghi
y nhanh s phát tri n nông nghi p - nông thôn

i m i.

* D ch v cung ng gi ng, phân bón, th
Trong ho

thu c b o v th c v t

ng s n xu t nông nghi p, ngoài gi ng cây tr ng, v t nuôi thì

phân bón, th

c b o v th c v

không kém. Trong tr ng tr t, vi c s d ng phân bón h p lý, ch
d ng úng cách các bi n pháp b o v th c v t s
l i hi u qu cao cho ho

ng s n xu

ng
ng cao và áp
t cây tr
u bi t


11

ch n l c và s d ng các lo i th

m có ch

t ng gi ng v t nuôi s

ng, phù h p v i

i nông dân.

Nông dân th i h i nh p còn g

n làm giàu t

nh ng ti m l c v n có. Mà nguyên nhân là do s h n ch trong ti p c n thông tin,
ti p c n các d ch v khuy n nông d n t i b ch m chân so v i nhu c u th c t , nh t
là trong h i nh p qu c t

c c n ph i tìm ra nh ng cách làm m i

c hi u qu

n. Chúng ta c n ph i hi u m

có th
nv

ti p c n:
Ti p c n v a là m t danh t , v a là m
c

n g n, có s ti p xúc; ho c là t
tìm hi u m

ng t v

g n,

c b ng nh

ng trong m t h th ng nh

t

nh.

Ti p c n khuy n nông: là s thi t y u c a h th ng khuy n nông, bao g m
nh ng ho
ki

ng nh m tìm hi u, n m b t thông tin v khuy

u

thi t l p m i quan h cung c p d ch v v i các t ch c ho c
i m t khu v
- M t s hình th c ti p c n trong khuy n nông:
+ Ti p c n theo hình th c chuy n giao

khuy n lâm mang nhi u y u t

c khuy n nông,

t t trên xu ng, ít xu t phát t nhu c u c a

nông dân.
Các nhà ho
nh chính sách,các
nhà nghiên c u

Cán b khuy n nông khuy n lâm

Nông dân


12

T

ng, chính sách, công ngh k thu t m i các nhà ho

chính sách, các nhà nghiên c
các cán b khuy

nh

n giao cho các cán b khuy n nông. T
p nh n ti p thu chính sách, công ngh k thu t m i,

trình di n công ngh k thu t m i, gi ng d

i nông

ng k thu t m i này.
+ Ti p c n theo mô hình trình di n:
Là cách ti p c

ng l y nông dân làm trung tâm, cách ti p c n này

c phát tri n vào cu i nh

m lôi cu n nông dân vào quá trình

phát tri n k thu t m

ng ru ng c a h .

m c a cách ti p c n này là vai trò c

c chú tr ng t

vi

nh nhu c u, th c hi n, ch p nh n. Quá trình này cho phép nâng cao v trí

c

i nông dân. Tuy nhiên, trong th c t nông dân không ho c khó áp d ng
c cho dù ngay trong cùng m
i không phù h p v

u ki n t nhiên. Lý do: phù h p v

i này

i khác

+ Ti p c n theo khuy n nông khuy n lâm lan r ng :
p c n d a trên nguyên t c: T

n nông dân, b

c th nghi m và áp d ng vào gi a th p k 80.

u

cách ti p c n này nông dân

tham gia vào các t ch c khuy n nông khuy n lâm theo các hình th c sau: các câu
l c b c a nông dân, nhóm nông dân cùng s thích, ban qu n lý khuy n nông
khuy n lâm thôn b n.
m c a cách ti p c n này là vai trò c
tr ng tâm trong các ho
u hành các ho

ng ph c p, m r

tham gia c

th a mãn nhu c u c
nh hi n tr ng thôn b

qu n lý và
n ti n c a

i dân:

i dân, ti

i

xu t các nhu c u và gi i pháp. Cách ti p c n

c nhu c u c

h p thôn b n, xã. C n có ngu n kinh phí l
chuyên gia h tr

ng là

r i ro khá l n.

+ Ti p c

này giúp th

c bi t là kh

ng khuy n nông. Tuy nhiên cách ti p c

o hu n luy n nông dân và m

dân t

i nông dân, c

i dân l p k ho ch.

i ch tri n khai
ti

ph m vi
n có nhóm


13

+ Ti p c n khuy n khích s d ng v
Các t ch

u vào cho s n xu t nông nghi p:

ng thông qua các t ch c khuy

th c hi n vi c khuy

c

ng d n s d ng các lo i v

máy h s n xu t.[4]

Không ch trong các d ch v khuy n nông, trong các d ch v

có th

ti p thu nh ng ki n th c, thông tin, khoa h c k thu t thì ch th ph i có nh ng
u ki n thu n l
Do v y kh

ti p nh n, s d ng các d ch v
pc

s thành công c

t cách có hi u qu nh t.

t vai trò r t quan tr ng, nó là m t xích quy
i nông dân.

Khi ti p c n d ch v khuy

i dân c n có nh

u ki n v t

v t ch t và tri th
ch

nh

u ki

v t

c nâng cao cùng v i s phát tri n c a xã h i thì nhi u h nông dân
c nâng cao nh n th c v khuy n nông, v các d ch v khuy n nông. Nông dân
c t p hu n v các k thu t tr ng tr

c ti p c

chúng ngày càng nhi u. Khi s ti p c n c

i

i dân t i các d ch v khuy n nông

m t cách d dàng thì h s hi

n th

m quan tr ng c a

khuy n nông. Nông dân t vi

n th

n th y rõ t m

quan tr ng c a các ki n th c khoa h c k thu t, nh ng ngu n thông tin m i. Và h
p nh n chúng v i mong mu

u ki n s ng c

cu c s ng c a mình ngày càng nâng cao. Sau khi h c t p và th nghi m, h s t
m cho chính b n thân mình và h s chính là
d ng, chia s

i nh ng ki n th

iv n

t cách có hi u qu nh t.

2.2.1.
*T iM
M là m t trong nh
T i M thì

r

u trong phát tri n d ch v khuy n nông.
ng. Các chuyên gia ngành khuy n nông


14

ng là thành viên c
v a gi ng d y

, vi n, các chuyên gia này v a làm nghiên c u
ng v a có th làm khuy n nông.

D ch v nông nghi p c a M (M
1982.

c thành l p

B

c thành l p b i Ti

ông t

mk c a

i h c North Carolina State.

chính c a doanh nghi p: h

u, M

i

ng nghiên c u t

nghiên c u th

a c a nó

trong Lucama, B c Carolina và d ch v tr ng t
u tiên, kinh doanh chính c a M

n, cung c p cây tr ng

s d ng 50 chuyên gia, nh
v

n cây tr

i cung c p d ch

i tr ng kh

* Nh t B n
Nh t B

c xem là m

c có ngành DVKN phát tri n s m nh t trên

th gi i (1900). D ch v khuy n nông t i Nh t B n có ba vai trò chính, là: c i thi n
k thu t s n xu t nông nghi p; c i thi n các tiêu chu n s ng c a c
các vùng nông thôn; và giáo d c th h tr

nông thôn.

H th ng t ch c bao g m: B Lâm nghi p, Nông nghi p và Th y s
quan giúp Chính ph th c hi n d ch v khuy n nông trên ph m vi toàn qu c.
khuy n nông c a Nh t B n hi n nay có kho
v
t

i

i, làm vi c

c phân b ch y u

n nông c p

n nông c p huy n. M i t nh có m

o

nông dân.
Kho

th

n t trong khuy n nông

c hình thành xu t phát t nhu c u cung c p thông tin trong các d ch v khuy n
nông và s bùng n c a internet. Hi n nay, vai trò chính c a Trung tâm Thông tin
khuy
cg

qu n lý h th ng m ng máy tính, và h th
ng thông tin m r ng, EI-

v k thu t, chính sách, b n tin, h th ng e-

-net bao g m nhi

d li u

n k thu t... Ngu n s li u

c cung c p t nhi u ngu n khác nhau. Các thông tin s d ng cho h th ng còn
c cung c p b i nông dân, ho c các di

th ng e-

ng s


15

d ng EI-net không ch là nông dân, ch trang tr i, cán b khuy n nông, các nhà c
v n chuyên môn, mà còn có các nhà ho
nghiên c

-

i thông tin gi

i làm công tác
c xem là m

i giúp cho vi c trao

n nông, CBKN và nông dân m t cách nhanh

nh t.[10]
* Thái Lan
C c khuy n nông tr c thu c B nông nghi

c thành l p t

n nay h th ng khuy n nông c a Thái Lan g m

c Khuy n

nông có 5 phòng và 7 b ph n,
lãnh th

p vùng

pt

6 vùng

g c p huy n và 48 trung tâm d ch v .

ng s cán b khuy n nông hi

i. Khuy n nông có 2

vai trò chính là giúp nông dân phát tri n s n xu t nông nghi p nâng cao tiêu chu n
cu c s ng và b

m thu nh p c a h , giúp nông dân gi i quy t v
c tri

c ah .T

ng khuy n nông c a Thái
n lý d li u nông

dân. Nông dân mu
d li u v

c h t ph
n nông. Các thông tin này s

t nh qu n lý b
các h nông dân s

n nông

c c p nh t thông tin, các thông tin v
c ki m ch ng b ng cách ch n ng

ng bao g m các cán b c

n nông t nh v

khác g m c t ch c chính quy
m

m H i

u tr n công khai

rà soát t t c các thông tin thu th p.
t Nam
Tình hình ho

ng khuy

không ng ng l n m nh c v s
ng t t; l
khuy n nông c a các doanh nghi
hóa ngu n l

ng và phát tri
ng và ch

u kinh nghi m,

ng khuy

c, bao g m
c phát tri n góp ph

ng

n nông cùng v

ti p c n d ch v khuy n nông. Nhi u k thu t công ngh , mô hình qu n tr nông


16

nghi p tiên ti

n nông m

nhanh vào s n xu t, t

u ki

c gi i thi u và ng d ng

i m i nâng cao ch

ng và hi u qu ho t

ng khuy n nông.
n 2011 - 2014, Trung tâm Khuy n nông Qu
ph i h p v

o
y m nh ho

bình quân m

trì,
h th ng khuy n

o, t p hu n v i các hình th

ng,

ch c kho ng 250 - 300 l p t p hu n TOT; t ch c b

ng

c p ch ng ch "K

y h c" cho trên 5.000 cán b khuy n nông. H th ng

khuy

ch c kho ng 31.260 l p t p hu n cho kho ng 1,3 tri u

t nông dân, 2.200 cu c h i ngh , h i th

ub ,g

i kinh nghi m...[13]
,

, Trung tâm
,

,

,

,

63

, xây d
ngh ; t ch

,

m mô hình, chuy n giao khoa h c công

o t p hu n viên khuy n nông, nông dân ch ch t và hàng tri u

t nông dân s n xu t nông nghi p; ph i h p v

i
n ch

nghi p và phát tri n nông thôn c a Ð

c, ph bi n ki n th c và các

n hình s n xu t nông nghi p trên toàn qu c. Ð c bi t, công tác xã h i
hóa khuy

c nâng lên rõ r t và có hi u qu . Nhi u vi n nghiên c u,

doanh nghi

tr ngu n l c chuy n giao m nh m các ti n b k thu t cho

s n xu t và gi i quy

u ra nông s n cho nông dân. Công tác khuy n nông không

ch

ng chuyên môn k thu t nông nghi p, mà còn là công tác

n là ho

chính tr , xã h i, góp ph

i nh n th c, nâng cao k

n xu t, kinh

c nông nghi p, góp ph n t o vi
gi m nghèo cho nông dân.
Th c t nh

y, các t ch c khuy
c nhi u th ng l i tro

ng hành
c nông nghi p, nông


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×