Tải bản đầy đủ

BAN VE THIET KE DIEN

hf AFmrTEgT

A

d

d

^

PHAN THIET KE DIEN

phAn PHIJ LIJC dEn

1. mAt bAng bO trIdEn tAngtrEt.
2. mAt bAng bO trIdEn TANgLuhg
3. mAt bAng bO trIdEn tAnglAu.
4. mAt bAng bO trIe)En tAng THUQNG

TP HO CHI MINH 08/2014


i


hp Am

GHI CM :

i

TATcamAxDkNNvA~BMUD4TAM

s(n30 hE th6ngdCn
c0ngtAc+

i
mmEa~YDb~=^a~ow

cOmTAcBOI

t

cjOmTAc3cMj

3

6cAm

©

HcL&pMTAM=uN
tAc+vA
8ANm

H~

W~gAn~

=¥c'MM~!mALnw&

%ATcA~mm©DAYDkmp+!dKNdIa

El

dKnmAt6

0

; ,, -..: ,-.:

jh

BmgmnmN~cAp

I

.,H. U.}, .,. ..Ay

I
tUt

.
m

.

.

l&U1

tAU2

a

iAU3

TU+Lb

m \
DENTUm im

i

I

eTANg

t

mT6m

"""

"

tUe)iEn

i

!

j;- ::- -!'

6

!

I
=

:0 cAm Anten tivi

I

=

amij+

I ""'
""" |tinj

·Ut

.
=

Lkj1

lXu3

=

6c1m

:6 cAm dWthoai

I

wyw

mNw&

cOnginternet

@

dAuwm

?

-e-

d&«3h6dN

m)

@

m) "» !

.Um.~

soM nguyEnlY m th6ngdAy tIn Wu

[

mY±mjmTMjlmupm+&uD®+m

t r

wM&N&mdm=wm&UNoMTN~
EdNMMTmcIAp*=~T6Ngm

T

qjATTRAN

&

<

dimo®attrAn

""""
~mcUA

i&

Uui

l&U»

L&Umm

·U+~

8

m)

"

I¶t

y

—g-

—>- —>-

------- DAY uvAzs

==

t
=

~+

c.TYDTUxDHAImNH

(Ume6c

=
6&

!!

m

Wy?

QUANLYKY THUAT

THETdm

chUdAutu

HAI THANH

CONG TRINH : NHA PHD
DC:79/62T2 QL13 P.26, Q.BT

BAN%
"HEI'KmTmT

...0...
Tru sd: 208 DO Ddc LAc-F.Tan QuY- Q.TMi Phil- TP.HCM
Vpdv: 198/77 Ehtdng s6 8, F.BHH, Q.B Tan, TP.HCM
W

-

:IENBANu:

HR~

T\d: (DB)

h6 LA C¢JNG Lijp

KTS.NGUYEN TEN KHUE

KTS.DANG THANH TAN

TRAN HUU MANH

····—-·

KT

I


hp arg

i

GIll cHg ;At CA dAY DANVA thiET bidEUDAT Am tUONG

cjOmTAc+

6

cOmTAcHI

i

Q.
comTAc3cmU

3

6cAm

©

"

"

·n

"

4® "

\

"""¶

"l.

X
%

i "0

X

BEP.rP.AN

i

X
%

i

\

+m

,&

""""

0"
P"

°

DKNTUm immow

i

nhd ,,

"4

--M,¶p'"

~~~

P

"

^^

b"""

'

""b

.

*

t

~

j

®hitig=--""""=%t:"ii"""-t| Fhz"[ . i
~M%

t

kho

,,, ,f:I:::2--".::iZ\> . _ ----_~_,ili \'¶ ,'u,,L...

i

aTANg

I

8

.>-,

'

I

i

,

cMccAUthanguowivitnmUDg

'5CR

15CKXJ

,

1500

,

/

+—m

In

cbt6w

6

tUdiBn

U

:6cAMANmmvl

®

:6 cAmdWthoai

W

c6m

@

'tb

{d

{s)

4}

©

©

mAt bAng bO TRI dEn trEt TL 1/100

q "

"

® l<,g"

C

®,¶"
Mp+pan

I

*

I

Hid
nhd xc

Muwm

-C-

dOngh6dW

I
I

@

>.
lCn bQ xU iy ming dm

J

'I"

8

u_>

i

T

:':Mn

~=mL=m

EC

+c6n0

m_

'

I \,NI®1

"

©

cHUUmcUA

.

©

.

_^-.---------L-.

©'" ©

-& _-e9

&

-_ *

(6') '" '

mAt bAngb6 TRI NET-TV MT TL 1/100

V

------- day 13vA 25
— dAy33
— daY&D

c.TYDmxDHAITHANH

(uMD6c

QUANLYKrTHUAT

THETd-%

aDAUTU

HAI THANH

C¢jNG TRINH :NHA PHD

dc:79/62t2 ql13 p.26, q.bt

BAN%

'H'hKm~T

...0...
Tru s& 208 DO D6c LAc-F.Tan QuY- Q.Tan Phil- TP.HCM
Vpdv: 198/77 DuOng s68, F.BHH, Q.B Tan, TP.HCM

web~uNmd~~m

-

TENBAN%:

HR~

Td: (ob)
h6 la cOng lAp

KTS.NGUYEN TEN KHUE

KTS.DANG THANH TAN

TRAN HUU MjjNH

-··—

kt

i


hf Am

GHI CiiiU :

I

tatca day dan va thet bidEudAt am tijcjng

"""^'"

ij "

T'

cjOn0tAcbOi

I

":Z-:ET,"
«,

~-_
¶V"

cjOmTAc3adU

0

t

"'4.

I

I' 0TS)0¶
I
('

3

p

.i
.

.

-

p"r

©

I

\
,_

DkNDLA

Bl

dKN mAt Ech

0

i

,

m

\b

q\

,./

II

·%

'W

\

I

\i

,/,'

,1'

\0/ ,

T: "Ts7'r '

'

\

\

\

r"

X

'-.

dI /' 0
I

""-,'--.1

II

p,

II

,_1 :CNI

', bI

1

I

./

I

I

/

/'jl

I

j|I 8

r

I

%

\

\

I

""-g I

I

'"

'"

''

""

'

I

i
/

w-____!t:-"

,

'\

\

I

I

J

,N,-:%%l I

P

I

I

.A'-

m---

©

,

'L

,, ~,

i; —

,

\
I\

' ,,*"

1| © ""ju

c=-@l|

· J· -

d

i
iI

,

hdOng cdp diCn
,

DHTUm 13tn)

0/

hudngcapdienl

I

"7 T T,"

I

I

-< "I k
" \"I

I

6cAm

r%E,{ T,:"

I

II

I

7

,

i

3ckx)

,

35cd

,

25ck)

:

H

3000

3ckxj

,

,

12cd

,

r

15000

i
f

aTANg

X

+—m

"

'"

W 0

cBmm

6

tUdiBn

U

:6cXMANmrmn

®

:6 cAm EmNTHoAI

W

cj6NgINTmqkr

@

"^""

©

Q)

©

&

©

¢}

MB BC5 TRI DEN TANG LUNG TL 1/100

"

t

EOmH6 diN

¢}

o

m

® ,@

w

:

.

©

®

©

to

MB B6 TRI DIEN LAU l-2 TL 1/100

n

w

m

[
Y

i
'

W

'""""
qIATTRKN

.

bO!

I

< "'

,

+6

,

,

3000

3m

2500

t

3000

t

N

—mTTRAN

® ®.

'4-,¶_ ®_ _ __ .m

,

B

,

hd,jn, ,ab

,

,,a,

,

'

Z

:

3ckx)

,

12co

,

,

® ,%

15cxjo

r

¥

'
+

15000

""

" Q)

~nocUa

¢)

©

Q)

®

©

©

©

Q)

©

©

©

y

------- dAyL5VA23

NIB Bes TRI THC-NET TANG LUNG TL 1/100

MB B6 TRI THC-NET LAU 1TL 1/100

— My33
— DAY&D

c.TYDmxDHAITHANH

+d6c

WAnlYkythuAt

mErd-vE

chUdAutu

HAI THANH

c¢jng TRINH :NHA PHD

DC:79/62T2 QL13 P.26, Q.BT

BANVE

"' """ '
·

P

'"

...0...
Tru s& 208 do e6c IAc-F.Tan QuY- Q.Tan PhU- tp.hcm
Vpdv: 198/77 Dang s6 8, F.BHH, Q.B Tan, TP.HCM
Webdbec..,

'

-

mBANw:

HR _

Td: (OB)

hO la CONG lAp

kts.nguyEn tEn KHUE

KTS.DANG THANH TAN

TRAN HUU MijNH

-··—

kt

i


hp

GIll ciirU :

i

tAtcKMydKnvA~bMuUtAm

cjOmTAc+

6

cOmTAcBOI

i

m-·^·'WU

3

6cAm

©

"'

"

t' ----t ?9

"

""

m"

liilrE

I ! i,, '

=
dKNDIA

k9

dKnmAtEch

0

_

"

m® ®
W

w

I

1200

DHTUm L2mj mow

t

i

-T&

"

)

I

"""~"
w

hudng dp

4

w

® 9w

cBT6m

T

tUdW

U
®

:6 cAm diEnthoai

W

cj6ng

©

Muwm

-C-

"'

'U

®-j

T

I
·'·d

15000

,

,

12cd

,

15kxr
r

"

Q)

¢}

©

{i}

©

©

¢}

©

G}

to

©

MB bO trIdEntAng THU¢NG TL 1/100

II

@

i

r

li

"C

DwoqjATTRAN

Z

DkNc6m

@

chuUngcUa

'
"

k'"

hddngcap dien

m

®attr'n

]

MB bO TRI THC-NET LAU 2 TL 1/100

:6cKMANmmvl

EOmH6DW

' 'L

"
,

Q)

In

'":l"FE '

-

D

/'

"\ /:Uk ""\, i

""--m
""

T'Tuj

,

X

+—m

i

\., "

I\

M
w

25®

%"""""@1 "

d'

"\
'

/
'"

P

Q)

\

'
^
\27

''

4

_

,

®, ®

,

I

n

,rmng,cap

O '"
3

t

¢)

©

®

MB Bel TRI THC-NET TANG THUCNG:IL 1/100

V

------ dAy 13 VA 23
——— dAY33
— daY&0

C.TYDTUXDHAITHANH

(UMD6C

QUANLYKYTHUAT

THETd-%

aMUTU

HAI THANH

C¢jNG TRINH :NHA PHD
DC:79/62T2 QL13 P.26, q.bt

BAN%
'H'hKm~T

...0...
Tru sd: 208 DO DCj"C LAc-F.Tan QuY- Q.Tan Phil- TP.HCM
Vpdv: 198/77 Ditijng s6 8, F.BHH, Q.B Tan, TP.HCM
webae¢mmd~h&Axm

-

TENBAN%:

HR~

Td: (ob)

h6 la cONG lAp

KTS.NGUYEN TEN KHUE

KTS.DANG THANH TAN

TRAN HUU MANH

-··—

kt

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×