Tải bản đầy đủ

Đánh giá thực trạng nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều và giải pháp giảm nghèo bền vững tại xã Cổ Lũng – Huyện Phú Lương – Tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

I H C THÁI NGUYÊN
I H C NÔNG LÂM
-------------------

LA TH LUY N
tài:
C TR

NG TI P C N

U VÀ GI I PHÁP GI M NGHÈO B N V NG T I
XÃ C

, HUY

NH THÁI NGUYÊN

KHÓA LU N T T NGHI
H

o


: Chính Quy

Chuyên ngành

: Khuy n Nông

Khoa

: Kinh t & PTNT

Khóa h c

: 2011 2015

IH C


I H C THÁI NGUYÊN
I H C NÔNG LÂM
-------------------

LA TH LUY N
tài:
C TR

NG TI P C N

U VÀ GI I PHÁP GI M NGHÈO B N V NG T I
XÃ C

, HUY

NH THÁI NGUYÊN

KHÓA LU N T T NGHI
H

o


: Chính Quy

Chuyên ngành

: Khuy n Nông

Khoa

: Kinh t & PTNT

Khóa h c

: 2011 2015

Gi

IH C

ng d n : ThS. Nguy n M nh Th ng


i

L IC

hoàn thành khóa lu n t t nghi

c tiên tôi xin trân tr ng c m

ng, Ban ch nhi m khoa Kinh T & Phát Tri n
Nông Thôn, c

t cho tôi nh ng ki n th c

quý báu trong xu t quá trình h c t p và rèn luy n t

i h c Nông

Lâm Thái Nguyên.
c bi t xin trân tr ng c

ng d n nhi t tình c a Th.s

Nguy n M nh Th ng - Gi ng viên khoa Kinh T & Phát Tri n Nông Thôn
tôi trong su t th i gian th c t

hoàn thành t t Khóa lu n t t

nghi p này.
ng chí cán b
xã C

ng các h nông dân xã C

ng viên, UBND
u ki n thu n l i cho

tôi hoàn thành công vi c trong th i gian th c t p t
Cu i cùng tôi xin bày t s bi
tôi trong xu t quá trình th c t p.
Trong quá trình nghiên c u vì nhi u lý do ch quan và khách quan cho
nên Khóa lu n không tránh kh i nh ng thi u sót và h n ch . Tôi r t mong
nh

cs

n c a các th y cô giáo và các b n sinh viên.

Xin chân thành c
Thái Nguyên, ngày

tháng

Sinh viên

La Th Luy n


ii

L

n t t nghi
ng ti p c
Huy
thân tôi th c hi

c tr ng nghèo

u và gi i pháp gi m nghèo b n v ng t i xã C
n do chính b n

T nh Thái Nguyên

nghiên c u lý thuy t, ki n th c chuyên ngành,

nghiên c u kh o sát tình hình th c ti

is

ng d n khoa h c c a

Ths. Nguy n M nh Th ng. Các s li u, b ng và nh ng k t qu trong khóa
lu n là trung th c, các nh n

t phát t th c ti n

và kinh nghi m hi n có. M t l n n a tôi xin kh

nh v s trung th c c a

l

Thái Nguyên, ngày

tháng

Sinh viên

La Th Luy n


iii

DANH M C CÁC B NG
B

nh v chu

B ng 3.1 Ch s

n qu c gia)................ 9
u...................................................................... 25

B ng 4.1: T l h nghèo, c

2014............ 30

B ng 4.2: Tình hình nhân kh
B

ng và dân t c c a các h

.. 32

m b ng c p cao nh t c
h

a các

....................................................................... 33

B ng 4.4: Tình hình giáo d c c a các h

......................... 34

B ng 4.5: Tình hình ti p c n và tham gia d ch v y t c a các h

u tra

................................................................................ 36
B

m v nhà

B ng 4.7:

mv

c a các h

......................... 38

u ki n s ng c a các h

........... 39

B ng 4.8: Tình hình ti p c n thông tin c a các h

........... 42

B ng 4.9: S thi u h t các chi u c a các nhóm h

.......... 43

B

u so v

........ 45

B ng 4.11. K t qu kh o sát h
(

u

.................................................................................. 47

B ng 4.12. K t qu kh o sát h

u

.................................................................................. 48
B ng 4.13: So sánh k t qu

u gi

............... 49


iv

DANH M C CÁC HÌNH
Hình 4.1: Bi
2012
Hình 4.2: Bi

th hi n t l h nghèo, c n nghèo trong xã
2014............................................................................ 30
th hi n s thi u h t các chi u c a các nhóm h

u tra

......................................................................................... 44
Hình 4.3: Bi

so sánh n

u gi

................. 49


v

DANH M C CÁC T

VÀ C M T

ASXH

: An sinh xã h i

CPI

: Ch s giá tiêu dùng

ESCAP

: y ban Kinh t Xã h

VI T T T

Liên Hi p Qu c
KT

XH

KV

: Kinh t - Xã h i
: Khu v c
ng
i

MPI

: Ch s

u

NN

: Nông nghi p

OPHI

: T ch c sáng ki n phát tri

PRPP

: D án h tr gi m nghèo

SXNN

: S n xu t nông nghi p

SX

: S n Xu t

UBND

: y ban nhân dân

UN

: Liên H p Qu c

UNDP

:

WB

: Ngân hàng th gi i

i và nghèo

n Liên H p Qu c

m nghèo.


vi

M CL C
Ph n 1. M

U ............................................................................................ 1

1.1. Tính c p thi t c

tài ............................................................................. 1

1.2. M

tài nghiên c u. ................................................................ 2

1.3. M c tiêu c

tài nghiên c u. ................................................................. 3
tài....................................................................................... 3
c .................................................................................. 3
c ti n ........................................................................ 3

Ph n 2. T NG QUAN TÀI LI U ................................................................. 4
khoa h c............................................................................................ 4
nghèo ............................................................................. 4
2.1.2 Chu n m

........................................................... 7

2.1.3. Khái ni m v
2.1.4. Chu

u............................................................. 10
u........................................................................ 11

th c ti n .......................................................................................... 13
2.3 Tình hình nghiên c

c ................................ 14

2.3.1 Tình hình nghiên c

u

2.3.2 Tình hình nghiên c u n

c ngoài ..................................... 14
c .............................. 15

2.4. Các quan ni n v gi m nghèo b n v ng .................................................. 16
2.5. Các khía c nh c

.................................................................... 18

2.5.1 V thu nh p ......................................................................................... 18
2.5.2 Y t - giáo d c..................................................................................... 19
2.5.3 Không có ti ng nói và quy n l c ........................................................ 20
Ph n 3.

NG, N

U.. 21

ng và ph m vi nghiên c u............................................................. 21
ng nghiên c u ......................................................................... 21
3.1.2. Ph m vi nghiên c u............................................................................ 21
3.2. N i dung nghiên c u................................................................................ 21
u.......................................................................... 22


vii

3.3.1. P

m nghiên c u.................................................. 22
p s li u............................................................. 22
u.............................................. 24

3.3.4.

pháp phân tích s li u........................................................... 29

Ph n 4. K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N ............................. 30
4.1. Th c tr ng nghèo c a xã C

........................................................... 30
a xã C

4.1.2. Tình hình nghèo c a các h
4.1.3

................................................ 30
u tra .................................................. 31

h c tr ng nghèo theo cách ti p c

4.2. So sánh k t qu gi

u. ................... 43

u và theo chu n nghèo hi n nay. ..... 45
án

t ng th c a B

ng

i...................................... 46
........................................ 46

4.3.2.
4.3.3.
4.4. Nguyên nhân c

....................................... 48
u gi

................................. 48
u ............................................................ 50

4.4.1. Nguyên nhân ch quan...................................................................... 50
4.4.2. Nguyên nhân khách quan.................................................................. 51
4.4.3. Nguyên nhân c a nhóm h v các chi u thi u h t ............................ 51
i v i quá trình gi m nghèo b n v ng................. 53
4.5. Gi i pháp gi m nghèo b n v ng t i xã xã C

Huy

T nh Thái Nguyên ........................................................................................... 54
4.5.1. Gi i pháp chung ................................................................................. 55
4.5.2. Gi i pháp c th cho t ng nhóm h ................................................... 55
Ph n 5. K T LU N VÀ KI N NGH ........................................................ 60
5.1. K t lu n .................................................................................................... 60
5.2. Ki n ngh .................................................................................................. 61
TÀI LI U THAM KH O
PH L C


1

Ph n 1
M
1.1. Tính c p thi t c

U

tài

Nghèo là m t trong nh ng v
tr m tr

gay g t và mang tính toàn c u, còn

n còn t n t i trên ph m vi vô cùng r ng l n.

Nghèo là n i b t h nh c a nhi

i, là ngh

ng phát

tri n chung c a xã h i.
Th c t hi n nay vi c áp d ng duy nh t tiêu chí thu nh
ng h nghèo, c

i

n s phân lo

cs

chính xác; M t khác chu n nghèo hi
nhu c

n, l

các

c duy trì trong c

u ki n ch s giá

tiêu dùng

n giá tr chu n nghèo không còn

phù h

c nhu c
ng m

m b o m c s ng t i thi u c

i

c ti p c
có m c thu nh

u, có
i chu n nghèo mà còn

thi u h t ít nh t m t trong nh ng nhu c u xã h

c, y t , nhà ,

u ki n s ng, ti p c n thông tin.
y, có th th y, công tác gi m nghèo n u ch d a trên tiêu chí thu
nh

. B i trên th c t , n

thu nh p, nhi

u theo

nghèo, theo c chu n nghèo qu c

gia l
chu n v n thi u th n r t nhi u nh ng nhu c u c n thi t so v i m c phát tri n
chung c a c

ng. Chính vì v

trong gi m nghèo trong th i gian t

gi i quy t v

ch

ng b n v ng

i ph

pc
t hi

chi u, không ch có m i nghèo v thu nh p, chi tiêu.


2

kh c ph c nh
ng nghèo b ng thu nh p v

my u

cl .

Trong nh

Huy

T nh Thái

ng nhi u các gi i pháp gi m nghèo nh m phát tri n kinh t
hóa, xã h i

c nh ng thành t u nh

v i các d ch v xã h

nh. T l

h t

c ti p c n

c c i thi n rõ r

c nâng cao, t l h nghèo c a toàn xã gi

is

i
ng còn

t qu gi
nh ng m

c

c s b n v ng. T l h c n nghèo, h tái
ng trông ch , l i không mu n thoát nghèo còn di n ra ph

bi n m t b ph

i dân, chênh l

i nghèo gi a các vùng và gi a các

ng còn l n, s h

c thu nh p n m sát v i m c

chu
V

c p thi t c

n, t

phát huy các th m nh và h n ch các th

y u, nh

n v ng có hi u qu .
it

chính sách t

u (theo thu nh
ng.

Xu t phát t th c ti

c hi n

ng ti p c
v ng t i xã C
1.2. M

tài:

c tr ng

u và gi i pháp gi m nghèo b n

Huy

T

tài nghiên c u.
c tr

t i xã C

bao ph

ng ti p c

i u

t cách chính xác theo
xu t các gi i pháp c th nh m gi m nghèo b n


3

v ng t i xã C

n cho vi c gi m nghèo, thoát nghèo và

tránh tái nghèo.
1.3. M c tiêu c

tài nghiên c u.

-

tài
c
Nghiên c
th

cho sinh viên v n d ng sáng t o nh ng ki n

c vào th c ti n và là ti

nh ng ki n th

quan tr

nc nb

sinh viên th

c

phù h p v i th c t công vi c sau này.

Nâng cao tinh th n tìm tòi, h c h i, sáng t o và kh

n d ng ki n th c

vào t ng h

ng nh

ng

u ki n th c t .
ng th

m

d ng ki n th

c th c t v n

c nghiên c u khoa h c và

vi c xu t phát nh

p cho

ng nghiên c u khoa h c sau này.
c ti n

T k t qu nghiên c

tài s góp m t ph n vào b

th c tr ng nghèo c

pc

gi i pháp gi m nghèo b n v ng c a xã C
trong quá trình nghiên c u có th

nh

nh ng phát hi n
t cái nhìn t ng th

th c tr ng nghèo c
nh ng ki n ngh

u và

n lý c p trên k p th
m nghèo b n v ng.

ng
ng gi i pháp


4

Ph n 2
T NG QUAN TÀI LI U
khoa h c
nghèo
Hi n nay do s phát tri n c a n n kinh t th gi
c hi u r

c hi u theo các cách ti p

c n khác nhau:
Theo Liên h p qu

c t i thi

gia hi u qu vào các ho

tham

ng xã h

m

tr ng tr t

ho c không có ngh nghi

nuôi s ng b

d

c ti p c n tín
n, và b lo i tr

c a các cá nhân, h

b b o hành,

ph i s ng ngoài l xã h i ho

u ki n r

c ti p c n

.[6]

c s ch và công trình v

6]
T i h i ngh v ch

y Ban Kinh T Xã H i Khu V c

Châu Á - Thái

ch c t

c - Thái Lan vào

c gia trong khu v

ng nh t cho r ng:

ng c a m t b ph
mãn nh ng nhu c

nc

a
i mà nh ng nhu c u y ph thu c

kinh t xã h i, phong t c t p quán c a t ng vùng và phong t c y
c xã h i th a nh

(Nguy n H ng Trang, 1993) [3].


5

H i ngh

nh th

gi i v

phát tri n xã h i t

ch c t i

c th
t c nh ng ai mà thu nh p th
1 USD m i ngày cho m
ph m thi t y

t nt

i, s ti

mua nh ng s n

(Nguy n H ng Trang, 1993) [3].

Nói m t cách c th
s ng

h tr ng m t b ph

m c t i thi u, không th a mãn nhu c
n

c, , y t , giáo d
t b ph n c a nh

c

nc

t y u, cái t i thi

i. Nhu c

i

i. Nhu c u

duy trì s t n t i c a con
i, giao ti

i nghèo có m c s

thi

im ct i

m c, thu nh p không duy trì cu c

s

Bình và cs, 2006) [1].
i là tình tr ng m t b ph

th a mãn các nhu c u t i thi

duy trì cu c s ng. Trên th c t m t b ph n

l

Bình

và cs, 2006) [1].
i là tình tr ng m t b ph
trung bình c a c

ng t

cs

im c

Bình và cs, 2006) [1].

c nh n di n

b n khía c nh là không gian, th i gian, môi

ng và gi i.
V th i gian: Ph n l

i nghèo có m c s

im

c xác

t chu n th p nh t có th ch p nh n trong m t th
c n ph i b sung vào s
do thiên tai, r

i này nh

i nghèo tình th do th t nghi p

i gây ra) (Nguy

V gi i: Ph n l
i là ch
n ng c a nghèo (Nguy

i nghèo

u là ph n . M c dù trong
n v n ph i gánh ch u nhi


6

V không gian: Nghèo di n ra ch y u

nông thôn, mi n núi, vùng sâu,

n kinh t có phát tri

n th

các vùng k trên v n d b
V

ng: H u h t nh

u ph i s ng trong môi

ng kh c nhi t và xu ng c p nghiêm tr ng, b i vì nh
kh

u ki n gìn gi

i nghèo

m b o và c i thi n mô

ng

s ng (Nguy
Tóm l i: Nh ng quan ni m v

p c n khác nhau

nên có nh ng ý ki n khác nhau, nghèo là m t khái ni
bi

i. Các ch s

i và có tính

nh gi i h n nghèo không ph i là c ng nh c và b t bi n.
:H

Khái niêm v h
m c t i thi

tb

cs

m b o nhu c u v v t ch

duy trì cu c s ng hay

t b ph

tb

xuyên ph i vay n và không có kh

i

ng

n .[7]

Khái ni m v h nghèo: H nghèo là tình tr ng c a m t s h
ch th a mãn m t ph n nhu c u t i thi u c a cu c s ng và có m c s ng th p
c s ng c a c

ng xét trên m

n.[7]

Khái ni m xã nghèo: Xã nghèo có
T l h nghèo t 15% tr lên
i 70% s h
T l

ng tr

cs d

c s ch
c nh a hóa ho

chu n theo c p k thu t c a b giao thông v n t
tr
v nt

c c ng

i 90%, t l

ng

t chu n theo c p k thu t c a b giao thông

i 70%.
c co ch

t

t tiêu chu n c a b xây d ng.

dân trí th p, t l mù ch cao.


7

Khái ni m v vùng nghèo: Vùng nghèo là ch

i r ng có

th là m t s xã li n k nhau ho c m

m

hi m tr , giao thông không thu n ti
ki n phát tri n s n xu

v trí r

h t ng thi u th

u

m b o cu c s ng và là vùng có s h nghèo và xã

nghèo cao.[7]
2.1.2 Chu n m c xác

p qu c (UNDP) dùng cách tính d a trên
phân ph i thu nh p cho t ng cá nhân ho c h
th i gian nh

c trong

n ngu n mang l i thu nh p hay môi

ng s ng c

u cho m i thành ph
c

c, 1 châu l c ho c toàn c u ra làm 5 nhóm,

m i nhóm có 20% dân s bao g m: R t giàu, giàu, trung bình, nghèo, r t
nghèo. Theo cách tính này vào nh

giàu nh t

chi m 82,7% thu nh p toàn th gi

i nghèo nh t ch

chi m 1,4% thu nh p toàn th gi i.
Hi n nay, Ngân hàng th gi
giàu nghèo c a các qu c gia d a vào thu nh p qu c dân bình quân tính theo
i trong m

c là tính

theo t giá h
i ta chia m c bình quân c a
c trên toàn th gi i làm 6 lo i:
-

c c c giàu.

- T 20.000 d

c giàu.

- T

c khá giàu.

- T

c trung bình.

- T

i

c nghèo.


8

-

c c c nghèo.
m chung c a nhi

1/3 m c trung bình c a xã h

c, h nghèo là h có thu nh

i

m c a n n KT - XH và s c mua c a

ng ti n khác nhau, chu n nghèo theo thu nh
nhau

t ng qu c gia.

m ts

c có thu nh p cao, chu

c xác

n nghèo c a Malaixia là
Vi t Nam,
GDP bình quân kho

n chung c a th gi i
l y m c nghèo c

xác

nh nghèo c a Vi t Nam (Nguy

nh chu

B

n qu c gia.

ng -

ng tr c c a
n hành rà soát chu n nghèo qua các th i kì. Lúc
nh d a trên các ch tiêu nhu c

ch tiêu thu nh p, k t qu
n khác nhau (b ng 2.1):

n công b chu

n sang
ng giai


9

B
Chu
qua các giai
n
1993-1995 (M c
thu nh p quy ra
g o)

nh v chu

n qu c gia).

Phân lo

M c thu nh p bình
i/tháng
i 8 KG

)
Nghèo (KV nông thôn)

i 13 KG
i 15 KG

Nghèo (KV thành th )

i 20 KG
i 13 KG ( 45.000
ng)
i 15 KG (55.000
ng)
i 20 KG (70.000
ng)
i 25 KG
ng)

i KV)
1996 - 2000 (M c
thu nh p quy ra
g
v i s ti n)

Nghèo (KV nông thôn,
mi n núi, h
o)
Nghèo (KV nông thôn,
ng b ng trung du)
Nghèo (KV thành th )

2001 - 2005 (M c
thu nh p tính
b ng ti n)
2006 - 2010 (M c
thu nh p tính
b ng ti n)

Nghèo (KV nông thôn,
mi n núi h
o)
Nghèo (KV nông thôn,
ng b ng trung du)
Nghèo (KV thành th )

Nghèo (KV thành th )

C n nghèo (KV thành th )

ng
ng
D

-

ng

ng
T 501.000 - 650.000
ng

Nghèo (KV nông thôn)
C n nghèo (KV nông thôn)

(Ngu n: B

ng

Nghèo (KV nông thôn)

Nghèo (KV thành th )
2011 2015
(M c thu nh p
tính b ng ti n)

ng

ng
T 401.000 - 520.000
ng
c tiêu qu c gia v


10

c có 2,65 tri u h v i kho ng 14 tri u dân nghèo
m 17,7% dân s
có 1.498 xã có t l h nghèo t 40% tr lên và 1.168 xã thi
thi t y

ng, tr m xá, ch

nghèo là các xã mi n núi, kho ng 1,2 tri

i

ng bào dân t c thi u s
tr phát tri n

n cu

c s978 xã c

nh canh,

c bi

l h nghèo

ch

thành th còn 6% và nông

i chu
2,8 tri u h nghèo (chi

2.1.3. Khái ni m v
Ngày nay, v

c ta còn kho ng

n cu

h nghèo, chi m kho ng 9,5% (Nguy

h t ng

ng 1,6 tri u
012) [2].

u
nghèo c n ph

khác nhau. Khái ni

c xem xét và nhìn nh n theo nhi u
(multidimensional poverty
,

,

ch v v : s c kh e, giáo d c và m c s ng.
,

. [8]


11

.

2.1.4. Chu n n

u

Chu

u là m

nhi

thi u h t mà n u h

này thì b

ch c qu c t , m t h

u

u. Theo quan ni m c a các t
u t 1/3 t

m thi u h t tr lên s b coi

u.
n 2015-2020, chu
M th

c coi là h

u t 1/2 t ng s
M th

u nghiêm tr ng n u h gia

m thi u h t nhu c

n tr

c coi là h

n 1/2 t ng s

n

c coi là h c

n 1/3 t ng s

m tr lên).

un uh

m thi u h t nhu c

M th
t

:

ut
m).

un uh

m thi u h t nhu c

ng

u
m) (B

i, 2015) [4].

xu

nh chu n h nghèo ti p c

u

th c hi n các chính sách gi m nghèo và an sinh xã h i.
S d ng chu n m c s ng t i thi
chính sách, t

ng

ng h nghèo, h c n nghèo, h có

m c s ng trung bình b ng m

thi u h t các nhu c u xã h

n, theo

c th c hi
H nghèo: Là h có thu nh
tr xu ng (1,3 tri

i t m c s ng t i thi u

i/tháng KVTT và 01 tri

thi u h t t 1/3 nhu c u xã h

n tr lên;

i/tháng KVNT) và


12

H c n nghèo: Là h có thu nh
thi u tr xu ng (1,3 tri
và thi u h

i t m c s ng t i

i/tháng KVTT và 01 tri

i 1/3 nhu c u xã h

i/tháng KVNT)

n;

H có m c s ng trung bình: Là h có thu nh

i

i m c s ng trung bình (cao g p 1,5 l n m c s ng t i thi
s ng t i thi u và thi u h

i 1/3 nhu c u xã h

c

n (B

ng

i, 2015) [4].
C
và m c s ng t i thi

vào m

thi u h t các nhu c u xã h

phân lo

ng.

H nghèo: Là h có thu nh
tr xu ng (1,3 tri

i t m c s ng t i thi u

i/tháng KVTT và 01 tri

thi u h t t 1/3 nhu c u xã h

i/tháng KVNT) ho c

n tr lên;

H c n nghèo: Là h có thu nh
thi u tr xu ng (1,3 tri
ho c thi u h

n

i t m c s ng t i

i/tháng KVTT và 01 tri

i 1/3 nhu c u xã h

n(B

i/tháng KVNT)
ng

Xã h i, 2015) [4].
Vi
c n các d ch v xã h

ng, giám sát m

i kh

p

n do T ng c c Th ng kê th c hi
ng h nghèo, c n nghèo s d

chu n m c s ng t i thi u và chu n nghèo chính sách (kho ng b ng 60% m c
s ng t i thi u), s d ng m

thi u h t các nhu c u xã h

phân

tích nguyên nhân nghèo và nhu c u h tr .

H nghèo: Là h có thu nh
chính sách tr xu ng;

i/tháng t chu n nghèo


13

H c n nghèo: Là h có thu nh

i/tháng t chu n

m c s ng t i thi u tr xu
H

n nghèo chính sách;

có m c s ng trung bình: Là h

có thu nh

u

i m c s ng trung bình (cao g p 1,5 l n m c s ng t i thi u),
c s ng t i thi u (B

ng

i, 2015) [4].

Coi thu nh p là 01 chi u thi u h
v im

ng 1/3 t ng s

tính tr ng s

m), theo chu n ti p c

u.

H nghèo cùng c c: Là h thi u h t trên 1/2 nhu c u xã h
H nghèo: Là h thi u h t t

i 1/2 nhu c u xã h

H c n nghèo: Là h thi u h t t
(B

n;

i 1/3 nhu c u xã h

ng

2.2

n;

n

i, 2015) [4].

th c ti n
o(

(

)

)
;N

m công b ng trong th c hi n các chính sách gi m nghèo,

,

6
.
chu

Quy

nh s

n 2011-2015 theo
-TTg ngày 30/01/2011, Th

ng Chính ph
nv

2012-

n III; Ti p t c th c hi n Ngh quy t

30a/2008/NQ-CP v

tr gi m nghèo nhanh và b n v

i

v i 61 huy n nghèo (nay là 64 huy n), ban hành 7 nhóm gi i pháp v i kho ng
th c hi n m c tiêu gi m nghèo, h tr

i s ng

ng bào dân t c thi u s ; Chính sách tr c p xã h i v i kinh phí th c
hi

ng. Các chính sách h tr gi m


14

nghèo, b

m an sinh xã h

h p kho ng cách v

ng kinh t , thu
phát tri n gi a các vùng, các dân t

c th c hi

n kinh t - xã h i,

m nghèo, t l h nghèo c a c

m t trên

ki n còn kho ng 4- 4,2% vào cu
2015, bình quân c
quy t Qu c h

c gi

t m c tiêu gi m nghèo theo Ngh

ra.

Chu n nghèo hi

c tính toán d

các nhu c u t i thi u c

c th c ph m

ng nhu c

ng t i thi u c n thi

ng c

i, kho ng 2.100

duy trì sinh ho t bình

i/ngày và nhu c u chi tiêu phi

c, th c ph

c các t ch c

qu c t khuy n ngh áp d
pháp
2.3 Tình hình nghiên c

c

2.3.1 Tình hình nghiên c
M ts

u

c ngoài

i m i và t

chi u c a chính h d

p c n Alkire-Foster.

2.3.1.1 Mexico -

u vào lu t

Mexico ra m

u d

pháp Alkire-Foster l

c thi t

k b iH

n Xã h

c l p c a Mexico

(CONEVAL) theo yêu c u c a Lu t Phát tri n Xã h
ng nghèo c p qu
r ng c a nghèo
giáo d c, ti p c

c ph

u tiên giúp ph
m các y u t xã h

c.

b
, nhà ,


15

T tc

i dân

hóa d a trên quy n xã h i: Nh

không thi u h t quy n xã h i nào và nh
(và 03 quy

quy

i thi u h t ít nh t 01 quy n

i v i nghèo cùng c c). Dân s

và phân chia gi a nh

i

hóa theo thu nh p

i có thu nh p quá th p không th ti p c n các

n (và r

i v i nghèo cùng c c) và nh

nghèo thu nh p (B

ng

i

i, 2015) [4].

2.3.1.2. Colombia -

ho ch Phát tri n Qu c gia 2010-

2014 v giám sát công tác gi m nghèo.
c tiên phong s d
chi u trong gi

Colombia ban hành chi n

c gi m nghèo m i, chi

ra các m c tiêu và k t qu

u ra

ch c ch n và mang tính ràng bu c. T ng th ng Colombia, ông Juan Manuel
Santos, tuyên b m t K ho ch Phát tri n Qu c gia mà tr ng tâm là gi m
nghèo. Chính ph d

nh gi

u vào cu

35% trong toàn dân s
ho ch Phát tri n Qu
d

i B K ho ch Colombia, có s
-

u thông qua Ch s

u Colombia (MPI-Colombia). (B

ng

Xã h i, 2015) [4].
2.3.2 Tình hình nghiên c

chi

c

T i H i th o chia s k t qu nghiên c
chi u

Vi t Nam, do B

Liên H p Qu
12/2014, t i Hà N i, Th
Hi n nay, Vi

pc

ih pv

n

i s quán Ireland (Irish Aid) t ch c tháng
ng B

n Tr

t:

ng chu n nghèo d

nh các nhu c u chi tiêu t i thi u, tuy nhiên, tình tr ng nghèo không ch
thu n là v thu nh p mà còn là s thi u h

c th a mãn các nhu c u


16

n, tùy thu c vào m

phát tri n c a t ng qu

pháp này ch phù h

u khi gi i quy t tình tr ng nghèo v

c th c ph

id

n tình tr ng b

di n nghèo và phân lo i

ng, nh n

i Qu c h i khóa 13, K

h p th

quy t v

y m nh th c hi n m c tiêu gi m

nghèo b n v

ng chu n nghèo m i
pc

ng các d ch v xã h

u nh m b

n. Do v y, m c tiêu c a vi c xây d

th chuy

pc

chi

i s ng t i thi

nh chi

án t ng

ng nghèo t
p c n phù h p v i Vi t Nam

nh m kh c ph c nh ng b t c p và h n ch c a chính sách hi n t i.

;

,

(

)

,

,

-

-2020.[10]
2.4. Các quan ni n v gi m nghèo b n v ng
Nghèo b n v ng (sustainable poverty):

,t
:
: Nh
,

,


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×