Tải bản đầy đủ

Đánh giá thực trạng nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều và giải pháp giảm nghèo bền vững tại xã Đồng Thịnh huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ (Khóa luận tốt nghiệp)

NG

Tên

tài:: Chính quy
Chuyên ngành
Khoa
: KT & PTNT
: 2011 - 2015


NG

Tên

tài:
: Chính quy
Chuyên ngành
Khoa

: K43 : KT & PTNT
: 2011 - 2015
: ThS.


i

:

,

,

.
.
.

.
.
,
:
.
.

,

,
,

,

.
, Ban
khoa KT & PTNT.


viên ThS.

ng
.

,

Ngày 01
Sinh viên


ii

CÁC
........................................................ 15
B ng 4.1: Hi n tr ng dân s

ng Th

.............. 30
nh

- 2014 .................................................................... 33
... 35
................... 36

.......................................................... 37
........................ 38
......... 39
..... 40
................................ 42

.......................................................................................... 44

án 1................................................................................................... 46

án 2................................................................................................... 46


iii

.............................................. 44
.......................................................... 47


iv

UBND
KT & PTNT
UN

: Liên h

ESCAP

- Thái
Bìn

WB
HDI

:

UNDP

:

MPI
KVNT
KVTT
DTTS
TW
- XH

:


v

Trang
.................................................................................................... i
................................................................................ ii
................................................................................iii
................................................................. iv
......................................................................................................... v
:

............................................................................................ 1
.............................................................................. 1
.................................................................. 2
........................................................................................ 2
........................................................................................ 2
....................................................................................... 2
....................................... 2
........................................................................................ 3
.............................................................................. 3

:

................................................................. 4
.............................................................................................. 4
......................................................................... 4
.................................................................................. 4
........................................................................ 5

2.1.1.

.......................................................... 6
....................................... 6
........................................ 8
.......................................... 9
................................................................... 9


vi

........................ 10

............................................................................................................. 11

.................................................................... 12
....................................... 13
............................................................ 15
......................................................................................... 18
......................................................................... 18
............................................................................................. 18
..................................................................................................... 18
.................................................................................................. 19
.................................................................................... 19
............................................................................... 19
........................................................... 19
........ 22
:
............................................................................................... 23
............................................................ 23
............................................................................ 23
............................................................................... 23
3.1.2.1

......................................................... 23
............................................................ 23
................................................................................ 23
.......................................................................... 23
............................................................ 24
............................................ 24


vii

.................................................. 24
......................................................................... 24
.............................................................. 25
.......................................................................... 25
3.3.3.

.............................................................. 25
:

............................. 26
................................................................... 26
............................................................................................ 26
................................................................................. 26
u ki n khí h u ............................................................................... 26
............................................................................................. 26

4.1.2.3. C nh quan thiên nhiên........................................................................ 26
4.1.3. Hi n tr ng v kinh t ............................................................................. 27
4.3.1.1. Kinh t ................................................................................................ 27
........................................................................ 27
......................................................................... 29
-

.................................................. 29
................................................................. 29

4.1.4.1.

................................................................................................. 29
............................................................................................. 29
................................................................. 30

4.1.5.1. Giáo d c ............................................................................................. 30
4.1.5.2. Tr m y t ............................................................................................ 31
4.1.5.3. Thông tin liên l c................................................................................ 31
thao................................................................................. 31
4.1.5.5. Nhà

...................................................................................... 32
................................................................... 32


viii

4.1.6.1. Giao thông .......................................................................................... 32
4.1.6.2. H th ng c

n............................................................................... 32

4.1.6.3. H th ng c

c sinh ho t.............................................................. 33
.............................................. 33
.................................... 33
..................................... 35

4.2.2.3. Th

-

............................................... 35

-

....................................................... 36

-

.................................................... 38

-

............................................... 39
-

n thông tin ................................ 40
... 41
................................... 41
............................................................. 43
giá ........... 46

........................................................................................... 46
........................................................................................... 46
4.3.3. So sá

............................................................................. 47
..................................... 48
.......................................................................... 48

4.4.2. Nguyên nhân khách quan ...................................................................... 49
................................ 50
.............................................................................. 50
................................................................ 50
............................................................................................. 50
..................................................................................................... 51
.................................................................................................. 52


ix

.................................................................................... 52
.............................................................................. 52
..................................................................... 53
:

........................................................ 57
.................................................................................................... 57
.................................................................................................. 58

T


1

na

,


2

thu

Xu t phát t th c ti n trên, tôi ti n hành th c hi

tài:

1.2.1.

1.2.2.
-

á

o
-T

-

inh và Xã H

ngu

-

1.3.1.
Nghiên c
nh ng ki n th

tài giúp sinh viên c ng c l i nh ng ki n th

n và

o chuyên môn trong quá trình h c t p trong nhà


3

ng, t

u ki n cho sinh viên v n d

c nh ng ki n th

c

vào th c ti n.
- Nghiên c

tài nh m phát huy cao tính t giác, ch

ng h c t p,

nghiên c u c a sinh viên. Nâng cao tinh th n tìm tòi, h c h i, sáng t o và kh
n d ng ki n th c vào t ng h
ng nh

nh

u ki n th c t .

-

c cái nhìn t ng th v tình tr ng ngh

c

a

ng Th nh nói riêng.
-

ng th

d ng ki n th
vi c xu t phát nh

m

c th c t v n

c nghiên c u khoa h

p cho

ng nghiên c u khoa h c sau này.

1.3.2.

giá

K t qu c
lý, các c
nhân dân trên t t c

các nhà qu n
c tình tr

t

ng gi i pháp gi m

nghèo b n v ng. Nh m phát tri n KTch

ng cu c s ng c

nông thôn nói chung.

Ph

a

ng th i nâng cao
ng Th

i dân


4

2.1.1.1.

không

) [1].

c

và giú

Châu Á-

].


5

Theo Amartya Kumar Sen, nhà

gia, các

.

sau:
-

-


6

[1].

nghèo

[1].
2.1.1.4


7

ng bình.

thu

èo
].


8

2.1.1.5
(
(

)

)

n
nghèo.

- XH
].

-

-1995:

-

-1997:

-

-2000


9

-

-2005

-

+ Vùng nông

-

-

-TTg ngày 8

-2010

-TTg ngày

-2015:
:

- 520.000
-


10

N

ng
. [9].

2.1.2.2

nhu[5].

thông tin.


11

các

thành các

.

- XH
nh

n
2.1.3.

p
-


12

-

-

,

].

h

-

- XH

2.1.4.

phù

- XH

-

.
-

i


13

2.1.5.
-

ph

].

.
-

liê

).

.


14

.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×