Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ sản PHẨM của DOANH NGHIỆP tư NHÂN HUỲNH hải ĐĂNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH
-----  -----

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
HUỲNH HẢI ĐĂNG

Giáo viên hướng dẫn

Sinh viên thực hiện

Lê Tín

Huỳnh Thị Tú Quyên
MSSV: 4066150
Lớp: Kinh Tế Học- K 32

Cần Thơ - 2010Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Hải Đăng

LỜI CẢM TẠ
-----Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này,em vô cùng biết ơn quý Thầy Cô của
khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh trường Đại học Cần Thơ đã tận tình truyền
đạt những kiến thức lẫn phương pháp học cho chúng em trong 4 năm vừa qua.
Đây là niềm tin và là cơ sở vững chắc nhất để em hoàn hành luận văn tốt nghiệp.
Trân trọng cảm ơn thầy Lê Tín đã hướng dẫn nhiệt tình và bổ sung cho em
những kiến thức còn khiếm khuyết để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này.
Em xin chân thành cám ơn Ban lãnh đạo doanh nghiệp đã tạo cơ hội cho em
được tiếp xúc với môi trường làm việc tại doanh nghiệp. Em cũng xin chân thành
cám ơn các anh chịở các phòng ban. đã hướng dẫn cung cấp những số liệu cần
thiết để em hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình đúng thời hạn, đúng yêu
cầu, giúp em tìm hiểu thực tế về hoạt động của doanh nghiệp.
Kính chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe và công tác tốt!
Kính chúc Ban Giám đốc, các anh chị trong doanh nghiệp luôn hoàn thành
tốt công tác và những lời chúc tốt đẹp nhất!
Ngày …. tháng …. năm …
Sinh viên thực hiện

Huỳnh Thị Tú Quyên

GVHD: Lê Tín

i

SVTH: Huỳnh Thị Tú Quyên


Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Hải Đăng

LỜI CAM ĐOAN
-----Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập
và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề
tài nghiên cứu khoa học nào.

Ngày …. tháng …. năm ……..
Sinh viên thực hiệnHuỳnh Thị Tú Quyên

GVHD: Lê Tín

ii

SVTH: Huỳnh Thị Tú Quyên


Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Hải Đăng

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP

------

..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Cần Thơ, ngày….. tháng……năm…...
NGƯỜI NHẬN XÉT

GVHD: Lê Tín

iii

SVTH: Huỳnh Thị Tú Quyên


Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Hải Đăng

BẢNG NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

------


Họ và tên người hướng dẫn:…………………………………………..
Học vị:………………………………………………………………..
Chuyên ngành:………………………………………………………..
Cơ quan công tác:……………………………………………………..


Tên học viên:…………………………………………………………
Mã số sinh viên:……………………………………………………...
Chuyên ngành:………………………………………………………..
Tên đề tài:……………………………………………………………..
………………………………………………………………………...
……………………………………………….......................................

NỘI DUNG NHẬN XÉT
1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
2. Về hình thức
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài
……………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………..
4. Độ tin cậy của số liệu và tín hiện đại của luận văn
……………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………..
5. Nội dung và các kết quả đạt được
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
6. Các nhận xét khác
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
7. Kết luận
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Cần Thơ, ngày….. tháng……năm…...
NGƯỜI NHẬN XÉT

GVHD: Lê Tín

iv

SVTH: Huỳnh Thị Tú Quyên


Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Hải Đăng

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
-----.....................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

Cần Thơ, ngày …. tháng …. năm ..…
NGƯỜI NHẬN XÉT

GVHD: Lê Tín

v

SVTH: Huỳnh Thị Tú Quyên


Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Hải Đăng

MỤC LỤC
Chương 1..................................................................................................................... 1
GIỚI THIỆU............................................................................................................... 1
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .............................................................................. 1
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.................................................................................... 2
1.2.1 Mục tiêu chung............................................................................................ 2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể............................................................................................. 2
1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU...................................................................................... 2
1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU ...................................................................................... 2
1.4.1 Không gian.................................................................................................. 2
1.4.2 Thời gian..................................................................................................... 2
1.4.3 Đối tượng nghiên cứu .................................................................................. 3
1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ............ 3
Chương 2...................................................................................................................... 4
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................... 4
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN......................................................................................... 4
2.1.1 Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm.................................................................... 4
2.1.2 Khái niệm về doanh thu, chi phí và lợi nhuận .............................................. 5
2.1.3 Vai trò và ý nghĩa của việc phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm ................. 7
2.1.4 Nội dung nghiên cứu tình hình tiêu thụ ......................................................... 8
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......................................................................... 17
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu..................................................................... 17
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu ................................................................... 17
Chương 3.................................................................................................................... 21
VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ....................................... 21
HUỲNH HẢI ĐĂNG ................................................................................................. 21
3.1 KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUỲNH HẢI ĐĂNG ............... 21
3.1.1 Vài nét sơ lược………………………………………………………………21
3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, loại hình và lĩnh vực kinh doanh:............................. 21
3.1.2 Sơ đồ tổ chức và bộ máy hoạt động của doanh nghiệp ............................... 23
3.2 NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA DOANH NGHIỆP .......................... 26
3.2.1 Cơ hội ........................................................................................................ 26
3.2.2 Thách thức ................................................................................................. 26
Chương 4.................................................................................................................... 27
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TƯ
NHÂN HUỲNH HẢI ĐĂNG ..................................................................................... 27
4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU- CHI PHÍ- LỢI NHUẬN CỦA DOANH
NGHIỆP TỪ 2007- 2009 ............................................................................................ 27
4.1.1 Phân tích chung tình hình doanh thu của doanh nghiệp từ năm 2007- 2009.27
4.1.2. Phân tích chung tình hình chi phí của doanh nghiệp từ 2007- 2009………..27
4.1.3 Phân tích chung tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp từ 2007- 2009 ......... 31
4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DNTN HUỲNH HẢI
ĐĂNG ........................................................................................................................ 32
4.3 NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH TIÊU THỤ CỦA DOANH
NGHIỆP ..................................................................................................................... 48
4.3.1 Các nguyên nhân nhân chủ quan............................................................... 48
GVHD: Lê Tín

vi

SVTH: Huỳnh Thị Tú Quyên


Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Hải Đăng
4.3.2 Các nguyên nhân khách quan...................................................................... 51
Chương 5.................................................................................................................... 54
CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH
NGHIỆP ..................................................................................................................... 54
5.1 GIÁ BÁN ............................................................................................................. 54
5.2 CÁC BIỆN PHÁP TĂNG DOANH SỐ BÁN ....................................................... 54
5.3 BIỆN PHÁP TRÍCH GIẢM CHI PHÍ ................................................................... 56
5.3.1 Chi phí nhân công trực tiếp......................................................................... 56
5.3.2 Giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp ............................. 56
5.4 CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN HỖ TRỢ BÁN HÀNG ............................................... 57
Chương 6.................................................................................................................... 58
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ..................................................................................... 58
6.1 KẾT LUẬN .......................................................................................................... 58
6.2 KIẾN NGHỊ.......................................................................................................... 59
6.2.1. Đối với nhà nước....................................................................................... 59
6.2.2. Đối với doanh nghiệp ................................................................................ 59
TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………60

GVHD: Lê Tín

vii

SVTH: Huỳnh Thị Tú Quyên


Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Hải Đăng

DANH MỤC BIỂU BẢNG
Trang

BẢNG 1: TÌNH HÌNH DOANH THU CỦA DOANH NGHIỆP TỪ NĂM
2007- 2009………………………………………………………………………27
BẢNG 2: TÌNH HÌNH CHI PHÍ CỦA DOANH NGHIỆP
TỪ NĂM 2007- 2009…………………………………………………………...29
BẢNG 3 : TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP
TỪ NĂM 2007- 2009…………………………………………………………...31
Bảng 4 : TÌNH HÌNH XUẤT- NHẬP- TỒN SẢN PHẨM…………………..33
Bảng 5: BẢNG CHÊNH LỆCH XUẤT- NHẬP- TỒN GIỮA THỰC HIỆN
VÀ KẾ HOẠCH………………………………………………………………..33
BẢNG 6 : TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM TỪ NĂM 2007- 2009…...35
BẢNG 7 : DOANH SỐ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TỪ NĂM 2007- 2009........36
BẢNG 8 : TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA
DOANH NGHIỆP TỪ NĂM 2007- 2009……………………………………..37
BẢNG 9 : TÌNH HÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DOANH THU
CỦA DOANH NGHIỆP……………………………………………………….39
BẢNG 10: TỔNG HỢP CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DOANH
THU CỦA DOANH NGHIỆP………………………………………………...48

GVHD: Lê Tín

viii

SVTH: Huỳnh Thị Tú Quyên


Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Hải Đăng

DANH MỤC HÌNH
Trang

HÌNH 1: SƠ ĐỒ MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA DOANH
NGHIỆP………………………………………………………………………...16
HÌNH 2 : SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP.................23
HÌNH 3: TÌNH HÌNH DOANH THU CỦA DOANH NGHIỆP TỪ NĂM
2007- 2009………………………………………………………………………28
HÌNH 4: TÌNH HÌNH CHI PHÍ CỦA DOANH NGHIỆP TỪ NĂM 20072009……………………………………………………………………………..29
HÌNH 5: TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP TỪ NĂM
2007- 2009………………………………………………………………………32
HÌNH 6 : DOANH SỐ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TỪ NĂM 2007- 2009.........36
HÌNH 7: TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA
DOANH NGHIỆP TỪ NĂM 2007- 2009……………………………………..38

GVHD: Lê Tín

ix

SVTH: Huỳnh Thị Tú Quyên


Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Hải Đăng

Chương 1
GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Trong nền kinh tế thị trường, để tồn tại và phát triển doanh nghiệp kinh
doanh phải có lợi nhuận. Muốn được như vậy các doanh nghiệp cần nắm bắt
được tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình, bên cạnh đó khai
thác, tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp, đồng thời nắm bắt
được những cơ hội và lường trước được những rủi ro mà môi trường kinh doanh
đem lại. Từ đó đề ra các biện pháp khắc phục các điểm yếu, giảm thiểu những rủi
ro do môi trường đem lại. Như vậy là các chủ doanh nghiệp đang tiến hành phân
tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình.
Mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói chung đều hướng tới mục
tiêu làm sao lợi nhuận của doanh nghiệp đạt được là cao nhất. Mà lợi nhuận chủ
yếu của doanh nghiệp được thực hiện thông qua kết quả tiêu thụ sản phẩm. Do
vậy có thể nói tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với doanh
nghiệp. Xuất phát từ những ý nghĩa nói trên của vấn đề tiêu thụ sản phẩm, và lợi
nhuận của doanh nghiệp, phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận của doanh
nghiệp luôn là một vấn đề doanh nghiệp đặc biệt quan tâm và là một nội dung
không thể thiếu được trong phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Cũng như các doanh nghiệp khác, là một doanh nghiệp kinh doanh ống
nhựa, tình hình tiêu thụ sản phẩm và lợi nhuận luôn được Huỳnh Hải Đăng quan
tâm chú ý và cố gắng không ngừng đẩy mạnh tình hình tiêu thụ sản phẩm và lợi
nhuận. Để vượt qua quy luật cạnh tranh đầy khóc liệt của thị trường nhằm tồn tại,
phát triển và đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp khác, vừa có điều kiện tích
lũy vừa mở rộng sản xuất đảm bảo đời sống người lao động Ban Giám Đốc phải
thường xuyên kiểm tra đánh giá đầy đủ và chính xác mọi diễn biến, những mặt
mạnh, mặt yếu của doanh nghiệp trong mối quan hệ với môi trường kinh doanh
để tìm ra những biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình.
Xuất phát từ nhu cầu thông tin cho nhà quản trị trong thực tiễn, bằng những
kiến thức đã học ở trường và những vấn đề thực tế trong quá trình thực tập nên

GVHD: Lê Tín

1

SVTH: Huỳnh Thị Tú Quyên


Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Hải Đăng

tôi chọn đề tài: “Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp

tư nhân Huỳnh Hải Đăng” để làm luận văn tốt nghiệp.
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Hải
Đăng.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
- Đề tài đi sâu nghiên cứu những biến động của tình hình doanh thu,
chi phí, lợi nhuận của doanh nghiệp.
- Phân tích tình hình tiêu thụ theo thị trường, khu vực.
- Từ đó ta có thể biết được những biến động đó ảnh hưởng tốt hay
xấu đến tình hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp.
- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ.
- Trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp và đề xuất những kiến nghị
giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.
1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
- Biến động doanh thu qua các năm như thế nào?
- Nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ của doanh nghiệp?

- Tiêu thụ tại các thị trường như thế nào?
- Việc phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm có thật sự mang lại những lợi
ích cho danh nghiệp như đã nêu ở trên hay không?
1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1 Không gian
Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của DNTN Huỳnh Hải Đăng, đường
30/4, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
1.4.2 Thời gian
Số liệu sử dụng trong đề tài này được thu thập trong 3 năm, bắt đầu từ
năm 2007 đến năm 2009.

GVHD: Lê Tín

2

SVTH: Huỳnh Thị Tú Quyên


Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Hải Đăng

1.4.3 Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp
qua một số mặt hàng chủ yếu.
1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN
CỨU
- Luận văn tốt nghiệp “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công
ty Thương Mại Thuốc Lá chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh” tốt nghiệp của
Phạm Thị Bạch Huệ khoa Kinh tế- QTKD Trường Đại Họac Cần Thơ. Đề tài
phân tích tình hình tiêu thụ, chi phí và lợi nhuận của Công ty trong ba năm và tìm
những nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của các chỉ tiêu này, đưa ra những
biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Luận văn tốt nghiệp “ Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm đậu phộng
tại Công ty cổ phần Tân Tân” của Trần Phan Đoan Khánh khoa Kinh tế- QTKD
Trường Đại Học Cần Thơ. Đề tài phân tích chung về tình hình tiêu thụ hàng hóa
tại Công ty, tìm ra những nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ sản
phẩm và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao họat động tiêu thụ sản phẩm tại
Công ty.

GVHD: Lê Tín

3

SVTH: Huỳnh Thị Tú Quyên


Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Hải Đăng

Chương 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm
Tiêu thụ là giai đoạn của vòng chu chuyển vốn ở doanh nghiệp, là quá trình
thực hiện giá trị và giá trị sử dụng của sản phẩm hàng hoá. Sản phẩm hàng hoá
chuyển từ trạng thái vật chất sang trạng thái tiền tệ và sản phẩm hàng hoá có tiêu
thụ được thì doanh nghiệp mới thu hồi được vốn để tiến hành tái sản xuất mở
rộng và ngày càng phát triển.
Trong kỳ phân tích, doanh nghiệp tiêu thụ nhiều hay ít là biểu hiện ở chỉ
tiêu khối lượng sản phẩm hàng hoá tiêu thụ, chỉ tiêu này được tính bằng đơn vị
giá trị và được gọi là giá trị sản lượng hàng hoá tiêu thụ hay doanh thu bán hàng.
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường quan niệm về tiêu thụ sản
phẩm cũng dần được thay đổi cho phù hợp với sự xuất hiện của các nhân tố mới.
Quản trị truyền thống quan niệm tiêu thụ sản phẩm là hoạt động đi sau họat
động sản xuất và chỉ được thực hiện khi quá trình sản xuất sản phẩm được hoàn
thành có nghĩa là hoạt động tiêu thụ là hoạt động thụ động phụ thộc vào quá trình
sản xuất của doanh nghiệp. Ngày nay với sự phát triển của nền kinh tế thị trường,
các doanh nghiệp không thể bán cái mình có như trước đây nữa mà chỉ có thể
bán cái mà thị trường cần. Do vậy quan niệm về tiêu thụ sản phẩm cũng thay đổi.
Quan điểm ngày nay cho rằng hoạt động tiêu thụ sản phẩm là hoạt động đi
trước hoạt động sản xuất, nó thực hiện công tác điều tra nghiên cứu thị trường
(khả năng tiêu thụ) làm cơ sở cho việc hoạch định các chiến lược sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp, chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có
khả thi hay không đều phụ thuộc vào tính đúng đắn, chính xác của việc điều tra
nghiên cứu thị trường, đây là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp có thể thực
hiện tái sản xuất sản phẩm, như vậy theo quan điểm hiện đại thì tiêu thụ là hoạt
động cực kì quan trọng quyết định họat động sản xuất trong thực tế.
Chúng ta hay nhầm lẫn giữa tiêu thụ sản phẩm và bán hàng, đây là hai hoạt
động riêng biệt nhau, xét về bản chất là giống nhau bởi đều là hoạt động nhằm
GVHD: Lê Tín

4

SVTH: Huỳnh Thị Tú Quyên


Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Hải Đăng

chuyển hàng hoá tới tay người tiêu dùng. Tuy nhiên, hoạt động tiêu thụ rộng hơn
hoạt động bán hàng.
Đối với nước ta trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung khi mà ba vấn đề
trung tâm của doanh nghiệp là: sản xuất cái gì? Sản xuất cho ai? Sản xuất như thế
nào? Đều được do nhà nước quyết định thì việc tiêu thụ sản phẩm chỉ là việc tổ
chức bán sản phẩm, hàng hoá sản xuất ra theo kế hoạch và giá cả được nhà nước
ấn định từ trước, còn trong nền kinh tế thị trường hiện nay các doanh nghiệp phải
tự mình quyết định ba vấn đề trọng tâm đó. Cho nên, việc tiêu thụ sản phẩm được
hiểu một cách rộng hơn theo đúng nghĩa của nó.
2.1.2 Khái niệm về doanh thu, chi phí và lợi nhuận
2.1.2.1 Khái niệm về doanh thu
Doanh thu là toàn bộ số tiền bán sản phẩm hàng hóa cung ứng dịch vụ sau
khi trừ và được khách hàng chấp nhận thanh toán, không phân biệt là đã trả tiền
hay chưa. Doanh thu hay còn gọi là thu nhập doanh nghiệp, đó là toàn bộ số tiền
sẽ thu được do tiêu thụ sản phẩm, cung cấp lao vụ và dịch vụ của doanh nghiệp.
Doanh thu bao gồm hai bộ phận:
* Doanh thu về bán hàng: là doanh thu về bán sản phẩm hàng hoá thuộc
những hoạt động sản xuất kinh doanh chính và doanh thu về các dịch vụ cho
khách hàng theo chức năng hoạt động và chức năng sản xuất của doanh nghiệp.
* Doanh thu từ tiêu thụ khác bao gồm:
- Doanh thu do liên doanh liên kết mang lại.
- Thu nhập từ các hoạt động thuộc các nghiệp vụ tài chính như thu về tiền
lãi gửi ngân hàng, lãi về tiền vay các đơn vị và các tổ chức khác, thu nhập từ đầu
tư trái phiếu, cổ phiếu.
- Thu nhập bất thường như thu từ tiền phạt, tiền bồi thường, nợ khó đòi đã
chuyển vào thiệt hại.
- Thu nhập từ các hoạt động khác như thu về nhượng bán, thanh lý tài sản
cố định, giá trị vật tư, tài sản thừa trong sản xuất, thu từ bản quyền phát minh,
sáng chế, tiêu thụ những sản phẩm chế biến từ phế liệu, phế phẩm.
Ngoài ra, còn có một số khái niệm khác có liên quan đến doanh thu:

GVHD: Lê Tín

5

SVTH: Huỳnh Thị Tú Quyên


Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Hải Đăng

- Doanh thu về bán hàng, cung cấp dịch vụ: là doanh thu về bán hàng và
cung cấp dịch vụ trừ đi các khoản giảm trừ, các khoản thuế. Các khoản giảm trừ
gồm giảm giá hàng bán, hàng bán bị gửi trả lại, chiết khấu thương mại.
- Doanh thu thuần: là doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
cộng cho các khoản hoàn nhập như dự phòng giảm giá hàng tồn kho, phải thu nợ
khó đòi không phát sinh trong kỳ báo cáo.
2.1.2.2 Khái niệm về chi phí
Chi phí nói chung là sự hao phí thể hiện bằng tiền trong quá trình kinh
doanh với mong muốn mang về một sản phẩm, dịch vụ đã hoàn thành hoặc kết
quả kinh doanh nhất định. Chi phí phát sinh trong các hoạt động sản xuất, thương
mại, dịch vụ nhằm đến việc đạt được mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp là
doanh thu và lợi nhuận.
Phân loại chi phí là ý muốn chủ quan của con người nhằm đến phục vụ các
nhu cầu khác nhau của phân tích. Tùy vào mục đích sử dụng, góc độ nhìn, chi phí
được phân loại dựa vào nhiều tiêu thức khác nhau. Từ đó, ta có nhiều loại chi phí
như chi phí sản xuất, chi phí ngoài sản xuất, chi phí thời kỳ, chi phí khả biến, chi
phí bất biến, chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, chi phí chìm, chi phí cơ hội.
2.1.2.3 Khái niệm về lợi nhuận
Lợi nhuận là một khoản thu nhập thuần tuý của doanh nghiệp sau khi đã
khấu trừ mọi chi phí. Nói cách khác, lợi nhuận là khoản tiền chênh lệch giữa
doanh thu bán hàng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ trừ đi các khoản giảm trừ, giá
vốn hàng bán, chi phí hoạt động của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ và
thuế theo quy định của pháp luật.
Lợi nhuận là điều kiện để doanh nghiệp tồn tại và phát triển, bất kỳ cá nhân
hoặc tổ chức nào khi tham gia hoạt động kinh tế đều hướng mục đích vào lợi
nhuận, có được lợi nhuận doanh nghiệp mới chứng tỏ được sự tồn tại của mình.
Lợi nhuận dương là tốt, chỉ cần xem là cao hoặc thấp để phát huy hơn nữa,
nhưng khi lợi nhuận là âm thì khác, nếu không có biện pháp khả thi bù lỗ kịp
thời, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh thì doanh nghiệp tiến đến bờ vực phá sản
là tất yếu không thể tránh khỏi.

GVHD: Lê Tín

6

SVTH: Huỳnh Thị Tú Quyên


Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Hải Đăng

Ngoài ra, lợi nhuận còn là tiền đề cơ bản khi doanh nghiệp muốn tái sản
xuất mở rộng để trụ vững và phát triển trong nền kinh tế thị trường. Hơn nữa, lợi
nhuận giúp nâng cao đời sống cho người lao động, đó chính là động lực to lớn
nâng cao ý thức trách nhiệm cũng như tinh thần làm việc của người lao động vốn
được xem là một trong những bí quyết tạo nên sự thành công của doanh nghiệp.
Lợi nhuận của một doanh nghiệp gồm có:
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: là lợi nhuận thu được từ hoạt
động kinh doanh thuần của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này phản ánh kết quả hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo, chỉ tiêu này được tính toán
trên cơ sở lợi nhuận gộp từ bán hàng và các dịch vụ trừ chi phí bán hàng và quản
lý doanh nghiệp phân bổ cho hàng hoá, thành phẩm dịch vụ đã bán trong kỳ báo
cáo.
- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính: phản ánh hiệu quả hoạt động của hoạt
động tài chính của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này được tính bằng cách lấy thu nhập
hoạt động tài chính trừ ra các chi phí phát sinh từ hoạt động này.
- Lợi nhuận khác là những khoản lợi nhuận của doanh nghiệp không dự tính
trước hoặc có dự tính trước nhưng ít có khả năng xảy ra, những khoản lợi nhuận
khác có thể do chủ quan từ phía đơn vị hoặc khách quan đưa tới.
2.1.3 Vai trò và ý nghĩa của việc phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm
2.1.3.1 Vai trò
Tiêu thụ là quá trình chuyển hoá hình thái từ giá trị của hàng hoá sang giá
trị tiền tệ, sự chuyển hoá này đem đến cho khách hàng một sự thoả mãn về mặt
giá trị sử dụng của hàng hoá. Do đó, vai trò của việc phân tích tình hình tiêu thụ
sản phẩm là tìm ra những nguyên nhân khách quan và chủ quan, rút ra những tồn
tại và đề ra những biện pháp khắc phục để tận dụng triệt để thế mạnh của doanh
nghiệp nhằm đưa doanh số tới mức cao nhất. Để thực hiện tốt quá trình này trước
đó các tổ chức kinh doanh phải tiếp cận thị trường, tìm hiểu, khám phá nguyện
vọng của khách hàng.

GVHD: Lê Tín

7

SVTH: Huỳnh Thị Tú Quyên


Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Hải Đăng

2.1.3.2 Ý nghĩa
Trong cơ chế thị trường hiện nay, nền kinh tế sản xuất kinh doanh không
còn tập trung gò bó như trước nữa mà có sự linh động xuất phát từ nhu cầu thực
tiễn của người tiêu dùng. Do đó, đẩy mạnh tiêu thụ có thể nói là một khâu vô
cùng quan trọng để đánh giá hiệu hoạt động của doanh nghiệp.
Khâu tiêu thụ được xem là khâu quan trọng nhất trong suốt quá trình hoạt
động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì, nó chính là cửa khẩu của doanh
nghiệp nên cánh cửa này mở càng to thì đồng tiền, đồng vốn của doanh nghiệp sẽ
được lưu thông một cách trôi chảy hơn, nhanh hơn. Hay nói cách khác, chính
hoạt động này là yếu tố cho phép doanh nghiệp thu hồi vốn để tiếp tục tái đầu tư,
hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục và là cơ sở tồn tại của doanh nghiệp.
Vì lẽ đó, chúng ta có thể coi khâu tiêu thụ có tính chất quyết định vận mệnh của
doanh nghiệp.
2.1.4 Nội dung nghiên cứu tình hình tiêu thụ
Tùy theo quy mô đặc điểm kinh tế- kỹ thuật của sản xuất kinh doanh và tầm
quan trọng của hoạt động tiêu thụ mà các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động
tiêu thụ sản phẩm khác nhau, thường được tổ chức thành các hoạt động sau:
- Nghiên cứu thị trường.
- Kế hoạch hoá tiêu thụ.
- Chính sách Marketing- mix.
- Tổ chức hoạt động tiêu thụ.
2.1.4.1 Nghiên cứu thị trường:
a) Khái niệm và vai trò:
Thị trường là tổng hợp các mối quan hệ phát sinh liên quan đến hoạt động
mua và bán hàng hoá dịch vụ.
Nghiên cứu thị trường là quá trình thu thập, xử lý và phân tích các số liệu
về thị trường một cách có hệ thống. Làm cơ sở cho các quyết định quản trị đó là
quá trình nhận thức một cách khoa học có hệ thống, mọi nhân tố tác động của thị
trường mà doanh nghiệp phải tính đến trong khi ra các quyết định quản trị kinh
doanh, phải điều chỉnh các mối quan hệ doanh nghiệp với thị trường và tìm cách
ảnh hưởng tới chúng.
GVHD: Lê Tín

8

SVTH: Huỳnh Thị Tú Quyên


Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Hải Đăng

Nghiên cứu thị trường là chức năng liên hệ với người tiêu dùng, công chúng
và các nhà Marketing thông qua các công cụ thu thập và xử lý thông tin nhằm
phát hiện ra các cơ hội thị trường để quản lý Marketing như một quá trình.
Nghiên cứu thị trường cung cấp thông tin cho việc ra quyết định Marketing
trong quá trình quản trị kinh doanh, giúp cho quá trình quản lý Marketing hoặc
giải quyết vấn đề cụ thể nào đó của thị trường.
Nghiên cứu thị trường là yếu tố cơ bản để tạo ra sản phẩm mới giúp cho sản
phẩm của doanh nghiệp ngày càng hoàn thiện, tồn tại và đứng vững trên thị
trường.
b) Nội dung cơ bản của nghiên cứu thị trường
Nghiên cứu thị trường có thể được thực hiện ở từng doanh nghiệp hoặc
trong phạm vi toàn bộ ngành kinh tế- kỹ thuật, nghiên cứu thị trường quan tâm
đến ba lĩnh vực lớn là cầu về sản phẩm, cạnh tranh về sản phẩm và nghiên cứu
mạng lưới tiêu thụ sản phẩm.
- Nghiên cứu về cầu sản phẩm:
+ Cầu về sản phẩm là một phạm trù phản ánh một bộ phận nhu cầu có khả
năng thanh toán của thị trường về một sản phẩm nào đó. Nghiên cứu cầu nhằm
xác định được các dữ liệu về cầu trong trong hiện tại và khoản thời gian trong
tương lai xác định nào đó. Nghiên cứu cầu thông qua các đối tượng có cầu các
doanh nghiệp, gia đình và các tổ chức xã hội khác.
+ Để nghiên cứu cầu có thể phân thành hai loại sản phẩm và dịch vụ trên cơ
sở đó lại tiếp tục phân thành vật phẩm tiêu dùng hay tư liệu sản xuất, dịch vụ
thành nhiều loại dịch vụ khác nhau. Trong xác định cầu về vật phẩm tiêu dùng
cần chú ý đến đối tượng sẽ trở thành người có cầu, những người có cầu phải
được phân thành các nhóm theo các tiêu thức khác nhau, như độ tuổi, giới
tính,…đối với nhiều vật phẩm tiêu dùng mức thu nhập là nhân tố có ý nghĩa quan
trọng bậc nhất. Việc nghiên cứu cầu còn dựa trên cơ sở phân chia cầu theo khu
vực tiêu thụ, mật độ dân cư.
+ Với cầu là tư liệu sẽ phải nghiên cứu số lượng và quy mô của các doanh
nghiệp có cầu, tính chất sử dụng sản phẩm hiện tại và khả năng thay đổi trong
tương lai.

GVHD: Lê Tín

9

SVTH: Huỳnh Thị Tú Quyên


Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Hải Đăng

+ Nghiên cứu thị trường nhằm xác định những thay đổi của cầu do tác động
của các nhân tố như mốt của ưa thích, sản phẩm thay thế, thu nhập và mức sống
người tiêu dùng. Đồng thời nghiên cứu cầu cũng phải giải thích phản ứng cụ thể
của người tiêu dùng trước các biện pháp quảng cáo, các phản ứng của các đối thủ
cạnh tranh trước những chính sách bán hàng mới của doanh nghiệp. Ngoài ra,
nghiên cứu cầu còn nhằm giải thích những thay đổi do phân tích của toàn bộ
ngành kinh tế kỹ thuật, nguyên nhân mùa vụ hay suy thoái kinh tế.
- Nghiên cứu cung để hiểu rõ các đối thủ cạnh tranh hiện tại và trong tương
lai gắn với khả năng mở rộng (thu hẹp) quy mô của doanh nghiệp cũng như sự
thâm nhập mới (rút khỏi thị trường) của các doanh nghiệp hiện có. Nghiên cứu
cung phải xác định được khối lượng đối thủ cạnh tranh, phân tích các yêu tố có ý
nghĩa đối với chính sách tiêu thụ của đối thủ như thị phần, chương trình sản xuất,
đặt biệt là chiến lược và chính sách khác biệt hoá sản phẩm, chính sách giá cả,
phương pháp quảng cáo và bán hàng, chính sách phục vụ khách hàng cũng như
các điều kiện thanh toán và tín dụng. Mặt khác phải làm rõ khả năng phản ứng
của đối thủ trước các biện pháp về giá cả quảng cáo, xúc tiến bán hàng của doanh
nghiệp. Trong thực tế, trước hết phải quan tâm nghiên cứu các đối thủ mạnh
chiếm thị phần cao trong ngành.
+Nghiên cứu cung không chỉ giới hạn ở việc nghiên cứu các đối thủ cạnh
tranh mà còn quan tâm nghiên cứu đến các doanh nghiệp sản xuất những sản
phẩm thay thế cũng như những ảnh hưởng này đến thị trường tương lai của
doanh nghiệp. Việc nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của sản phẩm thay thế gắn với
việc quyết định hệ số co giãn chéo của cầu theo giá.
- Nghiên cứu mạng lưới tiêu thụ:
+ Tốc độ tiêu thụ sản phẩm không chi phụ thuộc vào quan hệ cung cầu trên
the trường mà còn phụ thuộc rất lớn ở việc tổ chức mạng lưới tiêu thụ. Việc tổ
chức mạng lưới tiêu thụ cụ thể thường phụ thuộc vào các đặc điểm kinh tế kỹ
thuật, chiến lược kinh doanh, chính sách và kế hoạch tiêu thụ…của doanh
nghiệp. Khi nghiên cứu mạng lưới tiêu thụ phải chi rõ các ưu điểm, nhược đểm
của từng kênh tiêu thụ của doanh nghiệp và của đối thủ cạnh tranh, phải biết
lượng hoá mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến kết quả tiêu thụ cũng như

GVHD: Lê Tín

10

SVTH: Huỳnh Thị Tú Quyên


Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Hải Đăng

phân tích các hình thức tổ chức bán hàng cụ thể của từng doanh nghiệp cũng như
của các đối thủ cạnh tranh.
+ Để nghiên cứu thị trường doanh nghiệp cần tiến hành theo một quy trình
nhất định nhằm giúp cho sự ra quyết định của người quản lý. Hoạt động nghiên
cứu thị trường của các doanh nghiệp được thực hiện trực tiếp hay gián tiếp là phụ
thuộc vào việc doanh nghiệp sản xuất ra mặt hàng gì? Mục đích nghiên cứu như
thế nào?
2.1.4.2 Kế hoạch hoá tiêu thụ
a) Khái niệm và vai trò
Kế hoạch hoá là việc dự kiến trước các phương án sử dụng nguồn lực để
thực hiên những hoạt động cụ thể nào đó trong khoảng thời gian nhất định nào đó
nhằm đạt được mục tiêu đặt ra trước đó.
Vai trò của kế hoạch hoá:
- Kế hoạch hoá là cơ sở để thực hiện các chức năng quản lý khác.
- Kế hoạch hoá đi liền với phân tích, dự báo nhu cầu thị trường và những
biến động của môi trường kinh doanh. Do đó, lập kế hoạch sẽ cho phép doanh
nghiệp phản ứng linh hoạt trước những thay đổi của môi trường kinh doanh.
Trong một thời gian dài nước ta đã duy trì một cơ chế kế hoạch hoá tập trug
quan liêu bao cấp từ trên xuống dưới dẫn đến cuộc khủng hoảng toàn diện, sâu
sắc vào những năm đầu thập kỷ 80 và hậu quả của nó kéo dài nhiều năm sau đó.
Do đó, trong hiện tai khi nhắc đến kế hoạch hoá thường làm cho con người e ngại
và nghi ngờ hiệu quả của nó, tuy nhiên kế hoạch ở đây không phải là kế hoạch
hoá tập trung cứng nhắc như trước đây mà là linh hoạt mềm dẻo, giữa chúng có
sự khác nhau cơ bản về nội dung và phương pháp lập kế hoạch. Về phương pháp
lập kế hoạch, kế hoạch hoá tập trung lập kế hoạch theo phương pháp từ trên
xuống, còn kế hoạch hoá linh hoạt lập kế hoạch theo phương pháp từ dưới lên
hoặc theo phương hỗn hợp tức là phương pháp kết hợp việc lập kế hoạch từ dưới
lên và từ trên xuống sao cho kế hoạch là tối ưu mang tính khả thi cao.
b) Nội dung của kế hoạch hoá tiêu thụ:
Kế hoạch tiêu thụ trong các doanh nghiệp, công nghiệp bao gồm một số nội
dung sau:

GVHD: Lê Tín

11

SVTH: Huỳnh Thị Tú Quyên


Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Hải Đăng

- Kế hoạch hoá bán hàng chính là việc xây dựng một cách hợp lý số lượng,
cơ cấu, chủng loại các mặt hàng mà doanh nghiệp sẽ bán ra trong một thời kỳ
nhất định.
+ Kế hoạch hoá bán hàng có khả thi hay không đòi hỏi khi lập kế hoạch cần
phải dựa vào một số căn cứ cụ thể như: doanh thu bán hàng ở các thời kỳ trước.
Các kết quả nghiên cứu thị trường cụ thể, năng lực sản xuất và chi phí kinh
doanh tiêu thụ của doanh nghiệp. Tốt nhất là phải có số liệu thống kê cụ thể về
doanh thu của từng loại, nhóm sản phẩm trên từng thị trường tiêu thụ trong
khoảng thời gian ngắn.
- Kế hoạch hoá Marketing:
+ Là quá trình phân tích, lập kế hoạch thực hiện và kiểm tra chương trình
marketing đối với từng nhóm khách hàng cụ thể với mục tiêu là tạo ra so hoà hợp
giữa kế hoạch hoá tiêu thu với kế hoạch hoá các giải pháp cần thiết khác.
+ Để xây dựng các kế hoạch hoá marketing phải phân tích và đưa ra các dự
báo liên quan đến tình hình thị trường, mạnh yếu của bản thân doanh nghiệp, các
mục tiêu của kế hoạch hoá tiêu thụ sản phẩm, ngân quỹ có thể dành cho kế hoạch
marketing. Thông thường được xây dựng theo các bước sau:
+ Phân tích thị trường và kế hoạch marketing hiện tại của doanh nghiệp.
+ Phân tích cơ may và rủi ro.
+ Xác định mục tiêu marketing.
+ Thiết lập các chính sách marketing- mix.
+ Đề ra chương trình hành động và dự báo ngân sách.
-

Kế hoạch hoá quảng cáo:

Quảng cáo cần được kế hoạch hoá, để kế hoạch hoá quảng cáo cần phân
biệt thời kỳ ngắn hạn hay dài hạn, mục tiêu quảng cáo là thúc đẩy tiêu thụ sản
phẩm đối với một bộ phận hay toàn bộ các loại sản phẩm của doanh nghiệp. Để
quảng cáo đạt được mục tiêu trên doanh nghiệp phải xác định một số vấn đề như:
hình thức quảng cáo, qui mô và phạm vi quảng cáo, phương tiện quảng cáo, địa
điểm quảng cáo và thời gian quảng cáo…tức là phải lập kế hoạch quảng cáo cụ
thể.
Trên thực tế hoạt động quảng cáo không đem lại giá trị cho sản phẩm do
vậy các doanh nghiệp phải đánh giá hiệu quả của quảng cáo để tránh những chi
GVHD: Lê Tín

12

SVTH: Huỳnh Thị Tú Quyên


Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Hải Đăng

phí không cần thiết làm mất tác dụng của quảng cáo, thông thường hiệu quả của
quảng cáo được đánh giá qua doanh thu của sản phẩm với chi phí cho hoạt đọng
quảng cáo. Ngoài ra, còn xem xét việc hoàn thành các mục tiêu cũng là một vấn
đề quan trọng trong kế hoạch hoá quảng cáo. Chi phí quảng cáo thường được xác
định theo một tỷ lệ cố định phụ thuộc vào trình trạng kinh doanh.
-

Kế hoạch hoá chi phí kinh doanh tiêu thụ sản phẩm.

Chi phí kinh doanh tiêu thụ sản phẩm là mọi loại chi phí kinh doanh xuất
hiện gắn với hoạt động tiêu thụ. Đó là các chi phí kinh doanh về lao động và hao
phí vật chất liên quan đến bộ phận tiêu thụ bao gồm cả hoạt động tính toán gắn
với tiêu thụ cũng như các hoạt động đại diện, bán hàng, quảng cáo, nghiên cứu
thị trường, vận chuyển, bao gói, lưu kho, quản tri hoạt động tiêu thụ,…Trong
thực tế chi phí kinh doanh, tiêu thụ chịu ảnh hưởng rất lớn của nhân tố cạnh tranh
của các chi phí kinh doanh và bao gói cho từng loại sản phẩm cụ thể chứ không
liên quan với chi phí kinh doanh sản xuất ra loại sản phẩm đó nên không thể
phân bổ chi phí kinh doanh tiêu thụ theo chí phì kinh doanh sản xuất. Để xác
định chi phí kinh doanh tiêu thụ cho từng loại sản phẩm một cách tập hợp chi phí
kinh doanh tiêu thụ và phân bổ chi phí kinh doanh tiêu thụ một cách gián tiếp cho
từng điểm chi phí.
Sự phân loại và phân chia điểm chi phí kinh doanh tiêu thụ cũng khoa học,
sát thực tế bao nhiêu tạo điều kiện cho việc vận dụng và tính toán và xây dựng kế
hoạch chi phí cho hoạt động tiêu thụ bấy nhiêu. Mặc khác, việc tính toán chi phí
kinh doanh doanh tiêu thụ cho việc thực hiện từng nhiệm vụ gắn với hoạt động
tiêu thụ lại làm cơ sở để so sánh và lựa chọn các phương tiện, chính sách tiêu thụ
cần thiết với mục đích thúc đẩy tiêu thụ với chi phí kinh doanh nhỏ nhất. Trên cơ
sở kế hoạch hoá tiêu thụ và chi phí kinh doanh tiêu thụ có thể thực hiện việc
kiểm tra tín hiệu quả khi thực hiện từng nhiệm vụ tiêu thụ cụ thể.
2.1.4.2 Chính sách marketing- mix trong doanh nghiệp:
Marketing mix trong các doanh nghiệp có nhiệm vụ chủ yếu là xác định các
loại sản phẩm phù hợp hợp nhu cầu của từng loại thị trường trong nước và ngoài
nước cho từng giai đoạn phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, xác
định hợp lý giá cả của từng loại sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp, nghiên
cứu và áp dụng các biện pháp thích hợp nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng
GVHD: Lê Tín

13

SVTH: Huỳnh Thị Tú Quyên


Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Hải Đăng

sản phẩm cũng như việc hạ giá thành, xác định mạng lưới tiêu thụ, xác định hợp
lý các hình thức yểm trợ và xúc tiến bán hàng.
Xuất phát từ nhiêm vụ trên các chính sách Marketing- mix bao gồm bốn
chính sách thường gọi là 4 P (product, price,promotion, plane).
a) Chính sách sản phẩm:
Mục tiêu cơ bản của chính sách sản phẩm là làm thế nào để phát triển
được sản phẩm mới được thị trường chấp nhận, được tiêu thụ với tốc độ nhanh và
đạt hiệu quả cao.
Chính sách sản phẩm có vai trò bảo đảm cho hoạt động sản xuất kinh
doanh diễn ra liên tục, bảo đảm đưa sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp ra thị
trường tiêu thụ sản phẩm thông qua việc tăng sản lượng tiêu thụ và đưa sản phẩm
mới vào thị trường.
Với vai trò và nội dung cơ bản đó thì chính sách tiêu thụ sản phẩm của
doanh nghiệp bao gồm các nội dung sau:
- Chính sách chủng loại sản phẩm.
- Chính sách hoàn thiện và nâng các đặc tính, nâng cao chất lượng sản
phẩm.
- Chính sách đổi mới sản phẩm và cải tiến sản phẩm.
- Chính sách gắn từng loại sản phẩm với từng loại thị trường tiêu thụ.
Chính sách sản phẩm của doanh nghiệp phải gắn với chu kỳ sống của sản
phẩm để biết khi nào cần đưa sản phẩm vào thâm nhập thị trường, khi nào cần
loại bớt sản phẩm là hợp lý cũng như các biện pháp cụ thể, thích hợp để chủ động
đối phó với từng giai đoạn cụ thể của chu trình sống của sản phẩm.
b) Chính sách giá cả:
Giá cả là biểu hiện bằng tiền mà người bán dự định có thể nhận được từ phí
người mua. Việc xác định giá cả sản phẩm là rất khó bởi vì nó gặp phải do mâu
thuẫn giữa lợi ích của người mua và lợi ích của người bán. Người mua muốn
mua với số lượng nhiều nhưng với giá rẻ còn người bán muốn bán với mức giá
cao để thu lợi lớn đồng thời bị hạn chế về năng lực sản xuất. Để dung hoà lợi ích
của người mua và người mua doanh nghiệp phải xác định mức giá như thế nào là
phù hợp có thể đem lại cho doanh nghiệp nhiều tác dụng to lớn thúc đẩy sự phát
triển của doanh nghiệp. Dựa vào tình hình cụ thể, vào chiến lược cụ thể, doanh
GVHD: Lê Tín

14

SVTH: Huỳnh Thị Tú Quyên


Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Hải Đăng

nghiệp tự xác định cho mình một phương pháp định giá thích hợp, thông thường
có một số biện pháp định giá như sau:
- Phương pháp định giá dựa vào chi phí:
Giá bán= giá thành+ % lãi/ giá thành.
-

Phương pháp dựa vào phân tích hoà vốn:

Giá bán  giá hoà vốn
c) Chính sách phân phối sản phẩm của các doanh nghiệp
Phân phối sản phẩm của các doanh nghiệp được hiểu là hoạt động mang
tính chất bao trùm bao gồm các quy trình kinh tế, các điều kiện tổ chức có liên
quan đến việc điều hành dòng sản phẩm của doanh nghiệp từ nơi sản xuất tới tay
người tiêu dùng với hiệu quả kinh tế cao.
Dựa vào những nét đặc trưng của sản phẩm và của thị trường tiêu thụ,
doanh nghiệp xây dựng cho mạng lưới phân phối và lựa chọn phương thức phân
phối cho phù hợp với đặc điểm riêng có của doanh nghiệp. Để chính sách phân
phối có hiệu quả thì trước tiên doanh nghiệp phải xác định xem sản phẩm của
doanh nghiệp được đưa tới tay người tiêu dùng theo phương thức nào là hợp lý
nhất.
Phương thức phân phối rộng khắp là phương thức sử dụng tất cả các kênh
phân phối để vận chuyển sản phẩm từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng.
Phương thức phân phối độc quyền là việc sử dụng một loại phân phối duy
nhất trên một thị trường nhất định.
Phương thức phân phối có chọn lọc, chọn một số kênh phân phối có hiệu
quả phù hợp với mục tiêu đề ra.
Mạng lưới tiêu thụ của doanh nghiệp được thành lập từ một tập hợp các
kênh phân phối với mục đích đưa sản phẩm tới tận tay người tiêu dùng.

GVHD: Lê Tín

15

SVTH: Huỳnh Thị Tú Quyên


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×