Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM hữu hạn THƯƠNG mại sài gòn cần THƠ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
THƯƠNG MẠI SÀI GÒN CẦN THƠ

Giáo viên hướng dẫn:

Sinh viên thực hiện:

TS. TRẦN ÁI KẾT

LƯU BẢO TRÂN
MSSV: 4104114
Lớp: Kinh tế học khóa 36

Cần Thơ - 2013PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHHTM SÀI GÒN – CẦN THƠ

LỜI CẢM TẠ
ѾѾѾ

Qua thời gian học tập và rèn luyện dưới giảng đường Đại học Cần Thơ, kết
hợp với thời gian thực tập tại Công ty TNHHTM Sài Gòn Cần Thơ, em đã học
tập và tích lũy được nhiều kiến thức, kinh nghiệm quý báo cho bản thân. Luận
văn được hoàn thành là sự kết hợp giữa kiến thức lý thuyết đã học và kinh
nghiệm thực tế trong thời gian thực tập. Ngoài sự cố gắng, nỗ lực của bản thân
em còn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người.
Em xin chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu và tập thể giáo viên Trường Đại
học Cần Thơ, quý thầy cô Khoa Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh đã trang bị
kiến thức cho em trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn
thầy Trần Ái Kết đã tận tình chỉ dẫn và chỉnh sửa những sai sót giúp em hoàn
thành tốt bài luận văn này.
Em xin gửi lời cảm ơn: Ban giám đốc và toàn thể anh chị nhân viên đang
làm việc tại công ty TNHHTM Sài Gòn Cần Thơ nói chung và các anh, chị làm
việc tại Phòng Kế Toán công ty nói riêng đã chỉ dẫn và tạo điều kiện thuận lợi
cho em hoàn thành luận văn tốt nghiệp.
Kính chúc thầy cô luôn dồi dào sức khỏe và công tác tốt.
Kính chúc Ban giám đốc cùng toản thể anh, chị trong công ty dồi dào sức
khỏe. Chúc hoạt động kinh doanh của đơn vị ngày càng mở rộng và kinh doanh
đạt hiểu quả cao.
Em xin chân thành cảm ơn!

Cần Thơ, ngày 06 tháng 05 năm 2013
Sinh viên thực hiện

Lưu Bảo Trân

GVHD: TS Trần Ái Kết

Trang i

SVTH: Lưu Bảo Trân


PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHHTM SÀI GÒN – CẦN THƠLỜI CAM ĐOAN
ѾѾѾ

Tôi xin cam đoan rằng đề tài này do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và
phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất cứ đề tài nghiên
cứu khoa học nào.

Cần Thơ, ngày 06 tháng 05 năm 2013
Sinh viên thực hiện

Lưu Bảo Trân

GVHD: TS Trần Ái Kết

Trang ii

SVTH: Lưu Bảo Trân


PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHHTM SÀI GÒN – CẦN THƠ

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
ѾѾѾ

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Cần Thơ, ngày….tháng….năm 2013
Thủ trưởng đơn vị

GVHD: TS Trần Ái Kết

Trang iii

SVTH: Lưu Bảo Trân


PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHHTM SÀI GÒN – CẦN THƠ

BẢNG NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
ѾѾѾ

Họ tên giáo viên hướng dẫn ...................................................................................
Học vị ...................................................................................................................
Chuyên ngành .......................................................................................................
Cơ quan công tác ..........................................................................................................
NỘI DUNG NHẬN XÉT
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Cần Thơ, ngày….tháng….năm 2013
Giáo viên hướng dẫn

GVHD: TS Trần Ái Kết

Trang iv

SVTH: Lưu Bảo Trân


PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHHTM SÀI GÒN – CẦN THƠ

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 1
ѾѾѾ

Họ tên giáo viên hướng dẫn ...................................................................................
Học vị ...................................................................................................................
Chuyên ngành .......................................................................................................
Cơ quan công tác ..........................................................................................................
NỘI DUNG PHẢN BIỆN
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Cần Thơ, ngày….tháng….năm 2013
Giáo viên phản biện 1

GVHD: TS Trần Ái Kết

Trang v

SVTH: Lưu Bảo Trân


PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHHTM SÀI GÒN – CẦN THƠ

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 2
ѾѾѾ

Họ tên giáo viên hướng dẫn ...................................................................................
Học vị ...................................................................................................................
Chuyên ngành .......................................................................................................
Cơ quan công tác ..........................................................................................................
NỘI DUNG PHẢN BIỆN
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Cần Thơ, ngày….tháng….năm 2013
Giáo viên phản biện 2

GVHD: TS Trần Ái Kết

Trang vi

SVTH: Lưu Bảo Trân


PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHHTM SÀI GÒN – CẦN THƠ

MỤC LỤC
ѾѾѾ

Trang
Chương 1: GIỚI THIỆU ................................................................................... 1
1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ........................................................................ 1
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .................................................................. 2
1.2.1 Mục tiêu chung .............................................................................. 2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể .............................................................................. 2
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU .................................................................... 2
1.3.1 Về không gian ................................................................................ 2
1.3.2 Về thời gian ................................................................................... 2
1.3.3 Về đối tượng nghiên cứu ................................................................ 2
1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU...................................................................... 2
Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............ 4
2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN ................................................................................ 4
2.1.1 Khái niệm, mục đích và ý nghĩa của phân tích tài chính doanh
nghiệp.................................................................................................................. 4
2.1.1.1 Khái niệm ............................................................................... 4
2.1.1.2 Mục đích................................................................................. 4
2.1.1.3 Ý nghĩa ................................................................................... 4
2.1.2 Bảng cân đối kế toán ...................................................................... 5
2.1.3 Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh................................... 6
2.1.4 Chỉ tiêu tài chính của công ty ......................................................... 6
2.1.4.1 Nhóm chỉ tiêu thanh khoản ..................................................... 7
2.1.4.2 Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng tài sản ................................... 8
2.1.4.3 Nhóm chỉ tiêu lợi nhuận.......................................................... 9
2.1.4.4 Nhóm chỉ tiêu cơ cấu tài chính .............................................. 10
2.1.4.5 Phương trình và sơ đồ Dupont .............................................. 11
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....................................................... 12
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu ....................................................... 12
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu ..................................................... 12
GVHD: TS Trần Ái Kết

Trang vii

SVTH: Lưu Bảo Trân


PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHHTM SÀI GÒN – CẦN THƠ

Chương 3: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
THƯƠNG MẠI SÀI GÒN CẦN THƠ ........................................................... 16
3.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHHTM SÀI GÒN CẦN THƠ........... 16
3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển ................................................ 16
3.1.2 Đặc điểm hoạt động và sản xuất kinh doanh của công ty .............. 17
3.1.2.1 Hình thức sở hữu vốn............................................................ 17
3.1.2.2 Mục tiêu nhiệm vụ của công ty ............................................. 17
3.1.2.3 Ngành nghề kinh doanh ........................................................ 17
3.1.3 Tổ chức quản lý hành chánh......................................................... 17
3.2 KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG
TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI SÀI GÒN CẦN THƠ QUA 3
NĂM 2010 – 2012 ............................................................................................ 19
Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI SÀI GÒN CẦN THƠ ........................................................... 23
4.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY
QUA 3 NĂM 2010 – 2012................................................................................. 23
4.1.1 Phân tích tình hình tài sản ............................................................ 23
4.1.1.1 Phân tích biến động theo thời gian ........................................ 23
4.1.1.2 Phân tích kết cấu và biến động kết câu .................................. 27
4.1.2 Phân tích tình hình nguồn vốn ...................................................... 28
4.1.2.1 Phân tích biến động theo thời gian ........................................ 29
4.1.2.2 Phân tích kết cấu và biến động kết cấu .................................. 29
4.2 PHÂN TÍCH CÁC NHÓM CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU ......... 31
4.2.1 Nhóm chỉ tiêu thanh khoản .......................................................... 31
4.2.1.1 Các khoản phải thu ............................................................... 34
4.2.1.2 Các khoản phải trả ................................................................ 35
4.2.2 Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng tài sản ........................................ 37
4.2.2.1 Số vòng luân chuyển toàn bộ tài sản ..................................... 37
4.2.2.2 Số vòng quay hàng tồn kho ................................................... 39
4.2.2.3 Thời hạn thanh toán .............................................................. 40
4.2.3 Nhóm chỉ tiêu lợi nhuận ............................................................... 42
4.2.3.1 Hệ số lãi gộp ......................................................................... 42
GVHD: TS Trần Ái Kết

Trang viii

SVTH: Lưu Bảo Trân


PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHHTM SÀI GÒN – CẦN THƠ

4.2.3.2 Hệ số lãi ròng – Suất sinh lợi của doanh thu (ROS) .............. 43
4.2.3.3 Suất sinh lợi của tài sản – ROA............................................. 44
4.2.3.4 Suất sinh lợi của vốn chủ sở hữu – ROE .............................. 45
4.2.4 Nhóm chỉ tiêu cơ cấu tài chính ..................................................... 45
4.2.4.1 Hệ số nợ so với tài sản .......................................................... 46
4.2.4.2 Hệ số nợ so với vốn chủ sở hữu ............................................ 47
4.3 Phân tích sơ đồ Dupont ....................................................................... 49
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
CHO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SÀI GÒN CẦN THƠ .................. 54
5.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH .......................... 54
5.1.1 Những mặt đạt được..................................................................... 54
5.1.2 Những mặt chưa đạt được ............................................................ 54
5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ RA............................................................. 55
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................... 59
6.1 KẾT LUẬN ........................................................................................ 59
6.2 KIẾN NGHỊ ........................................................................................ 59
6.2.1 Đối với cơ quan Nhà nước, các cấp, các ngành có liên quan ........ 59
6.2.2 Đối với Liên hiệp hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh ......... 60
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 61

GVHD: TS Trần Ái Kết

Trang ix

SVTH: Lưu Bảo Trân


PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHHTM SÀI GÒN – CẦN THƠ

DANH MỤC BIỂU BẢNG
ѾѾѾ

Bảng 3.1 Sơ lược kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2010 –
2012................................................................................................................... 20
Bảng 4.1 Bảng phân tích biến động tài sản và kết cấu tài sản của công ty giai
đoạn 2010 – 2012 .............................................................................................. 24
Bảng 4.2 Phân tích biến động nguồn vốn và cơ cấu vốn của công ty trong gia
đoạn 2010 – 2012 .............................................................................................. 30
Bảng 4.3 Bảng tổng hợp các hệ số thanh toán của công ty TNHHTM Sài GònCần Thơ giai đoạn 2010-2012 ........................................................................... 33
Bảng 4.4 Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn của công ty trong giai
đoạn 2010-2012................................................................................................. 38
Bảng 4.5 Bảng tổng hợp chỉ số lợi nhuận của công ty giai đoạn 2010-2012 ...... 42
Bảng 4.6 Chỉ tiêu cơ cấu tài chính của công ty trong giai đoạn 2010-2012 ........ 46
Bảng 4.7 Bảng phân tích ảnh hưởng của các tỷ số đến sự thay đổi hệ số ROE của
công ty qua các năm .......................................................................................... 51

GVHD: TS Trần Ái Kết

Trang x

SVTH: Lưu Bảo Trân


PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHHTM SÀI GÒN – CẦN THƠ

DANH MỤC HÌNH
ѾѾѾ

Hình 2.1 Sơ đồ Dupont trong quan hệ hàm số giữa các tỉ số ............................. 12
Hình 3.1 Sơ đồ tổ chức quản lý hành chánh ...................................................... 18
Hình 4.1 Biểu đồ thể hiện các hệ số thanh toán của công ty trong giai đoạn 2010
– 2012 ............................................................................................................... 34
Hình 4.2 Biểu đồ thể hiện chỉ số vòng quay HTK của công ty .......................... 39
Hình 4.3 Biểu đồ thể hiện thời hạn thu tiền của công ty .................................... 40
Hình 4.4 Biểu đồ thể hiện thời hạn trả tiền của công ty ..................................... 41
Hình 4.5 Biểu đồ thể hiện hệ số lãi gộp của công ty qua các năm ..................... 43
Hình 4.6 Biểu đồ thể hiện các chỉ số lợi nhuận của công ty TNHH TM Sài Gòn
Cần Thơ giai đoạn 2010 – 2012 ........................................................................ 44
Hình 4.7 Biểu đồ thể hiện hệ số nợ so với Tài Sản..... ....................................... 46
Hình 4.8 Biểu đồ thể hiện hệ số nợ trên Vốn chủ sở hữu................................... 47
Hình 4.9 Sơ đồ Dupont ..................................................................................... 50

GVHD: TS Trần Ái Kết

Trang xi

SVTH: Lưu Bảo Trân


PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHHTM SÀI GÒN – CẦN THƠ

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
ѾѾѾ

TNHHTM

Trách nhiệm hữu hạn thương mại

HTX

Hợp tác xã

ĐVT

Đơn vị tính

CĐKT

Cân đối kế toán

HSTT

Hệ số thanh toán

HTK

Hàng tồn kho

Tr.đồng

Triệu đồng

ROS

Suất sinh lợi của doanh thu

ROA

Suất sinh lợi của tài sản

ROE

Suất sinh lợi của vốn chủ sở hữu

VCSH

Vốn chủ sở hữu

CSH

Chủ sở hữu

NV

Nguồn vốn

GVHD: TS Trần Ái Kết

Trang xii

SVTH: Lưu Bảo Trân


PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHHTM SÀI GÒN – CẦN THƠ

Chương 1
GIỚI THIỆU
1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế hiện nay đặc biệt là khi Việt Nam
đã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tố chức thương mại thế giới
(WTO) đã tạo nhiều cơ hội và điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt
Nam. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng phải đối mặt với những khó khăn và
thách thức lớn, đòi hỏi các doanh nghiệp phải hiểu rõ bản thân để điều chỉnh quá
trình kinh doanh cho phù hợp với nền kinh tế hiện tại và doanh nghiệp cần đổi
mới để vượt qua những thử thách, tránh nguy cơ bị đào thải bởi quy luật cạnh
tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường. Ngoài ra, doanh nghiệp phải nâng cao
hiệu quả hoạt động kinh doanh và sử dụng vốn, đặc biệt là không thể bỏ qua tình
hình tài chính của doanh nghiệp bời vì tình hình tài chính cho biết thực trạng hiện
tại của doanh nghiệp, xác định đúng đắn những mặt mạnh, yếu của doanh nghiệp
để làm căn cứ đưa ra những chiến lược và kế hoạch phù hợp với tình hình kinh tế
hiện nay và tương lai. Đồng thời đưa ra nguyên nhân ảnh hưởng đến tài chính
của doanh nghiệp, từ đó có giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cường tình
hình tài chính.
Là một trong những doanh nghiệp của nước nhà Công ty trách nhiệm hữu
hạn thương mại Sài Gòn Cần Thơ cũng đang phải đương đầu với những áp lực
cạnh tranh từ những doanh nghiệp khác và muốn đứng vững trên thị trường hiện
nay thì đòi hỏi doanh nghiệp phải có năng lực về tài chính và có khả năng quả trị
tốt tình hình tài chính. Tài chính doanh nghiệp vững mạnh sẽ thu hút được nhiều
vốn đầu tư, tạo được lòng tin cho các đối tác, giúp doanh nghiệp chủ động hơn
trong quá trình mở rộng quy mô sản xuất của mình. Vì thế, các doanh nghiệp
phải nắm vững những nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng
nhân tố đến tình hình tài chính doanh nghiệp. Điều này chỉ được thực hiện trên
cơ sở phân tích tài chính.
Xuất phát từ tầm quan trọng của vấn đề phân tích tình hình tài chính, nên đã
quyết định chọn đề tài “Phân tích tình hình tài chính tại Công ty trách nhiệm
hữu hạn thương mại Sài Gòn Cần Thơ” làm luận văn tốt nghiệp.
GVHD: TS Trần Ái Kết

Trang 1

SVTH: Lưu Bảo Trân


PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHHTM SÀI GÒN – CẦN THƠ

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
Mục tiêu tổng quát của đề tài là đánh giá tình hình tài chính của Công ty
trách nhiệm hữu hạn thương mại Sài Gòn Cần Thơ qua 3 năm 2010-2012, từ đó
đề xuất những giải pháp cải thiện tình hình tài chính đúng đắn và kịp thời.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
 Mục tiêu 1: Đánh giá chung về tình hình tài chính của Công ty trách
nhiệm hữu hạn thương mại Sài Gòn Cần Thơ trong 3 năm 2010-2012
 Mục tiêu 2: Đánh giá hiệu quả tài chính của Công ty trách nhiệm hữu
hạn thương mại Sài Gòn Cần Thơ năm 2010-2012 thông qua các nhóm chỉ tiêu
tài chính.
 Mục tiêu 3: Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính của
Công ty trong những năm tới.
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Về không gian
Chọn Công Ty TNHH Thương Mại Sài Gòn Cần Thơ làm địa bàn cho đề
tài nghiên cứu và phân tích.
1.3.2 Về thời gian
Nghiên cứu và thu thập số liệu qua ba năm 2010, 2011 và 2012.
Đề tài được thực hiện trong thời gian từ 28/1/2013 đến 15/4/2013.
1.3.3 Về đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là tình hình tài chính của Công Ty TNHH
Thương Mại Sài Gòn Cần Thơ qua các năm 2010, 2011 và 2012
1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
Đề tài có tham khảo một số tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu, phân tích
như sau:
1. Luận văn tốt nghiệp “Phân tích tình hình tài chính tại công ty Hải Sản
404” của sinh viên Hà Thị Trang khóa 29, Đại học Cần Thơ. Trong nghiên cứu
này, tác giả chủ yếu phân tích sâu các chỉ số tài chính như tình hình công nợ, khả
năng thanh khoản và các tỷ số lợi nhuận vì thế cũng khái quát hết tình hình tài
chính của Công ty Hải Sản 404. Tác giả sử dụng các phương pháp phân tích so
sánh và phân tích Dupont rất hợp lý vì vậy em có thể tham khảo của tác giả về
GVHD: TS Trần Ái Kết

Trang 2

SVTH: Lưu Bảo Trân


PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHHTM SÀI GÒN – CẦN THƠ

hình thức trình bày cũng những một số thủ thuật toán. Tuy nhiên, tác giả chưa chỉ
rõ nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính cho nên chưa tìm ra được những
biện pháp cải thiện tài chính có hiệu quả.
2. Luận văn tốt nghiệp “Phân tích tình tài chính Nhà hàng khách sạn
Ninh Kiều 2 của Công Ty TNHH MTV 622” của sinh viên Tiền Vũ Phong khóa
35, Đại học Cần Thơ. Trong nghiên cứu này, tác giả phân tích rất kỹ sơ đồ
Dupont để thấy được mối quan hệ giữa các chỉ tiêu tài chính từ đó biết được
những nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tích theo một trình tự nhất định. Vì
thế, nên em tham khảo phương pháp phân tích Dupont của tác giả, các chỉ số tài
chính bám sát được đề tài cho ta thấy được thực trạng tài chính của công ty. Tuy
nhiên, nghiên cứu này không cần mục tiêu đánh giá khái quát doanh thu, chi phí
và lợi nhuận chỉ cần phân tích đầy đủ các chỉ tiêu tài chính.
3. Luận văn tốt nghiệp “Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH
dược phẩm Hồng Mai” của sinh viên Nguyễn Ngọc Anh lớp kinh tế học khóa
35, Đại học Cần Thơ. Nội dung luận văn gồm: Phân tích, đánh giá sự biến động
các khoản mục thông qua bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết quả hoạt động
kinh doanh, bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ để cho thấy được nguyên nhân làm
tăng giảm tài sản và nguồn vốn, đồng thời thấy được nguyên nhân tình hình hoạt
động của công ty. Đồng thời đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt
động sản xuất kinh doanh của công ty.
Trong nghiên cứu này, tham khảo cách trình bày, cách phân tích và một số
thủ thuật toán của các tác giả. Cố gắng tránh những hạn chế trong các nghiên cứu
trên và sẽ tập trung phân tích các chỉ số tài chỉ và phân tích sơ đồ Dupont để thấy
được tình hình tài chính của công ty một các khái quát, từ đó đề ra các giải pháp
nhằm nâng cao hiệu quả tài chính trong những năm tới.

GVHD: TS Trần Ái Kết

Trang 3

SVTH: Lưu Bảo Trân


PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHHTM SÀI GÒN – CẦN THƠ

Chương 2
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN
2.1.1 Khái niệm, mục đích và ý nghĩa của phân tích tài chính doanh
nghiệp
2.1.1.1 Khái niệm
Phân tích tài chính là quá trình tìm hiểu các kết quả của sự quản lý và điều
hành tài chính ở doanh nghiệp được phản ánh trên báo cáo tài chính đồng thời
đánh giá những gì đã làm được, dự kiến những gì sẽ xảy ra trên cơ sở đó kiến
nghị những biện pháp để tận dụng triệt để những điểm mạnh, khắc phục các điểm
yếu (Nguyễn Công Bình, Đặng Kim Cương, 2008).
Hay nói cách khác, phân tích tài chính doanh nghiệp là nghệ thuật xử lý các
số liệu có trong báo cáo tài chính thành những thông tin hữu ích cho việc ra
quyết định.
2.1.1.2 Mục đích
Phân tích tình hình tài chính là công cụ đắc lực cho hoạt động kinh doanh
của doanh nghiệp. Nó giúp đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình phân phối, sử
dụng và quản lý các loại vốn, nguồn vốn, vạch ra khả năng tiềm năng về vốn của
đơn vị trên cơ sở đó đề ra các biện pháp sử dụng vốn hiệu quả hơn. Mặt khác,
giúp cho doanh nghiệp thực hiện tốt chức năng giám đốc và phải kết hợp hài hòa
giữa lợi ích cá nhân và lợi ích doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp và cán bộ công
nhân viên. Qua đó, nó thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh phát triển và giúp
quản trị tốt tiềm năng của doanh nghiệp. Hơn nữa, phân tích tài chính là công cụ
không thể thiếu phục vụ cho công tác quản lý của cơ quan cấp trên, cơ quan tài
chính, ngân hàng như đánh giá tình hình thực hiện các chế độ, chính sách tài
chính của Nhà nước xem xét việc cho vay vốn (Nguyễn Quang Trung, 2009).
2.1.1.3 Ý nghĩa
Việc phân tích tài chính có ý nghĩa rất quan trọng đối với nhiều khía cạnh
khác nhau như: đánh giá sức mạnh tài chính, khả năng sinh lợi, tiềm năng hiệu
quả hoạt động kinh doanh, đánh giá những triển vọng cũng như những rủi ro
trong tương lai của doanh nghiệp để từ đó rút ra những biện pháp nâng cao hiệu
GVHD: TS Trần Ái Kết

Trang 4

SVTH: Lưu Bảo Trân


PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHHTM SÀI GÒN – CẦN THƠ

quả sử dụng vốn. Và cả nhà quản trị doanh nghiệp và những người quan tâm đến
doanh nghiệp (Nguyễn Năng Phúc, 2009).
 Đối với các doanh nghiệp: Phân tích tài chính là công cụ quan trọng trong
các chức năng quản trị của doanh nghiệp, là cơ sở cho ra quyết định đúng đắn
trong tổ chức quản lý, nhất là chức năng kiểm tra, đánh giá và điều hành hoạt
động kinh doanh để đạt các mục tiêu kinh doanh…và dự đoán tình hình tài chính
nhằm đề ra quyết định đúng.
 Đối với các chủ ngân hàng, các cơ quan tài chính, không thể thiếu phục vụ
công tác quản lý: đánh giá tình hình thực hiện chế độ, chính sách về tài chính.
 Đối với các nhà cung cấp vật tư, thiết bị, hàng hoá, dịch vụ, họ quyết định
xem có cho phép khách hàng sắp tới mua chịu hàng hay thanh toán chậm không.
Cũng như các chủ doanh nghiệp và các nhà cho vay tín dụng, nhóm người này
cũng cần phải biết khả năng thanh toán hiện tại và thời gian sắp tới của khách
hàng.
 Đối với các nhà đầu tư, mối quan tâm của họ hướng vào các yếu tố như sự
rủi ro, thời gian hoàn vốn, mức sinh lãi, khả năng thanh toán vốn…Vì vậy, họ
cần những thông tin về điều kiện tài chính, tình hình hoạt động, về kết quả kinh
doanh và các tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp. Đồng thời, các nhà đầu tư
cũng quan tâm tới việc điều hành hoạt động và tính hiệu quả của công tác quản
lý. Những điều đó nhằm đảm bảo sự an toàn và tính hiệu quả cho các nhà đầu tư.
Bên cạnh các nhà quản trị doanh nghiệp, các chủ ngân hàng, còn có nhiều
nhóm người khác quan tâm tới thông tin tài chính của doanh nghiệp như: cơ quan
tài chính, thuế, thống kê, chủ quản, các nhà phân tích tài chính, những người lao
động… những nhóm người này có nhu cầu thông tin về cơ bản giống như các
chủ ngân hàng, các nhà đầu tư, các chủ doanh nghiệp… bởi vì nó liên quan đến
quyền lợi và trách nhiệm đến khách hàng hiện tại và tương lai của họ.
2.1.2 Bảng cân đối kế toán
Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát
toàn bộ tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp tại một thời
điểm nhất định (thời điểm lập báo cáo tài chính), thường là ngày cuối cùng của
kỳ kế toán (Nguyễn Công Bình, Đặng Kim Cương, 2008).
 Cách phân tích kết cấu và biến động kết cấu
GVHD: TS Trần Ái Kết

Trang 5

SVTH: Lưu Bảo Trân


PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHHTM SÀI GÒN – CẦN THƠ

Phân tích kết cấu và biến động kết cấu nhằm đánh giá việc sử dụng vốn, cơ
cấu vốn…của doanh nghiệp được thông qua từ việc làm rỏ mối quan hệ giữa các
khoản mục tài sản trong tổng tài sản (hay giữa các khoản mục nguồn vốn trong
tổng nguồn vốn).
Mặt khác, phân tích kết cấu nhằm đánh giá tầm quan trọng của từng khoản
mục trong tổng khoản mục, từ đó, đánh giá tính hợp lý của việc phân bổ và tình
hình tài chính nói chung.
Công thức:
Giá trị của các khoản mục tài sản
Tỷ lệ các khoản mục tài sản / tổng tài sản =
Giá trị của tổng tài sản
Tỷ lệ các khoản mục nguồn vốn/ tổng
nguồn vốn

Giá trị của các khoản mục nguồn vốn
=

Giá trị của tổng nguồn vốn

 Cách phân tích biến động theo thời gian
Công việc này được thực hiện bằng cách so sánh các giá trị của các chỉ tiêu
ở các kỳ khác nhau. Kết quả tính theo số tuyệt đối thể hiện mức tăng (giảm) của
chỉ tiêu.
Mức tăng (giảm) = mức độ kỳ sau – mức độ kỳ trước.
Kết quả tính theo số tương đối thể hiện mức tăng (giảm) của chỉ tiêu:
Tỷ lệ tăng (giảm) = mức tăng (giảm) : mức độ kỳ trước
2.1.3 Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tài chính tổng hợp, phản
ánh tổng quát tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh trong một kỳ kế toán
của doanh nghiệp (Nguyễn Công Bình, Đặng Kim Cương, 2008).
 Cách phân tích kết cấu và biến động kết cấu
Thông qua việc xác định tỷ lệ các chỉ tiêu chi phí, lãi chiếm trong doanh thu
thuần, nhà quản trị sẽ đánh giá được hiệu quả của 1 đồng doanh thu thuần tạo
trong kỳ.
 Cách phân tích biến động theo thời gian
Tương tự như trường hợp bảng cân đối kế toán.
2.1.4 Các chỉ tiêu tài chính của công ty

GVHD: TS Trần Ái Kết

Trang 6

SVTH: Lưu Bảo Trân


PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHHTM SÀI GÒN – CẦN THƠ

Các chỉ tiêu tài chính cho biết thực tế tình hình tài chính của doanh nghiệp
thông qua việc phân tích các tỷ số tài chính. Chỉ tiêu tài chính giúp nhà phân tích
có thể tìm ra được xu hướng phát triển của doanh nghiệp cũng như giúp nhà đầu
tư, chủ nợ kiểm tra được tình hình sức khỏe tài chính của doanh nghiệp (Nguyễn
Minh Kiều, 2012; Nguyễn Công Bình, Đặng Kim Cương, 2008; Trần Ngọc Thơ,
2005).
2.1.4.1 Nhóm chỉ tiêu thanh khoản
Công nợ là những phát sinh tất yếu trong quá trình kinh doanh, do đó duy
trì và điều khiển công nợ một cách có kế hoạch và trôi chảy là một nghệ thuật
trong kinh doanh.
Hệ số khái quát tình hình công nợ
Công nợ là những phát sinh tất yếu trong quá trình kinh doanh, do đó duy
trì và điều khiển công nợ một cách có kế hoạch và trôi chảy là một nghệ thuật
trong kinh doanh.
Hệ số khái quát
về công nợ

Tổng các khoản phải thu
x 100

=

Tổng các khoản phải trả

a. Các khoản phải thu
Các khoản phải thu được phân tích qua 2 chỉ tiêu
Doanh thu thuần

Số vòng quay các khoản phải thu =

Các khoản phải thu bình quân
360

Số ngày thu tiền =

Số vòng quay các khoản phải thu
Số vòng quay càng cao chứng tỏ tình hình quản lý và thu nợ tốt, doanh
nghiệp có khách hàng thân thiết và uy tín, thanh toán đúng hạn. Tuy nhiên, số
vòng quay quá cao thể hiện phương thức bán hàng cứng nhắc, khó cạnh tranh và
mở rộng thị trường.
b. Các khoản phải trả
 Hệ số thanh khoản vốn lưu động.

GVHD: TS Trần Ái Kết

Trang 7

SVTH: Lưu Bảo Trân


PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHHTM SÀI GÒN – CẦN THƠ

Đây là một chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh khoản ngắn hạn của công ty.
Hệ số thanh khoản vốn lưu động thấp chứng tỏ khả năng thanh khoản vốn
lưuđộng thấp, tuy nhiên nếu quá cao lại biểu hiện tình trạng ứ động vốn kém hiệu
quả.
Tiền và các chứng khoán ngắn hạn
Hệ số thanh khoản vốn lưu động =
Tài sản lưu động
 Hệ số thanh khoản hiện hành.
Hệ số thanh khoản hiện hành còn gọi là hệ số thanh khoản ngắn hạn (hay hệ
số thanh toán)
Hệ số thanh khoản hiện thời
=

Tài sản lưu động

(lần)

Tổng nợ lưu động (nợ ngắn hạn)

Hệ số này biểu thị sự cân bằng giữa tài sản lưu động và các khoản nợ ngắn
hạn là thước đo khả năng có thể trả nợ cho công ty, ý nghĩa của hệ số này là mức
độ trang trải của tài sản lưu động đối với nợ ngắn hạn mà không cần tới một
khoản vay mượn thêm. Hệ số này ≥1 chứng tỏ sự bình thường trong hoạt động tài
chính của doanh nghiệp.
 Hệ số thanh khoản nhanh (hay còn gọi là tỉ số tài sản quay vòng nhanh,
hay tỉ số kiểm tra nhanh).
Hệ số thanh khoản nhanh là chỉ tiêu đánh giá khá khắt khe về khả năng
thanh toán. Nó đo lường mức độ đáp ứng nhanh của vốn lưu động trước các
khoản nợ ngắn hạn. Nó thể hiện mối quan hệ so sánh giữa tiền và các khoản
tương đương tiền với nợ ngắn hạn
Tài sản lưu động - Hàng tồn kho
Hệ số thanh khoản nhanh
=

(lần)
Tổng nợ lưu động (nợ ngắn hạn)

Hệ số này càng cao thể hiện khả năng thanh toán càng lớn. Tuy nhiên, hệ
số quá lớn gây tình trạng mất cân đối của vốn lưu động, tập trung quá nhiều vốn
bằng tiền và chứng khoán ngắn hạn có thể không hiệu quả.
2.1.4.2 Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng tài sản
a. Số vòng luân chuyển toàn bộ tài sản
Chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả sử dụng của toàn bộ tài sản, được sự quan
tâm đặc biệt của chủ sở hữu vốn. Nó đo lường sự luân chuyển của toàn bộ tài
GVHD: TS Trần Ái Kết

Trang 8

SVTH: Lưu Bảo Trân


PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHHTM SÀI GÒN – CẦN THƠ

sản. Nó phản ánh một đồng vốn của công ty sẽ tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu.
Doanh thu thuần
(Vòng)

Số vòng luân chuyển toàn bộ tài sản =
Tổng tài sản
Hệ số trên càng cao thì hiệu quả sử dụng càng cao.

b. Số vòng quay hàng tồn kho (Số vòng luân chuyển hàng hóa)
Đây là chỉ tiêu khá quan trọng bởi việc xác định quy mô hàng tồn kho như
thế nào để đạt doanh thu và lợi nhuận cao nhất, điều này phụ thuộc vào sự kết
hợp của nhiều yếu tố: thời gian trong năm và loại hình kinh doanh. Số vòng quay
HTK càng cao càng tốt, nhưng số vòng quay quá cao có thể gây trục trặc trong
khâu cung cấp, không đủ hàng cung ứng kịp thời và dẫn đến mất uy tín doanh
nghiệp.
Giá vốn hàng bán
Vòng quay hàng tồn kho =

(vòng)
Hàng tồn kho bình quân

Số ngày ngày tồn kho = 360 / Số vòng quay hàng tồn kho.
2.1.4.3 Nhóm chỉ tiêu lợi nhuận
a. Hệ số lãi gộp (%)
Lãi gộp là khoản chênh lệch giữa giá bán và giá vốn. Không tính đến chi
phí kinh doanh, hệ số lãi gộp biến động sẽ là nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng
đến lợi nhuận. Hệ số lãi gộp thể hiện khả năng trang trải chi phí đặc biệt là chi
phí bất biến, để đạt được lợi nhuận.
Lãi gộp
Hệ số lãi gộp =

x

100

Doanh thu
Mỗi doanh nghiệp có hệ số lãi gộp thích hợp tùy thuộc vào đặc điểm ngành
nghề kinh doanh và tỉ lệ chi phí kinh doanh.
b. Hệ số lãi ròng (%)
Lãi ròng được hiểu ở đây là lợi nhuận sau thuế. Hệ số lãi ròng hay còn gọi
là tỉ suất sinh lợi của doanh thu, thể hiện một đồng doanh thu thu về thì trong đó
có bao nhiêu đồng lợi nhuận.
Tỉ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu =

GVHD: TS Trần Ái Kết

Trang 9

Lợi nhuận sau thuế
Doanh thu thuần

x 100

SVTH: Lưu Bảo Trân


PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHHTM SÀI GÒN – CẦN THƠ

Ngoài ra ta cũng sử dụng chỉ tiêu tỉ suất lợi nhuận – là tỉ suất lợi nhuận
trước thuế so với doanh thu để phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Ở Việt Nam, tỉ suất lợi nhuận còn là chỉ tiêu để căn cứ mức trích lập các quỹ
khen thưởng, phúc lợi đối với các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước.
c. Tỉ suất sinh lợi của tài sản – ROA (return on asset)
Một đồng tài sản tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận ròng. Hệ số này càng cao
thì càng thể hiện sự sắp xếp, phân bổ và quản lý tài sản càng hợp lý và hiệu quả.
Hệ số tỉ suất sinh lợi của tài sản chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hệ số lãi ròng
và số vòng quay tài sản.
Suất sinh lợi của tài sản ROA = Hệ số lãi ròng x Số vòng quay tài sản
ROA =

Lãi ròng
x
Doanh thu

Doanh thu
Tổng tài sản

Suất sinh lời của tài sản ROA càng cao khi số vòng quay tài sản càng cao
và hệ số lợi nhuận càng lớn.
d. Suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE) (%)
Hệ số suất sinh lời của vốn chủ sở hữu (hay vốn cổ đông) mang ý nghĩa một
đồng vốn chủ sở hữu tạo ra bao nhiêu lợi nhuận ròng cho chủ sở hữu
Lãi ròng

Suất sinh lời của vốn chủ sở hữu =

x 100

Vốn chủ sở hữu

2.1.4.4. Nhóm chỉ tiêu cơ cấu tài chính
a. Hệ số nợ so với tài sản
Hệ số nợ hay tỉ số nợ là phần nợ vay chiếm trong tổng nguồn vốn
Tổng số nợ
Hệ số nợ =
Tổng tài sản
b. Hệ số nợ so với vốn chủ sở hữu
Nếu hệ số này càng cao thì hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu càng cao trong
trường hợp ổn đinh khối lượng hoạt động và kinh doanh có lãi.
Nếu hệ số càng thấp thì mức độ an toàn càng đảm bảo trong trường hợp
khối lượng hoạt động bị giảm và kinh doanh bị lỗ.
Tổng số nợ
Hệ số nợ so với vốn =
chủ sở hữu

GVHD: TS Trần Ái Kết

Vốn chủ sở hữu
Trang 10

SVTH: Lưu Bảo Trân


PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHHTM SÀI GÒN – CẦN THƠ

2.1.4.5. Phương trình và sơ đồ Dupont
Phương pháp phân tích ROE dựa vào mối quan hệ với ROA để thiết lập
phương trình phân tích, lần đầu tiên được công ty Dupont áp dụng nên thường
gọi là phương trình Dupont.
Cụ thể:
ROE = ROA x Đòn bẩy tài chính
Lãi ròng

Doanh thu

x

ROA =
Doanh thu

Tổng tài sản

Trong đó, đòn bẩy tài chính hay đòn cân tài chính hay đòn cân nợ là chỉ tiêu thể
hiện cơ cấu tài chính của doanh nghiệp.
Tổng tài sản
Đòn bẩy tài chính =
Vốn chủ sở hữu
Lãi ròng
x

ROE =
Doanh thu

Doanh thu
Tổng tài sản

Tổng tài sản
x

Vốn chủ sở hữu

Ý nghĩa của phương trình
 Cho thấy mối quan hệ và tác động của các nhân tố là các chỉ tiêu hiệu quả
sử dụng tài sản (vốn).
 Cho phép phân tích lượng hoá những nhân tố ảnh hưởng đến suất sinh lời
của vốn chủ sở hữu bằng các phương pháp so sánh số chênh lệch.
 Đề ra các quyết sách phù hợp và hiệu quả căn cứ trên mức độ tác động khác
nhau của từng nhân tố để làm tăng tỉ suất sinh lời.
Căn cứ vào phương trình trên, biện pháp làm tăng ROE là:
 Tăng doanh thu và giảm chi phí.
 Tăng số vòng quay tài sản.
 Thay đổi cơ cấu tài chính: tỉ lệ nợ vay và tỉ lệ vốn chủ sở hữu (hay
vốn cổ đông).
Lưu ý rằng, một sự tăng nợ vay sẽ làm cho ROE tăng cao. Ngược lại, khi
khối lượng hoạt động giảm và thua lỗ, tăng nợ vay sẽ làm ROE giảm đi nghiêm
trọng; nghĩa là khi ấy, ROE sẽ lệ thuộc chủ yếu vào đòn bẩy tài chính.
GVHD: TS Trần Ái Kết

Trang 11

SVTH: Lưu Bảo Trân


PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHHTM SÀI GÒN – CẦN THƠ

Đòn bẩy tài chính càng lớn sẽ có sức mạnh làm cho tỉ suất sinh lời của vốn
chủ sở hữu tăng cao khi hoạt động hiệu quả; ngược lại chính đòn bẩy tài chính sẽ
là động lực làm giảm mạnh tỉ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu khi khối lượng
hoạt động giảm và chính nó - với chính sức mạnh đó, sẽ đẩy nhanh tình trạng tài
chính của doanh nghiệp vào kết cục bi thảm.
Do vậy, Phân tích tài chính công ty bằng sơ đồ Dupont là kỹ thuật phân tích
trong đó người ta chia ROE thành những bộ phận có mối quan hệ với nhau để
đánh giá ảnh hưởng của từng bộ phận lên chỉ tiêu này. Các nhà quản lý trong
công ty thường sử dụng kỹ thuật phân tích này để thấy được bức tranh toàn cảnh
về tình hình tài chính của công ty, trên cơ sở đó đề ra các quyết định phù hợp
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Sơ đồ Dupont được trình bày ở
hình 2.1
Suất sinh lời của vốn chủ
sở hữu - ROE
Suất sinh lời của
tài sản -ROA

Tỷ suất lợi nhuận (so
với doanh thu – ROS)

Lợi nhuận ròng

Tỷ lệ tài sản / Vốn
chủ sở hữu

x

Số vòng quay tổng
tài sản

x

÷ Doanh thu

Doanh thu

÷

Tổng tài sản

Hình 2.1 Sơ đồ Dupont trong quan hệ hàm số giữa các tỉ số
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
Các số liệu và dữ liệu liên quan đến quá trình phân tích được thu tập chủ
yếu trong các báo cáo tài chính qua 3 năm 2010, 2011 và 2012
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
o Để đánh giá chung về tình hình tài chính trong 3 năm 2010, 2011 và
2012 phương pháp phân tích theo chiều ngang và phân tích theo chiều dọc các
bảng báo cáo tài chính được áp dụng.
GVHD: TS Trần Ái Kết

Trang 12

SVTH: Lưu Bảo Trân


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x