Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM hữu hạn THƯƠNG mại DỊCH vụ VIỄN THÔNG NINH KIỀU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ -QUẢN TRỊ KINH DOANH

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI
CÔNG TY TNHH TM-DV VIỄN THÔNG
NINH KIỀU

Giáo viên hướng dẫn

Sinh viên thực hiện

Ths. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

TẠ MINH TRÍ
MSSV: 4066168
Lớp: Kinh tế học K32

CẦN THƠ 2010LỜI CẢM TẠ
-----0O0-----Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, em xin chân thành cảm ơn:
- Quý thầy cô trường Đại học Cần Thơ, đặc biệt là thầy cô Khoa Kinh tế và
QTKD đã tạo điều kiện học tập thuận lợi và tận tình giảng dạy trong suốt thời
gian học ở trường.
- Cô Nguyễn Thị Phương Dung đã hết lòng hướng dẫn để em có thể hoàn thành
tốt luận văn này.
- Ban giám đốc công ty TNHH TM-DV viễn thông Ninh Kiều, các anh chị ở các
phòng ban, đặc biệt là phòng kế toán đã nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn và tạo điều
kiện thuận lợi để em có thể tiếp cận môi trường kinh doanh tốt hơn và đồng thời
cung cấp cho em những tài liệu cần thiết để hoàn thành luận văn đúng thời hạn và
đúng yêu cầu.
Mặc dù đã cố gắng để hoàn thiện luận văn này nhưng có thể đề tài vẫn còn
một vài thiếu sót, vì vậy em mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy cô
và các bạn sinh viên nhằm nâng cao giá trị của đề tài này hơn.
Cuối cùng, em xin kính chúc các thầy cô trường Đại Học Cần Thơ và các
anh chị ở Công ty TNHH TM-DV viễn thông Ninh Kiều được dồi dào sức khỏe
và thành công trong công việc của mình.

Cần Thơ, Ngày....,Tháng....., Năm 2010
Sinh viên thực hiện

i


LỜI CAM ĐOAN
-----0O0-----Tôi xin cam đoan đề tài là chính tôi thực hiện. Các số liệu thu thập và kết quả
phân tích trong đề tài là trung thực. Đề tài này không trùng với bất kỳ đề tài
nghiên cứu khoa học nào.

Cần Thơ, Ngày....,Tháng....., Năm 2010
Sinh viên thực hiện

ii


NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP

...............................................................................................


...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
Cần Thơ, ngày.......tháng......năm 2010

iii


BẢN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
Họ và tên người hướng dẫn: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp
Cơ quan công tác: Khoa Kinh tế-QTKD

Họ và tên sinh viên: TẠ MINH TRÍ
Mã số sinh viên: 4066168
Chuyên ngành: Kinh tế học K32
Tên đề tài: Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH TM-DV viễn thông
Ninh Kiều

NỘI DUNG NHẬN XÉT
1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
2. Về hình thức
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

iv


..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
5. Nội dung và các kết quả đạt được
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
6. Các nhận xét khác
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
7. Kết luận
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Cần thơ, Ngày...., Tháng....., Năm 2010
Người nhận xét

v


BẢN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Cần thơ, Ngày...., Tháng....., Năm 2010
Người nhận xét

vi


MỤC LỤC

Trang

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU .......................................................................... 1
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ................................................................................................ 1
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ...........................................................................1
1.2.1. Mục tiêu chung ........................................................................................1
1.2.2. Mục tiêu cụ thể ........................................................................................1
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU..............................................................................2
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU..............................................................................2
1.4.1. Không gian ............................................................................................. 2
1.4.2. Thời gian .................................................................................................2
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu ..............................................................................2
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU ...............................................................................2

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU............................................................................................................. 4
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN ................................................................................4
2.1.1. Tổng quan về báo cáo tài chính ................................................................ 4
2.1.1.1. Khái niệm ........................................................................................4
2.1.1.2. Mục đích..........................................................................................4
2.1.2. Tổng quan về phân tích báo cáo tài chính.................................................4
2.1.2.1. Khái niệm về phân tích báo cáo tài chính .........................................4
2.1.2.2. Ý nghĩa của việc phân tích báo cáo tài chính....................................4
2.1.2.3. Tài liệu và trình tự của phân tích báo cáo tài chính ..........................5
2.1.2.4. Nội dung phân tích báo cáo tài chính ...............................................6
2.1.3. Lập báo cáo tài chính dự kiến...................................................................13
2.1.3.1. Căn cứ lập báo cáo tài chính dự kiến................................................13
2.1.3.2. Nội dung của lập báo cáo tài chính dự kiến......................................13
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...................................................................16
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu ...................................................................16
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu (theo từng mục tiêu) .................................16
2.2.2.1. Phương pháp so sánh .......................................................................16
2.2.2.2. Phương pháp phân tích chi tiết.........................................................16
vii


2.2.2.3. Phương pháp liên hệ cân đối ............................................................ 17
2.2.2.4. Mô hình dự báo thô điều chỉnh xu thế..............................................17

CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM
HỮU HẠN TM- DV VIỄN THÔNG NINH KIỀU ...................................... 19
3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY......................19
3.1.1. Lịch sử hình thành ...................................................................................19
3.1.2. Quá trình phát triển ..................................................................................20
3.2. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY NINH KIỀU............................ 20
3.2.1. Chức năng................................................................................................ 20
3.2.2. Nhiệm vụ .................................................................................................21
3.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ ....................................................21
3.3.1. Bộ máy quản lý ........................................................................................21
3.3.2. Sơ đồ các phòng ban chủ yếu ...................................................................22
3.3.3. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban ..............................................22
3.3.3.1. Phòng Kế toán...................................................................................22
3.3.3.2. Phòng kinh doanh bán sỉ ...................................................................23
3.3.3.3. Phòng Kỹ thuật Điện thoại và Vi tính................................................23
3.3.3.4. Các Showroom..................................................................................24
3.3.4. Hệ thống báo cáo của kế toán...................................................................24
3.3.5. Một số vấn đề khác ..................................................................................24
3.4. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NINH KIỀU..25
3.4.1. Môi trường kinh doanh ............................................................................25
3.4.1.1. Khách hàng .....................................................................................25
3.4.1.2. Đối thủ cạnh tranh ...........................................................................25
3.4.1.3. Nhà cung ứng .................................................................................26
3.4.2. Năng lực nội tại của công ty.....................................................................26
3.4.2.1. Tình hình tài sản và nguồn vốn ........................................................26
3.4.2.2. Tình hình doanh thu, chí phí ............................................................ 28
3.4.2.3. Tình hình nhân sự............................................................................29
3.4.2.4. Chính sách Tiền lương.....................................................................30
3.4.3. Hoạt động chủ yếu ...................................................................................31
3.4.3.1. Mua hàng nhà cung cấp ...................................................................31

viii


3.4.3.2. Tiêu thụ sản phẩm............................................................................31

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY
TNHH TM-DV VIỄN THÔNG NINH KIỀU............................................... 33
4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH .........................................................33
4.1.1. Phân tích bảng cân đối kế toán .................................................................33
4.1.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ......................................41
4.1.3. Phân tích tỷ số tài chính chủ yếu.............................................................. 45
4.1.3.1. Tỷ số thanh toán hiện hành................................................................ 45
4.1.3.2. Tỷ số thanh toán nhanh .....................................................................46
4.1.3.3. Vòng quay hàng tồn kho ...................................................................46
4.1.3.4. Hiệu quả sử dụng tài sản cố định .......................................................47
4.1.3.5. Hiệu quả sử dụng tổng tài sản............................................................ 47
4.1.3.6. Tỷ số nợ ............................................................................................ 48
4.1.3.7. Tỷ số lợi nhuận biên (ROS)............................................................... 48
4.1.3.8. Tỷ số lợi nhuận trên tổng tài sản(ROA) .............................................49
4.1.3.9. Tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu(ROE) .......................................50
4.1.4. Phân tích Dupont .....................................................................................50
4.2. LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH DỰ TOÁN ......................................................52
4.2.1. Dự báo doanh thu.....................................................................................52
4.2.2. Dự báo kết quả kinh doanh.......................................................................53
4.2.3. Dự báo bảng cân đối kế toán ....................................................................54

CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP LỰA CHỌN ĐỂ ỔN ĐỊNH TÌNH HÌNH TÀI
CHÍNH VÀ TĂNG LỢI NHUẬN CÔNG TY.............................................. 56
5.1. TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN....................................................................56
5.2. GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT ..................................................................................57

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................ 59
6.1. KẾT LUẬN....................................................................................................59
6.2. KIẾN NGHỊ ...................................................................................................59
6.2.1. Đối với công ty ........................................................................................59
6.2.2. Đối với nhà nước .....................................................................................59

TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 61

ix


DANH MỤC BIỂU BẢNG
Trang
Bảng 3.1: TÌNH HÌNH TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN CỦA CÔNG TY NINH
KIỀU QUA 3 NĂM 2007-2008-2009....................................................................27
Bảng 3.2 : LAO ĐỘNG THEO GIỚI TÍNH VÀ TRÌNH ĐỘ ................................ 29
Bảng 3.3 : LAO ĐỘNG THEO TUỔI ...................................................................30
Bảng 3.4: LƯƠNG NHÂN VIÊN CÔNG TY NINH KIỀU NĂM 2010 ................30
Bảng 4.1: GIÁ TRỊ VÀ TỶ TRỌNG CỦA TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN CỦA
CÔNG TY NINH KIỀU QUA 3 NĂM 2007-2008-2009.......................................33
Bảng 4.2: SO SÁNH CÁC KHOẢN MỤC TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN CỦA
CÔNG TY NINH KIỀU QUA 3 NĂM 2007-2008-2009 ......................................34
Bảng 4.3: GÍA TRỊ VÀ TỶ TRỌNG CÁC KHOẢN MỤC TRONG TỔNG TÀI
SẢN CỦA CÔNG TY TNHH TM-DV VIỄN THÔNG NINH KIỀU QUA 3
NĂM 2007-2008-2009 .........................................................................................36
Bảng 4.4: SO SÁNH CÁC KHOẢN MỤC TRONG TỔNG TÀI SẢN CỦA
CÔNG TY NINH KIỀU QUA 3 NĂM 2007-2008-2009.......................................37
Bảng 4.5: GIÁ TRỊ VÀ TỶ TRỌNG CỦA CÁC KHOẢN MỤC TRONG TỔNG
NGUỒN VỐN CỦA CÔNG TY NINH KIỀU QUA 3 NĂM 2007-2008-2009 .. 38
Bảng 4.6: GIÁ TRỊ VÀ TỶ TRỌNG CÁC KHOẢN MỤC CỦA NỢ NGẮN
HẠN CỦA CÔNG TY NINH KIỀU QUA 3 NĂM 2007-2008-2009 ....................39
Bảng 4.7: SO SÁNH CÁC KHOẢN MỤC TRONG TỔNG NGUỒN VỐN CỦA
CÔNG TY NINH KIỀU QUA 3 NĂM 2007-2008-2009.......................................40
Bảng 4.8: SO SÁNH CÁC KHOẢN MỤC TRONG NỢ NGẮN HẠN CỦA
CÔNG TY NINH KIỀU QUA 3 NĂM 2007-2008-2009.......................................40
Bảng 4.9: GIÁ TRỊ VÀ TỶ TRỌNG CỦA CÁC KHOẢN MỤC TRONG BÁO
CÁO THU NHẬP CỦA CÔNG TY NINH KIỀU QUA 3 NĂM
2007-2008-2009 ....................................................................................................42
Bảng 4.10: SO SÁNH CÁC KHOẢN MỤC CỦA BÁO CÁO THU NHẬP CỦA
CÔNG TY NINH KIỀU QUA 3 NĂM 2007-2008-2009.......................................43
Bảng 4.11: TỶ SỐ THANH TOÁN HIỆN HÀNH CỦA CÔNG TY NINH KIỀU
QUA 3 NĂM 2007-2008-2009..............................................................................45
x


Bảng 4.12: TỶ SỐ THANH TOÁN NHANH CỦA CÔNG TY NINH KIỀU
QUA 3 NĂM 2007-2008-2009..............................................................................46
Bảng 4.13: VÒNG QUAY HÀNG TỒN KHO CỦA CÔNG TY NINH KIỀU
QUA 3 NĂM 2007-2008-2009..............................................................................47
Bảng 4.14: HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY NINH
KIỀU QUA 3 NĂM 2007-2008-2009....................................................................47
Bảng 4.15: HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TỔNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY NINH
KIỀU QUA 3 NĂM 2007-2008-2009....................................................................48
Bảng 4.16: TỶ SỐ NỢ CỦA CÔNG TY NINH KIỀU QUA 3 NĂM
2007-2008-2009 ....................................................................................................48
Bảng 4.17: ROS CỦA CÔNG TY NINH KIỀU QUA 3 NĂM 2007-2008-2009 ...49
Bảng 4.18: ROA CỦA CÔNG TY NINH KIỀU QUA 3 NĂM 2007-2008-2009...49
Bảng 4.19: ROE CỦA CÔNG TY NINH KIỀU QUA 3 NĂM 2007-2008-2009 ...50
Bảng 4.20: DỰ BÁO DOANH THU CỦA CÔNG TY NINH KIỀU NĂM 2010 ..53
Bảng 4.21 : KẾT QUẢ ĐO LƯỜNG ĐỘ CHÍNH XÁC DỰ BÁO ........................53
Bảng 4.22 : TỶ TRỌNG CỦA CÁC KHOẢN MỤC SO VỚI DOANH THU
CỦA CÔNG TY NINH KIỀU QUA 3 NĂM 2007-2008-2009.............................. 53
Bảng 4.23: KẾT QUẢ KINH DOANH DỰ TOÁN NĂM 2010 ............................ 54
Bảng 4.24: BẢNG TỔNG KẾT TÀI SẢN TẠM THỜI NĂM 2010 ......................54
Bảng 4.25: KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN .........................................................55
Bảng 4.26: BẢNG CÂN ĐỐI TÀI SẢN DỰ TOÁN HOÀN CHỈNH ....................55

xi


DANH MỤC HÌNH
Trang
Hình 3.1: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY NINH KIỀU.................................22
Hình 3.2: DOANH THU VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NINH
KIỀU QUA 3 NĂM 2007-2008-2009....................................................................28
Hình 4.1: SƠ ĐỒ DUPONT THỂ HIỆN MỐI QUAN HỆ CỦA CÁC TỶ SỐ
TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NINH KIỀU NĂM 2009 .......................................51

xii


Đề tài: "Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH TM-DV viễn thông Ninh Kiều"

CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong một doanh nghiệp để hoạt động sản xuất kinh doanh được vận hành
một cách trôi chảy nhịp nhàng, kế hoạch kinh doanh có khả năng thực hiện được
thì doanh nghiệp phải chú ý đến vấn đề về vốn. " Vốn trong doanh nghiệp cũng
quan trọng như máu trong cơ thể, sự vận hành nhịp nhàng sẽ giúp doanh nghiệp
phát triển bền vững"[4, tr.15]. Do đó quản trị tài chính doanh nghiệp có vai trò
quyết định trong việc phát triển công ty, nâng cao vị thế cạnh tranh và giá trị
công ty trong tương lai. Nhà quản trị tài chính luôn phải đương đầu với các quyết
định đầu tư, tài trợ và lợi nhuận giữ lại nên việc đánh giá tài chính doanh nghiệp
và lập kế hoạch tài chính có vai trò hết sức quan trọng nhằm xem xét sức khỏe tài
chính của công ty để có hướng khắc phục và nâng cao vị thế tài chính của công
ty, chủ động đối phó với những rủi ro bất ngờ xảy ra trong tương lai. Hiện nay
nền kinh tế nước ta đang bước vào giai đoạn đổi mới toàn diện, môi trường cạnh
tranh ngày càng khốc liệt, đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam bất kể là doanh nghiệp
nhỏ hay lớn đều phải năng động, có tầm nhìn chiến lược để chủ động đối phó với
những biến động liên tục xảy ra trong kinh doanh. Vì thế công tác phân tích tài
chính và lập kế hoạch tài chính trong doanh nghiệp hiện nay là rất cần thiết.
Trong quá trình thực tập tại công ty TNHH TM-DV viễn thông Ninh Kiều
do nhận thấy nhu cầu bức thiết như trên và điều kiện thực tế phù hợp nên em
thực hiện đề tài " Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH TM-DV viễn
thông Ninh Kiều".
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
Phân tích tình hình tài chính của công ty nhằm tìm ra những mặt hạn chế
và những tiềm năng phát triển để có giải pháp khắc phục và hỗ trợ giúp công ty
tăng lợi nhuận trong tương lai.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
- Mục tiêu 1: Phân tích khái quát cơ cấu bảng cân đối kế toán và báo cáo
kết quả hoạt động kinh doanh, đánh giá các tỷ số tài chính chủ yếu, phân tích
Dupont.

GVHD: Ths. Nguyễn Thị Phương Dung

Trang 1

SVTH: Tạ Minh Trí


Đề tài: "Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH TM-DV viễn thông Ninh Kiều"

- Mục tiêu 2: Dự báo doanh thu làm cơ sở để lập bảng cân đối kế toán và
báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dự kiến.
- Mục tiêu 3: Đề xuất giải pháp phù hợp.
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
- Có phải công ty có cơ cấu nợ trong tổng vốn còn thấp? Công ty có nên
tăng thêm tỷ trọng nợ trong tổng nguồn vốn?
- Khả năng thanh toán của công ty cao và công ty không sử dụng chính
sách bán chịu phải không?Tại sao?
- Công ty phải làm gì để tăng thêm nguồn vốn kinh doanh trong thời gian
tới?
- Công ty có những cơ hội và khó khăn cũng như điểm mạnh và điểm yếu
nào?
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Không gian (địa bàn nghiên cứu)
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại – dịch vụ viễn thông Ninh Kiều
tọa lạc tại 57-59 Ngô văn sở, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
1.4.2. Thời gian (giai đoạn hoặc thời điểm thực hiện nghiên cứu)
Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 2/2010 đến tháng 4/2010, số liệu phân
tích trong 3 năm từ năm 2007-2009.
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
Nội dung nghiên cứu chủ yếu tập trung vào tình hình tài chính của công
ty, có xem xét đến một số chỉ tiêu của ngành và nền kinh tế ảnh hưởng đến tình
hình tài chính công ty.
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
Đề tài 1: “ Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần đầu tư & xây
dựng 40” do sinh viên Lê Lê Phương thực hiện năm 2008, do Ths. Lưu Tiến
Thuận hướng dẫn.
- Phương pháp nghiên cứu: Tác giả sử dụng phương pháp so sánh,
phương pháp thay thế liên hoàn và phương pháp cân đối để phân tích khái quát
tình hình tài chính và một số tỷ số tài chính chủ yếu và mối quan hệ của suất
sinh lời vốn chủ sở hữu và các yếu tố khác qua thể hiện qua phương trình
Dupont.

GVHD: Ths. Nguyễn Thị Phương Dung

Trang 2

SVTH: Tạ Minh Trí


Đề tài: "Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH TM-DV viễn thông Ninh Kiều"

- Kết quả và hạn chế: Tác giả chỉ ra được những hạn chế trong tình hình
tài chính của công ty như công ty sử dụng chủ yếu nguồn vốn bên ngoài và có đề
xuất giải pháp khắc phục nhưng còn mang tính lý thuyết chưa cụ thể, phần kiến
nghị chưa rõ ràng. Ngoài ra tác giả chưa lập các báo cáo tài chính dự kiến.
Đề tài 2: “ Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp công ty thực phẩm &
đầu tư công nghệ” do sinh viên Mỵ Duy Huynh thực hiện năm 2008, đề tài do
Ths. Lê Thị Lanh hướng dẫn.
- Phương pháp nghiên cứu: tác giả sử dụng phương pháp so sánh để
phân tích một số chỉ số tài chính chủ yếu và sử dụng mô hình tài chính để lập các
báo cáo tài chính dự kiến.
- Kết quả và hạn chế: Tác giả đã chỉ ra được những hạn chế về tình hình
tài chính của công ty như: tỷ số nợ của công ty cao, khả năng thanh toán lãi vay
thấp, vòng quay khoản phải thu thấp. Tuy nhiên tác giả chưa chỉ ra được nguyên
nhân và phần giải pháp còn chung chung chưa rõ ràng cụ thể, phần phương pháp
luận của dự báo doanh thu và lập các báo cáo tài chính dự kiến chưa rõ ràng.

GVHD: Ths. Nguyễn Thị Phương Dung

Trang 3

SVTH: Tạ Minh Trí


Đề tài: "Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH TM-DV viễn thông Ninh Kiều"

CHƯƠNG 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Tổng quan về báo cáo tài chính
2.1.1.1. Khái niệm
Báo cáo tài chính còn gọi là báo cáo kế toán định kỳ bao gồm những báo
cáo phản ánh các mặt khác nhau trong hoạt động kinh tế- tài chính của doanh
nghiệp nhằm phục vụ yêu cầu quản lý đa dạng ở cấp vĩ mô lẫn vi mô.
Hiện nay hệ thống báo cáo tài chính Việt Nam có 4 loại:
- Bảng cân đối kế toán.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Bảng thuyết minh báo cáo tài chính [3, Tr.18].
2.1.1.2. Mục đích
Dùng cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và
các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh
nghiệp, cơ quan nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong
việc đưa ra các quyết định kinh tế. [3, Tr.19].
2.1.2. Tổng quan về phân tích báo cáo tài chính
2.1.2.1. Khái niệm về phân tích báo cáo tài chính
“Phân tích báo cáo tài chính hay phân tích cơ bản là quá trình chia nhỏ và
tích hợp lại để đánh giá vị thế, tình trạng và kết quả tài chính bằng cách sử dụng
thông tin từ các báo cáo tài chính và các nguồn khác. Như vậy phân tích báo cáo
tài chính là quá trình thu thập thông tin, xem xét, đối chiếu, so sánh số liệu về
tình hình tài chính hiện hành và quá khứ của công ty, giữa các đơn vị, chỉ tiêu
bình quân ngành để từ đó có thể xác định được thực trạng tài chính và tiên đoán
cho tương lai về xu hướng tiềm năng kinh tế của công ty nhằm xác lập một giải
pháp kinh tế, điều hành, quản lý, khai thác có hiệu quả để được lợi nhuận mong
muốn”. [3,tr.128]
2.1.2.2. Ý nghĩa của việc phân tích báo cáo tài chính
Phân tích báo cáo tài chính để biết được tình hình tài chính của công ty
giữ một vai trò cực kỳ quan trọng không thể thiếu được trong mọi hoạt động sản

GVHD: Ths. Nguyễn Thị Phương Dung

Trang 4

SVTH: Tạ Minh Trí


Đề tài: "Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH TM-DV viễn thông Ninh Kiều"

xuất kinh doanh, phân tích báo cáo tài chính cũng có các công cụ và kỹ thuật
giúp nhà phân tích, nhà quản trị công ty kiểm tra lại các báo cáo tài chính đã qua
và hiện hành để có định hướng phát triển hoạt động kinh doanh trong tương lai.
<> Phân tích báo cáo tài chính nhằm đạt được những mục đích sau:
- Cung cấp đầy đủ, kịp thời, và trung thực các thông tin về tài chính cho
chủ sở hữu, người cho vay, nhà đầu tư, ban lãnh đạo công ty để họ có những
quyết định đúng đắn trong tương lai để đạt được hiệu quả cao nhất trong điều
kiện hữu hạn về nguồn lực kinh tế.
- Phải đánh giá đúng thực trạng của công ty trong kỳ báo cáo về vốn, tài
sản, mật độ, hiệu quả của việc sử dụng vốn và tài sản hiện có, tìm ra sự tồn tại và
nguyên nhân của sự tồn tại đó để có biện pháp phù hợp trong kỳ dự toán để có
những chính sách điều chỉnh thích hợp nhằm đạt được mục tiêu mà công ty đã
đặt ra.
- Cung cấp thông tin về tình hình huy động vốn, các hình thức huy động
vốn, chính sách vay nợ, mật độ sử dụng đòn bẩy kinh doanh, đòn bẩy tài chính
với mục đích làm gia tăng lợi nhuận trong tương lai. Kết quả phân tích tài chính
phục vụ cho những mục đích khác nhau của nhiều đối tượng sử dụng thông tin
trên báo cáo tài chính”.[ 3, tr.129]
2.1.2.3. Tài liệu và trình tự của phân tích báo cáo tài chính
a. Tài liệu dùng để phân tích
<> Tài liệu quan trọng nhất để phân tích để sử dụng trong phân tích tình
tình tài chính của công ty đó là :
- Bảng cân đối kế toán: là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát
toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành nên tài sản của công ty tại một
thời điểm nhất định.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (còn gọi là báo cáo thu nhập): là
báo cáo tài chính tổng hợp về tình hình và các hoạt động kinh doanh bình thường
cũng như hoạt động khác qua một thời kỳ kinh doanh.
Ngoài ra còn sử dụng một số các chỉ tiêu kinh tế của ngành và nền kinh tế.
[3, tr.136-137].
b. Trình tự phân tích báo cáo tài chính
- Bước 1: Đọc hiểu báo cáo tài chính.

GVHD: Ths. Nguyễn Thị Phương Dung

Trang 5

SVTH: Tạ Minh Trí


Đề tài: "Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH TM-DV viễn thông Ninh Kiều"

- Bước 2: Vận dụng các kỹ thuật so sánh số tuyệt đối và số tương đối
nhằm đánh giá và nhận xét khái quát tình hình tài chính và kinh doanh của công
ty.
- Bước 3: Xây dựng các công thức tỷ số tài chính cần phân tích.
- Bước 4: Xác định đúng số liệu từ các báo cáo tài chính để lắp vào công
thức.
- Bước 5: Giải thích ý nghĩa các tỷ số vừa tính toán và dựa vào tình hình
thực tế tại công ty để đưa ra nhận xét và đánh giá phù hợp về tình hình kinh
doanh và sức khỏe tài chính của công ty.
- Bước 6: Đánh giá mức độ của các tỷ số là cao hay thấp, so sánh với giữa
các kỳ hay trung bình ngành để đưa ra nhận xét, đánh giá thực tế tình hình kinh
doanh và tài chính của công ty.
- Bước 7: Rút ra kết luận tổng hợp.
- Bước 8: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ số tài chính.
- Bước 9: Đưa ra các khuyến nghị để khắc phục hoặc củng cố các tỷ số tài
chính.
- Bước 10: Viết báo cáo tổng hợp sau khi hoàn thành việc phân tích. [3,
tr.140]
2.1.2.4. Nội dung phân tích báo cáo tài chính
a. Phân tích khái quát tình hình tài chính
 Phân tích kết cấu và tình hình biến động của tài sản gồm các mục sau
trong bảng cân đối kế toán:
+ Tài sản ngắn hạn: là một yếu tố quan trọng trong sản xuất kinh doanh
của công ty. Phân tích tình hình biến động của tài sản nhằm xem xét việc sử dụng
vốn hoạt động như thế nào, sự biến động của tài sản ngắn hạn có đảm bảo cho
việc dự trữ tài sản để phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh hay không? Từ đó
tìm ra nguyên nhân và có phương hướng giải quyết cụ thể.
+ Tiền và chứng khoán khả nhượng: là những tài sản có tính thanh
khoản cao nhất. Theo xu hướng chung, tiền và chứng khoán khả nhượng giảm
được đánh giá là tích cực vì không nên dự trữ tiền mặt và số dư tiền gửi ngân
hàng quá lớn mà phải nhanh chóng đưa vốn bằng tiền vào hoạt động sản xuất

GVHD: Ths. Nguyễn Thị Phương Dung

Trang 6

SVTH: Tạ Minh Trí


Đề tài: "Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH TM-DV viễn thông Ninh Kiều"

kinh doanh để tăng vòng quay của vốn. Tuy nhiên, xét ở một khía cạnh khác sự
gia tăng vốn bằng tiền làm cho khả năng thanh toán của công ty tốt hơn.
+ Đầu tư ngắn hạn là giá trị những khoản đầu tư có thời hạn không quá
một năm, giá trị này tăng lên chứng tỏ công ty mở rộng liên doanh ngắn hạn và
đầu tư chứng khoán hoặc đầu tư khác như dùng tiền nhàn rỗi cho vay. Tuy nhiên
việc đánh giá sự gia tăng khoản đầu tư ngắn hạn này có tích cực hay không thì
cần phải xem xét đến hiệu quả của các khoản đầu tư.
+ Các khoản phải thu là giá trị tài sản của công ty bị các đơn vị khác
chiếm dụng, các khoản phải thu giảm được đánh giá là tích cực vì công ty quản
lý tốt các khoản nợ phải thu. Tuy nhiên cần chú ý rằng không phải lúc nào các
khoản phải thu tăng lên là đánh giá không tích cực, có trường hợp do công ty mở
rộng các quan hệ kinh tế như thực hiện chính sách bán chịu. Vấn đề quan trọng là
ở chỗ, công ty nên xem xét số vốn bị chiếm dụng có hợp lý không với chính sách
kinh doanh hiện tại, hiệu quả việc thực hiện chính sách này như thế nào.
+ Hàng tồn kho là tài sản ngắn hạn, xét về nguyên tắc, hàng tồn kho tăng
lên do quy mô sản xuất kinh doanh mở rộng là điều hợp lý. Tuy nhiên, nếu hàng
tồn kho tăng quá mức dự trữ cần thiết sẽ gây ứ đọng vốn, làm cho chi phí vốn gia
tăng, chi phí lưu kho gia tăng,…Nếu lượng hàng tồn kho giảm do thiếu vốn để dự
trữ hàng tồn kho sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến hoạt động sản xuất kinh doanh
của công ty. Ngược lại nếu giảm do tiết kiệm tài sản bảo quản và bảo đảm được
nguồn cung ứng hợp lý nhằm giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công
ty được tiến hành bình thường thì trong trường hợp sẽ được đánh giá là tích cực.
+ Tài sản dài hạn là yếu tố quan trọng và quyết định chiến lược kinh
doanh của công ty trong dài hạn. Do vậy khi có sự gia tăng tuyệt đối và tương đối
về giá trị tài sản dài hạn chứng tỏ quy mô sản xuất kinh doanh và đầu tư của công
ty mở rộn, cơ sở vật kỹ thuật hiện đại hơn. Điều này chứng tỏ năng lực sản xuất
kinh doanh của công ty gia tăng. Tuy nhiên không phải lúc nào tài sản cố định
hay các khoản đầu tư dài hạn gia tăng cũng đều là dấu hiệu tốt mà còn tùy thuộc
vào hiệu quả các khoản đầu tư dài hạn và công suất sử dụng tài sản cố định.
+ Tài sản cố định là tư liệu lao động tham gia vào quá trình sản xuất kinh
doanh của công ty. Do đó khi công ty gia tăng các khoản đầu tư vào tài sản cố
định nhằm mở rộng sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên việc gia tăng giá trị tài sản

GVHD: Ths. Nguyễn Thị Phương Dung

Trang 7

SVTH: Tạ Minh Trí


Đề tài: "Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH TM-DV viễn thông Ninh Kiều"

cố định là dấu hiệu tích cực chỉ khi nào công ty sử dụng hết công suất máy móc,
thiết bị, con người. Khi công ty không sử dụng hết công suất tài sản cố định thì
việc gia tăng giá trị tài sản cố định là không hợp lý. Để đánh giá hợp lý sự biến
động của tài sản cố định cần xem xét tỷ trọng của tài sản cố định trong tài sản dài
hạn.
+ Đầu tư tài chính dài hạn là giá trị các khoản đầu tư vào tài sản dài hạn,
khoản này tăng lên chứng tỏ công ty mở rộng đầu tư ra bên ngoài, mở rộng liên
doanh, liên kết hoặc dưới dạng đầu tư vào công ty con, đầu tư dưới dạng chủ sở
hữu riêng biệt,...Để đánh giá hợp lý sự biến động của tài sản dài hạn cần phải
xem xét kỹ tỷ trọng của nó trong tổng tài sản.
+ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang là khoản chi phí đầu tư xây dựng cơ
bản chưa hoàn thành, nếu chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng chứng tỏ công ty
đang đầu tư thêm tài sản cố định, mở rộng quy mô sản xuất, đây là dấu hiệu tích
cực. Nhưng ngược lại, khi chi phí này tăng lên sẽ gây ứ đọng vốn, cần phải có kế
hoạch đẩy nhanh tiến độ thi công để nhanh chóng đưa tài sản cố định vào phục
vụ sản xuất kinh doanh.
 Phân tích kết cấu và biến động nguồn vốn gồm các mục sau trong
bảng cân đối kế toán:
+ Nợ phải trả: nếu nợ phải trả giảm trong khi tổng nguồn vốn lại tăng lên
thì được đánh giá là tốt vì nó thể hiện khả năng tự chủ về mặt tài chính cao. Tuy
nhiên cũng có trường hợp do mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh nhưng nguồn
vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp không đủ bảo đảm cho nhu cầu sản xuất thì
khoản nợ này tăng về lượng và giảm về tỉ trọng vẫn được xem là hợp lý.
+ Nguồn vốn chủ sở hữu: đây là nguồn vốn cơ bản, chủ yếu và thường có
tỷ trọng lớn trong tổng số vốn của doanh nghiệp. Để đánh giá sự biến động của
nguồn vốn chủ sở hữu phải tính đến chỉ tiêu hệ số tự tài trợ. Qua đó ta thấy được
mức độ độc lập hay phụ thuộc về mặt tài chính của doanh nghiệp. Hệ số tự tài trợ
cao chứng tỏ công ty tự chủ trong sản xuất kinh doanh không bị ràng buộc hoặc
sức ép của các nhà cho vay.[3, tr.143-147].
b. Phân tích một số tỷ số tài chính chủ yếu
(1). Thanh toán hiện hành: Thể hiện khả năng thanh toán cho các khoản
nợ ngắn hạn từ tài sản lưu động.

GVHD: Ths. Nguyễn Thị Phương Dung

Trang 8

SVTH: Tạ Minh Trí


Đề tài: "Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH TM-DV viễn thông Ninh Kiều"

 Công thức tính: CR=

TSLĐ
NNH

Trong đó:
CR: chỉ số thanh toán hiện hành.
TSLĐ: tài sản lưu động
NNH: Nợ ngắn hạn
 Nhận xét: Tỷ số này cao hơn kỳ trước là dấu hiệu tốt. Tỷ số này không
nên nhỏ hơn 1.
(2). Thanh toán nhanh: Thể hiện khả năng thanh toán cho các khoản nợ
ngắn hạn từ tài sản lưu động có tính thanh khoản cao.
 Công thức tính: QR=

TSLĐ  HTK
NNH

Trong đó:
QR: chỉ số thanh toán nhanh.
TSLĐ: tài sản lưu động.
HTK: hàng tồn kho
NNH: Nợ ngắn hạn
 Nhận xét: Tỷ số này cao hơn kỳ trước là dấu hiệu tốt. Tỷ số này không
nên nhỏ hơn 1.
(3). Vòng quay khoản phải thu: Thể hiện mức độ chiếm dụng vốn của
khách hàng.
 Công thức tính: VQPT =

DTT
KPT

Trong đó:
VQPT: vòng quay khoản phải thu.
DTT: doanh thu thuần.
KPT: khoản phải thu
 Nhận xét: Tỷ số này cao hơn kỳ trước là dấu hiệu tốt. Tỷ suất này khác
nhau giữa các ngành sản xuất kinh doanh. Lĩnh vực thương mại cao hơn sản xuất
và xây dựng.
(4). Vòng quay hàng tồn kho: Thể hiện mức độ dự trữ và giải phóng
hàng hóa.
GVHD: Ths. Nguyễn Thị Phương Dung

Trang 9

SVTH: Tạ Minh Trí


Đề tài: "Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH TM-DV viễn thông Ninh Kiều"

 Công thức tính: VQHTK=

DTT
HTK

Trong đó:
VQHTK: vòng quay hàng tồn kho.
DTT: doanh thu thuần
HTK: Hàng tồn kho.
 Nhận xét: Tỷ số này cao hơn kỳ trước là dấu hiệu tốt. Tỷ suất này khác
nhau giữa các ngành sản xuất kinh doanh. Lĩnh vực thương mại cao hơn sản xuất
và xây dựng.
(5). Hiệu suất sử dụng tài sản cố định: Thể hiện khả năng khai thác tài
sản cố định.
 Công thức tính: HTSCĐ=

DTT
TSCĐ

Trong đó:
HTSCĐ: hiệu suất sử dụng tài sản cố định
DTT: doanh thu thuần
TSCĐ: tài sản cố định
 Nhận xét: Tỷ số này cao hơn kỳ trước là dấu hiệu tốt. Tỷ suất này khác
nhau giữa các ngành sản xuất kinh doanh. Lĩnh vực thương mại cao hơn sản xuất
và xây dựng.
(6). Hiệu suất sử dụng tổng tài sản: Thể hiện khả năng sử dụng tài sản
trong kinh doanh.
 Công thức tính: HTTS=

DTT
TTS

Trong đó:
HTTS: Hiệu suất sử dụng tổng tài sản
DTT: doanh thu thuần
TTS: tổng tài sản
 Nhận xét: Tỷ số này cao hơn kỳ trước là dấu hiệu tốt. Tỷ suất này khác
nhau giữa các ngành sản xuất kinh doanh. Lĩnh vực thương mại cao hơn sản xuất
và xây dựng.
(7). Suất sinh lời của doanh thu: Thể hiện mức độ doanh thu tạo ra bao
nhiêu lợi nhuận ròng.

GVHD: Ths. Nguyễn Thị Phương Dung

Trang 10

SVTH: Tạ Minh Trí


Đề tài: "Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH TM-DV viễn thông Ninh Kiều"

 Công thức tính: ROS=

LNR
DTT

Trong đó:
ROS: suất sinh lời của doanh thu
LNR: lợi nhuận ròng.
DTT: doanh thu thuần
 Nhận xét: Tỷ số này cao hơn kỳ trước là dấu hiệu tốt. Tỷ suất này khác
nhau giữa các ngành kinh doanh. Nó thường thấp ở các ngành kinh doanh ít rủi
ro hoặc không có hàm lượng công nghệ cao và có thể cao đối với ngành kinh
doanh độc quyền hoặc sản phẩm mới. Nếu công ty có mức vay và lãi suất vay
quá cao thì tỷ suất này sẽ thấp.
(8). Suất sinh lời của tài sản: Thể hiện mức độ tài sản tạo ra bao nhiêu
lợi nhuận ròng.
LNR
TTS

 Công thức tính: ROA=

ROA: suất sinh lời của tài sản
LNR: lợi nhuận ròng
TTS: tổng tài sản
 Nhận xét: Tỷ suất này cao hơn kỳ trước là tốt. Trong điều kiện kinh doanh
bình thường nếu tỷ suất này giảm liên tục và thấp hơn lãi suất ngân hàng thì đây
là dấu hiệu công ty đang lâm nguy cần có biện pháp chữa bệnh quyết liệt để vực
dậy.
(9). Suất sinh lời của vốn chủ sở hữu: Thể hiện mức độ vốn chủ sở hữu
tạo ra bao nhiêu lợi nhuận ròng.
 Công thức tính: ROE=

LNR
VCSH

Trong đó:
ROE: suất sinh lời của vốn chủ sở hữu.
LNR: lợi nhuận ròng.
VCSH: vốn chủ sở hữu
 Nhận xét: Tỷ suất này cao hơn kỳ trước là tốt. Tỷ suất này có thể thấp khi

GVHD: Ths. Nguyễn Thị Phương Dung

Trang 11

SVTH: Tạ Minh Trí


Đề tài: "Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH TM-DV viễn thông Ninh Kiều"

công ty đang trong giai đoạn đầu tư lớn. Bình thường giám đốc tài chính có
nhiệm vụ đảm bảo tỷ số này cao để nâng cao hình ảnh công ty, góp phần tăng giá
trị công ty. Tuy nhiên nếu ban giám đốc quá theo đuổi mục tiêu ROE cao mà
không có kế hoạch đầu tư mới, thì dần dần có thể dẫn đến giảm năng lực cạnh
tranh và đi vào thời kỳ suy thoái, lúc đó ROE sẽ giảm mạnh.
(10). Tỷ số nợ: Thể hiện tỷ lệ tài sản của doanh nghiệp được tài trợ từ vốn
vay
 Công thức tính: TSN=

TN
TTS

Trong đó:
TSN: tỷ số nợ
TN: tổng nợ
TTS: tổng tài sản
 Nhận xét: Tỷ suất này cao có thể dẫn đến mất an toàn về tài chính, nhưng
nếu doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả thì tỷ số nợ cao sẽ giúp tăng ROE.
Tỷ số này nên dao động trong khoản từ 30%-70%. Ngành thương mại thường cao
hơn ngành sản xuất. Tỷ số này có thể thay đổi tùy chính sách của doanh nghiệp.
(11). Tỷ số tự tài trợ: Thể hiện tài sản của doanh nghiệp được tài trợ từ
vốn chủ sở hữu.
 Công thức tính: TSVCSH=

VCSH
TTS

Trong đó:
TSVCSH: tỷ số tự tài trợ.
VCSH: vốn chủ sở hữu.
TTS: tổng tài sản.
 Nhận xét: Tỷ suất này cao giúp doanh nghiệp an toàn về tài chính, nhưng
làm ROE không cao tương ứng với hiệu quả kinh doanh. Tỷ số này có thể thay
đổi tùy chính sách của doanh nghiệp.
(12). Đòn bẩy tài chính: Thể hiện mức độ vay nợ của doanh nghiệp để tài
trợ hoạt động sản xuất kinh doanh
 Công thức tính: TSĐBTC=

TTS
VCSH

Trong đó:

GVHD: Ths. Nguyễn Thị Phương Dung

Trang 12

SVTH: Tạ Minh Trí


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x