Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH tại CÔNG TY cổ PHẦN XI MĂNG tây đô

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH


LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ

Giáo viên hướng dẫn:

Sinh viên thực hiện:

VÕ THỊ ÁNH NGUYỆT

TRẦN QUANG THẢO
MSSV: 4084269
Lớp: Kinh tế học 2 – K34

Cần Thơ, 5/2012


i


LỜI CẢM TẠ
Được sự giới thiệu của Trường Đại Học Cần Thơ cùng với sự chấp nhận
của phòng tài chính Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô, sau thời gian thực tập và
xin số liệu thứ cấp tại công ty, kết hợp với các lý thuyết kinh tế được học ở
trường đến nay em đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp với đề tài: “ Phân tích tình
hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô”
Để hoàn thành được đề tài này ngoài sự cố gắng của bản thân, em được sự
giúp đỡ tận tình từ nhà trường và đơn vị thực tập.
Trân trọng cảm ơn cô Võ Thị Ánh Nguyệt đã hướng dẫn tận tình và bổ sung
cho em những kiến thức còn khiếm khuyết để em hoàn thành luận văn tốt nghiệp
này trong thời gian nhanh nhất và hiệu quả nhất.
Em xin cảm ơn các chú, anh, chị làm việc tại phòng tài chính Công ty Cổ
phần Xi măng Tây Đô đã cung cấp cho em nhiều tài liệu có liên quan đến đề tài,
hướng dẫn tận tình trong suốt thời gian thực tập, giúp em hiểu rõ hơn về tình
hình sản xuất, tài chính của công ty để hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp.
Nhân dịp này cũng xin cảm ơn các bạn trong và ngoài lớp đã nhiệt tình giúp
đỡ trong quá trình phân tích số liệu, đóng góp ý kiến để tôi hoàn thành luận văn
tốt nghiệp này.
Xin chân thành cảm ơn !

Cần Thơ, ngày 8 tháng 5 năm 2012
Sinh viên thực hiện

Trần Quang Thảo

ii


Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô
LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng đề tài này do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và
kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài
nghiên cứu khoa học nào.

Cần Thơ, ngày 8 tháng 5 năm 2012
Sinh viên thực hiệnTrần Quang Thảo

GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt

Trang 3

SVTH: Trần Quang Thảo


Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô
NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP

.......................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Cần Thơ, ngày ..… tháng 5 năm 2012
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên và đóng dấu)

GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt

Trang 4

SVTH: Trần Quang Thảo


Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Họ và tên Giáo viên hướng dẫn : Võ Thị Ánh Nguyệt
Bộ môn: Kinh tế
Cơ quan công tác: Trường Đại Học Cần Thơ
Họ và tên sinh viên : Trần Quang Thảo
MSSV : 4084269
Chuyên ngành : Kinh tế
Tên đề tài : “Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô”.
NỘI DUNG NHẬN XÉT
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Cần Thơ, ngày……tháng 5 năm 2012
Giáo viên hướng dẫn

Võ Thị Ánh Nguyệt

GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt

Trang 5

SVTH: Trần Quang Thảo


Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

.....................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Cần Thơ, ngày….. tháng 5 năm 2012
Giáo viên phản biện
(ký và ghi họ tên)

................................................
GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt

Trang 6

SVTH: Trần Quang Thảo


Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô

GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt

Trang 7

SVTH: Trần Quang Thảo


Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô
MỤC LỤC
Trang
Chương 1: GIỚI THIỆU............................................................................... 1
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ................................................................ 1
1.1.1. Lý do chọn đề tài............................................................................... 1
1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn.............................................................. 2
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ..................................................................... 2
1.2.1. Mục tiêu chung.................................................................................. 2
1.2.1. Mục tiêu cụ thể.................................................................................. 2
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU........................................................................ 3
1.3.1 Giới hạn không gian ........................................................................... 3
1.3.2 Giới hạn thời gian............................................................................... 3
1.3.3 Giới hạn đối tượng nghiên cứu ........................................................... 3
1.6. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU ......................................................................... 3
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN .......................................................................... 4
2.1.1 Khái niệm, ý nghĩa, mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp
2.1.2 Qui trình phân tích tài chính doanh nghiệp ......................................... 5
2.1.3 Các báo cáo tài chính doanh nghiệp.................................................... 6
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................................. 8
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu............................................................. 8
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu........................................................... 8
2.2.3 Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp....................................... 10
Chương 3: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ
3.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY .......................................... 14
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển....................................................... 14
3.1.2. Ngành nghề - lĩnh vực kinh doanh ................................................... 16
3.2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG
TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ.............................................................. 16
GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt

Trang 8

SVTH: Trần Quang Thảo


Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô
3.2.1 Chức năng ........................................................................................ 16
3.2.2. Nhiệm vụ......................................................................................... 16
3.2.3. Nguyên tắc hoạt động...................................................................... 17
3.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG CỦA CÁC PHÒNG BAN ...... 17
3.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty........................................................... 17
3.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận. .......................................... 19
3.4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY................................... 17
Chương 4:PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI
MĂNG TÂY ĐÔ........................................................................................... 26
4.1. PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN............................................ 26
4.1.1 Phân tích khái quát tình hình tài sản ................................................. 29
4.1.2 Phân tích tình hình nguồn vốn .......................................................... 37
4.2. PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 45
4.2.1 Phân tích doanh thu của công ty qua 3 năm ...................................... 45
4.2.2 Phân tích chi phí của công ty qua 3 năm........................................... 48
4.2.3 Phân tích lợi nhuận của công ty qua 3 năm ....................................... 48
4.3. PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH ............................................... 50
4.3.1 Các tỷ số về khả năng thanh toán...................................................... 50
4.3.2 Các tỷ số về tình hình nợ .................................................................. 55
4.3.3 Các tỷ số về hiệu quả sử dụng vốn.................................................... 56
4.3.4 Các tỷ số về khả năng sinh lời .......................................................... 60
4.4. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH BẰNG SƠ ĐỒ DUPONT............................. 63
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÀI
CHÍNH VÀ HOẠCH ĐỊNH TÌNH TÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY
5.1. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ.................................................. 66
5.1.1 Tình hình của công ty hiện nay......................................................... 66
5.1.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính ................... 67
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................. 69
GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt

Trang 9

SVTH: Trần Quang Thảo


Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô
6.1. KẾT LUẬN............................................................................................ 69
6.1. KIẾN NGHỊ ........................................................................................... 69
Phụ lục 1: Bảng cân đối kế toán..................................................................... 71
Phụ lục 2: Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ................................. 74

GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt

Trang 10

SVTH: Trần Quang Thảo


Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô
DANH MỤC BẢNG
Trang
Bảng 1. Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty qua 3 năm(2009-2011) .... 28
Bảng 2. Tình hình tài sản ngắn hạn qua 3 năm(2009-2011) .............................. 31
Bảng 3. Tình hình tài sản dài hạn qua 3 năm(2009-2011) ................................. 34
Bảng 4. Tình hình phân bổ nguồn vốn của công ty qua 3 năm .......................... 38
Bảng 5. Tình hình nợ phải trả của công ty qua 3 năm(2009-2011)................... .42
Bảng 6. Tình hình vốn chủ sở hữu của công ty qua 3 năm ................................ 44
Bảng 7. Tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận của công ty qua 3 năm ........... 47
Bảng 8. Tình hình khả năng thanh toán của công ty qua 3 năm......................... 52
Bảng 9. Các tỷ số về tình hình nợ của công ty qua 3 năm ................................. 55
Bảng 10. Các tỷ số về hiệu quả hoạt động của công ty qua 3 năm .................... 57
Bảng 11. Các tỷ số về doanh lợi của công ty qua 3 năm ................................... 61

GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt

Trang 11

SVTH: Trần Quang Thảo


Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô
DANH MỤC HÌNH
Trang
Hình 1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty cổ phần xi măng Tây Đô .........................18
Hình 2. Biểu đồ tài sản ngắn hạn của công ty qua 3 năm ...................................32
Hình 3. Biểu đồ tài sản dài hạn của công ty qua 3 năm ......................................35
Hình 4. Biểu đồ tài sản của công ty qua 3 năm ..................................................36
Hình 5: Biểu đồ nguồn vốn của công ty qua 3 năm............................................39
Hình 6: Biểu đồ hệ số thanh toán của công ty qua 3 năm ...................................54
Hình 7: Sơ đồ Dupont........................................................................................65

GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt

Trang 12

SVTH: Trần Quang Thảo


Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
--o0o—

Tiếng Việt
CB-CNV: Cán bộ - công nhân viên
CP: Chi phí
DT: Doanh thu
HĐQT: Hội đồng quản trị
HTQL: Hệ thống quản lý
LN: Lợi nhuận
TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
TS: Tài sản
TSCĐ: Tài sản cố định
VCSH: Vốn chủ sở hữu
Tiếng Anh
ISO: International Organization for Standardization( Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế
hóa)
ROA: Return on assets (Tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản)
ROE: Return on common equity (Tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu)
ROS: Return on sales. (Tỷ số thu hồi lợi nhuận trên doanh thu bán hàng)

GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt

Trang 13

SVTH: Trần Quang Thảo


Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô

CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Lý do chọn đề tài
Trong mỗi doanh nghiệp hiệu quả sản xuất kinh doanh là điều kiện cần thiết
quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Đồng thời là tiền đề để đưa nền kinh tế
nước ta đi lên và phát triển mạnh mẽ. Do vậy, việc đánh giá hiệu quả sản xuất kinh
doanh của mọi doanh nghiệp là rất cần thiết. Nó đòi hỏi phải đánh giá một cách toàn
diện, để từ đó tìm ra những nguyên nhân, các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để tồn tại và phát triển đòi hỏi mỗi doanh nghiệp
phải biết phát huy những tiềm năng sẵn có mà doanh nhiệp chưa khai thác hết: Nhân
lực, vật lực, tài chính., thông tin…. Trong các nguồn lực đó thì tài chính là nguồn
lực rất quan trọng, với bản chất phức tạp của nó đòi hỏi nhà quản trị phải biết phân
tích một cách thận trọng để biết được tình trạng “sức khỏe” của doanh nghiệp mình
và từ đó đưa ra các quyết định tài chính đúng đắn nhằm mang lại lợi nhuận tối ưu
cho doanh nghiệp.
Công ty Cổ phần Xi Măng Tây Đô là công ty hoạt động trong lĩnh vực sản
xuất và kinh doanh xi măng, một ngành có rất nhiều triển vọng và cơ hội phát triển
vì nước ta đang trong giai đoạn đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng và xây dựng cơ
bản, cũng chính vì sự hấp dẫn này nên có rất nhiều tập đoàn lớn đang tham gia và
sắp tham gia vào việc chiếm lĩnh thị trường này, nên để đối phó với những đối thủ
cạnh tranh thì công ty phải nhìn nhận khách quan hơn về năng lực cạnh tranh của
mình trong ngành sản xuất xi măng, trong đó có năng lực tài chính. Đánh giá đúng
năng lực tài chính của công ty sẽ giúp nhà quản trị ra quyết định đúng đắn và mang
lại hiệu quả hơn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt

Trang 14

SVTH: Trần Quang Thảo


Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô
Vì những lý do đó nên em chọn đề tài: “Phân tích tình hình tài chính tại
Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình.
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
Đề tài được thực hiện từ việc vận dụng kiến thức trong các môn học: kinh tế
vi mô, quản trị tài chính, quản trị học, phân tích kết quả hoạt động kinh doanh …
Đồng thời thông qua nội dung thực tập tại công ty và thực tiễn nền kinh tế. Chính vì
vậy, bảng đánh giá phải được dựa trên những thông tin và dữ liệu chính xác từ quá
trình hoạt động sản xuất kinh doanh trong công ty, nó phải được phân tích và trình
bày đúng, đầy đủ, trung thực trên cơ sở tính toán chính xác bằng việc áp dụng các
công cụ phân tích kinh tế. Từ đó đưa ra những ý kiến đánh giá trung thực, khách
quan về tình hình tài chính hiện tại của công ty.
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp về doanh thu, chi phí lợi
nhuận và tình hình cung ứng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của
công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
Mục tiêu 1: Phân tích về tình hình tài chính tại công ty, các chỉ tiêu chi phí,

lợi nhuận, các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tài chính, phân tích các chỉ tiêu
hiệu quả hoạt động.
Mục tiêu 2: Đề xuất các chiến lược cũng như giải pháp để nâng cao hiệu quả
hoạt động tài chính.
Thông qua việc phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xi Măng
Tây Đô nhằm làm rõ tình hình tài chính tại công ty, chỉ ra những điểm mạnh cũng
như những tồn tại mà công ty đang gặp phải, từ đó để ra giải pháp thích hợp nhằm
nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của công ty trong năm 2012.

GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt

Trang 15

SVTH: Trần Quang Thảo


Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Giới hạn không gian
Đề tài được thực hiện tại Công ty Cổ phần Xi Măng Tây Đô.
Địa chỉ: Km 14 – Quốc lộ 91 – P.Phước Thới – Q.Ô Môn – TP.Cần Thơ.
1.3.2 Giới hạn thời gian
Đề tài được thực hiện từ ngày 13.2.2012 – 14.4.2012.
Số liệu sử dụng cho đề tài là số liệu thu thập từ năm 2009 – 2011.
1.3.3 Giới hạn đối tượng nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu tình hình tài chính của công ty Cổ phần Xi Măng Tây Đô
từ năm 2009-2011 và dự báo tình hình tài chính của công ty trong năm 2012. Bên
cạnh đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tài chính của công ty.

GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt

Trang 16

SVTH: Trần Quang Thảo


Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô
CHƯƠNG 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Khái niệm, ý nghĩa, mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp.
2.1.1.1 Khái niệm
Phân tích báo cáo tài chính là việc xem xét, kiểm tra về nội dung, thực trạng, kết
cấu các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; từ đó so sánh đối chiếu tìm ra năng lực,
nguồn tài chính tiềm tàng và xu hướng phát triển tài chính của doanh nghiệp nhằm
xác lập các giải pháp khai thác, sử dụng nguồn tài chính có hiệu quả.
2.1.1.2 Ý nghĩa phân tích tài chính doanh nghiệp
Phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhằm đạt các mục đích sau:
Cung cấp đầy đủ, kịp thời và trung thực các thông tin về tài chính cho chủ sở
hữu, người cho vay, nhà đầu tư, ban lãnh đạo công ty để họ có những quyết định
đúng đắn trong tương lai để có thể đạt được hiệu quả cao nhất trong điều kiện hữu
hạn về nguồn lực kinh tế.
Phải đánh giá đúng thực trạng cảu công ty trong kỳ báo cáo về vốn, tài sản, mật
độ, hiệu quả của việc sử dụng vốn và tài sản hiện có tìm ra sự tồn tại và nguyên nhân
của sự tồn tại đó, để có biện pháp phù hợp trong kỳ dự đoán để có những chính sách
điều chỉnh thích hợp nhằm đạt được mục tiêu mà công ty đã đề ra.
Cung cấp thông tin về tình hình huy động vốn, các hình thức huy động vốn,
chính sách vay nợ, mật độ sử dụng đòn bẩy kinh doanh, đòn bẩy tài chính với mục
đích làm gia tăng lợi nhuận trong tương lai. Kết quả phân tích tài chính phục vụ cho
những mục đích khác nhau của nhiều đối tượng sử dụng thông tin trên báo cáo tài
chính.
2.1.1.3 Mục tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp
Cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà đầu tư, các chủ nợ và những người sử
dụng khác để có thể ra các quyết định về đầu tư, tín dụng và các quyết định tương
tự.
GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt

Trang 17

SVTH: Trần Quang Thảo


Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô
Cung cấp thông tin để giúp các nhà đầu tư, các chủ nợ và những người sử dụng
khác, đánh giá số lượng, thời gian và rủi ro của những khoản thu bằng tiền từ cổ tức
hoặc tiền lãi.
Cung cấp các nguồn lực kinh tế của một doanh nghiệp, nghĩa vụ của doanh
nghiệp đối với các nguồn lực này và các hoạt động của các nghiệp vụ kinh tế, những
sự kiện và những tình huống có thể làm thay đổi các nguồn lực cũng như nghĩa vụ
đối với các nguồn lực đó.
2.1.1.4 Nhiệm vụ phân tích tài chính doanh nghiệp
Nhiệm vụ của phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp là căn cứ trên những
nguyên tắc về tài chính doanh nghiệp để phân tích, đánh giá thực trạng và triển vọng
của hoạt động tài chính, vạch ra những mặt tích cực và tồn tại của việc thu chi tiền
tệ, xác định nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố. Trên cơ sở đó đề ra
các biện pháp tích cực nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp.
2.1.2 Qui trình phân tích tài chính doanh nghiệp
Qui trình phân tích tài chính doanh nghiệp trải qua mười bước như sau:
 Bước 1: Đọc và hiểu các báo cáo tài chính, nghĩa là hiểu các chỉ tiêu
trình bày trên báo cáo tài chính
 Bước 2: Vận dụng kỹ thuật so sánh tuyệt đối và tương đối nhằm đánh
giá và đưa ra nhận xét tổng thể về tình hình tài chính và kinh doanh của doanh
nghiệp.
 Bước 3: Xác định đúng công thức đo lường theo chỉ tiêu cần phân tích
trên báo cáo tài chính.
 Bước 4: Xác định đúng số liệu từ các báo cáo tài chính để lắp vào
công thức tính toán
 Bước 5: Giải thích ý nghĩa của tỷ số vừa tính toán và vận dụng vào
tình hình thực tế của công ty và rút ra nhận xét phù hợp.

GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt

Trang 18

SVTH: Trần Quang Thảo


Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô
 Bước 6: Đánh giá tỷ số vừa tính toán (cao, thấp hay phù hợp), so sánh
giữa các kỳ với nhau hoặc so sánh với chỉ số bình quân ngành để đưa ra các nhận
định về tình hình tài chính của công ty.
 Bước 7: Rút ra kết luận về tình hình tài chính của công ty sau khi đối
chiếu so sánh và đưa ra nhận định, tổng hợp các nhận định và đánh giá để đưa ra
các kết luận về tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 Bước 8: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ số tài chính.
 Bước 9: Đưa ra các khuyến nghị để khắc phục hoặc củng cố các tỷ số
tài chính.
 Bước 10: Viết báo cáo tổng hợp sau khi hoàn thành việc phân tích báo
cáo tài chính.
2.1.3 Các báo cáo tài chính doanh nghiệp
Báo cáo tài chính năm gồm:
-

Bảng cân đối kế toán

Mẫu số B01 – DN

-

Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Mẫu số B02 – DN

-

Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Mẫu số B03 – DN

-

Thuyết minh báo cáo tài chính

Mẫu số B09 – DN

2.1.3.1 Bảng cân đối kế toán
Bảng cân đối kế toán lá một phương pháp kế toán, là một báo cáo tài chính tổng
hợp phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn vốn hình thành tài sản
đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.
 Nội dung bảng cân đối kế toán
+

Bảng cân đối kế toán gồm hai phần (hai bên) là tài sản và nguồn vốn

+

Số đầu năm: là số cuối năm trước chuyển sang, số đầu năm không đổi

trong suốt kỳ kế toán năm
Số cuối kỳ: là số dư cuối kỳ của các tài khoản tương ứng của kỳ báo

+
cáo.

 Kết cấu bảng cân đối kế toán
+

Phần tài sản gồm

GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt

Trang 19

SVTH: Trần Quang Thảo


Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô
A: Tài sản ngắn hạn (tính thanh khoản cao)
B: Tài sản dài hạn (tính thanh khoản không cao)
+

Phần nguồn hình thành tài sản, gồm:

A: Nợ phải trả
B: Vốn chủ sở hữu

Ta có đẳng thức
TÀI SẢN = NGUỒN VỐN = NGUỒN HÌNH THÀNH TÀI SẢN
Hoặc
TỔNG TÀI SẢN = NỢ PHẢI TRẢ + VỐN CHỦ SỞ HỮU
Bảng cân đối kế toán phản ánh cấu thành của từng loại tài sản và từng loại
nguồn vốn ở các thời điểm báo cáo. Đồng thời cho thấy sự biến động của từng loại
tài sản, từng loại nguồn vốn giữa các thời kỳ.
Bảng cân đối kế toán được trình bày theo kết cấu ngang hoặc kết cấu dọc tùy
theo kế toán khi lập và trình bày báo cáo tài chính. Kết thúc mỗi phần Tài sản và
Nguồn vốn trong bảng cân đối kế toán là Phần tổng cộng. Tương ứng với mỗi phần
là cột số tiền thể hiện giá trị của từng loại tài sản hoặc nguồn vốn.
2.1.3.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
`

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hay còn gọi là báo cáo thu nhập – báo

cáo tài chính tổng hợp về tình hình và kết quả kinh doanh, bao gồm các chỉ tiêu về
doanh thu, chi phí và lợi nhuận của hoạt động kinh doanh và hoạt động khác.
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phản ánh tình hình
và kết quả kinh doanh của từng mặt hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đồng
thời phản ánh tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước.
Các yếu tố cơ bản của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:
+

Doanh thu

+

Các khoản giảm trừ doanh thu

+

Doanh thu thuần

GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt

Trang 20

SVTH: Trần Quang Thảo


Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô
+

Giá vốn hàng bán

+

Lãi gộp

+

Doanh thu từ hoạt động tài chính

+

Chi phí tài chính

+

Chi phí kinh doanh (chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh

nghiệp)
+

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

+

Thu nhập khác

+

Chi phí khác

+

Lợi nhuận khác

+

Tổng lợi nhuận trước thuế

+

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

+

Lợi nhuận sau thuế

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
Các số liệu và dữ liệu liên quan đến quá trình phân tích được thu thập trong các
báo cáo tài chính của công ty. Ngoài ra nguồn số liệu thứ cấp còn được thu thập từ
các bài báo, tạp chí, internet,...
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
2.2.2.1 Khái niệm phương pháp so sánh
Đề tài sử dụng phương pháp so sánh (tương đối và tuyệt đối) để so sánh số liệu
qua ba năm nhằm thấy rõ mối quan hệ cũng như sự biến động của các đối tương
phân tích. Kết hợp với sử dụng phương pháp phân tích chi tiết, giúp ta hiểu rõ hơn
về công tác tài chính của công ty. Đây là phương pháp được sử dụng nhiều nhất
trong phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp.
2.2.2.2 Nguyên tắc so sánh
Tiêu chuẩn so sánh thường là:
Chỉ tiêu kế hoạch của một kỳ kinh doanh.
Tình hình thực hiện các kỳ kinh doanh đã qua.
GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt

Trang 21

SVTH: Trần Quang Thảo


Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô
Chỉ tiêu của các doanh nghiệp tiêu biểu cùng ngành.
Chỉ tiêu bình quân ngành.
Các thông số thị trường, các chỉ tiêu có thể so sánh khác.
Các chỉ tiêu so sánh được phải phù hợp về yếu tố không gian, thời gian, cùng nội
dung kinh tế, đơn vị đo lường, phương pháp tính toán, quy mô và điều kiện kinh
doanh của doanh nghiệp.
2.2.2.3 Các phương pháp so sánh
So sánh bằng số tuyệt đối
Là kết quả của phép trừ giữa trị số của kỳ phân tích so với kỳ gốc của các chỉ
tiêu kinh tế, kết quả so sánh biểu hiện khối lượng quy mô của các hiện tượng kinh
tế.
Số tuyệt đối
Y = Y1 - Y0
Trong đó:
Y1: trị số của chỉ tiêu phân tích
Y0: trị số của chỉ tiêu gốc
Tỷ lệ tăng
Tỷ lệ tăng = (Y x 100) / Y0
So sánh bằng số tương đối
Là kết quả của phép chia giữa trị số của kỳ phân tích so với kỳ gốc của các
chỉ tiêu kinh tế, kết quả so sánh biểu hiện kết cấu, mối quan hệ, tốc độ phát triển,
mức phổ biến của các hiện tượng kinh tế.
Số tương đối = (Yi x 100) / Yi
Trong đó:
Yi: trị số các chỉ tiêu phân tích
Yi : tổng giá trị của các chỉ tiêu
GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt

Trang 22

SVTH: Trần Quang Thảo


Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô

GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt

Trang 23

SVTH: Trần Quang Thảo


Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô
2.2.3 Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
Nội dung phân tích đi từ khái quát đến chi tiết từng khía cạnh, lĩnh vực hoạt
động, bao gồm các nội dung sau:
- Đánh giá khái quát tình hình tài chính
+

Phân tích biến động theo thời gian của các chỉ tiêu trên báo cáo tài

chính nhằm đánh giá mức độ tăng trưởng, tỷ lệ tăng trưởng và xu hướng biến động.
+

Phân tích kết cấu và biến động kết cấu các báo cáo tài chính nhằm

đánh giá tỷ trọng của từng chỉ tiêu thành phần trên báo cáo tài chính so với chỉ tiêu
tổng hợp và thay đổi về mặt kết cấu.
+

Đánh giá khái quát nhằm rút ra nhận xét chung, sơ bộ về tình hình tài

chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ phân tích.
2.2.3.1 Các tỷ số về khả năng thanh toán
Thông thường các nhà phân tích tài chính nghiên cứu các tỷ số tài chính nhất
định của các báo cáo tài chính để định hướng. Một trong những mối quan tâm hàng
đầu của các nhà đầu tư là liệu doanh nghiệp có khả năng trả các khoản nợ khi chúng
đến hạn hay không
Hệ số thanh toán hiện hành
Chỉ tiêu này là thước đo khả năng có thể trả nợ của doanh nghiệp khi các
khoản nợ đến hạn, nó chỉ ra phạm vi, qui mô mà các yêu cầu của các chủ nợ được
trang trải bằng những tài sản lưu động có thể chuyển đổi thành tiền trong thời gian
phù hợp với thời hạn trả nợ.
Hệ số thanh toán hiện hành = Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn / Nợ ngắn hạn
Hệ số thanh toán nhanh
Chỉ tiêu này phản ánh mối quan hệ giữa các loại tài sản ngắn hạn và có khả
năng chuyển nhanh thành tiền để thanh toán nợ ngắn hạn. Hệ số này thường biến
động từ 0.5 đến 1.
Hệ số thanh toán nhanh = (Tài sản lưu động – Tồn kho) / Nợ ngắn hạn
GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt

Trang 24

SVTH: Trần Quang Thảo


Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô
2.2.3.2 Các tỷ số về cơ cấu tài chính
Tỷ số nợ
Tỷ số nợ phản ánh tỷ lệ vốn vay trong tổng nguồn vốn của doanh nghiệp. Tỷ
số này có giá trị càng cao thì khả năng tự chủ về mặt tài chính của doanh nghiệp
càng thấp
Tỷ số nợ = Tổng nợ / Tổng tải sản
Khả năng thanh toán lãi vay
Chúng ta muốn biết rằng vốn đi vay có thể sử dụng tốt đến mức có thể đem
lại những khoản lợi nhuận bao nhiêu và có đủ để bù đắp lại các chi phí về tiền lãi
hay không. Tỷ số này được dùng để đo lường mức độ mà lợi nhuận phát sinh do
việc sử dụng vốn để đảm bảo khả năng trả lãi vay.
Nếu doanh nghiệp quá yếu về mặt này, các chủ nợ có thể đi đến kiện tụng và
có thể đi đến phá sản doanh nghiệp
Tỷ số thanh toán lãi vay = (Lợi tức trước thuế + Lãi vay) / Lãi vay
2.2.3.3 Các tỷ số về hiệu quả hoạt động
Vòng quay hàng tồn kho
Đây mà một chỉ tiêu kinh doanh khá quan trọng, bởi vì dự trữ nguyên vật liệu
để sản xuất, sản xuất hàng hóa là để tiêu thụ, nhằm đạt được doanh thu và lợi nhuận
cao trên cơ sở đáp ứng nhu cầu thị trường.
Vòng quay hàng tồn kho chỉ ra công ty có duy trì quá mức cần thiết một loại
hàng tồn kho nào đó hay không.
Số vòng quay tồn kho = Doanh thu thuần / Tồn kho
Kỳ thu tiền bình quân
Kỳ thu tiền bình quân dùng để đo lường khả năng thu hồi vốn trong thanh
toán tiền hàng. Cho thấy khi tiêu thụ thì bao lâu doanh nghiệp thu được tiền.

GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt

Trang 25

SVTH: Trần Quang Thảo


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x