Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH tại CÔNG TY cổ PHẦN THỦY sản GENTRACO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH
-----

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN
GENTRACO

Giáo viên hướng dẫn
Ths. LÊ TRẦN THIÊN Ý

Sinh viên thực hiện
LƯƠNG THỊ THÙY DUNG
MSSV: 4084185
Lớp: Kinh tế học 1, K34

Cần Thơ 4/2012LỜI CẢM ƠN
-------

-------

Khoảng thời gian ngồi trên ghế giảng đường Trường Đại học Cần Thơ, em
đã học hỏi và tiếp thu được nhiều kiến thức quý báu từ các Thầy Cô. Em xin gửi
lời cảm ơn đến toàn thể cán bộ giảng viên Trường Đại học Cần Thơ, đặc biệt là
quý Thầy, Cô thuộc Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh đã dày công truyền
đạt những kiến thức chuyên môn và những lời chỉ dạy ân cần trong suốt quá trình
học ở trường.
Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình, em xin chân thành cảm ơn sự
hướng dẫn nhiệt tình của Cô Lê Trần Thiên Ý. Từ lúc mới bắt đầu cho đến khi
hoàn thành Cô đã truyền đạt những kiến thức chuyên môn cũng như những kinh
nghiệm, những góp ý vô cũng quý báu để giúp em hoàn thành luận văn tốt
nghiệp.
Bên cạnh đó em cũng xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, các Cô, Chú,
Anh, Chị tại Công ty Cổ phần Thủy Sản Gentraco đã nhiệt tình hướng dẫn, giúp
đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt thời gian thực tập tại công ty.
Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian, kiến thức cũng như kinh nghiệm nên
trong quá trình tìm hiểu, xử lý và phân tích số liệu em còn không tránh khỏi sai
sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp của quý Thầy, Cô để bài viết được
hoàn chỉnh hơn.
Một lần nữa em xin gửi đến quý Thầy cô lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn
chân thành nhất!
Ngày 02 tháng 04 năm 2012
Sinh viên thực hiện

Lương Thị Thùy Dung


LỜI CAM ĐOAN
-------

-------

Em cam đoan rằng đề tài này là do chính em thực hiện, các số liệu thu thập
và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề
tài nghiên cứu khoa học nào.
Ngày 02 tháng 04 năm 2012


Sinh viên thực hiện

Lương Thị Thùy Dung


NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
-------

-------

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
-------

-------

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................


MỤC LỤC
-------

-------

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU …………………………………………….........1
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .................................................................................1
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU..........................................................................2
1.2.1. Mục tiêu chung ...................................................................................2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể....................................................................................2
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ............................................................................2
1.3.1. Không gian ..........................................................................................2
1.3.2. Thời gian..............................................................................................2
1.3.3. Đối tượng và nội dung nghiên cứu ....................................................2
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU .............................................................................2

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU.….…………………………………………………………………………4
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN ...............................................................................4
2.1.1. Những lý luận chung về tài chính doanh nghiệp .............................4
2.1.1.1. Khái niệm .................................................................................4
2.1.1.2. Nội dung của phân tích tài chính doanh nghiệp ...................4
2.1.1.3. Vai trò phân tích tài chính doanh nghiệp..............................5
2.1.1.4. Nhiệm vụ phân tích tài chính doanh nghiệp .........................5
2.1.1.5. Mục đích phân tích tài chính doanh nghiệp..........................5
2.1.1.6. Ý nghĩa......................................................................................6
2.1.2. Các tài liệu dùng trong phân tích tài chính......................................6
2.1.2.1. Bảng cân đối kế toán ...............................................................6
2.1.2.2. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ........................8
2.1.2.3. Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ.............................................9
2.1.2.4. Bảng thuyết minh báo cáo tài chính ......................................9
2.1.3. Các tỷ số sử dụng trong phân tích ....................................................9
2.1.3.1. Chỉ số phân tích cơ cấu tài chính ...........................................9
2.1.3.2. Phân tích cân bằng tài chính ................................................10
2.1.3.3. Chỉ số thanh toán...................................................................11


2.1.3.4. Chỉ số hoạt động ....................................................................12
2.1.3.5. Chỉ số khả năng sinh lời ........................................................14
2.1.3.6. Chỉ số rủi ro............................................................................17
2.1.3.7. Sơ đồ Dupont..........................................................................18
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..............................................................19
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu..........................................................19
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu ........................................................19
2.2.2.1. Phương pháp so sánh số tuyệt đối........................................20
2.2.2.2. Phương pháp so sánh số tương đối ......................................20

CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN
GENTRACO……………………………………………………………..21
3.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY.....................................................................21
3.1.1. Vị trí địa lý ........................................................................................21
3.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển.....................................................22
3.1.3. Ngành nghề - Lĩnh vực kinh doanh ................................................23
3.1.4. Các sản phẩm chính .........................................................................23
3.1.5. Các loại dịch vụ.................................................................................24
3.1.6. Các thành tựu đạt được ...................................................................24
3.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC....................................................................................25
3.2.1. Sơ đồ tổ chức .....................................................................................25
3.2.2. Các phòng ban ..................................................................................25
3.2.3. Mạng lưới chi nhánh ........................................................................27
3.2.4. Các xí nghiệp trực thuộc ..................................................................27
3.2.5. Hệ thống các kho chứa .....................................................................27

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ
PHẦN THỦY SẢN GETRACO ……………………………………….28
4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY
SẢN GENTRACO QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ..........................................28
4.1.1. Phân tích tình hình tài chính của công ty qua bảng cân đối kế
toán ...................................................................................................................28
4.1.1.1. Phân tích khái quát về tài sản ..............................................28
4.1.1.2. Phân tích khái quát về nguồn vốn........................................32


4.1.1.3. Phân tích cân đối giữa tài sản và nguồn vốn.......................35
4.1.2. Phân tích tình hình tài chính của công ty qua bảng báo cáo kết
quả hoạt động kinh doanh..............................................................................36
4.1.2.1. Doanh thu ...............................................................................38
4.1.2.2. Chi phí ....................................................................................39
4.1.2.3. Lợi nhuận ...............................................................................41
4.1.3. Phân tích tình hình tài chính công ty qua bảng lưu chuyển tiền tệ
...........................................................................................................................43
4.1.3.1. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh......................43
4.1.3.2. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư ..............................45
4.1.3.3. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính ..........................46
4.2. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY
SẢN GENTRACO QUA CÁC CHỈ SỐ............................................................48
4.2.1. Chỉ số phân tích cơ cấu tài chính ....................................................48
4.2.1.1. Tỷ suất nợ ...............................................................................48
4.2.1.2. Tỷ suất tự tài trợ ....................................................................49
4.2.1.3. Tỷ suất nguồn vốn thường xuyên.........................................50
4.2.2. Cân bằng tài chính............................................................................51
4.2.3. Chỉ số thanh toán..............................................................................53
4.2.3.1. Chỉ số thanh toán hiện hành.................................................53
4.2.3.2. Chỉ số thanh toán nhanh .......................................................54
4.2.3.3. Chỉ số tiền mặt .......................................................................55
4.2.4. Chỉ số hoạt động ...............................................................................56
4.2.4.1. Chỉ số vòng quay các khoản phải thu ..................................56
4.2.4.2. Chỉ số vòng quay hàng tồn kho ............................................57
4.2.4.3. Chỉ số vòng quay các khoản phải trả...................................58
4.2.4.4. Chỉ số vòng quay tổng tài sản ...............................................59
4.2.4.5. Chỉ số vòng quay vốn chủ sở hữu.........................................60
4.2.5. Chỉ số khả năng sinh lời...................................................................61
4.2.5.1. Hệ số lãi gộp ...........................................................................61
4.2.5.2. Hệ số lợi nhuận hoạt động ....................................................62
4.2.5.3. Hệ số lợi nhuận ròng trên doanh thu (ROS).......................63


4.2.5.4. Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần ( ROE ) ...........................64
4.2.5.5. Hệ số thu nhập trên tổng tài sản ( ROA )............................65
4.2.5.6. Hệ số lợi nhuận trên cổ phiếu ( EPS )..................................66
4.2.6. Chỉ số rủi ro ......................................................................................66
4.2.6.1. Đòn bẩy kinh doanh ( DOL ) ................................................66
4.2.6.2. Đòn bẩy tài chính ( DFL ) .....................................................67
4.2.6.3. Đòn bẩy tổng hợp (DTL).......................................................68
4.2.7. Phân tích tình hình tài chính của Công ty Thủy Sản Gentraco qua
sơ đồ Dupont....................................................................................................69
4.3. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY..................................72

CHƯƠNG 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH
TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN GENTRACO...74
5.1. TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN.................................................................74
5.1.1. Tồn tại................................................................................................74
5.1.2. Nguyên nhân .....................................................................................75
5.2. GIẢI PHÁP ..................................................................................................76

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ……………………………..80
6.1. KẾT LUẬN...................................................................................................80
6.2. KIẾN NGHỊ .................................................................................................80


DANH MỤC BIỂU BẢNG
-------

-------

Bảng 4.1: BẢNG KHÁI QUÁT TÀI SẢN CỦA GENTRACO FEED NĂM
2009-2011 ............................................................................................................ 29
Bảng 4.2: BẢNG KHÁI QUÁT NGUỒN VỐN CỦA GENTRACO FEED
NĂM 2009-2011 ................................................................................................. 33
Bảng 4.3: MỐI QUAN HỆ GIỮA TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN CỦA
GENTRACO FEED NĂM 2009 – 2011........................................................... 36
Bảng 4.4: KHÁI QUÁT DOANH THU, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN CỦA
GENTRACO FEED NĂM 2009 – 2011........................................................... 37
Bảng 4.5: DOANH THU CỦA GENTRACO FEED NĂM 2009 – 2011 ...... 38
Bảng 4.6: CHI PHÍ CỦA GENTRACO FEED NĂM 2009 – 2011 ............... 39
Bảng 4.7: LỢI NHUẬN CỦA GENTRACO FEED NĂM 2009 – 2011........ 41
Bảng 4.8: TÌNH HÌNH LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH
DOANH CỦA GENTRACO FEED NĂM 2009 – 2011 ................................. 44
Bảng 4.9: TÌNH HÌNH LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐẦU TƯ CỦA
GENTRACO FEED NĂM 2009 – 2011........................................................... 45
Bảng 4.10: TÌNH HÌNH LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI
CHÍNH CỦA GENTRACO FEED NĂM 2009 – 2011.................................. 47
Bảng 4.11: TỶ SUẤT NỢ CỦA GENTRACO FEED NĂM 2009 -2011 ...... 48
Bảng 4.12: TỶ SUẤT TỰ TÀI TRỢ CỦA GENTRACO FEED NĂM 2009 2011 ..................................................................................................................... 49
Bảng 4.13: TỶ SUẤT NGUỒN VỐN THƯỜNG XUYÊN CỦA
GENTRACO FEED NĂM 2009 -2011............................................................. 50
Bảng 4.14: NGÂN QUỸ RÒNG CỦA GENTRACO FEED NĂM 2009 2011 ..................................................................................................................... 51
Bảng 4.15: CHỈ SỐ THANH TOÁN HIỆN HÀNH CỦA GENTRACO
FEED NĂM 2009 - 2011.................................................................................... 53
Bảng 4.16: CHỈ SỐ THANH TOÁN NHANH CỦA GENTRACO FEED
NĂM 2009 -2011 ................................................................................................ 54
Bảng 4.17: CHỈ SỐ TIỀN MẶT CỦA GENTRACO FEED NĂM 2009 2011 ..................................................................................................................... 55


Bảng 4.18: CHỈ SỐ VÒNG QUAY CÁC KHOẢN PHẢI THU CỦA
GENTRACO FEED NĂM 2009 -2011............................................................. 56
Bảng 4.19: VÒNG QUAY HÀNG TỒN KHO CỦA GENTRACO FEED
NĂM 2009-2011 ................................................................................................. 57
Bảng 4.20: VÒNG QUAY CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ CỦA GENTRACO
FEED NĂM 2009 -2011..................................................................................... 58
Bảng 4.21: CHỈ SỐ VÒNG QUAY TỔNG TÀI SẢN CỦA
GENTRACO FEED NĂM 2009 -2011............................................................. 59
Bảng 4.22: CHỈ SỐ VÒNG QUAY VỐN CHỦ SỞ HỮU CỦA
GENTRACO FEED NĂM 2009 -2011............................................................. 60
Bảng 4.23: HỆ SỐ LÃI GỘP CỦA GENTRACO FEED NĂM 2009-2011.. 61
Bảng 4.24: HỆ SỐ LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG CỦA GENTRACO FEED
NĂM 2009 - 2011 ............................................................................................... 62
Bảng 4.25: HỆ SỐ LỢI NHUẬN RÒNG CỦA GENTRACO FEED NĂM
2009 - 2011 .......................................................................................................... 63
Bảng 4.26: HỆ SỐ THU NHẬP VỐN CỔ PHẦN CỦA GENTRACO FEED
NĂN 2009 – 2011................................................................................................ 64
Bảng 4.27: HỆ SỐ THU NHẬP TỔNG CỔ PHẦN CỦA GENTRACO
FEED NĂM 2009 – 2011 ................................................................................... 65
Bảng 4.28: HỆ SỐ LỢI NHUẬN CỔ PHẦN CỦA GENTRACO FEED
NĂM 2009 – 2011............................................................................................... 66
Bảng 4.29: ĐÒN BẨY KINH DOANH CỦA GENTRACO FEED
NĂM 2009 -2011 ................................................................................................ 66
Bảng 4.30: ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH CỦA GENTRACO FEED NĂM 2009 2011 ..................................................................................................................... 67
Bảng 4.31: ĐÒN BẨY TỔNG HỢP CỦA GENTRACO FEED NĂM 2009 2011 ..................................................................................................................... 68


DANH MỤC HÌNH
-------

-------

Hình 1: SƠ ĐỒ DUPONT ................................................................................. 19
Hình 2: SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA GENTRACO FEED................. 25
Hình 3: TỶ SUẤT NỢ CỦA GENTRACO FEED NĂM 2009 -2011............ 48
Hình 4: TỶ SUẤT TỰ TÀI TRỢ CỦA GENTRACO FEED NĂM 2009 2011 ..................................................................................................................... 50
Hình 5: TỶ SUẤT NGUỒN VỐN THƯỜNG XUYÊN CỦA GENTRACO
FEED NĂM 2009 -2011..................................................................................... 51
Hình 6: NGÂN QUỸ RÒNG CỦA GENTRACO FEED NĂM 2009-2011 .. 52
Hình 7: CHỈ SỐ THANH TOÁN HIỆN HÀNH CỦA GENTRACO FEED
NĂM 2009 - 2011 ............................................................................................... 53
Hình 8: CHỈ SỐ THANH TOÁN NHANH CỦA GENTRACO FEED
NĂM 2009 -2011 ................................................................................................ 54
Hình 9: CHỈ SỐ TIỀN MẶT CỦA GENTRACO FEED NĂM 2009-2011 .. 55
Hình 10: CHỈ SỐ VÒNG QUAY CÁC KHOẢN PHẢI THU CỦA
GENTRACO FEED NĂM 2009 -2011............................................................. 56
Hình 11: VÒNG QUAY HÀNG TỒN KHO CỦA GENTRACO FEED NĂM
2009-2011 ............................................................................................................ 57
Hình 12: VÒNG QUAY CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ CỦA GENTRACO
FEED NĂM 2009 -2011..................................................................................... 58
Hình 13: CHỈ SỐ VÒNG QUAY TỔNG TÀI SẢN CỦA
GENTRACO FEED NĂM 2009 -2011............................................................. 59
Hình 14: CHỈ SỐ VÒNG QUAY VỐN CHỦ SỞ HỮU CỦA
GENTRACO FEED NĂM 2009 -2011............................................................. 60
Hình 15: HỆ SỐ LÃI GỘP CỦA GENTRACO FEED NĂM 2009-2011..... 61
Hình 16: HỆ SỐ LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG CỦA GENTRACO FEED
NĂM 2009 - 2011 ............................................................................................... 62
Hình 17: HỆ SỐ LỢI NHUẬN RÒNG CỦA GENTRACO FEED NĂM
2009 - 2011 .......................................................................................................... 63


Hình 18: HỆ SỐ THU NHẬP VỐN CỔ PHẦN CỦA GENTRACO FEED
NĂM 2009 – 2011............................................................................................... 64
Hình 19: HỆ SỐ THU NHẬP TỔNG CỔ PHẦN CỦA GENTRACO FEED
NĂM 2009 – 2011............................................................................................... 66
Hình 20: SƠ ĐỒ DUPONT SO SÁNH NĂM 2009 VÀ NĂM 2010 CỦA
GENTRACO FEED........................................................................................... 70
Hình 21: SƠ ĐỒ DUPONT SO SÁNH NĂM 2010 VÀ NĂM 2011 CỦA
GENTRACO FEED........................................................................................... 71


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
-------

TSCĐ: Tài sản cố định
TSLĐ: Tài sản lưu động
EPS: Thu nhập trên mỗi cổ phần
EBIT: Thu nhập trước thuế và lãi vay
DOL: Đòn bẩy kinh doanh
DFL: Đòn bẩy tài chính
DTL: Đòn bẩy tổng hợp
HĐQT: Hội đồng quản trị
BHXH: Bảo hiểm xã hội
BHYT: Bảo hiểm y tế
ĐBSCL: Đồng bằng sông Cửu Long
TNDN: Thu nhập doanh nghiệp
NVTX: Nguồn vốn thường xuyên
FCR: Hệ số chuyển hóa thức ăn

-------


Phân tích tình hình hình tài chính tại Công ty cổ phần Thủy sản Gentraco

CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong hoạt động của doanh nghiệp vấn đề tài chính luôn là vấn đề được chú
trọng. Đây là cơ sở để doanh nghiệp tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh
và nó cũng là một phần quan trọng để đánh giá hiệu quả kinh tế trong hoạt động
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì thế, để có thể đạt được hiệu quả kinh
tế cao các doanh nghiệp cần phải hiểu rõ về tình hình tài chính của doanh nghiệp
mình.
Quản lý về tài chính giúp cho doanh nghiệp cân bằng giữa lợi nhuận và rủi
ro, có sức chịu đựng thích nghi tốt với các biến động trên thị trường. Phân tích tài
chính sẽ làm rõ được xu hướng và tốc độ tăng trưởng, thực trạng tài chính của
đơn vị. Đồng thời chỉ ra những thế mạnh và những bất ổn giúp cho nhà quản trị
có thể đề ra những biện pháp đúng đắn và kịp thời để phát huy các nguồn lực
trong đơn vị một cách hiệu quả nhất. Một doanh nghiệp có tình hình tài chính
lành mạnh không những có thể đảm bảo an toàn cho hoạt động mà còn mở ra cơ
hội về các nguồn tài chính để phát triển trong tương lai. Và công cụ hỗ trợ không
thể thiếu cho việc này là phân tích tài chính doanh nghiệp.
Phân tích tình hình tài chính giúp ta thấy được tình hình sử dụng vốn, hiệu
quả sử dụng vốn đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động vốn và thuận
lợi hơn trong việc dự trữ cần thiết cho việc sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm.
Việc phân tích tình hình tài chính và đề ra các biện pháp thích hợp có ý nghĩa
quan trọng không những đối với nhà quản lý doanh nghiệp mà còn có ý nghĩa đối
với những đối tượng quan tâm đến doanh nghiệp. Mỗi đối tượng quan tâm đến
tình hình doanh nghiệp trên mỗi góc độ khác nhau, song nhìn chung đều cùng
một mục đích là muốn biết khả năng sinh lời, khả năng thanh toán và hiệu quả
quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Với tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực của việc phân tích tài chính cùng
với thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Thủy sản Gentraco nên tôi quyết định
chọn đề tài “Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Thủy sản
Gentraco ” làm đề tài tốt nghiệp.

GVHD: Ths.Lê Trần Thiên Ý

1

SVTH: Lương Thị Thùy Dung


Phân tích tình hình hình tài chính tại Công ty cổ phần Thủy sản Gentraco
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Thủy sản Gentraco qua 3
năm 2009, 2010 và 2011, đánh giá mặt mạnh, mặt yếu về tình hình tài chính của
đơn vị. Trên cơ sở đó đề ra những giải pháp hữu hiệu nhằm cải thiện hơn nữa
tình hình tài chính của đơn vị.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
- Mục tiêu 1: Phân tích tình hình tài chính của công ty.
- Mục tiêu 2: Đánh giá tình hình tài chính của công ty.
- Mục tiêu 3: Đưa ra một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của
công ty.
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian
Đề tài được thực hiện tại Công ty cổ phần Thủy sản Gentraco, Quận Thốt
Nốt, Tp Cần Thơ.
1.3.2. Thời gian
Luận văn được thực hiên trong thời gian từ ngày 13/2/2012 đến ngày
14/4/2012. Thông tin số liệu sử dùng trong luận văn được lấy từ năm 2008 đến
năm 2011.
1.3.3. Đối tượng và nội dung nghiên cứu
Dựa vào các bảng báo cáo tài chính như: Bảng cân đối kế toán, Bảng báo
cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng lưu chuyển tiền tệ, Bảng thuyết minh
báo cáo tài chính để phân tích một số vấn đề cơ bản về tình hình tài chính công ty
cổ phần Thủy sản Gentraco về cơ cấu tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh,
rủi ro trong kinh doanh từ năm 2009 đến năm 2011 nhằm đánh giá chính xác,
đúng đắn về tình hình tài chính của công ty.
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
- Luận văn tốt nghiệp của sinh viên thực hiện Phạm Ngọc Lê với đề tài
nghiên cứu: “Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần chế biến nông sản
xuất khẩu Cần Thơ”. Nội dung phân tích từng khoản mục quan trọng trong bảng
cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và các tỷ số tài chính để

GVHD: Ths.Lê Trần Thiên Ý

2

SVTH: Lương Thị Thùy Dung


Phân tích tình hình hình tài chính tại Công ty cổ phần Thủy sản Gentraco
xem chúng biến động theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực, có phù hợp với
tính chất và hoạt động của công ty hay không.
- Luận văn tốt nghiệp do sinh viên Đỗ Thanh Xuân thực hiện với đề tài
nghiên cứu: “Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Hải sản 404”. Nội dung
phân tích tình hình tài sản, nguồn vốn; hiệu quả hoạt động kinh doanh; rủi ro của
công ty từ đó đưa ra một số giải pháp để cải thiện tình hình tài chính của công ty.

GVHD: Ths.Lê Trần Thiên Ý

3

SVTH: Lương Thị Thùy Dung


Phân tích tình hình hình tài chính tại Công ty cổ phần Thủy sản Gentraco

CHƯƠNG 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Những lý luận chung về tài chính doanh nghiệp
2.1.1.1. Khái niệm
- Tài chính: Là tất cả các mối quan hệ biểu hiện dưới hình thức tiền tệ, phát
sinh trong quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ, tồn tại trong quá trình
tái sản xuất của doanh nghiệp. Tài chính là từ được dùng để mô tả các nguồn tiền
tệ có thể sử dụng được (hay sẳn có để dùng) cho chính phủ, công ty hoặc cá nhân
và sự quản trị các nguồn này.
- Phân tích tình hình tài chính là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so
sánh số liệu về tình hình tài chính hiện tại và quá khứ, tình hình tài chính của đơn
vị với những chỉ tiêu trung bình của ngành thông qua đó ta có thể thấy được thực
trạng tài chính hiện tại và những dự đoán cho tương lai.
2.1.1.2. Nội dung của phân tích tài chính doanh nghiệp
Phân tích tài chính doanh nghiệp cần đảm bảo những nội dung sau:
Phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp: Phân tích cấu trúc tài chính là
phân tích khái quát tình hình đầu tư và huy động vốn của doanh nghiệp, chỉ ra
các phương thức tài trợ tài sản để làm rõ những dấu hiệu về cân bằng tài chính.
Nội dung phân tích cấu trúc tài chính bao gồm: phân tích cấu trúc tài sản và phân
tích cấu trúc nguồn vốn.
Phân tích hiệu quả hoạt động: Hiệu quả hoạt động được xem xét một
cách tổng thể bao gồm hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính. Hoạt động
kinh doanh và hoạt động tài chính có mối quan hệ qua lại do đó khi phân tích
hiệu quả hoạt động cần phải xem xét hiệu quả của hai hoạt động này bởi lẽ một
doanh nghiệp có thể có hiệu quả hoạt động kinh doanh nhưng lại không có hiệu
quả hoạt động tài chính hoặc hiệu quả hoạt động tài chính thấp đó là do các chính
sách tài trợ không phù hợp với tình hình chung của doanh nghiệp.
Phân tích rủi ro kinh doanh: Trong hoạt động kinh doanh vấn đề rủi ro
đều có khả năng xảy ra đối với hoạt động của doanh nghiệp, thông thường doanh
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực có lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn. Rủi ro
kinh doanh là loại rủi ro gắn liền với sự không chắc chắn, sự biến thiên của kết
GVHD: Ths.Lê Trần Thiên Ý

4

SVTH: Lương Thị Thùy Dung


Phân tích tình hình hình tài chính tại Công ty cổ phần Thủy sản Gentraco
quả và hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, có thể phân tích rủi ro kinh doanh thông qua
hiệu quả kinh doanh, thông qua đòn bẩy kinh doanh, đòn bẩy tài chính.
2.1.1.3. Vai trò phân tích tài chính doanh nghiệp
Tài chính doanh nghiệp có 3 vai trò sau:
- Vai trò huy động, khai thác nguồn tài chính nhằm bảo đảm yêu cầu kinh
doanh của doanh nghiệp và tổ chức sử dụng vốn có hiệu quả cao nhất: Để có đủ
vốn hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính doanh nghiệp phải thanh toán nhu
cầu vốn và lựa chọn nguồn vốn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải tổ chức huy
động và sử dụng vốn có hiệu quả nhằm duy trì, thúc đẩy sự phát triển của quá
trình sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, đây là vấn đề có tính chất quyết định
đến sự sống còn của doanh nghiệp trong sự cạnh tranh khốc liệt của kinh tế thị
trường.
- Vai trò là đòn bẩy kích thích và điều tiết hoạt động kinh doanh: Thu nhập
bằng tiền của doanh nghiệp được tài chính doanh nghiệp phân phối. Chức năng
phân phối của tài chính doanh nghiệp là quá trình phân phối thu nhập bằng tiền
của doanh nghiệp và quá trình phân phối đó luôn gắn liền với những đặc điểm
vốn có của hoạt động sản xuất kinh doanh và hình thức sở hữu doanh nghiệp.
- Vai trò là công cụ kiểm tra các hoạt động tài chính của doanh nghiệp: Tài
chính doanh nghiệp thực hiện việc kiểm tra bằng đồng tiền và được tiến hành
thường xuyên, liên tục thông qua việc phân tích các chỉ tiêu tài chính nhằm cho
phép doanh nghiệp có căn cứ quan trọng để kịp thời đề ra các giải pháp tối ưu
làm lành mạnh hoá tình hình tài chính kinh doanh của doanh nghiệp.
2.1.1.4. Nhiệm vụ phân tích tài chính doanh nghiệp
Nhiệm vụ của phân tích tài chính là làm rõ xu hướng, tốc độ tăng trưởng,
thực trạng tài chính của doanh nghiệp trong mối quan hệ so sánh với các doanh
nghiệp tiêu biểu của ngành và các chỉ tiêu bình quân của ngành. Đồng thời chỉ ra
các thế mạnh và cả tình trạng bất ổn nhằm đề xuất những biện pháp quản trị tài
chính đúng dắn và kịp thời để phát huy ở mức cao nhất hiệu quả sử dụng vốn.
2.1.1.5. Mục đích phân tích tài chính doanh nghiệp
- Giúp nhà quản lý đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, khả năng sinh
lãi, đánh giá những triển vọng, rủi ro trong tương lai để từ đó đưa ra quyết định
thích hợp nhằm giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh và tối đa hóa lợi nhuận.
GVHD: Ths.Lê Trần Thiên Ý

5

SVTH: Lương Thị Thùy Dung


Phân tích tình hình hình tài chính tại Công ty cổ phần Thủy sản Gentraco
- Giúp nhà đầu tư biết được sự an toàn của số vốn mà học đầu tư, mức độ
sinh lãi, thời gian hoàn vốn... Dựa vào việc phân tích qua các thời kỳ giúp họ
quyết định đầu tư vào đơn vị hay không, đầu tư dưới hình thức nào và đầu tư vào
lĩnh vực nào.
- Giúp các chủ nợ (ngân hàng, người bán, đơn vị cho vay ...) đánh giá tình
hình và khả năng thanh toán của đơn vị, quan tâm đến lượng vốn của chủ sở hữu,
khả năng sinh lời để đánh giá xem đơn vị có khả năng trả nợ hay không trước khi
quyết định cho vay, hoặc bán chịu sản phẩm cho đơn vị.
- Đối với cơ quan chức năng: phân tích tài chính giúp họ xác định các
khoản nghĩa vụ mà đơn vị phải thực hiện cho nhà nước, cơ quan thống kê tổng
hợp phân tích hình thành số liệu thống kê, chỉ số thống kê, các cơ quan chủ quản,
tài chính sẽ có biện pháp quản lý hiệu quả hơn.
- Qua phân tích tình hình tài chính nhà quản trị mới đánh giá được chính
xác đầy đủ tình hình phân phối, sử dụng và quản lý các loại vốn, nguồn vốn vạch
rõ khả năng tiềm tàng về vốn của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó đề ra các biện
pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- Khi tiến hành phân tích tình hình tài chính ta có thể thấy được khả năng
thanh toán của doanh nghiệp, khả năng thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước, khả
năng thanh toán đối với khách hàng, thấy được hệ số kết cấu tài chính, hệ số hoạt
động kinh doanh, hệ số khả năng sinh lời.
2.1.1.6. Ý nghĩa
Hoạt động tài chính có mối liên hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh
doanh. Do đó tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh đều có ảnh hưởng đến
tình hình tài chính của doanh nghiệp. Ngược lại, tình hình tài chính tốt hay xấu
đều có tác dụng thúc đẩy hoặc kìm hãm đối với quá trình sản xuất kinh doanh. Vì
thế, trong phân tích tài chính của doanh nghiệp công tác phân tích hoạt động kinh
doanh giữ vai trò quan trọng. Phân tích tình hình tài chính là công cụ không thể
thiếu cho nhà quản trị, người cho vay, nhà đầu tư, cơ quan thuế, tài chính, cơ
quan chủ quản.

GVHD: Ths.Lê Trần Thiên Ý

6

SVTH: Lương Thị Thùy Dung


Phân tích tình hình hình tài chính tại Công ty cổ phần Thủy sản Gentraco
2.1.2. Các tài liệu dùng trong phân tích tài chính
2.1.2.1. Bảng cân đối kế toán
Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính phản ánh tình hình tài sản và
nguồn vốn của một công ty tại một thời điểm nhất định, thường là kỳ cuối quý
hoặc cuối năm.
Bảng cân đối kế toán là nguồn thông tin tài chính hết sức quan trọng trong
công tác quản lý của bản thân công ty cũng như nhiều đối tượng bên ngoài, trong
đó có các cơ quan chức năng của Nhà nước. Người ta ví bảng cân đối tài sản như
một bức ảnh chụp nhanh, bởi vì nó báo cáo tình hình tài chính vào một thời điểm
nào đó.
Bảng cân đối kế toán được chia làm 2 phần: phần tài sản và phần nguồn
vốn
- Phần tài sản: các chỉ tiêu ở phần tài sản phản ánh toàn bộ giá trị tài sản
hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo theo cơ cấu tài sản và hình thức
tồn tại trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.
- Phần nguồn vốn: Phản ánh nguồn hình thành tài sản hiện có tại doanh
nghiệp ở thời điểm báo cáo. Các chỉ tiêu nguồn vốn thể hiện trách nhiệm pháp lý
của doanh nghiệp đối với tài sản đang quản lý và sử dụng ở doanh nghiệp.
Khi phân tích tài sản và nguồn vốn ta cần chú ý đến mối quan hệ giữa tài
sản và nguồn vốn.
Mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn: Thể hiện sự tương quan về giá
trị tài sản và cơ cấu nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Để thấy rõ
đầy đủ thực trạng của tài chính doanh nghiệp những nhà phân tích báo cáo tài
chính cần phải đi sâu vào xem xét tỷ trọng của tài sản, nguồn vốn cũng như các
chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán để đánh giá sự phân bổ tài sản, nguồn vốn
hợp lý chưa và xu hướng biến động như thế nào. Tùy vào từng loại doanh nghiệp
mà phân bổ tỷ trọng từng loại tài sản, nguồn vốn trong tổng số tài sản cao hay
thấp. Nếu là doanh nghiệp sản xuất thì tỷ trọng tài sản cố định trong tổng tài sản
là cao, nếu là doanh nghiệp thương mại thì tỷ trọng tài sản lưu động trong tổng
tài sản là cao. Chình vì vậy, tiêu chuẩn được đưa ra là so sánh với trung bình
ngành.

GVHD: Ths.Lê Trần Thiên Ý

7

SVTH: Lương Thị Thùy Dung


Phân tích tình hình hình tài chính tại Công ty cổ phần Thủy sản Gentraco
Trường hợp 1: Nếu tài sản ngắn hạn lớn hơn nợ ngắn hạn được xem là hợp
lý, điều này thể hiện doanh nghiệp đang giữ quan hệ cân đối giữa tài sản ngắn
hạn và nợ ngắn hạn, doanh nghiệp sử dụng nợ ngắn hạn đúng mục đích. Nếu nợ
ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn, điều này cho thấy doanh nghiệp không đạt
quan hệ cân đối giữa tài sản ngắn hạn với nợ dài hạn vì khi đó doanh nghiệp đã
không sử dụng một phần nguồn vốn ngắn hạn vào tài sản dài hạn.
Trường hợp 2: Nếu tài sản dài hạn lớn hơn nợ dài hạn và phần thiếu hụt
được bù đắp từ vốn chủ sở hữu thì đó là điều hợp lý, bởi vì doanh nghiệp sử dụng
đúng mục đích nợ dài hạn và vốn chủ sở hữu. Ngược lại, nếu tài sản dài hạn nhỏ
hơn nợ dài hạn chứng tỏ một phần nợ dài hạn của doanh nghiệp đã chuyển sang
tài trợ cho tài sản ngắn hạn. Điều này làm lãng phí chi phí lãi vay nợ dài hạn và
vừa thể hiện sử dụng sai mục đích nợ dài hạn.
Bên cạnh đó, khi phân tích mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn
chúng ta cần chú trọng đến nguồn vốn lưu động thường xuyên. Quá trình luân
chuyển vốn của doanh nghiệp phải hình thành nên phần dư ra giữa tài sản ngắn
hạn so với nguồn vốn ngắn hạn và nguồn vốn dài hạn phải lớn hơn tài sản dài
hạn mới đảm bảo cho hoạt động thường xuyên, phù hợp với hình thành, phát
triển và mục đích sử dụng vốn. Phần chênh lệch này gọi là vốn lưu động thường
xuyên. Căn cứ vào mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn, ta có mối
quan hệ cân đối sau:
Tài sản ngắn hạn + Tài sản dài hạn = Nguồn vốn ngắn hạn + Nguồn vốn dài
hạn
Tài sản ngắn hạn – Nguồn vốn ngắn hạn = Nguồn vốn dài hạn – Tài sản dài
hạn
Vốn lưu động thường xuyên = Tài sản ngắn hạn – Nguồn vốn ngắn hạn
= Nguồn vốn ngắn hạn – Tài sản dài hạn
Nhu cầu tài sản ngắn hạn thiết yếu = Tiền và các khoản tương đương tiền +
Hàng tồn kho
Nếu vốn lưu động thường xuyên lớn hơn không và lớn hơn nhu cầu tài sản
ngắn hạn thiết yếu, điều đó chứng tỏ tình hình tài chính lành mạnh và đảm bảo
cân đối giữa tài sản và nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh

GVHD: Ths.Lê Trần Thiên Ý

8

SVTH: Lương Thị Thùy Dung


Phân tích tình hình hình tài chính tại Công ty cổ phần Thủy sản Gentraco
nghiệp. Ngược lại, gây mất cân đối và rối loạn về mặt tài chính doanh nghiệp,
nghiêm trọng có thể dẫn đến phá sản.
2.1.2.2. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tài chính phản ánh
tổng hợp về doanh thu, chi phí và kết quả lãi lỗ của các hoạt động kinh doanh
khác nhau trong công ty. Ngoài ra, báo cáo này còn phản ánh tình hình thực hiện
nhiệm vụ đối với Nhà Nước. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cũng là
nguồn thông tin tài chính quan trọng cho nhiều đối tượng khác nhau, nhằm phục
vụ cho công việc đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh và khả năng sinh lời
của công ty.
2.1.2.3. Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ hay còn gọi là báo cáo ngân lưu, là báo cáo
tài chính cần thiết không những đối với nhà quản trị hoặc giám đốc tài chính mà
còn là mối quan tâm của nhiều đối tượng đến tình hình tài chính của doanh
nghiệp. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thể hiện lượng tiền vào và lượng tiền ra trong
doanh nghiệp. Kết quả phân tích giúp doanh nghiệp điều phối lượng tiền mặt một
cách cân đối giữa các lĩnh vực. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ bao gồm ba phần:
+ Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động kinh doanh.
+ Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư.
+ Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động tài chính.
2.1.2.4. Bảng thuyết minh báo cáo tài chính
Bảng thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành báo cáo tài
chính của công ty, được lập để giải thích và bổ sung thông tin về tình hình hoạt
động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của công ty trong kỳ báo cáo mà
các báo cáo không rõ hay chi tiết được thuyết minh báo cáo tài chính trình bày
khái quát đặc điểm hoạt động của công ty, nội dung một số chế độ kế toán được
công ty lựa chọn để áp dụng, tình hình và lí do biến động của một số đối tượng
biến động tài sản và nguồn vốn quan trọng, phân tích một số chỉ tiêu tài chính
chủ yếu và các kiến nghị của công ty.

GVHD: Ths.Lê Trần Thiên Ý

9

SVTH: Lương Thị Thùy Dung


Phân tích tình hình hình tài chính tại Công ty cổ phần Thủy sản Gentraco
2.1.3. Các tỷ số sử dụng trong phân tích
2.1.3.1. Chỉ số phân tích cơ cấu tài chính
Cấu trúc nguồn vốn thể hiện chính sách tài trợ của doanh nghiệp, liên quan
đến nhiều khía cạnh khác nhau trong công tác quản trị tài chính. Việc huy động
vốn một mặt vừa đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo sự an
toàn trong tài chính, nhưng mặt khác liên quan đến hiệu quả và rộng hơn là rủi ro
của doanh nghiệp. Nội dung phân tích cấu trúc nguồn vốn bao gồm phân tích tính
tự chủ về tài chính và phân tích tính ổn định của nguồn tài trợ. Phân tích tính tự
chủ về tài chính thông qua các chỉ tiêu

Tỷ suất nợ
Chỉ tiêu này phản ánh mức độ sử dụng vốn vay của doanh nghiệp, đồng
thời nó còn cho biết mức độ rủi ro tài chính mà doanh nghiệp đang phải đối diện.
Nợ phải trả
Tỷ suất nợ

x 100%

=

Tổng nguồn vốn
Tỷ suất tự tài trợ
Tỷ suất tự tài trợ là chỉ tiêu thể hiện mức độ tự chủ của doanh nghiệp về
mặt tài chính, nó cho biết trong tổng số nguồn vốn của doanh nghiệp, nguồn vốn
chủ sở hữu chiếm mấy phần.
Vốn chủ sở hữu
x 100%

Tỷ suất tự tài trợ ==

Tổng nguồn vốn
Thông thường, các chủ nợ thích tỷ lệ vay nợ vừa phải vì tỷ lệ này càng thấp
thì khoản nợ càng được đảm bảo chi trả trong trường hợp doanh nghiệp bị phá
sản, khi tỷ lệ nợ cao, doanh nghiệp còn dễ rơi vào tình trạng mất khả năng thanh
toán và sẽ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tiếp nhận thêm các khoản tín
dụng bên ngoài. Tuy nhiên, mỗi nguồn vốn đều có liên quan đến thời hạn và chi
phí sử dụng vốn. Sự ổn định về nguồn tài trợ cần được quan tâm khi đánh giá cấu
trúc nguồn vốn của doanh nghiệp. Để đánh giá tính ổn định của nguồn tài trợ cần
sử dụng các chỉ tiêu:
vốn thường xuyên
Tỷ suất nguồn
vốn thường xuyên
GVHD: Ths.Lê Trần Thiên Ý

x 100%

=

Tổng nguồn vốn
10

SVTH: Lương Thị Thùy Dung


Phân tích tình hình hình tài chính tại Công ty cổ phần Thủy sản Gentraco
Tỷ suất nguồn vốn thường xuyên càng lớn cho thấy sự ổn định tương đối
trong một thời gian nhất định đối với nguồn vốn sử dụng; doanh nghiệp chưa
chịu áp lực thanh toán trong ngắn hạn. Ngược lại, khi tỷ suất nguồn vốn thường
xuyên thấp cho thấy nguồn tài trợ phần lớn là bằng nợ ngắn hạn, áp lực về thanh
toán các khoản nợ vay rất lớn.
2.1.3.2. Phân tích cân bằng tài chính
Cân bằng tài chính là sự cân bằng giữa tài sản với nguồn tài trợ tương ứng
của nó. Mối quan hệ trong trường hợp này thể hiện qua các phương thức, chính
sách tài trợ TSCĐ và TSLĐ. Chỉ tiêu phân tích
Ngân quỹ ròng =Vốn lưu động ròng – nhu cầu vốn lưu động ròng
Vốn lưu động ròng = (Tài sản lưu động – Đầu tư ngắn hạn) – Nợ ngắn hạn
Nhu cầu vốn lưu động ròng bằng (=) hàng tồn kho cộng (+) nợ phải thu của
khách hàng trừ (-) nợ phải trả ngắn hạn (không kể vay ngắn hạn).
Nếu vốn lưu động ròng âm liên tục qua các năm thì doanh nghiệp sẽ mất
cân bằng tài chính, tình hình và khả năng thanh toán sẽ gặp khó khăn; Tuy nhiên,
để có đánh giá đầy đủ hơn cần thông qua chỉ tiêu ngân quỹ ròng. Nếu ngân quỹ
ròng âm, có nghĩa là doanh nghiệp phải huy động các khoản vay ngắn hạn để bù
đắp sự thiếu hụt về nhu cầu vốn lưu động ròng và tài trợ cho TSCĐ; cân bằng tài
chính kém an toàn và bất lợi cho doanh nghiệp. Nếu ngân quỹ ròng dương thể
hiện một cân bằng tài chính rất an toàn vì doanh nghiệp không phải vay để bù
đắp sự thiếu hụt về nhu cầu vốn lưu động ròng.
2.1.3.3. Chỉ số thanh toán
a. Chỉ số thanh toán hiện hành (Current ratio: RC)
Đây là chỉ số đo lường khả năng doanh nghiệp đáp ứng các nghĩa vụ tài
chính ngắn hạn. Nói chung thì chỉ số này ở mức 2-3 được xem là tốt. Chỉ số này
càng thấp ám chỉ doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn đối với việc thực hiện các nghĩa
vụ của mình nhưng một chỉ số thanh toán hiện hành quá cao cũng không luôn là
dấu hiệu tốt, bởi vì nó cho thấy tài sản của doanh nghiệp bị cột chặt vào “tài sản
lưu động” quá nhiều và như vậy thì hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp là
không cao.
Chỉ số thanh toán hiện hành

Tài sản lưu động
=

Nợ ngắn hạn
GVHD: Ths.Lê Trần Thiên Ý

11

SVTH: Lương Thị Thùy Dung


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x