Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH tại CÔNG TY cổ PHẦN gạo CHẤT LƯỢNG CAO sóc TRĂNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Đề tài:

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG
TY CỔ PHẦN GẠO CHẤT LƯỢNG CAO SÓC
TRĂNG

Giáo viên hướng dẫn:

Sinh viên thực hiện:

TRƯƠNG KHÁNH VĨNH XUYÊN

HUỲNH HOÀNG NAM
MSSV: 4093695
Lớp: Kinh Tế Học – K35


Cần Thơ 2012

i


LỜI CẢM TẠ
Qua bốn năm học tập và rèn luyện dưới giảng đường Đại học Cần Thơ, cùng với
thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc Trăng, đã cho tôi nhiều
kiến thức cũng như những kinh nghiệm quý báo. Luận văn này được hoàn thành không
chỉ có sự cố rắng của bản thân mà còn có sự giúp đỡ tận tình của quý thầy cô khoa kinh
tế trường Đại học Cần Thơ và các cô chú nơi tôi thực tập.
Tôi xin gởi lời cảm ơn chân thàn h đến quý thầy cô khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh
Doanh trường Đại học Cần Thơ, đặc biệt là cô Trương Khánh Vĩnh Xuyên đã hướng dẫn
tận tình, chu đáo và đã bổ sung cho tôi một số kiến thức để hoàn thành luận văn này.
Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo và toàn thể các cô, các chú, anh chị trong
công ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc Trăng, đã tạo thuận lợi cho tôi tìm hiểu thực
tế tại đơn vị, cũng như đã nhiệt tình cung cấp số liệu cần thiết cho tôi, giúp tôi có thể
hoàn thành luận văn đúng thời gian.
Cuối cùng tôi xin kính chúc quý thầy, cô và toàn thể cô chú, anh chị trong công ty
được nhiều sức khỏe và thành công trong công việc.

Cần Thơ, ngày … tháng … năm …
Sinh viên thực hiện

HUỲNH HOÀNG NAM

i


LỜI CAM ĐOAN
Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết
quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu
khoa học nào.
Cần Thơ, ngày … tháng … năm …
Sinh viên thực hiện

HUỲNH HOÀNG NAM

iiNHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Ngã Năm, ngày … , tháng … , năm …
Thủ trưởng đơn vị
( ký tên và đóng dấu)

iii


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Cần Thơ , ngày … , tháng … , năm …
Giáo viên hướng dẫn
( ký và ghi họ tên )

iv


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Cần Thơ , ngày … , tháng … , năm …
Giáo viên phản biện
( ký và ghi họ tên )

v


Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc Trăng

MỤC LỤC
Trang
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ........................................................................................ 1
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ............................................................................ 1
1.1.1 Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu .............................................................. 1
1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn ....................................................................... 2
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ................................................................................. 3
1.2.1 Mục tiêu chung ............................................................................................. 3
1.2.2 Mục tiêu cụ thể ............................................................................................. 3
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU ................................................................................... 3
1.3.1 Phạm vi về không gian ................................................................................. 3
1.3.2 Phạm vi về thời gian..................................................................................... 3
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu ................................................................................. 3
1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU ..................................................................................... 3
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....... 5
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN ...................................................................................... 5
2.1.1 Tổng quan về tài chính ................................................................................. 5
2.1.2 Tổng quan về phân tích tài chính ................................................................. 6
2.1.3 Bảng cân đối kế toán .................................................................................... 7
2.1.4 Phân tích tình hình tài chính qua bảng báo cáo kết quả kinh doanh .......... 10
2.1.5 Các tỷ số tài chính ...................................................................................... 11
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..................................................................... 19
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu ..................................................................... 19
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu ................................................................... 19
CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ CÔN TY CỔ PHẦN GẠO CHẤT LƯỢNG
CAO SÓC TRĂNG .................................................................................................. 22
3.1 VÀI NÉT SƠ LƯỢC VỀ HUYỆN NGÃ NĂM ................................................. 22
3.1.1 Vị trí địa lý ................................................................................................. 22
3.1.2 Điều kiện tự nhiên ...................................................................................... 22
3.1.3 Tình hình kinh tế ....................................................................................... 23
3.2 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ
GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên

vi

SVTH: Huỳnh Hoàng Nam


Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc Trăng
PHẦN GẠO CHẤT LƯỢNG CAO SÓC TRĂNG ................................................. 24
3.3 NHIỆM VỤ KINH DOANH CỦA CÔNG TY.................................................. 25
3.4 CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ........................................................................ 25
3.4.1 Tổ chức bộ máy quản lý ............................................................................. 25
3.4.2 Chức năng các phòng bang của công ty..................................................... 26
3.5 Định hướng phát triển ......................................................................................... 29
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ
PHẦN GẠO CHẤT LƯỢNG CAO SOÁC TRĂNG ............................................... 30
4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN ........................................................ 30
4.1.1 Tình hình nguồn vốn .................................................................................. 30
4.1.2 Cơ cấu nguồn vốn ...................................................................................... 41
4. 2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN .................................................... 42
4.2.1 Phân tích theo bảng cân đối kế toán ................................................................ 42
4.2.2 Phân tích theo kết quả hoạt động kinh doanh.................................................. 52
4.3 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ...................................................... 57
4.3.1 Hiệu quả đầu tư tài sản ............................................................................... 58
4.3.2 Hiệu quả sử dụng nợ .................................................................................. 64
4.3.3 Hiệu quả khả nâng sinh lời ......................................................................... 66
4.3.4 SƠ ĐỒ DUPONT ..................................................................................... 68
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠO CHẤT LƯỢNG CAO SÓC TRĂNG ................. 70
5.1 TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN ....................................................................... 70
5.2 GIẢI PHÁP ......................................................................................................... 71
5.2.1 Quản lý và sử dụng vốn cố định ................................................................ 71
5.2.2 Quản lý và sử dụng vốn lưu động .............................................................. 71
5.2.3 Nâng cao khả nâng thanh toán của công ty ............................................... 72
5.2.4 Quản lý nguồn nhân lực ............................................................................. 73
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................ 74
6.1 KẾT LUẬN ........................................................................................................ 74
6.2 KIẾN NGHỊ ........................................................................................................ 75
6.2.1 Đối với công ty........................................................................................... 75
6.2.2 Đối với Nhà nước ....................................................................................... 75
GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên

vii

SVTH: Huỳnh Hoàng Nam


Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc Trăng
TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................ 77

GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên

viii

SVTH: Huỳnh Hoàng Nam


Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc Trăng
DANH MỤC BIỂU BẢNG

Bảng 1: Phân tích khái quát tình hình biến động của nguồn vốn ............................. 31
Bảng 2: Phân tích sự biến động của nợ ngắn hạn ..................................................... 34
Bảng 3: Nguồn quỹ và cấu trúc nguồn quỹ 2009 - 2011.......................................... 39
Bảng 4: Tỷ suất nợ .................................................................................................... 41
Bảng 5: Tài sản của công ty ..................................................................................... 43
Bảng 6: Tỷ trọng tài sản lưu động trong tổng tài sản ............................................... 48
Bảng 7: Tỷ suất đầu tư tài sản cố định ..................................................................... 49
Bảng 8: Nguồn vốn và nguồn sử dụng vốn năm 2010 ............................................. 50
Bảng 9: Nguồn vốn và nguồn sử dụng vốn năm 2011 ............................................. 51
Bảng 10 Tình hình kinh doanh của công ty .............................................................. 53
Bảng 11: Bảng phân tích các tỷ số khả năng thanh toán .......................................... 58
Bảng 12: Vòng quay hàng tồn kho ........................................................................... 60
Bảng 13: Kỳ thu tiền bình quân ................................................................................ 61
Bảng 14: Vòng quay tài sản cố định ......................................................................... 62
Bảng 15: Vòng quay tổng tài sản .............................................................................. 63
Bảng 16: Các tỷ số quản trị nợ ................................................................................. 64
Bảng 17: Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lợi .................................................... 66

GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên

ix

SVTH: Huỳnh Hoàng Nam


Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc Trăng
DANH MỤC BIỂU HÌNH

Hình 1: Sơ đồ Dupont ............................................................................................... 19
Hình 2: Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy công ty .......................................................... 26
Hình 3: Sự biến động của các khoản nợ ................................................................... 32
Hình 4: Sự biến động của nợ dài hạn ....................................................................... 36
Hình 5: Cấu trúc nguồn vốn chủ sở hữu ................................................................... 37
Hình 6: Biến động của kinh phí, quỹ khác ............................................................... 40
Hình 7: Biến động tài sản ngắn hạn .......................................................................... 44
Hình 8: Biến động của các mục cấu thành tiền ........................................................ 45
Hình 9: Sự biến động của tài sản cố định ................................................................. 47
Hình 10: Sự biến động lợi nhuận của công ty .......................................................... 57
Hình 11: Sơ đồ Dupont trong 3 năm ........................................................................ 69

GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên

x

SVTH: Huỳnh Hoàng Nam


Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc Trăng
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

XHCN

Xã Hội Chủ Nghĩa

6T2011

6 tháng đầu năm 2011

6T2012

6 tháng đầu năm 2012

NB

Người bán

CNV

Công nhân viên

TSLĐ

Tài sản lưu động

TSCĐ

Tài Sản Cố Định

KH

Khách hàng

NL, VL

Nguyên liệu, vật liệu

GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên

xi

SVTH: Huỳnh Hoàng Nam


Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc Trăng
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu
Nền kinh tế nước ta trong những năm gần đây có một bước phát triển mới, là
từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà
nước định hướng XHCN. Bước chuyển mình mạnh mẽ của nề n kinh tế là động
lực đẩy lùi những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, nhường chỗ cho những tư tưởng kinh
doanh sáng tạo, nhạy bén, luôn nắm bất kịp thời thông tin của thị trường, các tiến
bộ khoa học- kỹ thuật,… mới có thể giúp các doanh nghiệp tồn tại và phát triể n
trong nền kinh tế cạnh tranh gay gắt như ngày nay.
Để có những thông tin mới về thị trường và khoa học công nghệ, cũng như
làm thế nào để công ty hoạt động có lợi nhuận cao, thì đồi hỏi công ty phải có số
vốn nhất định để đầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh. Vì vậy, sự hình thành
và sử dụng vốn sao cho mang lại hiệu quả đó là điều kiện tiên quyết cho sự sống
còn của công ty, có thể ví vốn như bộ não của công ty chi phối và điều khiển
toàn bộ mọi hoạt động của công ty. Vì vậy, vốn đóng vai trò rất quan trọng trong
sự phát triển của công ty. Thiếu vốn khiến các công ty gặp nhiều khó khăn trong
quá trình sản xuất, kinh doanh và ảnh hưởng xấu đến khả năng cạnh tranh của
công ty. Do đó để tồn tại và phát triển, cần có những biện pháp kịp thời khắc
phục những khó khăn này. Vì vậy, để quản lý vốn có hiệu quả thì nhà quản trị
phải hiểu rõ tài chính của bản thân công ty mình, không thể bỏ qua việc phân tích
tình hình tài chính của công ty vì mọi họat động từ khâu đầu vào đến khâu sản
xuất rồi đến khâu tiêu thụ đi ều liên quan đến vấn đề tài chính. Thường xuyên tiến
hành phân tích tình hình tài chính giúp cho nhà quản trị thấy rõ thực trạng tài
chính của công ty mình nhằm xác định đúng đắn những mặt mạnh, mặt yếu làm
căn cứ đưa ra những chiến lược, kế hoạch phù hợp với tình hình kinh tế hiện tại.
Là một công ty cổ phần có quy mô hoạt động vừa và nhỏ, công ty cổ phần
Gạo Chất Lượng Cao Sóc Trăng là một công ty cổ phần nằm trong trung tâm
huyện Ngã Năm, một huyện vừa mới tái lập trên 8 năm, cơ sở vật chất còn nghèo
nàng. Mặc dù vậy, công ty đã tạo cho mình xu thế cạnh tranh trên thị trường cạnh
tranh trong tỉnh Sóc Trăng, thông qua kết quả đạt được từ kết quả sản xuất kinh
GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên

1

SVTH: Huỳnh Hoàng Nam


Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc Trăng
doanh. Việc phân tích tài chính sẽ thể hiện một cách rõ ràng và đầy đủ các vấn đề
của công ty, từ đó đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và nâng
cao khả nâng cao ưu thế cạnh tranh trên thị trường. Ngoài ra, phân tích tài chính
của công ty còn là một công cụ cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư, nhà cho
vay,… và cho tất cả các đối tượng q uan tâm đến tài chính công ty trên mỗi gốc
độ khác nhau để phục vụ cho lĩnh vực quản lý và đầu tư của họ.
Xuất phát từ ý nghĩa của việc phân tích tài chính với mong muốn được kết
hợp giữa lý thuyết được học trên lớp và những kinh nghiệm bổ ích được tiếp th u
qua đợt thực tập tốt nghiệp tại công ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc Trăng,
nên tôi đã chọn đề tài “ Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Gạo
Chất Lượng Cao Sóc Trăng ” để nghiên cứu.
1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.1.2.1 Căn cứ khoa học
Trong quá trình thực hiện đề tài này tôi đã vận dụng nhiều kiến thức đã học
từ các môn như: Quản trị tài chính, tài chính tiền tệ, phân tích hoạt động kinh
doanh,… và một số môn chuyên nghành, báo chí có liên quan, để từ đó hiểu rõ
hơn tình hình tài chính của công ty. Nhằm tiềm ra nguyên nhân, khuyết điểm mà
công ty còn vướng mắc trong suốt thời gian qua, để có những kiến nghị và giải
pháp kịp thời giúp cho công ty hoạt động tốt hơn.
1.1.2.2 Căn cứ thực tiễn
Ngã Năm là một trong những huyện nghèo của tỉnh Sóc Trăng, người dân
sống chủ yếu vào nghề nông, nên mặt bằng chung đời sống còn rất thấp, trình độ
và kỹ thuật sản xuất chưa được nâng cao, vốn đầu tư còn thiếu hụt, việc sản xuất
và chăn nuôi còn phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện tự nhiên,… Vì thế n hiều hộ
nông dân gập rất nhiều khó khăn trong sản xuất và chăn nuôi. Trong những năm
gần đây, bà con nông dân bị ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, dịch bệnh,…hại
nhiều người thất mùa. Mà nguồn nguyên liệu chủ yếu của công ty là nguồn lúa từ
các hộ nông dân trong huyện. Vì thế, để tồn tại và phát triển thì công ty phải nắm
được tình hình bên ngoài, cũng như thực trạng tài chính của công ty. Để từ đó có
những chiến lược tối ưu cho từng thời kỳ, nhằm hạn chế những rũi ro đến mức
thấp nhất và mang lại hiệu quả c ao nhất. Vì lý do đó, nên tôi chọn đề tài: “ Phân

GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên

2

SVTH: Huỳnh Hoàng Nam


Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc Trăng
tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc Trăng ” để
phân tích.
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc
Trăng nhằm làm rõ thực trạng tài chính của công ty, chỉ ra những thế mạnh và
điểm yếu của công ty để đưa ra một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
- Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc
Trăng.
- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ
phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc Trăng.
- Đề suất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần Gạo
Chất Lượng Cao Sóc Trăng.
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Phạm vi về không gian
Đề tài này được thực hiện tại công ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc
Trăng tại huyện Ngã Năm tỉnh Sóc Trăng.
1.3.2 Phạm vi về thời gian
Đề tài được thực hiện dựa trên số liệu thu thập được trong 3 năm 2009, 2010,
2011 và 6 tháng đầu năm 2012.
1.3.3 Đối tư ợng nghiên cứu
Đề tài phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao
Sóc Trăng nên đối tượng nghiên cứu của đề tài là hoạt động kinh doanh gạo, và
một số hoạt động khác, nên chỉ tiêu phân tích của đề tài là vốn được thu thập từ
các bảng báo cáo tài chính của công ty.
1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
Trong quá trình phân tích tôi đã tham khảo các tài liệu để cung cấp cho luận
văn của tôi như sau:
-

Luận văn tốt nghiệp của sinh viên Nguyễn Kim Thoa với đề tài: “ Phân

tích tình hình tài chính tại công ty 622 – Xí nghiệp xi măng 406” trong 3 năm
2007- 2009. Đề tài này đã phân tích và đánh giá tình hình tài chính thông qua
GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên

3

SVTH: Huỳnh Hoàng Nam


Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc Trăng
bảng báo cáo tài chính của công ty và đưa ra một số biện pháp nhằm năng cao
hiệu quả hoạt động của công ty. Các phương pháp so sánh, tỷ l ệ,… sử dụng rất
logic trong quá trình phân tích các mục tiêu nghiên cứu của đề tài. Qua bài viết
tôi tiếp thu được những phương pháp phân tích và cách trình bài hợp lý của một
bài nghiên cứu.
-

Luận văn tố nghiệp: “ Phân tích tình hình tài chính Công ty cổ p hần in

tổng hợp Cần Thơ” qua 3 năm 2007 – 2009 của Tạ Thụy Thùy Liên. Trong đề tài
tác giả đã tiến hành phân tích cấu trúc và biến động của các nguồn vốn của công
ty, đồng thời phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh
để đưa ra các g iải pháp khắc phục những hậu quả xấu và tìm hướng nâng cao
hiệu quả hoạt động của công ty.

GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên

4

SVTH: Huỳnh Hoàng Nam


Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc Trăng
CHƯƠNG 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Tổng quan về tài chính
2.1.1.1 Khái niệm
Tài chính là tất cả mối quan hệ biểu diễn dưới hình thức tiền tệ, phát sinh
trong quá trình hình thành và tồn tại trong quá trình sản xuất kinh doanh. Tài
chính từ dùng để mô tả các nguồn tiền tệ có thể sử dụng được ( hay sẵn có để
dùng ) cho Chính phủ, công ty hoặc cá nhân.
2.1.1.2 Chức năng
Tổ chức vốn: Nhằm đảm bảo nhu cầu vốn cho quá trình sản xuất kinh doanh
của công ty. Để đảm bảo nhu cầu này thì công ty phải có đầy đủ vốn. Việc tính
toán nhu cầu vốn, lựa chọn nguồn vốn và tính toán việc sử dụng vốn có hiệu quả
là nhiệm vụ mà các nhà quản trị phải làm.
Phân phối thu nhập tiền: Nhằm để bù đắp chi phí bỏ ra, thực hiện nghĩa vụ
đối với nhà nước, phát huy vai trò đoàn bẩy tài chính của doanh nghiệp. Đây là
chức năng quan trọng nhất của tài chính.
Giám đốc (kiểm tra ): Nhắm g iúp cho doanh nghiệp thấy rõ tiến trình hoạt
động và hiệu quả kinh tế, thông qua sự quản lý và sử dụng vốn mà phát triển
điểm mạnh, đểm yếu. Từ đó có biện pháp tác động thúc đẩy doanh nghiệp tổ
chức quản lý sản xuất kinh doanh nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
2.1.1.3 Nhiệm vụ
Huy động các nguồn vốn thích hợp đảm bảo cho các quá trình sản xuất kinh
doanh đạt hiệu quả kinh tế tối ưu.
Tổ chức thanh toán kịp thời, đày đủ, đúng hẹn với khách hàng và các khoản
nộp cho nhà nước.
Thường xuyên kiểm tra tài chính nhằm tì m ra biện pháp sử dụng triệt để và
hiệu quả vật tư, lao động để tăng nhanh tốc độ lưu chuyển vốn, thúc đẩy sản xuất
kinh doanh phát triển.

GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên

5

SVTH: Huỳnh Hoàng Nam


Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc Trăng
2.1.2 Tổng quan về phân tích tài chính
2.1.2.1 Khái niệm
Phân tích tài chính doanh nghiệp là quá trình kiểm tra, đối chiếu và so sánh số
liệu về tình hình tài chính hiện hành và trong quá khứ, tình hình tài chính của
đơn vị với chỉ tiêu bình quân nghành. Phân tích tài chính là một đơn vị sàng lọc
khi lựa chọn các ứng viên đầu tư hay sát nhập và là công cụ dự báo các điều kiện
và hậu quả về tài chính trong tương lai.
Phân tích tài chính là quá trình tìm hiểu các kết quả của sự quản lý và điều
hành tài chính ở doanh nghiệp được phản ánh trên các báo cáo tài chính đồng
thời đánh giá những gì đã làm được, dự kiến những g ì có thể xãy ra, trên cơ sở
đó kiến nghị những giải pháp để tận dụng triệt để những điểm mạnh và khắc
phục các yếu điểm.
2.1.2.2 Ý nghĩa
Qua phân tích tình hình tài chính mới đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình
phân phối, sử dụng và quản lý các loại vốn, nguồn vốn, vạch ra những khả năng
về vốn của doanh nghiệp, trên cơ sở đó đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả sử
dụng vốn,
Phân tích tình hình tài chính là công cụ quan trọng trong các chức năng quản
trị có hiệu quả của doanh nghiệp. Đây là quá trình nhậ n thức hoạt động kinh
doanh, là cơ sở cho việc ra quyết định đúng đắn trong tổ chức quản lý, nhất là
trong chức năng kiểm tra, đánh giá và điều hành hoạt động kinh doanh để đạt các
mục tiêu kinh doanh.
Phân tích tình hình tài chính là công cụ không thể thiếu nhằm phục vụ công
tác quản lý của cấp trên, cơ quan tài chính, ngân hàng như: Đánh giá tình hình
thực hiện chế độ, chính sách về tài chính của Nhà nước, xem xét việc cho vay
vốn,…
2.1.2.3 Mục tiêu
Ngày nay việc phân tích tài chính ngày càng được áp dụn g rộng rãi trong các
doanh nghiệp, việc phân tích tài chính có những vai trò khác nhau đối với những
đối tượng khác nhau.
- Với tư cách là nhà quản lý: Là người trực tiếp quản lý, điều hành doanh
nghiệp, nhà quản lý là người hiểu rõ nhất tình hình tài chính cũng như những
GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên

6

SVTH: Huỳnh Hoàng Nam


Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc Trăng
hoạt động khác của doanh nghiệp. Khi đó phân tích tài chính sẽ đáp ứng những
mục tiêu sau:
+ Tạo ra những chu kỳ điều đặn để đánh giá đều đặn trong giai đoạn đã qua,
việc thực hiện căn bằng tài chính, khả năng sinh lợi, khả năng thanh toán của
công ty,…
+ Hướng các quyết định của ban giám đốc theo chiều hướng phù hợp với tình
hình thực tế của doanh nghiệp.
+ Là cơ sở cho dự đoán tài chính. Là một công cụ kiểm tra, kiểm soát hoạt
động quản lý trong doanh nghiệp.
- Với tư cách là nhà đầu tư: Đầu tư là phải rủi ro, vì vậy khi nhà đầu tư quyết
định giao vốn của mình cho người khác thì họ phải tìm hiểu kỹ đối tác của mình.
Phân tích tài chính là để đánh giá doanh nghiệp, dựa vào việc nghiên cứu các báo
cáo tài chính như: khả năng sinh lời, phân tích rủi ro,… nhằm lựa chọn được
hướng đầu tư, nơi đầu tư, cơ cấu đầu tư,…
- Với tư cách là người cho vay: Phân tích tài chính đối với người cho vay là xác
định khả năng hoàn trả nợ của khách hàng. Đối với các khoản vay ngắn hạn thì
phải quan tâm đặc biệt đến khả năng thanh toán nhanh của người vay. Còn đối
với khoản vay dài hạn phải đánh giá được khả năng hoàn trả và khả năng sinh lời
của người vay, bởi việc hoàn trả vốn và lãi tùy thuộc vào khả năng sinh lời.
2.1.3 Bảng cân đối kế toán
2.1.3.1 Khái quát
Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính được thành lập vào một thời
điểm nhất định, thường là ngày 31 -12 hàng năm. Tại thời điểm này, các hoạt
động của công ty bị coi như tạm thời dừng lại. Bảng cân đối kế toán phản ánh
tổng quát toàn bộ tài sản của công ty dưới hình thức giá trị theo hai phần tài sản
và nguồn vốn cân đối nhau; là nguồn thông tin tài chính hết sức quan trọng trong
công tác quản lý cũng như việc nghiên cứu, đánh giá khái quát tình hình và kết
quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
Bảng cân đối kế toán được chia làm hai phần:
- Phần tài sản: Các chỉ tiêu ở phần tài sản phản ánh toàn bộ giá trị tài sản
hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo theo cơ cấu tài sản và hình thức
tồn tại trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.
GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên

7

SVTH: Huỳnh Hoàng Nam


Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc Trăng
- Phần nguồ n vốn: Phản ánh nguồn hình thành tài sản hiện có tại doanh
nghiệp vào thời điểm báo cáo. Các chỉ tiêu nguồn vốn thể hiện trách nhiệm pháp
lý của doanh nghiệp đối với tài sản đang quản lý.
2.1.3.2 Phân tích tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán
a) Phân tích kết cấu tài sản
Tài sản của doanh nghiệp cơ bản được công bố trên bảng cân đối kế toán, thể
hiện cơ sở vật chất, tiềm lực kinh tế công ty dùng vào hoạt động sản xuất kinh
doanh. Phân tích về tài sản là hướng đến đánh giá cơ sở vật chất, tiềm lực kinh tế
quá khứ, hiện tại và những ảnh hưởng đến tương lai của công ty. Xuất phát từ
mục đích này, phân tích tài sản được thể hiện qua các vấn đề cơ bản sau:
- Đánh giá năng lực kinh tế thực sự về tài sản của công ty: Để nhận định
năng lực kinh tế thực sự về tài sản của công ty, điều trước nhất người phân tích
nên tiến hành thẩm định giá trị kinh tế thực sự của công ty đang nắm giữ, xem
xét tình hình chuyển đổi của chúng trên thị trường. Cụ thể việc xem xét này
thường được tiến hành theo nội dung cơ bản sau:
+ Xem xét và đánh giá các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của công ty hiện nay
trên thị trường có giá trị kinh tế hay không, so với giá trị kế toán trên báo cáo kế
toán cao hay thấp, khả năng chuyển đổi trên thị trường các khoản đầu tư chứng
khoán ngắn hạn như thế nào.
+ Xem xét các khoản phải thu khách hàng, trả trước cho người bán, thuế giá trị
gia tăng được khấu trừ, phải thu nôi bộ, phải thu khác trên bảng cân đối kế toán
có thực hay không và tình hình thu hồi có diễn ra thuận lợi hay không.
+ Xem xét các mục hàng tồn kho, như: Nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản
phẩm dở dang, thành phẩm,… của doanh nghiệp có tính hữu dụng trong sản xuất
kinh doanh và có giá trị kinh tế thực sự trên thị trường hay không.
+ Xem xét tài sản lưu động khác như : Tạm ứng, chi phí trả trước, chi phí chờ kết
chuyển, tài sản thiếu chờ sử lý, các khoản thế chấp ký quỹ, ký cược ngắn hạn có
khả năng thu hồi hay không, có ảnh hưởng đến chi phí, thu nhập của công ty
trong tương lai hay không.
+ Xem xét tài sản cố định của doanh ngh iệp hện có nguyên giá bao nhiêu, hệ số
hao mòn như thế nào, giá trị hữu dụng và giá trị kinh tế của nó trên thị trường.

GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên

8

SVTH: Huỳnh Hoàng Nam


Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc Trăng
- Phân tích sự biến động các mục tài sản: Phân tích sự biến động của các mục
tài sản nhằm giúp cho người phân tích tìm hiểu sự thay đổi về giá trị, tỷ trọng của
tài sản qua các thời kỳ như thế nào, sự thay đổi này bắt nguồn từ những dấu hiệu
tích cực hay tiêu cực trong quá trình sản xuất kinh doanh, có phù hợp với việc
nâng cao nâng lực kinh tế để phục vụ cho chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh
doanh của công ty hay không và nó cũng cung cấp cho người phân tích nhìn về
quá khứ sự biến động tài sản, nhằm tìm kiếm một xu hướng, bản chất của sự biến
động đó. Vì vậy, phân tích sự biến động về tài sản của công ty thường được tiến
hành bằng phương pháp so sánh.
b) Phân tích kết cấu nguồn vốn
Nguồn vốn trên bảng cân đối kế toán thể hiện nguồn tài trợ và khả năng tài
chính của công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Phân tích về nguồn vốn
được thể hiện qua:
- Đánh giá tính hợp lý của nguồn vốn công ty: Để nhận định được tính hợp lý
của nguồn vốn công ty, điều trước nhất nên tiến hành là xem xét những doanh
mục nguồn vốn trên báo cáo tài chính đúng hay không, nó tài trợ cho những tài
sản nào,… Cụ thể việc phân tích này được tiến hành theo nội du ng sau:
+ Xem xét và đánh giá các khoản nợ ngắn hạn như: Vay ngắn hạn, phải trả
người bán, thuế các khoản phải nộp cho nhà nước,… có phù hợp với đặc điểm
luân chuyển vốn trong thanh toán của công ty hay do bị động trong hoạt động sản
xuất hình thành.
+ Xem xét và đánh giá các khoản nợ dài hạn công ty đang khai thác như vay
dài hạn, nợ dài hạn khác có phù hợp với mục đích sử dụng dài hạn, phù hợp với
đặc điểm luân chuyển vốn trrong thanh toán dài hạn.
+ Đánh giá các khoản nợ khác như chi phí phải trả, tài sả n thừa chờ xử lý,
nhận ký quỹ, ký cược dài hạn có thực sự tồn tại và phù hợp với mục đích sử dụng
vốn hay không.
+ Xem xét và đánh giá vốn chủ sở hữu doanh nghiệp đang khai thác như
nguồn vốn kinh doanh, quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, nguồn vốn
đầu tư xây dựng cơ bản,… có phù hợp với loại hình doanh nghiệp hay không,
phù hợp với quy định tối thiểu về mức vốn cho từng doanh nghiệp, phù hợp với
mục đích trích lập quỹ hay không.
GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên

9

SVTH: Huỳnh Hoàng Nam


Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc Trăng
-Phân tích sự biến động của nguồn vốn: Phân tích sự biến động của các mục
nguồn vốn nhằm giúp người phân tích tìm hiểu sự thay đổi về giá trị, tỷ trọng của
các nguồn vốn qua các thời kỳ như thế nào, cho thấy sự thay đổi này bất nguồn
từ nguyên nhân nào, sự thay đổi đó có phù hợp với chiến lược, kế hoạch sản xuất
kinh doanh của công ty hay không.
2.1.4 Phân tích tình hình tài chính qua bảng báo cáo kết quả hoạt động
kinh doanh
2.1.4.1 Khái quát
Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ( còn gọi là báo cáo thu nhập) là
bảng báo cáo tài chính phản ánh tổng hợp về doanh thu, chi phí, kết quả lãi lỗ
của các hoạt động kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước trong
kỳ kế toán nhất định ( tháng, quý, năm) của công ty; nó cũng là nguồn thông tin
quan trọng phục vụ cho việc đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh và khả
năng sinh lời của công ty.
2.1.4.2 Phân tích doanh thu
Để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, các nhà quản
lý luôn quan tâm đến việc tăng doanh thu, vì vậy khi phân tích doanh thu ta dùng
phương pháp so sánh để có thể xem xét ở nh iều góc độ khác nhau như doanh thu
theo từng nhóm mặt hàng, đơn vị,… Từ đó sẽ giúp họ có cái nhìn toàn diện về
tình hình doanh thu của doanh nghiệp.
2.1.4.3 Phân tích lợi nhuận
Phân tích lợi nhuận là một nội dung trọng tâm của phân tích hoạt động kinh
doanh, được áp dụng phương pháp so sánh để đánh giá sự biến động lợi nhuận
của từng bộ phận, từng công ty. Xác định nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng của
các nhân tố đến sự biến động lợi nhuận; đề ra các biện pháp khai thác khả năng
tìm tàng của công ty, nhằm không ngừng nâng cao lợi nhuận, thúc đẩy sự tăng
trưởng.
2.1.4.4 Phân tích chi phí
Nhân tố này có quan hệ ngược với lợi nhuận và thường tác động qua nhiều kỳ.
Do vậy, để đánh giá hiệu quả của nhân tố này phải nghiên cứu qua nhiều thời kỳ
liên tục mới thấy rõ ảnh hưởng của nó.

GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên

10

SVTH: Huỳnh Hoàng Nam


Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc Trăng
2.1.5 Các tỷ số tài chính
2.1.5.1 Tỷ số thanh khoản
Tỷ số thanh khoản là tỷ số đo lường khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của
công ty. Loại tỷ số này gồm có: Tỷ số thanh khoản hiện thời( current ratio) và tỷ
số thanh khoản nhanh( quick ratio). Cả hai loại tỷ số này xác định từ dữ liệu của
bảng cân đối tài sản. Do đó, chúng thường được xem là tỷ số được xác định từ
bản cân đối tài sản, tức là chỉ dựa vào dữ liệu của bảng cân đối tài sản là đủ để
xác định hai loại tỷ số này.
a) Tỷ số thanh khoản hiện thời
Tỷ số thanh khỏan hiện thời cho biết mỗi đồng nợ ngắn hạn phải trả của
doanh nghiệp có bao nhiêu đồng tài sản lưu động có thể sử dụng để thanh toán.
Tỷ số thanh khoản hiện thời( còn gọi là tỷ số thanh khoản ngắn hạn) được
xác định dựa vào số liệu từ bảng cân đối tài sản bằng cách lấy giá trị tài sản lưu
động chia cho giá trị nợ ngắn hạn phải trả.
Giá trị tài sản lưu động
Tỷ số thanh toán hiện thời

=
Giá trị nợ ngắn hạn

Giá trị tài sản lưu động bao gồm tiền, chứng khoán ngắn hạn, khoản phải thu
và tồn kho. Giá trị nợ ngắn hạn bao gồm khoản phải trả cho người bán, nợ ngắn
hạn ngân hàng, nợ dài hạn đến hạn trả, phải trả thuế và các khoản chi phí phải trả
khác.
b) Tỷ số thanh khoản nhanh
Khi xác định tỷ số thanh khoản hiện thời chúng ta đã tính hàng tồn kho trong
giá trị tài sản lưu động đảm bảo cho nợ ngắn hạn. Tuy nhiên trên thực tế hàng tồn
kho kém thanh khoản hơn vì phải mất thời gian và chi phí tiêu thụ mới có thể
chuyển thành tiền. Để tránh nhược điểm này, ta sử dụng tỷ số thanh khoản
nhanh.
Tỷ số thanh khoản nhanh cho biết mỗi đồng nợ ngắn hạn phải trả của doanh
nghiệp có bao nhiêu đồng tài sản lưu động có thể huy động ngay để thanh toán.

GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên

11

SVTH: Huỳnh Hoàng Nam


Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc Trăng
Tỷ số thanh khoản nhanh được xác định cũng dựa vào thông tin từ bảng cân
đối tài sản nhưng không kể giá trị hàng tòn kho và giá trị tài sản kém thanh
khoản khác vào giá trị tài sản lưu động k hi tính toán.
Về lý thuyết, công thức xác định tỷ số thanh khoản nhanh bằng giá trị tài sản
lưu động trừ đi giá trị tồn kho sau đó chia cho giá trị nợ ngắn hạn. Công thức này
như sau:
Giá trị tài sản lưu động – Giá trị hàng tồn kho
Tỷ số thanh khoản nhanh =
Giá trị nợ ngắn hạn
Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng trong giá trị tài sản lưu động còn bao gồm
giá trị tài sản lưu động khác mà tài sản này còn kém thanh khoản hơn cả hàng tồn
kho. Do đó, trên thực tế ở tử số của công thức tính tỷ số thanh khoản nhanh,
chúng ta không nên máy móc loại tồn kho ra khỏi giá trị tài sản lưu động như
công thức lý thuyết chỉ ra, mà nên cộng dồn các khoản tài sản lưu động nào có
tính thanh khoản nhanh hơn hàng tồn kho. Chẳng hạng:
Tiền + Các khoản đầu tư ngắn hạn + Khoản phải thu
Tỷ số thanh khoản nhanh =
Giá trị nợ ngắn hạn
Để có thể đánh giá tình hình thanh khoản nhanh của doanh nghiệp, sau khi
tính toán tỷ số, bạn cũng cần có căn cứ để so sánh. Căn cứ ở đây có thể chọn tỷ
số bình quân nghành.
2.1.5.2 Tỷ số quản lý tài sản hay tỷ số hiệu quả hoạt động
Nhóm tỷ số này đo lường hiệu quả quản lý tài sản của công ty, chúng được
thiết kế để trả lời câu hỏi: Các tài sản được báo cáo trên bảng cân đối tài sản có
hợp lý không hay là quá cao hoặc quá thấp so với doanh thu? Nếu công ty đầu tư
vào tài sản quá nhiều dẫn đến dư thừa tài sản và vốn hoạt động sẽ làm cho dòng
tiền tự do và giá cổ phiếu giảm. Ngược lại nếu công ty đầu tư quá ít vào tài sản
khiến cho không đủ tài sản hoạt động sẽ làm tổn hại đến khả năng sinh lợi của
công ty, và do đó làm giảm đồng tiền tự do và giá cổ phiếu. Thế nhưng như thế

GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên

12

SVTH: Huỳnh Hoàng Nam


Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc Trăng
nào là hợp lý? Muốn biết đều này chúng ta phân tích các tỷ số đo lường hiệu quả
hoạt động của tài sản. Nhóm tỷ số này được thiết kế bao gồm các tỷ số sau:
a) Tỷ số hoạt động tồn kho ( Inventory activiti)
Để đánh giá hi ệu quả quản lý tồn kho của doanh nghiệp chúng ta có thể sử
dụng tỷ số hoạt động tồn kho. Tỷ số này có thể đo lường bằng chỉ tiêu số vòng
quay hàng tồn kho trong một năm và số ngày tồn kho.
Chỉ tiêu vòng quay hàng tồn kho cho biết bình quân hàng tồn kho qua y được
bao nhiêu vòng trong kỳ để tạo ra doanh thu. Chỉ tiêu số ngày tồn kho cho biết
bình quân tồn kho của doanh nghiệp mất hết bao nhiêu ngày.
Số vòng quay hàng tồn kho được xác định bằng cách lấy doanh thu chia cho
bình quân giá trị hàng tồn kho. Bình q uân giá trị hàng tồn kho bằng giá trị hàng
tồn kho đầu kỳ cộng giá trị hàng tồn kho cuối kỳ chia đôi. Sở dĩ phải lấy giá trị
bình quân là vì doanh thu là chỉ tiêu thu thập báo cáo kết quả kinh doanh, phản
ánh số liệu thời kỳ trong khi giá trị hàng tồn kho thu thập từ số liệu của bảng cân
đối kế toán, phản ánh số liệu thời điểm. Ta có công thức như sau:
Doanh thu
Vòng quay hàng tồn kho

=
Bình quân giá trị hàng tồn kho
Số ngày trong năm

Số ngày tồn kho

=

Số vòng quay hàng tồn kho
b) Kỳ thu tiền bình quân( Average collection period)
Kỳ thu tiền bình quân cho biết bình quân doanh nghiệp mất bao nhiêu ngày
cho một khoản phải thu. Vòng quay khoản phải thu càng cao thì kỳ thu tiền bình
quân càng thấp và ngược lại.
Tỷ số này d ùng để đo lường hiệu quả và chất lượng quản lý khoản phải thu.
Tương tự như số ngày tồn kho, để tính kỳ thu tiền bình quân, trước tiên chúng ta
xác định vòng quay khoản phải thu. Sau đó, lấy số ngày trong năm chia cho số
vòng quay khoản phải thu. Cần lưu ý , khi tính vòng quay khoản phải thu, bạn
cũng sử dụng số liệu bình quân khoản phải thu thay gì giá trị khoản phải thu. Ta
có công thức như sau:

GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên

13

SVTH: Huỳnh Hoàng Nam


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x